Văn bản UBND lĩnh vực Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01
02

Công văn 6993/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2022 trên TABMIS

03

Quyết định 3038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giảm trừ dự toán năm 2022 của Sở Công Thương để thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước

04

Kế hoạch 234/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội

05

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán

06

Công văn 3002/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối

07

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra

08

Quyết định 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán