Quyết định 992/QĐ-UBND Gia Lai 2021 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH GIA LAI

________

Số: 992/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Gia Lai, ngày 04 tháng 11 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp lại bộ máy bên trong của các chi cục, ban trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 117/TTr-SNV ngày 28/10/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố, phê duyệt kèm theo Quyết định này:

1. Công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ theo Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/03/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ (Phụ lục I kèm theo).

2. Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quyết định này (Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1124/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục gồm 09 TTHC và bãi bỏ 10 TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);

- Ban TĐKT (Sở Nội vụ);

- Bưu điện tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (TTTH – VP UBND tỉnh phối hợp với Ban TĐKT - Sở Nội vụ đăng tải lấy ý kiến nhân dân đối với thủ tục tặng Cờ thi đua; thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh);

- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Võ Ngọc Thành

 

 

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Khen thưởng công trạng và thành tích đạt được)

2.000449.000.00.00.H21

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc dịch vụ Bưu chính công ích hoặc quầy Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai.

Không

- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

2

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh (Khen thưởng theo năm công tác hoặc năm học)

1.000934.000.00.00.H21

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc dịch vụ Bưu chính công ích hoặc quầy Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai.

Không

- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

3

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

1.000924.000.00.00.H21

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc dịch vụ Bưu chính công ích hoặc quầy Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai.

Không

- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

4

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

2.000287.000.00.00.H21

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc dịch vụ Bưu chính công ích hoặc quầy Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai.

Không

- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

5

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

2.000437.000.00.00.H21

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc dịch vụ Bưu chính công ích hoặc quầy Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai.

Không

- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

6

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

1.000898.000.00.00.H21

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc dịch vụ Bưu chính công ích hoặc quầy Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai.

Không

- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

7

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đột xuất

2.000422.000.00.00.H21

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc dịch vụ Bưu chính công ích hoặc quầy Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai.

Không

- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

8

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

cho gia đình

2.000418.000.00.00.H21

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc dịch vụ Bưu chính công ích hoặc quầy Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai.

Không

- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

9

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại

1.000681.000.00.00.H21

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công (https://dichvucong.gialai.gov.vn) hoặc dịch vụ Bưu chính công ích hoặc quầy Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai.

Không

- Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

 
 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN KHƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

 

TT

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận, cán bộ công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan phối hợp (nếu có)

Trình các cấp có thẩm quyền cao hơn (nếu có)

Mô tả quy trình

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Khen thưởng công trạng và thành tích đạt được)

1.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh

30 phút (1/16 ngày)

 

 

(1) Nhân viên quầy Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, scan hồ sơ và tạo hồ sơ điện tử, xuất phiếu hẹn ngay sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chuyển hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

(2) Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có);

(3) Trình Giám đốc Sở Nội vụ ký trình UBND tỉnh (gửi hồ sơ qua Văn phòng UBND tỉnh).

(4) Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị hiện vật khen thưởng, thông báo các trường hợp được khen thưởng và thực hiện chi tiền thưởng (chuyển khoản) theo quy định.

(5) Trả kết quả tại TTPVHCC cho tổ chức, cá nhân.

2.

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

Thẩm định

Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng

08 ngày

Cơ quan

liên quan

 

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

3.

Bước 3

Trình UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ

01 ngày

 

 

4.

Bước 4

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng và thông báo kết quả khen thưởng

Phòng Tổ chức -Hành chính

05 ngày

 

 

5.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

30 phút (1/16 ngày)

 

 

2. Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh (Khen thưởng theo năm công tác hoặc năm học)

1.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh

30 phút (1/16 ngày)

 

 

(1) Nhân viên quầy Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, scan hồ sơ và tạo hồ sơ điện tử xuất phiếu hẹn ngay sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chuyển hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

(2) Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có);

+ Thời gian tiến hành xử lý hồ sơ bắt đầu vào thời điểm kết thúc nhận hồ sơ khen thưởng (15/2 hàng năm đối với năm công tác; 25/7 đối với năm học);

+ Đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang tin điện tử của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

+ Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét khen thưởng;

(3) Trình Giám đốc Sở Nội vụ ký trình UBND tỉnh (gửi hồ sơ qua Văn phòng UBND tỉnh).

(4) Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị hiện vật khen thưởng, thông báo các trường hợp được khen thưởng và thực hiện chi tiền thưởng (chuyển khoản) theo quy định.

(5) Trả kết quả tại TTPVHCC cho tổ chức, cá nhân.

2.

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

Thẩm định

Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng

23 ngày

Cơ quan

liên quan

 

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

3.

Bước 3

Trình UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ

01 ngày

 

 

4.

Bước 4

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng và thông báo kết quả khen thưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính

09 ngày

 

 

5.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

30 phút

(1/16 ngày)

 

 

Lưu ý: Hồ sơ phải qua Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh họp xét chọn Cờ thi đua của Chính phủ trong số các tập thể được đề nghị Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau đó mới tiến hành đề nghị Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể còn lại. Thời gian chờ Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức họp xét không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

3. Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

1.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh

30 phút (1/16 ngày)

 

 

(1) Nhân viên quầy Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, scan hồ sơ và tạo hồ sơ điện tử xuất phiếu hẹn ngay sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chuyển hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

(2) Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có);

+ Thời gian tiến hành xử lý hồ sơ bắt đầu vào thời điểm kết thúc nhận hồ sơ khen thưởng (15/2 hàng năm đối với năm công tác; 25/7 đối với năm học);

+ Đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang tin điện tử của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

+ Họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến;

+ Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét khen thưởng;

(3) Trình Giám đốc Sở Nội vụ ký trình UBND tỉnh (gửi hồ sơ qua Văn phòng UBND tỉnh).

(4) Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị hiện vật khen thưởng, thông báo các trường hợp được khen thưởng và thực hiện chi tiền thưởng (chuyển khoản) theo quy định.

(5) Bộ phận trả kết quả tại TTPVHCC trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2.

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

Thẩm định Thẩm định trình phê duyệt

Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng

23 ngày

Cơ quan

liên quan

 

Lãnh đạo Ban Thi đua -Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

3.

Bước 3

Trình UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ

01 ngày

 

 

4.

Bước 4

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng và thông báo kết quả khen thưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính

05 ngày

 

 

5.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

30 phút

(1/16 ngày)

 

 

Lưu ý: Hồ sơ phải qua họp xét của Hội đồng Sáng kiến tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Thời gian chờ Hội đồng Sáng kiến tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức họp xét không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

4. Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

1.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh

30 phút (1/16 ngày)

 

 

(1) Nhân viên quầy Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, scan hồ sơ và tạo hồ sơ điện tử xuất phiếu hẹn ngay sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chuyển hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

(2) Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có);

(3) Trình Giám đốc Sở Nội vụ ký trình UBND tỉnh (gửi hồ sơ qua Văn phòng UBND tỉnh).

(4) Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị hiện vật khen thưởng, thông báo các trường hợp được khen thưởng và thực hiện chi tiền thưởng (chuyển khoản) theo quy định.

(5) Trả kết quả tại TTPVHCC cho tổ chức, cá nhân.

2.

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

Thẩm định

Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng

08 ngày

Cơ quan

liên quan

 

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

3.

Bước 3

Trình UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ

01 ngày

 

 

4.

Bước 4

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng và thông báo kết quả khen thưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính

05 ngày

 

 

5.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

30 phút

(1/16 ngày)

 

 

5. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

1.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh

30 phút (1/16 ngày)

 

 

(1) Nhân viên quầy Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, scan hồ sơ và tạo hồ sơ điện tử xuất phiếu hẹn ngay sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chuyển hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

(2) Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có);

(3) Trình Giám đốc Sở Nội vụ ký trình UBND tỉnh (gửi hồ sơ qua Văn phòng UBND tỉnh).

(3) Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị hiện vật khen thưởng, thông báo các trường hợp được khen thưởng và thực hiện chi tiền thưởng (chuyển khoản) theo quy định.

(5) Trả kết quả tại TTPVHCC cho tổ chức, cá nhân.

2.

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

Thẩm định

Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng

08 ngày

Cơ quan

liên quan

 

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

3.

Bước 3

Trình UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ

01 ngày

 

 

4.

Bước 5

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng và thông báo kết quả khen thưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính

05 ngày

 

 

5.

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

30 phút

(1/16 ngày)

 

 

6. Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

1.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh

30 phút (1/16 ngày)

 

 

(1) Nhân viên quầy Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, scan hồ sơ và tạo hồ sơ điện tử xuất phiếu hẹn ngay sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chuyển hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

(2) Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có);

(3) Trình Giám đốc Sở Nội vụ ký trình UBND tỉnh (gửi hồ sơ qua Văn phòng UBND tỉnh).

(4) Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị hiện vật khen thưởng, thông báo các trường hợp được khen thưởng và thực hiện chi tiền thưởng (chuyển khoản) theo quy định.

(5) Trả kết quả tại TTPVHCC cho tổ chức, cá nhân.

2.

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

Thẩm định

Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng

23 ngày

Cơ quan

liên quan

 

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

3.

Bước 3

Trình UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ

01 ngày

 

 

4.

Bước 4

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng và thông báo kết quả khen thưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính

09 ngày

 

 

5.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

30 phút

(1/16 ngày)

 

 

7. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

1.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh

30 phút

(1/16 ngày)

 

 

(1) Nhân viên quầy Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, scan hồ sơ và tạo hồ sơ điện tử xuất phiếu hẹn ngay sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chuyển hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

(2) Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có);

(3) Trình Giám đốc Sở Nội vụ ký trình UBND tỉnh (gửi hồ sơ qua Văn phòng UBND tỉnh).

(4) Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị hiện vật khen thưởng, thông báo các trường hợp được khen thưởng và thực hiện chi tiền thưởng (chuyển khoản) theo quy định.

(5) Trả kết quả tại TTPVHCC cho tổ chức, cá nhân.

2.

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

Thẩm định

Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng

1,5 ngày

Cơ quan liên quan

 

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

3.

Bước 3

Trình UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ

1/2 ngày

 

 

4.

Bước 4

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng và thông báo kết quả khen thưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính

01 ngày

 

 

5.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

30 phút

(1/16 ngày)

 

 

8. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình

1.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh

30 phút

(1/16 ngày)

 

 

(1) Nhân viên quầy Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, scan hồ sơ và tạo hồ sơ điện tử xuất phiếu hẹn ngay sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chuyển hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

(2) Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có);

(3) Trình Giám đốc Sở Nội vụ ký trình UBND tỉnh (gửi hồ sơ qua Văn phòng UBND tỉnh).

(4) Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị hiện vật khen thưởng, thông báo các trường hợp được khen thưởng và thực hiện chi tiền thưởng (chuyển khoản) theo quy định.

(5) Trả kết quả tại TTPVHCC cho tổ chức, cá nhân.

2.

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

 

 

Thẩm định

Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng

08 ngày

Cơ quan

liên quan

 

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

3.

Bước 3

Trình UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ

01 ngày

 

 

4.

Bước 4

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng và thông báo kết quả khen thưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính

05 ngày

 

 

5.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

30 phút (1/16 ngày)

 

 

9. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại

1.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh

30 phút (1/16 ngày)

 

 

(1) Nhân viên quầy Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, scan hồ sơ và tạo hồ sơ điện tử xuất phiếu hẹn ngay sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chuyển hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

(2) Ban Thi đua - Khen thưởng chủ trì điều phối thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan (nếu có);

- Xin ý kiến Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan;

- Báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

(3) Trình Giám đốc Sở Nội vụ ký trình UBND tỉnh (gửi hồ sơ qua Văn phòng UBND tỉnh).

(4) Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị hiện vật khen thưởng, thông báo các trường hợp được khen thưởng và thực hiện chi tiền thưởng (chuyển khoản) theo quy định.

(5) Trả kết quả tại TTPVHCC cho tổ chức, cá nhân.

2.

 

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

Thẩm định

Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng

23 ngày

Cơ quan

liên quan

 

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng

1/2 ngày

 

 

3.

Bước 3

Trình UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ

01 ngày

 

 

4.

Bước 4

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng và thông báo kết quả khen thưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính

05 ngày

 

 

5.

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh

30 phút (1/16 ngày)

 

 

Lưu ý: Hồ sơ phải xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xét khen thưởng tập thể, cá nhân có yếu tố nước ngoài. Thời gian chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

         
 

 

 

thuộc tính Quyết định 992/QĐ-UBND

Quyết định 992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ​công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:992/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành:04/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi