Dự thảo Thông tư về 35 quy trình giám định kỹ thuật hình sự

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Văn bản tiếng việt
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Trạng thái: Đã biết

BỘ CÔNG AN

---------

Số:          /2019/TT-BCA

DỰ THẢO 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

    Hà Nội, ngày         tháng   năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành 35 quy trình giám định kỹ thuật hình sự

------------

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2018;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học hình sự;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định 35 quy trình giám định kỹ thuật hình sự.

 

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các quy trình giám định kỹ thuật hình sự, các biểu mẫu sử dụng trong giám định kỹ thuật hình sự.           

Điều 2. Đối tượng áp dụng      

1. Các tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự.

2. Người hoạt động trong các tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự.

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Chương II

BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ

 

Điều 3. 35 quy trình giám định kỹ thuật hình sự kèm theo Thông tư

(1) Quy trình giám định dấu vết cháy;

(2) Quy trình giám định thuốc nổ;

(3) Quy trình giám định ký tự đóng chìm trên vật liệu kim loại;

(4) Quy trình giám định pháo;

(5) Quy trình giám định súng đạn;

(6) Quy trình giám định dấu vết cơ học trong tai nạn giao thông;

(7) Quy trình giám định dấu vết cơ học;

(8) Quy trình giám định dấu vết đường vân; 

(9) Quy trình giám định các loại thực phẩm chế biến từ thực vật;

(10) Quy trình giám định dấu vết đất;

(11) Quy trình giám định độc chất;

(12) Quy trình giám định kim loại;

(13) Quy trình giám định nước mắm;

(14) Quy trình giám định rượu, đồ uống có cồn;

(15) Quy trình giám định thuốc tân dược dùng qua đường tiêu hóa và thực phẩm chức năng;

(16) Quy trình giám định ấn phẩm;

(17) Quy trình giám định hình dấu;

(18) Quy trình giám định tài liệu bị điền thêm;

(19) Quy trình giám định tài liệu bị sửa chữa;

(20) Quy trình giám định tài liệu bị tẩy xóa;

(21) Quy trình giám định tài liệu chữ đánh máy;

(22) Quy trình giám định chữ ký, chữ viết;

(23) Quy trình giám định tiền;                                     

(24) Quy trình giám định dữ liệu số trong các thiết bị kết nối với máy vi tính;

(25) Quy trình giám định dữ liệu số lưu trữ trong điện thoại di động;

(26) Quy trình giám định tiếng nói;

(27) Quy trình giám định các chất ma túy nhóm opiat trong mẫu máu;

(28) Quy trình giám định ma túy nhóm opiat trong mẫu bắt được;

(29) Quy trình giám định các chất ma túy nhóm ATS trong mẫu bắt được;

(30) Quy trình giám định các chất ma túy trong mẫu nước tiểu;

(31) Quy trình giám định dấu vết máu;

(32) Quy trình giám định dấu vết tinh dịch;

(33) Quy trình giám định dấu vết lông, tóc;

(34) Quy trình giám định ADN;

(35) Quy trình giám định dấu vết vải sợi.

 

Chương III

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 4: Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp Thông tư số 61/2017/TT-BCA, ngày 14/12/2017 được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, các biểu mẫu sử dụng trong giám định kỹ thuật hình sự được thay đổi theo.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này thay thế Thông tư số 52/2011/TT-BCA, ngày 20/7/2011; Thông tư số 46/2013/TT-BCA, ngày 05/11/2013 và Thông tư số 51/2015/TT-BCA, ngày 13/10/2015 của Bộ Công an ban hành Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực An ninh.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6: Trách nhiệm thi hành

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Viện trưởng Viện Khoa học hình sự có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các cấp từ Trung ương (cấp Bộ) đến địa phương (cấp huyện), cán bộ liên quan đến lĩnh vực giám định tư pháp phải tuân thủ quy định theo Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Viện Khoa học hình sự) để kịp thời hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                              - Phòng Giám định KTHS, Bộ Quốc phòng;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ,
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, C09, V03.                               

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Đại tướng Tô Lâm

 

Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư ban hành 35 quy trình giám định kỹ thuật hình sự lần 2
Lĩnh vực:Hình sựLoại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công anTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các quy trình giám định kỹ thuật hình sự, các biểu mẫu sử dụng trong giám định kỹ thuật hình sự.           

dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi