Văn bản Hợp nhất về Hôn nhân gia đình

Có tất cả 5 văn bản: Hôn nhân gia đình
01

Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Xác thực: 22/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
02

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số

Xác thực: 13/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
03

Văn bản hợp nhất 8016/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
04

Văn bản hợp nhất 8015/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
05

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Dân số

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi