Văn bản Luật Hôn nhân gia đình

Có tất cả 51 văn bản: Hôn nhân gia đình
01

Quyết định 1327/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2019

Ban hành: 10/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2019
02

Quyết định 460/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết

Ban hành: 22/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
03

Quyết định 55/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" năm 2018

Ban hành: 09/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
04

Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 06/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
05

Quyết định 3986/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác gia đình năm 2017

Ban hành: 16/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2016
06

Quyết định 2084/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5, Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình ban hành kèm theo Quyết định 1531/QĐ-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 16/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2017
07

Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
08

Quyết định 01/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Văn hoá, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013

Ban hành: 02/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2014
09

Nghị định 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 28/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2013
10

Quyết định 2744/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”

Ban hành: 26/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2012
11

Quyết định 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 29/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2012
12

Nghị định 08/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 04/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
13

Thông tư 24/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2012
14

Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2015
15

Nghị định 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Ban hành: 14/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2015
16

Quy định 173-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc kết nạp lại đối với Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng

Ban hành: 11/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2018
17

Quyết định 1028/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2016
18

Quyết định 3709/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Ban hành: 26/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2012
19

Quyết định 3176/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Ban hành: 28/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2014
20

Thông tư 22/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 28/03/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2014
Vui lòng đợi
dma