Thông báo 57/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 57/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

KT LUN CA PHÓ THNG THƯNG TRC CHÍNH PHTRƯƠNG HÒA BÌNH, TRƯNG BAN CH ĐO 896 TI CUC HP BAN CH ĐO 896

 

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 896. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896, đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Sau khi nghe Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896 trình bày báo cáo tình hình, kết quả triển khai Đề án 896 năm 2017, dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo 896 và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 có ý kiến kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

1. Năm 2017, nhiều nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo đã hoàn thành theo kế hoạch. Cơ bản các Bộ, ngành đã hoàn thành việc rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, trình Chính phủ phê duyệt. Đến nay, đã có 17 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành được ban hành. Các văn bản làm cơ sở cho việc kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia đã được ban hành, làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có thể áp dụng, bảo đảm khả năng kết ni, chia sẻ. Vấn đề xác định nguồn vốn thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã cơ bản được tháo gỡ, nhiều hoạt động chuẩn bị điều kiện hạ tầng, kỹ thuật, nguồn nhân lực, tài liệu quản lý dân cư và các điều kiện cần thiết phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được triển khai. Việc cấp số định danh cá nhân thông qua cấp Căn cước công dân hoặc đăng ký khai sinh đã được thực hiện tại 18 địa phương, đến nay, đã cấp được hơn 8 triệu số định danh cá nhân.

Phó Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực của các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ trong việc đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn trong triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như đã tích cực trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc cải cách thủ tục hành chính và kết nối, chia sẻ thông tin dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

2. Mặc dù các Bộ, ngành đã rất nỗ lực trong giải quyết vấn đề vốn xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tuy nhiên đến nay mới chỉ giải quyết được một phần vốn, việc này nếu không sớm được khắc phục sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ mục tiêu của Đề án, việc thực thi các Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân của Chính phủ và việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của Bộ, ngành, địa phương.

Bến cạnh đó, trong thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn Bộ, ngành chưa hoàn thành việc rà soát, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Còn một số địa phương chưa triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng dẫn của Trưởng Ban Chỉ đạo 896.

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Đđẩy mạnh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm mục tiêu tạo sự đổi mới về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các Bộ, ngành cần tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài chính khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 9767/VPCP-KTTH ngày 14/9/2017 và Công văn số 144/VPCP-KTTH ngày 04/01/2018 để bố trí vốn cho Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công việc của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan rút kinh nghiệm trong công tác triển khai, thu thập thông tin dân cư, và tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương, bảo đảm đến năm 2019 cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được cấp số định danh cá nhân theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo hướng dẫn của Văn phòng Ban Chỉ đạo, bảo đảm chất lượng; Bộ Ngoại giao hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Các Bộ, ngành đã được Chính phủ thông qua Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.

5. Các Bộ, ngành, địa phương khi xây dựng Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ, tránh chồng chéo, lãng phí.

6. Các địa phương phối hợp Bộ Công an thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg và hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo theo hướng dẫn của Ban Chđạo 896 để triển khai đồng bộ việc cấp số định danh cá nhân cho công dân theo kế hoạch.

7. Văn phòng Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018 trình Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ký ban hành trong tháng 2 năm 2018.

8. Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động, sát sao hơn nữa trong công việc. Phê bình thành viên Ban Chỉ đạo 896 của các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tài chính và Xây dựng không tham dự cuộc họp nhưng không báo cáo bằng văn bản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên BCĐ, Văn phòng BCĐ 896;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, Các Vụ, Cục: PL, TH, KTTH, TCCV, KGVX, Cng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (2). TVT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

Thuộc tính văn bản
Thông báo 57/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 896
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 57/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 08/02/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!