Công văn 3706/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý hành vi vi phạm về hóa đơn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 3706/TCT-CS
V/v: Xử lý hành vi vi phạm về hóa đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp
 
Trả lời công văn số 647/CT-KTT ngày 05/06/2013 và 342/CT-KTT ngày 29/03/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc xin ý kiến để xử lý vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn quy định: "Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, dịch vụ; cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác, dùng hóa đơn quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông."
Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn quy định: "Hóa đơn phải có các nội dung sau:
đ) Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn."
Tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn quy định: "Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đầy đủ các nội dung in sẵn khi lập hóa đơn, hoặc không ghi đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này."
Tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn quy định: "Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này."
Tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: "Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:
- Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
- Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn."
Tại công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/06/2013 của Bộ Tài chính về tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế hướng dẫn: "Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản nếu mua trực tiếp của người sản xuất hoặc chỉ qua 01 khâu trung gian thì được hoàn thuế theo quy định; nếu mua hàng hóa qua nhiều khâu trung gian thì phải kiểm tra khâu trung gian trước. Nếu doanh nghiệp thương mại trung gian đã kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định thì mới xét hoàn thuế cho doanh nghiệp xuất khẩu. Trong quá trình kiểm tra hoàn thuế nếu cần thiết thì phải kiểm tra chứng từ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu như hợp đồng vận chuyển, chi phí vận chuyển…để xác định tính chính xác của hồ sơ hoàn thuế."
Theo trình bày của Cục Thuế thì Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành xác minh tại các doanh nghiệp bán cho Công ty TNHH MTV Bá Tùng kết quả xác minh: Các doanh nghiệp tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long không có kho hàng, không có máy móc thiết bị, không sản xuất kinh doanh, mua bán giao hàng tay ba, chỉ thuê nhà của người dân làm địa chỉ giao dịch, doanh nghiệp chỉ có giám đốc, kế toán. Theo công văn số 2348/CCT-KTT ngày 30/12/2012 (sau ngày ký Biên bản kiểm tra) của Chi cục Thuế huyện Tân Hồng thông báo: 07 doanh nghiệp tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long khi xác minh không có người đại diện theo pháp luật tại địa chỉ đăng ký; theo văn bản trả lời của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thì cả 03 doanh nghiệp đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Căn cứ quy định trên và báo cáo của Cục Thuế thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và đề nghị căn cứ tình hình thực tế để xử lý theo đúng quy định./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KTNB, TTr (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực