Dự thảo Thông tư về mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân lần 2
Lĩnh vực: Hình sự Loại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công anTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc ban hành, quản lý và sử dụng các loại mẫu giấy tờ được sử dụng trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

BỘ CÔNG AN

-------

Số:         /2019/TT-BCA

DỰ THẢO 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------


Hà Nội, ngày       tháng       năm 2019         

 

THÔNG TƯ

Quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

 

Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Luật tương trợ tư pháp năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc ban hành, quản lý và sử dụng các loại mẫu giấy tờ được sử dụng trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện các hoạt động trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Điều 3. Các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ

Ban hành kèm theo Thông tư các biểu mẫu dưới đây để thực hiện công tác dẫn độ:

1. Yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 01).

2. Yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ (Mẫu số 02).

3. Yêu cầu dẫn độ lại (Mẫu số 03).

4. Yêu cầu bổ sung thông tin về yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 04).

5. Văn bản bổ sung thông tin về yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 05).

6. Yêu cầu chuyển giao đồ vật, vật chứng liên quan đến vụ án (Mẫu số 06).

7. Văn bản đề nghị dẫn độ tạm thời (Mẫu số 07).

8. Đơn xin tự nguyện bị dẫn độ (Mẫu số 08).

9. Yêu cầu quá cảnh người bị dẫn độ (Mẫu số 09).

10. Biên bản bàn giao người bị dẫn độ (Mẫu số 10).

11. Cam kết giữ bí mật (Mẫu số 11).

Điều 4. Các loại mẫu giấy tờ trong công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Ban hành kèm theo Thông tư các biểu mẫu dưới đây để thực hiện công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù:

1. Yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài (Mẫu số 12).

2. Yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam (Mẫu số 13).

3. Đơn xin được chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù (Mẫu số 14).

4. Tuyên bố của người đại diện hợp pháp của người đang chấp hành án phạt tù trong trường hợp người này là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần dẫn đến người đó không có đầy đủ năng lực hành vi, khả năng nhận thức về việc họ hiểu biết đầy đủ về hệ quả của việc chuyển giao và các quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc chuyển giao (Mẫu số 15).

5. Yêu cầu bổ sung thông tin về yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (sử dụng mẫu quy định tại khoản 4 Điều 3).

6. Văn bản bổ sung thông tin về yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (sử dụng mẫu quy định tại khoản 5 Điều 3).

7. Yêu cầu quá cảnh người đang chấp hành án phạt tù bị chuyển giao (sử dụng mẫu quy định tại khoản 9 Điều 3).

8. Biên bản bàn giao người đang chấp hành án phạt tù bị chuyển giao (sử dụng mẫu quy định tại khoản 10 Điều 3).

Điều 5. Các loại mẫu giấy tờ trong hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

Ban hành kèm theo Thông tư các biểu mẫu dưới đây để thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân:

1. Mẫu yêu cầu phối hợp điều tra (Mẫu số 16).

2. Mẫu yêu cầu áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Mẫu số 17).

Điều 6. Sử dụng các loại mẫu giấy tờ

1. Các mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân quy định tại các điều 3, 4 và 5 của Thông tư này được in trên khổ giấy A4 và phải được sử dụng theo đúng quy cách, nội dung của từng mẫu.

2. Văn phòng Bộ Công an có trách nhiệm đăng tải các loại mẫu giấy tờ quy định tại các điều 3, 4 và 5 của Thông tư này trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan truy cập, khai thác, sử dụng.

Điều 7. Trách nhiệm quản lý các loại mẫu giấy tờ

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn sử dụng các loại mẫu giấy tờ về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, v­ướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để có giải thích hoặc h­ướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các bộ: Tư pháp, Ngoại giao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Lưu: VT, V03(P5).

BỘ TRƯ­ỞNG

 

 

 
Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung
Ghi chú

văn bản tiếng việt

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi