Văn bản Hợp nhất về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 20 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Xác thực: 11/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
02

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính hợp nhất ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Xác thực: 20/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
03

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kiểm toán Nhà nước

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
04

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
05

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
06

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kế toán

Xác thực: 04/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
07

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 29/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

Xác thực: 14/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
09

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

Xác thực: 14/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
10

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Xác thực: 14/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
11

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2010/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Xác thực: 09/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
12

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Xác thực: 17/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
13

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Xác thực: 17/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
14

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Xác thực: 20/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng

Xác thực: 24/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
16

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kiểm toán độc lập

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Xác thực: 29/10/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Xác thực: 17/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Xác thực: 21/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
Vui lòng đợi