Danh mục

Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 1.006 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
21

Công văn 12797/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đôn đốc thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
22

Quyết định 1989/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung nhiệm vụ của Thanh tra Bộ về công tác kiểm toán nội bộ

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
23

Quyết định 1934/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
24

Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
25

Nghị định 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
26

Quyết định 1925/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn kiểm toán hoạt động

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
27

Thông tư 99/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
28

Quyết định 1922/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
29

Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
30

Công văn 11812/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định 1756/QĐ-KTNN ngày 18/10/2021 của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
31

Kế hoạch 234/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
32

Thông tư 90/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2021
33

Thông tư 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
34

Quyết định 1839/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
35

Quyết định 1838/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
36

Quyết định 1833/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
37

Quyết định 1831/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
38

Quyết định 1676/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
39

Công văn 1968/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc cung cấp tài liệu phục vụ Đoàn kiểm toán Nhà nước kiểm toán Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
40

Công văn 32220/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về nội dung trên hóa đơn

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
Vui lòng đợi