Công văn 3828/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 3828/LĐTBXH-TCCB
V/v: hướng dẫn bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
 
Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV). Trong thời gian nghiên cứu, xây dựng ban hành chính thức quy định về bổ nhiệm kế toán trưởng, giao phụ trách kế toán, Bộ tạm thời hướng dẫn về quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và xếp phụ cấp đối với chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị thuộc Bộ như sau:
1. Đối với các trường hợp đang giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán:
Theo quy định Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV, kế toán trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc, hệ số 0,2; phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc, hệ số 0,1. Như vậy, đối với các trường hợp hiện nay đang giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán (hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tương đương trưởng phòng đồng thời hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc), nay sẽ tách việc bổ nhiệm cấp phòng với chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán đồng thời tách phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp trách nhiệm công việc. Quy trình, thủ tục xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng như sau:
- Đối với trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc thẩm quyền của Bộ: cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tổ chức họp nhận xét, đánh giá, xem xét, thống nhất đề nghị Bộ bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và có văn bản báo cáo, kèm theo các hồ sơ bổ nhiệm có liên quan gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/12/2014 để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
- Đối với trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị: cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tổ chức họp nhận xét, đánh giá, xem xét, ký quyết định bổ nhiệm, báo cáo Bộ trước ngày 15/12/2014.
Để thực hiện chính sách cán bộ đối với người hiện đang giữ chức danh Kế toán trưởng thì việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng và cho hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cộng phụ cấp trách nhiệm công việc theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV cần đảm bảo tổng phụ cấp tương đương với phụ cấp kế toán trưởng hiện hưởng. Trường hợp đặc biệt, đơn vị trao đổi với Vụ Tổ chức cán bộ để phối hợp giải quyết.
2. Đối với các trường hợp bổ nhiệm lại và bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán lần đầu:
2.1. Đơn vị tiến hành các quy trình thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp.
2.2. Đối với các trường hợp kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đồng thời giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng thì đơn vị tiến hành quy trình, thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng theo phân cấp (nếu thuộc thẩm quyền Thủ trưởng đơn vị do Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định; thuộc thẩm quyền cơ quan cấp trên, đơn vị trình hồ sơ bổ nhiệm để cấp trên xem xét, quyết định). Việc bổ nhiệm giữ chức danh kế toán trưởng đồng thời giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng đơn vị cần căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức (đơn vị có bộ máy kế toán độc lập hay chỉ có bộ phận kế toán nằm chung trong phòng khách hoặc chưa có bộ máy kế toán), điều kiện, tiêu chuẩn và trình độ năng lực của công chức, viên chức để xem xét, quyết định, đảm bảo tương quan chung với các chức danh, chức vụ tương đương của đơn vị.
3. Về thời điểm hưởng phụ cấp trách nhiệm:
Từ ngày 01/01/2014, kế toán trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hệ số 0,2; phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hệ số 0,1.
Bộ thông báo để Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện./.


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực