Công văn 4046/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng sai loại hóa đơn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 4046/TCT-CS
V/v: Sử dụng sai loại hóa đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 
 
Kính gửi: Cục Thuế TP. Hải Phòng
 
Trả lời công văn số 1284/CT-HCAC ngày 19/08/2013 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về việc sử dụng sai loại hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu tại Công ty TNHH J.K.C VINA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn: "b)...Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan" (mẫu số 5.3. Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
c) Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại."
Căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên quy định về xử lý hóa đơn đã lập có sai sót.
Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 6421/BTC-TCT ngày 22/05/2013 của Bộ Tài chính: "Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa dịch vụ nhưng chưa nắm bắt được thay đổi quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nên vẫn xuất hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩu thì: Nếu cơ quan thuế chưa công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn GTGT đã xuất, đồng thời lập lại hóa đơn xuất khẩu và thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định."
Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế TP.Hải Phòng nêu tại công văn số 1284/CT-HCAC.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP.Hải Phòng được biết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực