Danh mục

Văn bản Luật Hôn nhân gia đình

Có tất cả 162 văn bản: Hôn nhân gia đình
141

Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2012
142

Thông tư 24/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2012
143

Quyết định 4669/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
144

Công văn 2234/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ công tác liên ngành về kết hôn với người nước ngoài

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2011
145

Thông báo 133/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 06/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2011
146

Nghị định 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
147

Nghị định 18/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số

Ban hành: 17/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2011
148

Quyết định 86/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và tổng kết thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 26/06/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP

Ban hành: 14/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2011
149

Quyết định 25/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân

Ban hành: 07/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
150

Công văn 7929/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng "Đề án Phát triển gia đình Việt Nam bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập"

Ban hành: 03/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2010
151

Thông tư 16/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

Ban hành: 08/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2010
152

Công văn 2215/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc xác nhận Giấy chứng nhận độc thân

Ban hành: 19/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2010
153

Thông báo 266/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương tại Hội Nghị công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
154

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
155

Nghị định 08/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 04/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
156

Công văn 281/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các địa phương

Ban hành: 12/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2009
157

Quyết định 1243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Huế và các huyện

Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2021
158

Hiệp định hợp tác 71/2004/LPQT về nuôi con nuôi giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Italia

Ban hành: 13/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2004
159

Nghị định 87/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Ban hành: 21/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
160

Nghị định 77/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Ban hành: 22/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
Vui lòng đợi