Công văn 1098/KTNN-TTTH 2022 triển khai Cổng trao đổi thông tin của KTNN

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

Số: 1098/KTNN-TTTH
V/v
: Triển khai Cổng trao đổi thông tin của KTNN (giai đoạn 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Năm 2021, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã thực hiện triển khai hệ thống Cổng trao đổi thông tin của KTNN giai đoạn 1 nhằm tăng cường trao đổi dữ liệu điện tử giữa KTNN với các đơn vị được kiểm toán (theo công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021). Đến nay, đã có khoảng 1.232 đơn vị được kiểm toán thực hiện đăng ký tài khoản và đã được KTNN cấp tài khoản. Các đơn vị đã được cấp tài khoản đang phối hợp với KTNN cung cấp thông tin của đơn vị trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

Để tiếp tục triển khai hệ thống Cổng trao đổi thông tin đạt hiệu quả, Kiểm toán nhà nước trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với KTNN, cụ thể như sau:

1. Rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN, cụ thể:

- Đối với các đơn vị dự toán cấp I thuộc đối tượng đăng ký theo Công văn số 597/KTNN-TTTH chưa đăng ký tài khoản với KTNN, thực hiện đăng ký trước ngày 01/11/2022.

- Từ năm 2023 trở đi, các đơn vị đầu mối, đơn vị được kiểm toán chi tiết thuộc kế hoạch kiểm toán hàng năm thực hiện đăng ký tài khoản sau 10 ngày kể từ ngày KTNN thông báo Danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị được kiểm toán.

2. Rà soát, cập nhật thông tin của đơn vị đầy đủ, kịp thời trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

3. Gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí theo quy định tại Điều 58, Luật Kiểm toán nhà nước và Quyết định số 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán qua Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

4. Tăng cường trao đổi, cung cấp tài liệu cho cuộc kiểm toán của KTNN qua Cổng trao đổi thông tin, gồm: các tài liệu khảo sát trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, các tài liệu trong quá trình thực hiện kiểm toán (khi có yêu cầu); các tài liệu liên quan đến việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN,...(các tài liệu Mật thực hiện theo Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản liên quan).

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục I, I.1, I.2 và Phụ lục II đính kèm công văn này)

Đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung trên và gửi văn bản đăng ký tài khoản về Kiểm toán nhà nước theo địa chỉ: Trung tâm Tin học - Tầng 7 - 116 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, đồng thời gửi scan bản mềm về hòm thư trungtamtinhoc@sav.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị phản hồi về Kiểm toán nhà nước (qua Trung tâm Tin học - KTNN, số điện thoại 1900.86.66.12 hoặc 024.6262.8616 số máy lẻ: 0716).

Kiểm toán nhà nước trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý Bộ, ngành, địa phương./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các Vụ: TH, PC, CĐ và KSCLKT;
- KTNN chuyên ngành, Khu vực;
- Lưu: VT, TTTH (2b).

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngô Văn Tuấn

 

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỔNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN CỦA KTNN (GIAI ĐOẠN 2)
(Kèm theo công văn số 1098/KTNN-TTTH, ngày 04 tháng 10 năm 2022 của KTNN)

 

I. Giới thiệu tổng quan về hệ thống

1. Mục tiêu

Tăng cường trao đổi dữ liệu điện tử giữa Kiểm toán nhà nước với các đơn vị được kiểm toán, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị được kiểm toán cung cấp tài liệu cho KTNN, kịp thời tra cứu các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán, kết quả kiểm toán, theo dõi tình hình kiến nghị kiểm toán, gửi kiến nghị, khiếu nại kiểm toán,..của đơn vị mình trên môi trường mạng.

2. Các chức năng chính

- Đơn vị được kiểm toán gửi yêu cầu và thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin theo Mã định danh hoặc Mã số thuế hoặc Mã đơn vị sử dụng ngân sách.

- Đơn vị được kiểm toán: định kỳ gửi gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí theo Điều 58 Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 và Quyết định số 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán; cung cấp hồ sơ, tài liệu điện tử liên quan đến nội dung kiểm toán phục vụ công tác kiểm toán của KTNN; tra cứu các thông tin về kế hoạch kiểm toán, kết quả kiểm toán, tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, gửi các kiến nghị, khiếu nại kiểm toán và khai thác các thông tin liên quan đến đơn vị.

- Kiểm toán nhà nước gửi các yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động kiểm toán; thông báo kế hoạch kiểm toán, kết quả kiểm toán cho đơn vị được kiểm toán, đơn vị có liên quan (nếu có); tiếp nhận, gửi ý kiến phản hồi, khiếu nại kiểm toán, tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán trên môi trường mạng.

3. Địa chỉ truy cập:

Cổng trao đổi thông tin của KTNN được phát triển trên nền tảng web, với địa chỉ truy cập: https://Congtdtt.sav.gov.vn

II. Kế hoạch triển khai hệ thống

Kiểm toán nhà nước dự kiến sẽ triển khai cổng trao đổi thông tin theo ba giai đoạn. Năm 2022, KTNN sẽ thực hiện tiếp tục triển khai (giai đoạn 2) việc cấp tài khoản để các đơn vị thực hiện gửi báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán; cung cấp hồ sơ, tài liệu điện tử liên quan đến nội dung kiểm toán phục vụ công tác kiểm toán của KTNN; tra cứu các thông tin về kế hoạch kiểm toán, kết quả kiểm toán, tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, gửi các kiến nghị, khiếu nại kiểm toán và khai thác các thông tin liên quan đến đơn vị. Cụ thể như sau:

1. Thời gian triển khai: từ tháng 10/2022

2. Nội dung triển khai:

(1) Đối tượng cấp tài khoản

KTNN sẽ tiếp tục thực hiện cấp tài khoản cho các đơn vị là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các đơn vị dự toán cấp I trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân chưa thực hiện cấp tài khoản trong giai đoạn 1, đồng thời triển khai việc cấp tài khoản cho các đơn vị được kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2023 trở đi.

Tài khoản được cấp cho đơn vị được kiểm toán sẽ sử dụng để truy cập và sử dụng các chức năng trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN theo quy định. Đối với các đơn vị đã được cấp tài khoản trong giai đoạn 1, Kiểm toán nhà nước thực hiện sinh tài khoản mới theo nguyên tắc tại Quyết định số 1152/QĐ-KTNN ngày 05/7/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước, đồng thời gửi mail thông tin tài khoản, mật khẩu mới về hòm thư đơn vị đã đăng ký. Đơn vị thực hiện đăng nhập bằng tài khoản mới và đổi mật khẩu để tiếp tục sử dụng Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

Để thực hiện đăng ký tài khoản lần đầu, đề nghị đơn vị gửi thông tin của Thủ trưởng đơn vị và tài khoản đại diện của đơn vị đầu mối về KTNN để thực hiện cấp tài khoản truy cập vào hệ thống. Trong vòng 10 ngày nhận được thông tin của đơn vị, KTNN sẽ hoàn thành việc cấp tài khoản và thông báo cho đơn vị.

(Hướng dẫn Đăng ký tài khoản và mẫu đăng ký tài khoản theo Phụ lục I.1, I.2 đính kèm công văn).

(2) Gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí

Sau khi được cấp tài khoản truy cập hệ thống, đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí (sau đây gọi tắt là báo cáo định kỳ) theo quy định tại Điều 58, Luật Kiểm toán nhà nước và Quyết định số 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán qua Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

Hình thức cung cấp báo cáo:

- Đơn vị cung cấp bản mềm dưới dạng file .pdf (đính kèm file .doc, file .excel (nếu có)). Trường hợp đơn vị đã triển khai điện tử các Báo cáo định kỳ, thì gửi đính kèm thêm bản mềm dưới dạng file có cấu trúc .xml.

- Đơn vị có trách nhiệm gửi Báo cáo định kỳ phải có chữ ký số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật.

(Tài liệu hướng dẫn chức năng gửi Báo cáo định kỳ đính kèm trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN)

(3) Cung cấp hồ sơ, tài liệu điện tử trong quá trình khảo sát và thực hiện kiểm toán

Các đơn vị thực hiện cung cấp tài liệu trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN theo quy trình kiểm toán cho các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2023 trở đi theo yêu cầu của KTNN.

(4) Gửi kết quả tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Các đơn vị gửi kết quả tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các năm cho KTNN thông qua hệ thống Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

(5) Tra cứu thông tin về Kế hoạch kiểm toán hàng năm, kết quả kiểm toán và tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị mình và các thông tin đơn vị đã gửi KTNN trên Cổng trao đổi thông tin

Các đơn vị tra cứu các thông tin Kế hoạch kiểm toán hàng năm, kết quả kiểm toán và tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị mình (các cuộc kiểm toán từ năm 2018 đến nay); tra cứu các thông tin đơn vị đã gửi KTNN trên Cổng trao đổi thông tin.

(Tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng được đính kèm trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN)

 

PHỤ LỤC I.1

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo công văn số 1098/KTNN-TTTH, ngày 04 tháng 10 năm 2022 của KTNN)

 

1. Quy định về việc cấp tài khoản

Dựa trên các thông tin đăng ký của đơn vị, KTNN sẽ thực hiện cấp tài khoản cho các cá nhân của đơn vị theo đăng ký trên Cổng trao đổi trao đổi thông tin của KTNN theo cấu trúc như sau:

[THỨ TỰ]_KTNN, sử dụng tiếng Việt không dấu. Trong trường hợp tên, họ và tên đệm giữa các người dùng trùng nhau thì tên tài khoản của người dùng tiếp theo sẽ được thêm số thứ tự tăng dần, bắt đầu từ số một (1).

Ví dụ:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng;

Tên tài khoản sẽ được cấp: hungnv_ktnn

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Hưng

Tên tài khoản sẽ được cấp: hungnv1_ktnn

2. Các loại tài khoản

- Tài khoản được cấp cho đơn vị được kiểm toán sẽ sử dụng để truy cập và sử dụng các chức năng trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN theo quy định, bao gồm các tài khoản sau:

+ Tài khoản Thủ trưởng đơn vị: là tài khoản được cấp cho Lãnh đạo của đơn vị, được quyền khai thác toàn bộ dữ liệu liên quan đến đơn vị mình, bao gồm: Kế hoạch kiểm toán năm; Thông báo kết quả kiểm toán; Báo cáo kiểm toán; Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, Thông tin đơn vị; Thông tin tài khoản; Báo cáo định kỳ; Tài liệu theo cuộc;....Tài khoản Thủ trưởng đơn vị có chức năng phân quyền cho các tài khoản của đơn vị.

+ Tài khoản đại diện của đơn vị được giao là đầu mối: là tài khoản được cấp cho cá nhân là đầu mối có vai trò tổng hợp, cung cấp báo cáo dự toán, quyết toán ngân sách tại đơn vị, được quyền gửi và khai thác dữ liệu liên quan đến Báo cáo định kỳ, tài liệu khảo sát.

+ Tài khoản theo cuộc: được quyền gửi, khai thác tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán và cung cấp hồ sơ, chứng từ thực hiện kiến nghị của KTNN, tài khoản theo cuộc có hiệu lực trong thời gian thực hiện kiểm toán hoặc thời gian thực hiện kiến nghị của KTNN. KTNN sẽ thực hiện cấp một hoặc nhiều tài khoản theo cuộc theo từng đơn vị được kiểm toán (Ví dụ: Cuộc kiểm toán “Kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống Covid 19 và các chính sách hỗ trợ” thì sẽ được cấp ít nhất 2 tài khoản theo cuộc cho 2 đầu mối là Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

3. Đăng ký tài khoản

a. Đăng ký lần đầu:

- Đơn vị được kiểm toán gửi công văn cho KTNN về việc đề nghị cấp tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN. Đồng thời, đơn vị truy cập Cổng trao đổi thông tin của KTNN để đăng ký tài khoản. Các thông tin cần đăng ký bao gồm: Mã đơn vị (là một trong các mã định danh, mã số thuế hoặc mã số đơn vị quan hệ ngân sách), các thông tin hiển thị theo mã đơn vị bao gồm: Tên đơn vị, tên đơn vị cấp trên theo đăng ký, mã chương, địa bàn). Đơn vị thực hiện nhập các thông tin Email, địa chỉ, điện thoại, fax, chữ ký số, bản mềm scan có dấu công văn đăng ký (lưu ý: thông tin email ở mục thông tin liên hệ đơn vị cần nhập chính xác email của đơn vị để nhận thông tin về tài khoản). Đối với thông tin tài khoản của cá nhân, gồm: Họ tên Thủ trưởng đơn vị, Họ tên cá nhân giao đầu mối, Vụ/Phòng/ban, Chức vụ, Địa chỉ, Điện thoại, Email, ..

- Sau khi đơn vị đăng ký, KTNN kích hoạt tài khoản cho đơn vị và gửi thông báo vào địa chỉ hòm thư điện tử đã đăng ký của đơn vị. Các đơn vị thực hiện truy cập vào hệ thống và thay đổi ngay mật khẩu được cấp lần đầu để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin tài khoản đã được cấp.

b. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin:

- Khi có thay đổi, bổ sung của một trong các thông tin đơn vị đã đăng ký trên công văn đăng ký, yêu cầu các đơn vị kịp thời thông báo cho KTNN các thông tin thay đổi (theo đường công văn) và thực hiện thay đổi thông tin đơn vị đã đăng ký trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

c. Đăng ký ngừng sử dụng tài khoản:

- Trường hợp tài khoản của đơn vị đã hết thời hạn hiệu lực sử dụng, hệ thống Cổng trao đổi thông tin của KTNN sẽ ngừng (thu hồi) tài khoản của đơn vị

- Trường hợp đơn vị có sự thay đổi liên quan đến cá nhân được cấp tài khoản (nghỉ hưu, nghỉ việc, thôi việc, chấm dứt hợp đồng, chuyển công tác,..) đơn vị gửi công văn tới KTNN, đồng thời truy cập Cổng trao đổi thông tin của KTNN khai báo ngừng sử dụng tài khoản. KTNN căn cứ trên công văn sẽ kiểm tra và thực hiện phê duyệt ngừng sử dụng tài khoản.

d. Đăng ký mở khóa tài khoản

- Tài khoản của đơn vị sẽ bị khóa trong các trường hợp sau:

+ Theo yêu cầu của đơn vị

+ KTNN phát hiện hoặc nghi ngờ tài khoản của đơn vị bị sử dụng tài khoản bất hợp pháp

- Trường hợp đơn vị có nhu cầu khôi phục tài khoản để tiếp tục sử dụng Cổng trao đổi thông tin của KTNN, đơn vị gửi công văn đề nghị mở khóa tài khoản, KTNN căn cứ trên công văn sẽ kiểm tra và thực hiện phê duyệt mở khóa tài khoản.

4. Hướng dẫn sử dụng chức năng đăng ký tài khoản

a. Các bước thực hiện đăng ký

Bước 1: Gửi công văn đăng ký tài khoản

Bước 2: Thực hiện đăng ký trực tiếp trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN

Bước 3: Kiểm tra hòm mail đã đăng ký ở mục Thông tin liên hệ để lấy thông tin tài khoản và mật khẩu

Bước 4: Đăng nhập và đổi mật khẩu

b. Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Gửi công văn đăng ký tài khoản

- Đơn vị đăng ký tài khoản theo mẫu đăng ký tài khoản tại công văn này

- Đơn vị scan bản dấu đỏ sử dụng để đính kèm khi đăng ký trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN

- Văn bản giấy gửi về địa chỉ: Trung tâm tin học, tầng 7 tòa nhà Kiểm toán nhà nước, 116 Nguyễn Chánh - Phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy - Hà Nội. Đối với các đơn vị đã triển khai liên thông văn bản quốc gia qua trục liên thông văn bản quốc gia thì thực hiện gửi công văn đăng ký trên hệ thống không cần gửi bản giấy.

Bước 2: Thực hiện đăng ký trực tiếp trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN

- Người sử dụng đăng nhập vào đường dẫn https://congtdtt.sav.gov.vn/

- Nhấn vào “Đăng ký”

- Cập nhật thông tin chi tiết như sau:

- Người sử dụng chọn loại mã đăng ký và nhập mã của đơn vị đăng ký (là một trong các mã: Mã số thuế, Mã số đơn vị quan hệ ngân sách, Mã định danh):

+ Mã định danh: Trường hợp đơn vị đã được cấp mã định danh theo quy định tại quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương hoặc Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/04/2016 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành thì sử dụng mã định danh là mã của đơn vị để đăng ký tài khoản.

+ Mã số thuế: Trường hợp đơn vị chưa được cấp mã định danh thì sử dụng mã số thuế để đăng ký tài khoản theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

+ Mã số đơn vị quan hệ ngân sách: Trường hợp đơn vị chưa được cấp mã định danh hoặc mã số thuế thì sử dụng mã số đơn vị quan hệ ngân sách đã được Bộ Tài chính cấp theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách để đăng ký tài khoản.

- Thông tin liên hệ: KTNN sẽ gửi thông tin tài khoản về địa chỉ hòm mail đơn vị đăng ký tại mục này.

- Người sử dụng chọn đường dẫn để tải công văn đăng ký tài khoản (Lưu ý: công văn hợp lệ là bản scan phải có chữ ký của lãnh đạo, có dấu đỏ của đơn vị và có bảng danh sách tài khoản đăng ký)

- Nhập đầy đủ các thông tin theo công văn đăng ký

- Nhập mã Captcha

- Nhấn [Xác nhận]

- Nhấn [Gửi]

Sau khi nhấn nút “Gửi”, hệ thống sẽ gửi lại mail thông báo đăng ký thành công về hòm mail đã đăng ký, khi KTNN phê duyệt đăng ký của đơn vị, tài khoản sẽ gửi về mail đã đăng ký của đơn vị.

 

PHỤ LỤC I.2

MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
(Kèm theo Công văn số 1098/KTNN-TTTH ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Kiểm toán nhà nước)

 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
<>[1]

-------

Số:………………
V/v: Đăng ký tài khoản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Địa điểm[2], ngày     tháng      năm 2022

 

Kính gửi: Kiểm toán nhà nước

Để sử dụng hệ thống Cổng trao đổi thông tin của KTNN, <> đề nghị KTNN cấp tài khoản truy cập, thông tin cụ thể như sau:

Thông tin đơn vị:

- Mã đơn vị[3]:

- Tên đơn vị:

- Tên đơn vị cấp trên theo đăng ký:

- Mã chương:

- Địa bàn:

- Thông tin liên hệ:

Email[4]:               Điện thoại:                                        Địa chỉ:

Thông tin tài khoản:

STT

Họ và tên

CMND/CCCD

Vụ/Đơn vị/ Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại

Email

Thời gian hiệu lực

Ghi chú

Từ ngày

 

 

1

Nguyễn Văn A

… …

Bộ Tài chính

Bộ trưởng

xxxxxxxxxx

nva@mof.gov.vn

 

… …

 

2

Nguyễn Thị B

… …

Cục THTKTC

Trưởng phòng

xxxxxxxxxx

ntb@mof.gov.vn

 

… …

 

3

Nguyễn Văn C

… … … … …

Cục KHTC

Trưởng phòng

… … … …

nvc@mof.gov.vn

 

… … … …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Đăng ký lần đầu       □ Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin       □ Đăng ký tài khoản theo cuộc          □ Đăng ký ngừng

*Lưu ý:

