Danh mục

Văn bản Luật Hình sự

Có tất cả 347 văn bản: Hình sự
301

Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 53/2010/QH12

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
302

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ và nhân dân An-giê-ri

Ban hành: 14/04/2010
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
303

Quyết định 1101/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2010
304

Nghị định 16/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ban hành: 03/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2010
305

Quyết định 106/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng dân sự Thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
306

Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
307

Chỉ thị 1565/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2009
308

Công văn 4933/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nạn khai thác than trái phép và buôn lậu than

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
309

Công văn 105/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 17/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2009
310

Thông tư 41/2009/TT-BCA-V19 của Bộ Công an bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

Ban hành: 02/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2009
311

Lệnh công bố Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
312

Nghị quyết 33/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
313

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, số 37/2009/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
314

Quyết định 2997/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
315

Báo cáo 247/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
316

Quyết định 2645/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm giám định viên tư pháp thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự công an Thành phố

Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
317

Báo cáo 251/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 23/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2009
318

Công văn 1611/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác định mã số và thuế suất mặt hàng môtơ điện dạng ống

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2009
319

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

Ban hành: 27/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
320

Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1, điều 170 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật Tố tụng Dân sự cho các Toà án Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành: 25/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2009
Vui lòng đợi