Công văn 14635-TC/CĐKT xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị hoạt động kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 14635-TC/CĐKT
V/v: Xử lý tiếp tục thực hiện các CĐKT áp dụng cho các đơn vị hoạt động kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty Nhà nước

 

Luật Kế toán đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2003 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh (sau đây gọi tắt là Nghị định 129/2004/NĐ-CP). Bộ Tài chính đang nghiên cứu, chỉnh lý, xây dựng lại các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của Luật Kế toán và Nghị định 129/2004/NĐ-CP để ban hành trong thời gian sớm nhất. Để đảm bảo công tác kế toán ở các đơn vị kế toán hoạt động kinh doanh triển khai theo đúng các quy định của các văn bản pháp luật, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc tiếp tục thực hiện các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh, như sau:

1- Về thực hiện các chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành sau khi Luật Kế toán và Nghị định 129/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

1.1- Về tổ chức bồi dưỡng Kế toán trưởng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Nghị định 129/2004/NĐ-CP và các nội dung quy định tại Quyết định số 43/2004/ QĐ-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng”;

1.2- Về thuê làm kế toán và thuê làm kế toán trưởng, thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Nghị định 129/2004/NĐ-CP và các nội dung quy định tại Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 9/7/2004 của Bộ Tài chính ban hành “Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán”.

2- Về thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141- TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định 1141- TC/QĐ/CĐKT

2.1- Các quy định tại Phần thứ nhất “Những quy định chung”, Chương II “Hệ thống báo cáo tài chính”; Phần thứ nhất “Nguyên tắc chung”, Chương III “Chế độ chứng từ kế toán”; Phần thứ nhất “Quy định chung”, Chương IV “Chế độ sổ kế toán” trong Quyết định số 1141- TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 trái với các quy định trong Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP thì bãi bỏ và thực hiện theo các quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm.

2.2- Các quy định khác và các quy định về danh mục, kết cấu, biểu mẫu, phương pháp ghi chép chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính trong Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141- TC/QĐ/CĐKT nói trên và các quy định tại các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm không trái với Luật Kế toán, Nghị định 129/2004/NĐ-CP vẫn được tiếp tục thực hiện.

3- Về thực hiện các chế độ kế toán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

3.1- Các quy định tại phần “Quy định chung” của các chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc phần “Những quy định chung” tại “Chế độ chứng từ kế toán”, “Chế độ sổ kế toán”, “Hệ thống báo cáo tài chính” trong các chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành nêu tại Phụ lục số 02 đính kèm trái với các quy định trong Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP thì bãi bỏ và thực hiện theo các quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ- CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính nêu tại Phụ lục số 02 đính kèm.

3.2- Các quy định khác và các quy định về danh mục, kết cấu, biểu mẫu, phương pháp ghi chép chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính trong các chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành nêu tại Phụ lục số 02 đính kèm không trái với Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ- CP vẫn được tiếp tục thực hiện.

4- Về thực hiện chế độ kế toán do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Tổng Công ty ban hành theo chấp thuận của Bộ Tài chính

Các Chế độ kế toán đã được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Tổng Công ty ban hành nêu tại Phụ lục số 03 đính kèm đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Tổng công ty thùc hiÖn viÖc rà soát lại toàn bộ các quy định trong chế độ kế toán này nếu trái với quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính thì phải phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét điều chỉnh và xây dựng lại theo đúng các quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành về kế toán và phù hợp với đặc thù của Bộ, ngành. Trong khi chưa kịp sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, Nghị định 129/2004/NĐ-CP và các quy định trong các chế độ kế toán đã ban hành theo chấp thuận của Bộ Tài chính không trái với Luật Kế toán và Nghị định 129/2004/NĐ-CP.

5- Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán, hành nghề kế toán cho các đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh thực hiện theo quy định của Nghị định 129/2004/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn khác

5.1- Việc bố trí người làm kế toán, người làm Kế toán trưởng, người Phụ trách kế toán, thực hiện theo quy định tại Điều 37, 38 của Nghị định 129/2004/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp lương Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán trong hoạt động kinh doanh;

5.2- Việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng và hành nghề kế toán thực hiện theo quy định tại Điều 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 của Nghị định 129/2004/NĐ-CP và các nội dung quy định tại Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC nêu tại Tiết 1.2 Mục 1 công văn này.

6- Các đơn vị kế toán thực hiện các quy định dưới đây của Nghị định 129/2004/NĐ-CP và sẽ được tiếp tục hướng dẫn trong thời gian tới

6.1- Về chứng từ điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 của Nghị định 129/2004/NĐ-CP và sẽ được hướng dẫn sau khi Quốc hội thông qua Luật giao dịch điện tử;

6.2- Về ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 129/2004/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán sẽ được hướng dẫn và ban hành trong thời gian tới.

Trên đây là một số vấn đề nhằm xử lý việc tiếp tục thực hiện các chế độ kế toán sau khi Luật Kế toán và Nghị định 129/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành cho các đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo các biện pháp nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 

 


 

thuộc tính Công văn 14635-TC/CĐKT

Công văn 14635-TC/CĐKT xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị hoạt động kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14635-TC/CĐKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành:13/12/2004Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Kế toán-Kiểm toán

tải Công văn 14635-TC/CĐKT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------
No. 14635/TC/CDKT
On the continued application of the accounting regimes applicable to business units
Hanoi, December 13, 2004
 

 

To:
- Ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies
- Provincial/municipal People's Committees
- State corporations
 
The Accounting Law was passed on June 17, 2003 by the National Assembly, and the Government issued on May 31, 2004 Decree No. 129/2004/ND-CP detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Accounting Law applicable to business activities (hereinafter called Decree No. 129/2004/ND-CP for short). The Finance Ministry is studying, revising and re-elaborating accounting regimes applicable to accounting units in their business activities under the provisions of the Accounting Law and Decree No. 129/2004/ND-CP, for promulgation as soon as possible. In order to ensure that the accounting work in accounting units engaged in business activities is performed in compliance with the provisions of legal documents, the Finance Ministry hereby guides the continued application of the accounting regimes applicable to accounting units in their business activities, as follows:
1. Regarding the implementation of the accounting regimes promulgated by the Finance Ministry after the Accounting Law and Decree No. 129/2004/ND-CP taking effect
1.1. The organization of refresher courses for chief accountants and grant of chief accountant refresher course certificates shall comply with the provisions of Article 38 of Decree No. 129/2004/ND-CP and the Finance Minister's Decision No. 43/2004/QD-BTC of April 26, 2004 promulgating the Regulation on organization of refresher courses for chief accountants and grant of chief accountant refresher course certificates;
1.2. The hire of accountants and chief accountants shall comply with the provisions of Article 39 of Decree No. 129/2004/ND-CP and the Finance Ministry's Decision No. 59/2004/QD-BTC of July 9, 2004, promulgating the Regulation on examinations for accountant recruitment and grant of accountant certificates and accounting practice certificates."
2. Regarding the implementation of the enterprise accounting regime promulgated together with the Finance Minister's Decision No. 1141-TC/QD/CDKT of November 1, 1995 and Circulars guiding, amending and supplementing Decision No. 1141-TC/QD/CDKT
2.1. The provisions of Part I "General provisions," Chapter II "System of financial statements;" Part I "General Principles," Chapter III "Regime of accounting documents;" Part I "General provisions," Chapter IV "Regime of accounting books" in Decision No. 1141-TC/QD/CDKT of November 1, 1995, which are contrary to the provisions of the Accounting Law and Decree No. 129/2004/ND-CP, shall be annulled, while the relevant provisions of the Accounting Law, Decree No. 129/2004/ND-CP and the Finance Ministry's guiding documents shall apply.
2.2. Other provisions and provisions on the listing, structure, forms and method of filling in accounting documents, accounts, accounting books and financial statements in the enterprise accounting regime promulgated together with above-said Decision No. 1141-TC/QD/CDKT and the provisions of the circulars guiding, amending and supplementing the enterprise accounting regime, which are not contrary to the Accounting Law and Decree No. 129/2004/ND-CP shall continue being effective.
3. Regarding the implementation of other accounting regimes promulgated by the Finance Minister
3.1. The provisions in the section "general provisions" of the accounting regimes promulgated by the Finance Ministry or the section "general provisions" in "regime of accounting documents," "regime of accounting books" or "system of financial statements" in the accounting regimes promulgated by the Finance Ministry, which are contrary to the provisions of the Accounting Law and Decree No. 129/2004/ND-CP, shall be annulled, while the relevant provisions of the Accounting Law, Decree No. 129/2004/ND-CP and the Finance Ministry's guiding documents mentioned in enclosed Appendix 02 shall apply.
3.2. Other provisions and provisions on the listing, structure, forms and method of filling in accounting documents, accounts, accounting books and financial statements in the enterprise accounting regimes promulgated by the Finance Ministry, and mentioned in enclosed Appendix 02, which are not contrary to the Accounting Law and Decree No. 129/2004/ND-CP shall continue being effective.
4. Regarding the implementation of accounting regimes promulgated by the ministries, ministerial-level agencies, Government-attached agencies and corporations with the Finance Ministry's approval
For the provisions of the accounting regimes already approved in writing by the Finance Ministry to be entirely reviewed by the ministries, ministerial-level agencies, Government-attached agencies and corporations, if they are contrary to the provisions of the Accounting Law, Decree No. 129/2004/ND-CP and the Finance Ministry's guiding documents, the said ministries, agencies and corporations shall have to coordinate with the Finance Ministry in studying and considering the readjustment thereof or re-elaborating them so as to be consistent with the provisions of the current legal documents on accounting and or suitable to particular characteristics of promulgating ministries or branches. Pending amendments and supplements thereto, the provisions of the Accounting Law, Decree No. 129/2004/ND-CP as well as the accounting regimes already promulgated under the Finance Ministry's approval and not contrary to the Accounting Law and Decree No. 129/2004/ND-CP shall apply.
5. Regarding the organization of accounting work, accounting apparatus and accounting practice for accounting units in their business activities in compliance with the provisions of Decree No. 129/2004/ND-CP and other guiding documents
5.1. The appointment of accountants, chief accountants or persons in charge of accounting shall comply with the provisions of Articles 37 and 38 of Decree No. 129/2004/ND-CP and the Joint Circular of the Finance Ministry and the Labor, War Invalids and Social Affairs Ministry, guiding the criteria, conditions and procedures for appointing, relieving from office, replacing and grading of wages for chief accountants and persons in charge of accounting in business activities.
5.2. The hire of accountants or chief accountants and the accounting practice shall comply with the provisions of Articles 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45 of Decree No. 129/2004/ND-CP and the relevant contents of Decision No. 59/2004/QD-BTC mentioned in Item 1.2, Section 1 of this Official Letter.
6. Accounting units which apply the following provisions of Decree No. 129/2004/ND-CP shall be provided with further guidance in the coming time
6.1. Regarding electronic documents, the provisions of Articles 6, 7, 8 and 9 of Decree No. 129/2004/ND-CP shall be complied with and guided after the National Assembly passes the Law on Electronic Transactions;
6.2. Regarding the computerized recording of accounting books, the provisions of Article 14 of Decree No. 129/2004/ND-CP shall be complied with and legal documents guiding the standards and conditions of accounting software shall be promulgated in the coming time.
Foregoing are some matters guided for purpose of continuing application of the accounting regimes after the Accounting Law and Decree No. 129/2004/ND-CP take effect by accounting units in their business activities. The Finance Ministry requests other ministries, ministerial-level agencies, Government-attached agencies and People's Committees of the provinces and centrally-run cities to direct and organize the implementation of the above guidance.
Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Finance Ministry for timely solution.
 

 

 
FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER
Le Thi Bang Tam
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Official Dispatch 14635-TC/CDKT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi