Quyết định 914/QĐ-UBND Lâm Đồng 2023 Danh mục TTHC sửa đổi lĩnh vực tài nguyên nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 914/QĐ-UBNDD

Quyết định 914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:914/QĐ-UBNDDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Hiệp
Ngày ban hành:08/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

________

Số: 914/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ
giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nuớc thuộc thẩm quyền
giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

__________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4044/QĐ-BTNMT ngày 30/12/202 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chỉnh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Thay thế 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh (số thứ tự 09,10 và 14 Lĩnh vực Tài nguyên nước, Mục I, Phần A) tại danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

2. Thay thé 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (số thứ tự 09,10 và 14 Lĩnh vực tài nguyên nước, Mục I, Phần A) tại danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-UB ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- VP Chính phủ (Cục KSTTHC);

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Công báo - Tin học;

- Lưu: VT, HCC.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Hiệp

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số: 914/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

Thay thế 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh (số thứ tự 09,10 và 14 Lĩnh vực Tài nguyên nước, Mục I, Phần A) tại danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019  của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Nộp hồ sơ trực tiếp

Nộp hồ sơ trực tuyến

1

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhò

MãTTHC: 1.004122

21 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt.

1.400.000 đồng

1.120.000 đồng

- Luật Tài nguyên nước năm 2012;
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ TNMT về quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;
- Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 cùa Bộ TNMT về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT;
- Nghị quyết số 142/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 cùa Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về ban hành quy định mức thu, nộp, che độ quàn lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HDND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lâm đồng

2

Gia hạn. điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

MãTTHC: 2.001738

16 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tình Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt.

700.000 đồng

560.000 đồng

- Luật Tài nguyên nước năm 2012;
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP;
- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT;
- Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT;
- Nghị quyết số 142/2022/NQ-HĐND.

3

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

MãTTHC: 1.004253

11 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Phường 4, thảnh pho Đà Lạt.

Không

Không

- Luật Tài nguyên nước năm 2012;
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP;
- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT;
- Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT;
- Nghị quyết số 142/2022/NQ-HĐND.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi