Hồ sơ địa chính

Lọc bài viết theo:

Căn cứ và thủ tục cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 18/11/2022

Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính là công việc phải thực hiện khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản lần đầu hoặc trong các trường hợp có biến động như đăng ký cho thuê, cho thuê lại, xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.