Tra cứu Công văn về Hôn nhân gia đình

Có tất cả 30 văn bản: Hôn nhân gia đình
21

Công văn 254/TCDS-KHTC của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2012

Ban hành: 17/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2012
22

Công văn 198/TCDS-TTTL của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc triển khai công tác Cơ sở dữ liệu và báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Ban hành: 23/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2012
23

Công văn 131/TCDS-TTGD của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2012

Ban hành: 20/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2012
24

Công văn 126/TCDS-TTGD của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2012

Ban hành: 19/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2012
25

Công văn 2234/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ công tác liên ngành về kết hôn với người nước ngoài

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2011
26

Thông báo 133/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 06/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2011
27

Công văn 7929/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng "Đề án Phát triển gia đình Việt Nam bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập"

Ban hành: 03/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2010
28

Công văn 2215/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc xác nhận Giấy chứng nhận độc thân

Ban hành: 19/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2010
29

Thông báo 266/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương tại Hội Nghị công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
30

Công văn 281/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các địa phương

Ban hành: 12/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2009
Vui lòng đợi