Thông báo 2239/TB-SNV 2019 về lịch thi tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ NỘI VỤ

-----------

Số: 2239/TB-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập
trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

---------------------------

 

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội v việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch t chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã ca thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I Phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 12/9/2019 về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019. Thường trực Ban chỉ đạo - Sở Nội vụ thông báo lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã chức như sau:

 

I. Thi tuyển

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

 

1

Từ ngày

20/9/2019

đến

23/9/2019

- UBND quận, huyện thành lập Hội đồng thi tuyển; Ban Giám sát;

- Hội đồng thi tuyển căn cứ vào tiến độ triển khai kỳ thi để thành lập các ban giúp việc cho phù hợp (không nhất thiết phải thành lập trong cùng khoảng thời gian này).

UBND quận, huyện, thị xã; HĐTD.

 

2

Từ ngày

24/9/2019

đến

30/9/2019

- Rà soát lại danh sách đủ điều kiện dự thi theo đúng các yêu cầu tại mẫu 3 kèm theo Công văn số 476/SNV-CCVC ngày 13/3/2019 sau khi đã bổ sung theo QĐ số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019;

- Rà soát, sửa chữa thông tin cá nhân và dữ liệu liên quan (nếu có); Công bố danh sách đủ điều kiện dự thi;

- Gửi SNV danh sách mẫu 3 về phòng CCVC để tổng hợp xếp số báo danh, phòng thi, ca thi trắc nghiệm giúp UBND quận, huyện, thị xã (bản mềm danh sách mẫu 3 gửi Email: dangh ungdung_sonv@hanoi.gov.vn).

UBND quận, huyện, thị xã; HĐTD;

Ban chỉ đạo.

 

3

Từ ngày

01/10/2019

đến

02/10/2019

- Công bố nội dung tài liệu ôn tập các môn thi trắc nghiệm vòng 1 (Ngoại ngữ và Kiến thức chung);

- Hướng dẫn phương pháp thi trắc nghiệm trên website: sonoivu.hanoi.gov.vn .

Ban chỉ đạo.

 

 

4

Từ ngày

03/10/2019

đến

14/10/2019

- Hoàn thành việc xếp danh sách dự thi;

- Thông báo thời gian tổ chức thi các môn trắc nghiệm, số lượng phòng thi, danh sách, số báo danh, sơ đồ điểm thi của từng Hội đồng thi trên trang website: sonoivu.hanoi.gov.vn , tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; Các đơn vị có chỉ tiêu thông báo tới thí sinh;

- Hoàn thành chuẩn bị cơ sở vật chất, ngân hàng câu hỏi các môn thi trắc nghiệm và các khâu cho các ca thi trắc nghiệm trên máy tính.

HĐTD;

Ban chỉ đạo.

5

Trước ngày 12/10/2019

- Công bố nội dung ôn tập các mã nhóm môn thi nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2.

Ban chỉ đạo.

6

Từ

14/10/2019

đến

31/10/2019

- Ban xây dựng nội dung ôn tập hướng dẫn chi tiết HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất, cách thức xây dựng, bảo quản đề thi, đáp án thi viết đối với giáo viên và nhân viên.

Ban chỉ đạo.

7

Từ

01/11/2019

đến

15/11/2019

- HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án thi viết, các điều kiện về CSVC, nhân lực để tổ chức vòng 2;

- Chủ động tổ chức khai mạc trước ngày thi.

HĐTD.

8

Từ ngày 15/10/2019

Đến ngày 10/11/2019

- Tổ chức thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và Kiến thức chung trên máy vi tính (có lịch thi cụ thể đối với từng quận, huyện, thị xã); giải quyết các thắc mắc ngay khi thí sinh thi xong mỗi ca. Địa điểm thi tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Ban coi thi của các Hội đồng tuyển dụng đến tổ chức coi thi tại các phòng thi theo lịch của Ban Chỉ đạo, nhận kết quả thi trắc nghiệm 2 môn cho thí sinh ký xác nhận ngay sau khi kết thúc ca thi;

Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông: có trách nhiệm niêm yết danh sách thí sinh dự thi theo đơn vị tại địa điểm tổ chức thi trước khi thi một ngày; Cử Kỹ thuật viên tham gia tại các phòng thi để chụp ảnh thí sinh vào dự thi, cấp mật khẩu đăng nhập cho thí sinh, giải quyết các tình huống kỹ thuật tại các phòng thi giúp các Hội đồng tuyển dụng.

HĐTD; Ban chỉ đạo.

9

Từ ngày

11/11/2019

đến

15/11/2019

Các Hội đồng tuyển dụng:

- Lập danh sách thi viết vòng 2 đối với các thí sinh đạt 50 điểm trở lên mỗi môn thi trắc nghiệm tại vòng 1;

- Chuẩn bị địa điểm, điều kiện CSVC tổ chức thi viết;

- Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 trên trang web và niêm yết tại trụ sở các đơn vị (không xếp lại số báo danh);

- Thông báo thời gian, địa điểm, phòng thi vòng 2.

HĐTD.

 

10

Ngày

16/11/2019

- Hoàn thành đề, đáp án thi viết, công tác chuẩn bị CSVC phục vụ tổ chức coi thi viết tại các điểm thi;

- Họp chuẩn bị công tác coi thi, học tập quy chế thi;

- Tập trung thí sinh, xem số báo danh, phòng thi, học tập quy chế thi viết, phổ biến chi tiết lịch thi.

HĐTD.

 

11

7 giờ 30 ngày  17/11/2019

(Chủ nhật)

- Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại các quận, huyện, thị xã (thời gian làm bài 180 phút).

HĐTD.

 

12

Từ ngày

18/11/2019

đến

24/11/2019

- Tổ chức làm phách bài thi;

- Chấm thi;

- Công bố điểm bài thi viết.

HĐTD.

 

13

Từ ngày 25/11/2019

đến

09/12/2019

Nhận đơn phúc khảo.

HĐTD.

 

14

Từ ngày

10/12/2019

đến

13/12/2019

- Làm phách phúc khảo;

- Chấm phúc khảo;

- Công bố kết quả chấm phúc khảo.

HĐTD.

 

15

Từ ngày

14/12/2019

đến

20/12/2019

- Tổng hợp, rà soát, báo cáo kết quả thi và đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận kết quả thi tuyển;

- Thông báo kết quả thi tuyển.

UBND quận, huyện, thị xã; HĐTD.

 

16

Từ ngày 21/12/2019 đến tháng 01/2020

- Hoàn thiện hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển.

- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển; tập hợp văn bản, lưu trữ hồ sơ tuyển dụng.

UBND quận, huyện, thị xã.

 

 

 

3. Về kinh phí tổ chức thi các môn trắc nghiệm trên máy vi tính:

Hội đồng tuyển dụng các quận, huyện, thị xã chủ động ký hp đồng với Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

II. Xét tuyển

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

1

Từ ngày

20/9/2019

đến

23/9/2019

- UBND quận, huyện thành lập Hội đồng xét tuyển; Ban Giám sát;

- Hội đồng xét tuyển căn cứ vào tiến độ triển khai kỳ xét tuyển để thành lập các ban giúp việc cho phù hợp (không nhất thiết phải thành lập trong cùng khoảng thời gian này).

UBND quận, huyện, thị xã; HĐTD.

2

Từ ngày

24/9/2019

đến

30/9/2019

- Rà soát lại danh sách đủ điều kiện dự thi theo đúng yêu cầu tại mẫu 3 kèm theo Công văn số 476/SNV-CCVC ngày 13/3/2019 sau khi đã bổ sung theo QĐ số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019;

- Rà soát điều kiện, sửa chữa thông tin cá nhân và dữ liệu liên quan (nếu có); Công bố danh sách đủ điều kiện dự thi.

UBND quận, huyện, thị xã; HĐTD

 

3

Trước

12/10/2019

- Công bố nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với trường hợp xét tuyển để thí sinh ôn tập.

Ban chỉ đạo.

 

4

Từ

14/10/2019

đến

31/10/2019

- Ban xây dựng nội dung ôn tập hướng dẫn chi tiết HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất, cách thức xây dựng, bảo quản đề, đáp án sát hạch phỏng vấn đối với nhân viên và thực hành giảng dạy đối với giáo viên.

Ban chỉ đạo.

 

5

Từ

01/11/2019

đến

16/11/2019

- HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án sát hạch, các điều kiện về CSVC, nhân lực để tổ chức sát hạch;

- HĐTD thông báo đến thí sinh về quy trình tổ chức làm bài kiểm tra sát hạch giáo viên, nhân viên; quy định về những loại vật dụng, tài liệu thí sinh được mang vào phòng làm bài kiểm tra sát hạch;

- Niêm yết số báo danh, phòng, sơ đồ, địa điểm tổ chức làm bài sát hạch;

- Tập trung thí sinh, khai mạc, phổ biến hình thức, nội quy, thời gian, địa điểm tập trung xem số báo danh.

HĐTD.

 

6

Từ

17/11/2019

đến

30/11/2019

Tổ chức sát hạch bằng phỏng vấn đối với nhân viên và thực hành giảng dạy đối với giáo viên

HĐTD.

 

7

Từ

01/12/2019

đến

05/12/2019

- Thông báo điểm sát hạch.

HĐTB.

 

8

Từ

06/12/2019

đến

15/12/2019

- Giải quyết khiếu nại (nếu có).

HĐTD.

 

9

Từ

16/12/2019

đến

20/12/2019

- Tổng hợp, rà soát kết quả sát hạch và đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận kết quả sát hạch;

- Thông báo kết quả sát hạch.

UBND quận, huyện, thị xã; HĐTD.

 

10

Từ ngày 21/12/2019 đến tháng 01/2020

- Hoàn thiện hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển.

- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển; tập hợp văn bản, lưu trữ hồ sơ tuyển dụng.

UBND quận, huyện, thị xã.

 

 

 

Trên đây là lịch thực hiện các nhiệm vụ trong thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 của Thường trực Ban ch đạo - Sở Nội vụ, đề nghị UBND quận, huyện, thị xã công bố nội dung trên tại trụ sở, trên công điện tử, Web site của đơn vị để các thí sinh biết, thực hiện, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, lịch và phân công nhiệm vụ chi tiết để thực hiện các khâu trong tuyển dụng đối với đơn vị mình.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban chỉ đạo (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- UBND Thành phố (để báo cáo);

- PCT TT UBND TP Nguyễn Văn Sửu;

- BCĐ tuyển dụng CCVC TP;

- UBND quận, huyện, thị xã;

- HĐTD; Ban Giám sát của quận, huyện, thị xã;

- Website: sonoivu.hanoi.gov.vn;

- Lưu: VT; CCVC; XDCQ.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Vũ Thu Hà

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 2239/TB-SNV của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2019
Cơ quan ban hành:Sở Nội vụ Thành phố Hà NộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:2239/TB-SNVNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Vũ Thu Hà
Ngày ban hành:20/09/2019Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Hành chính , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!