Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 27 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

Xác thực: 07/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
02

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Xác thực: 07/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
03

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Xác thực: 07/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
04

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán

Xác thực: 07/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
05

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Xác thực: 07/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
06

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Xác thực: 07/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
07

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Xác thực: 07/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
08

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Xác thực: 11/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính hợp nhất ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Xác thực: 20/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
10

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kiểm toán Nhà nước

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
11

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
12

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
13

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kế toán

Xác thực: 04/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
14

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 29/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
15

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

Xác thực: 14/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
16

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

Xác thực: 14/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
17

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Xác thực: 14/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
18

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2010/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Xác thực: 09/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
19

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Xác thực: 17/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
20

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Xác thực: 17/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
Vui lòng đợi