Văn bản UBND lĩnh vực Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 17 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01
02

Quyết định 965/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị thuộc khối cơ quan Kiểm toán Nhà nước

03
04

Công văn 6993/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2022 trên TABMIS

05

Quyết định 3038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giảm trừ dự toán năm 2022 của Sở Công Thương để thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước

06

Kế hoạch 234/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội

07

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán

08

Quyết định 696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Hội trường tỉnh Bắc Kạn

09

Quyết định 685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

10

Quyết định 918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí tư vấn kiểm toán độc lập – giai đoạn 2 (CT3-CS-TV19) thuộc dự án Phát triển Thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

11

Quyết định 440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ kế toán viên trung cấp, cao đẳng lên kế toán viên tỉnh Bắc Giang năm 2021

12

Quyết định 945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Sóc Trăng

13

Công văn 3002/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối

14

Công văn 2240/GDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS

15

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2009

16

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra

17

Quyết định 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán