Văn bản UBND lĩnh vực Hôn nhân gia đình

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 47 văn bản: Hôn nhân gia đình
01

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2023

02

Kế hoạch 406/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

03

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023

04
05

Kế hoạch 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

06

Kế hoạch 2528/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

07

Kế hoạch 2529/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

08

Kế hoạch 2527/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

10

Quyết định 1328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

11
12

Kế hoạch 1327/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

13

Kế hoạch 131/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố

14

Kế hoạch 132/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố

15

Kế hoạch 130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2022

16

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật tổ chức các sự kiện liên quan đến lĩnh vực gia đình của tỉnh Đồng Nai

17

Kế hoạch 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh

18

Kế hoạch 95/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

19
20

Quyết định 555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố Hải Phòng