- Đăng ký tài khoản theo cuộc chỉ áp dụng trong trường hợp đơn vị trao đổi, cung cấp nội dung liên quan đến cuộc kiểm toán. Đơn vị đăng ký tài khoản theo cuộc cần ghi rõ cuộc kiểm toán cần trao đổi tại cột Ghi chú

- Trường hợp đơn vị đăng ký ngừng sử dụng tài khoản thì nêu rõ lý do ngừng sử dụng tại cột Ghi chú

- Trường hợp đơn vị đăng ký mở khóa tài khoản thì nêu rõ lý do đề nghị mở khóa sử dụng tại cột Ghi chú

 

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 1
(Kèm theo công văn số 1098/KTNN-TTTH, ngày 04 tháng 10 năm 2022 của KTNN)

 

STT

Đơn vị

Đăng ký trên Cổng TĐTT

Các Bộ ngành, cơ quan Trung ương

1

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

2

Bộ Công thương

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký nhưng công văn thiếu phụ lục, đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 1 đơn vị đăng ký)

4

Bộ Giao thông vận tải

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

5

Bộ kế hoạch và đầu tư

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

7

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

8

Bộ Ngoại giao

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

9

Bộ Nội vụ

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

10

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

11

Bộ Tài chính

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 5/8 đơn vị đã đăng ký)

12

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

13

Bộ Thông tin và Truyền Thông

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 1 đơn vị đã đăng ký)

14

Bộ Tư pháp

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

15

Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

16

Bộ Xây dựng

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 1 đơn vị đăng ký)

17

Bộ Y tế

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 1 đơn vị đăng ký)

18

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

19

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên Cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

20

Đài Tiếng nói Việt Nam

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

21

Đài Truyền hình Việt Nam

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

22

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

23

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

24

Thanh tra Chính phủ

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

25

Thông tấn xã Việt Nam

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

26

Tòa án nhân dân tối cao

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

27

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

28

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 1 đơn vị đăng ký)

29

Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 17 đơn vị đăng ký)

30

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký nhưng công văn không phải là dấu đỏ, đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

31

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

32

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I chưa đăng ký

Các UBND tỉnh/ Thành phố

1

UBND Thành phố Cần Thơ

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

2

UBND Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

3

UBND Thành phố Hà Nội

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

4

UBND Thành phố Hải Phòng

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

5

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

6

UBND Tỉnh An Giang

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

7

UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

8

UBND Tỉnh Bắc Giang

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

9

UBND Tỉnh Bắc Kạn

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

10

UBND Tỉnh Bạc Liêu

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

11

UBND Tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

12

UBND Tỉnh Bến Tre

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

13

UBND Tỉnh Bình Định

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

14

UBND Tỉnh Bình Dương

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

15

UBND Tỉnh Bình Phước

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

16

UBND Tỉnh Bình Thuận

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

17

UBND Tỉnh Cà Mau

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

18

UBND Tỉnh Cao Bằng

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

19

UBND Tỉnh Đắk Lắk

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I cũng chưa đăng ký

20

UBND Tỉnh Đắk Nông

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

21

UBND Tỉnh Điện Biên

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

22

UBND Tỉnh Đồng Nai

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

23

UBND Tỉnh Đồng Tháp

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

24

UBND Tỉnh Gia Lai

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

25

UBND Tỉnh Hà Giang

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I cũng chưa đăng ký

26

UBND Tỉnh Hà Nam

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

27

UBND Tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng. Đối với đơn vị dự toán cấp I cũng chưa đăng ký

28

UBND Tỉnh Hải Dương

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng. Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

29

UBND Tỉnh Hậu Giang

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

30

UBND Tỉnh Hòa Bình

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

31

UBND Tỉnh Hưng Yên

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

32

UBND Tỉnh Khánh Hòa

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

33

UBND Tỉnh Kiên Giang

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

34

UBND Tỉnh Kon Tum

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I cũng chưa đăng ký

35

UBND Tỉnh Lai Châu

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

36

UBND Tỉnh Lâm Đồng

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

37

UBND Tỉnh Lạng Sơn

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

38

UBND Tỉnh Lào Cai

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

39

UBND Tỉnh Long An

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

40

UBND Tỉnh Nam Định

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

41

UBND Tỉnh Nghệ An

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

42

UBND Tỉnh Ninh Bình

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

43

UBND Tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

44

UBND Tỉnh Phú Thọ

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

45

UBND Tỉnh Phú Yên

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I cũng chưa đăng ký

46

UBND Tỉnh Quảng Bình

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

47

UBND Tỉnh Quảng Nam

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

48

UBND Tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

49

UBND Tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

50

UBND Tỉnh Quảng Trị

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã gửi công văn nhưng chưa thực hiện đăng ký

51

UBND Tỉnh Sóc Trăng

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

52

UBND Tỉnh Sơn La

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã gửi công văn nhưng chưa thực hiện đăng ký

53

UBND Tỉnh Tây Ninh

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

54

UBND Tỉnh Thái Bình

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

55

UBND Tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

56

UBND Tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I cũng chưa đăng ký đầy đủ

57

UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

58

UBND Tỉnh Tiền Giang

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

59

UBND Tỉnh Trà Vinh

Đơn vị đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

60

UBND Tỉnh Tuyên Quang

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

61

UBND Tỉnh Vĩnh Long

Đơn vị chưa gửi công văn đăng ký, chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

62

UBND Tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

63

UBND Tỉnh Yên Bái

Đơn vị đã gửi công văn đăng ký, tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký trên Cổng.

Đối với đơn vị dự toán cấp I đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ

Doanh nghiệp

1

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tập đoàn đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 11 công ty đã đăng ký)

2

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)

Tập đoàn đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng đầy đủ cho Tập đoàn và công ty con

3

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN)

Tập đoàn đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 42 công ty đã đăng ký)

4

Tập đoàn Công nghiệp xây dựng (VNIC)

Đã giải thể

5

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Tập đoàn đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 9 công ty đã đăng ký)

6

Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Tập đoàn chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

7

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Tập đoàn đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 4 công ty đã đăng ký)

8

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tập đoàn đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng đầy đủ cho Tập đoàn và công ty con

9

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tập đoàn đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng đầy đủ cho Tập đoàn và công ty con

10

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

11

Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

12

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 8 công ty con đăng ký)

13

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

14

Tổng công ty Dược Việt Nam

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng đầy đủ cho Tập đoàn và công ty con

15

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 15 công ty con đăng ký)

16

Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco)

Tổng công ty chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

17

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Tổng công ty chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

18

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Tổng công ty chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

19

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 10 công ty con đăng ký)

20

Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

21

Tổng công ty Lương thực miền Nam

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

22

Tổng công ty Mía đường I

Tổng công ty chưa gửi công văn đăng ký, chưa đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

23

Tổng công ty Thép Việt Nam

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 8 công ty con đăng ký)

24

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 11 công ty con đăng ký)

25

Tổng công ty Viễn thông Mobifone

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

26

Tổng công ty Cửu long

Đơn vị đã sát nhập năm 2021 vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

27

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Tổng công ty đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 10 công ty con đăng ký)

28

Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

29

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Ngân hàng đã gửi công văn và đã đăng ký trên cng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

30

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Ngân hàng đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 4 công ty con đăng ký)

31

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam

Ngân hàng đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ (Có 4 công ty con đăng ký)

32

Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex

Ngân hàng đã gửi công văn và đã đăng ký trên cổng. Đối với công ty con trực thuộc chưa đăng ký

 

 

 

1 Tên đơn vị đăng ký

2 Địa điểm (Tỉnh/Thành) của đơn vị đăng ký

3 Là một trong các mã số thuế, mã định danh hoặc mã số quan hệ ngân sách

4 Là email của đơn vị để nhận thông tin về tài khoản

thuộc tính Công văn 1098/KTNN-TTTH

Công văn 1098/KTNN-TTTH của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước (giai đoạn 2)
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1098/KTNN-TTTHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành:04/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Kế toán-Kiểm toán

tải Công văn 1098/KTNN-TTTH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi