Quyết định 978/QĐ-UBND Thái Bình 2024 TTHC mới ban hành, được sửa đổi lĩnh vực đường bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 978/QĐ-UBND

Quyết định 978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:978/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lại Văn Hoàn
Ngày ban hành:18/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 978/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 6 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc

thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 51/TTr-SGTVT ngày 13/6/2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 32 thủ tục hành chính; trong đó có 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 29 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019, số 902/QĐ-UBND ngày 27/3/2020, số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 (Có Phụ lục Danh mục kèm theo).

Điều 2. Nội dung các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện theo Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình chi tiết, quy trình điện tử các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, CTXDGT, NCKS (V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Văn Hoàn

 

Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 978/UBND-QĐ ngày 18/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình).

____________

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

1.010711

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

02

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Không có

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2

1.000004

Chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2

05

3

1.004998

Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động

10

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi

Căn cứ pháp lý

1

1.001023

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

(Thủ tục số 9, Phần 2. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh).

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2

1.002877

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

(Thủ tục số 10, Phần 2. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh).

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3

1.002869

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

(Thủ tục số 11, Phần 2. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4

1.001765

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

(Thủ tục số 55, Phần II. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

5

1.004993

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

(Thủ tục số 54, Phần II. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

6

1.001735

Cấp Giấy phép xe tập lái

(Thủ tục số 52, Phần II. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

7

1.001751

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

(Thủ tục số 53, Phần II. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

8

1.001777

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

(Thủ tục số 47, Phần II. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

9

1.001623

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

(Thủ tục số 49, Phần II. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

10

1.005210

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

(Thủ tục số 48, Phần II. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

11

1.004987

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

(Thủ tục số 51, Phần II. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

12

1.000703

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

(Thủ tục số 1, mục 1, Lĩnh vực đường bộ, Phần 1, Phụ lục kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

13

2.002286

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

(Thủ tục số 2 mục 2, Lĩnh vực đường bộ, Phần 1, Phụ lục kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

14

2.002287

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

(Thủ tục số 3 mục 2, Lĩnh vực đường bộ, Phần 1, Phụ lục kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

15

2.002288

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe trung chuyển, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

(Thủ tục số 4 mục 2, Lĩnh vực đường bộ, Phần 1, Phụ lục kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

16

2.002289

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe trung chuyển, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

(Thủ tục số 5 mục 2, Lĩnh vực đường bộ, Phần 1, Phụ lục kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

17

1.010707

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới

(Thủ tục số 1, Phần 1. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

18

1.001737

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

(Thủ tục số 2, Phần 2. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

19

1.002861

Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

(Thủ tục số 5, Phần 1. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

20

1.002859

Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

(Thủ tục số 6, Phần 1. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

21

1.002856

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

(Thủ tục số 7, Phần 2. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

22

1.002852

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

(Thủ tục số 8, Phần 2. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

23

1.002063

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

(Thủ tục số 6, Phần 2. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

24

1.001577

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia

(Thủ tục số 3, Phần 2. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

25

1.002286

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia

(Thủ tục số 4, Phần 2. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

26

1.002268

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

(Thủ tục số 5, Phần 2. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

27

1.010709

Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

(Thủ tục số 3, Phần 1. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

28

1.010708

Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

(Thủ tục số 2, Phần 1. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

29

1.010710

Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia

(Thủ tục số 4, Phần 1. Lĩnh vực đường bộ, Phụ lục kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 547/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi