Quyết định 38/2021/QĐ-UBND Nam Định sửa đổi một số định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 38/2021/QĐ-UBND

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định 40/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:38/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Lan Anh
Ngày ban hành:19/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NAM ĐỊNH

___________

Số: 38/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do - Hạnh phúc

______________________

Nam Định, ngày 19 tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Nam Định

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

Căn cứ Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 516/TTr-STC ngày 04/8/2021 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 841/BC-STP ngày 30/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Nam Định
Bổ sung tiểu mục 2.9, 2.10, 2.11 phần I; sửa đổi, bổ sung tiểu mục 7.3 phần I và bổ sung mục 12, 13, 14 phần I của tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định (có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Bãi bỏ tiểu mục 2.8, tiểu mục 6.2, tiểu mục 6.3, tiểu mục 6.4, tiểu mục 6.5, tiểu mục 6.6mục 11 phần I của tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Nam Định
Điều 3. Điều khoản thi hành
Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Triển lãm và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Văn phòng Chính phủ;
Bộ Tài chính;
Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL);
Thường trực Tỉnh ủy;
Thường trực HĐND tỉnh;
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
Lãnh đạo UBND tỉnh;
Như Điều 4;
Công báo tỉnh;
Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VP UBND tỉnh;
Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Hà Lan Anh

Phụ lục

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH


(Kèm theo Quyết định số: 38/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Nam Định)
____________________

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Số

lượng

Chủng loại

Mục đích sử dụng

Giá tối đa/xe (1.000 đồng)

2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

    

2.9

Chi cục Kiểm lâm

1

Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật

Xe phục vụ công tác quản lý rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, tuần tra, kiểm tra rừng; quản lý lâm sản và động vật hoang dã

1.320.000

2.10

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Xe chỉ đạo, chỉ huy chuyên dùng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn khi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường khi thiên tai bão, lũ xảy ra

Xe phục vụ chỉ đạo và đảm bảo an toàn tại hiện trường khi thiên tai bão, lũ xảy ra

3.200.000

2.11

Chi cục Thủy lợi

1

Xe chỉ đạo, chỉ huy chuyên dùng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn khi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường khi thiên tai bão, lũ xảy ra

Xe phục vụ chỉ đạo và đảm bảo an toàn tại hiện trường khi thiên tai bão, lũ xảy ra

3.200.000

7

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

    

7.3

Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh

3

   
  

1

Xe trên 16 chỗ ngồi

Xe chở diễn viên chiếu phim lưu động

1.400.000

  

1

Xe bán tải

Xe chở diễn viên, chiếu phim lưu động

864.000

  

1

Xe ô tô tải

Xe chở công cụ, dụng cụ tuyên truyền lưu động thường xuyên phục vụ nhiệm vụ chính trị

864.000

12

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định

3

   
  

1

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

Xe phục vụ đào tạo thực hành nghiệp vụ cho học sinh, sinh viên nghề hướng dẫn viên du lịch

1.400.000

  

1

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

Xe đưa đón cán bộ, học sinh, sinh viên

1.400.000

  

1

Xe ô tô tải

Xe chở máy móc, thiết bị dạy nghề cho các điểm trường dưới huyện

864.000

13

Văn phòng Tỉnh ủy

1

Xe chỉ đạo, chỉ huy chuyên dùng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn khi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường khi thiên tai bão, lũ xảy ra

Xe phục vụ chỉ đạo và đảm bảo an toàn tại hiện trường khi thiên tai bão, lũ xảy ra

3.200.000

14

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1

Xe chỉ đạo, chỉ huy chuyên dùng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn khi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường khi thiên tai bão, lũ xảy ra

Xe phục vụ chỉ đạo và đảm bảo an toàn tại hiện trường khi thiên tai bão, lũ xảy ra

3.200.000

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi