Quyết định 884/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cao Bằng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
___________

Số: 884/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Cao Bằng, ngày 28 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Cụ thể:

Phụ lục 1: Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng;

Phụ lục 2: Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

Các nội dung cơ bản của thủ tục hành chính không nêu trong Quyết định này được thực hiện theo Quyết định số 706/QĐ-BTNMT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: LĐVP; TTTT, LĐ TTPVHCC;

- Viễn thông Cao Bằng;

- Bưu điện tỉnh Cao Bằng;

- Lưu: VT, TTPVHCC(N).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh

 

 

 

 

Phụ lục 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

(Kèm theo Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành

Hai mươi (20) ngày làm việc, cụ thể:

-  Thời hạn kiểm tra hồ sơ: năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

-  Thời hạn thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt và trả kết quả giải quyết:   không quá mười năm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

(Địa chỉ: Tòa nhà Bưu điện, đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lấy từ nguồn thu phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước.

Luật Tài nguyên nước năm 2012.

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủvề quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

-   Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

- Tích hợp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

-    Thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

 
 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành

Bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, cụ thể:

-   Thời hạn kiểm tra hồ sơ: mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

-   Thời hạn thẩm định hồ sơ, phê duyệt và trả kết quả: ba mươi năm (35) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

Nộp hồ sơ và trả kết quả:

-  Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

-  Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không quy định.

-    Luật Tài nguyên nước năm 2012.

-  Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủvề quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

-   Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

-   Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

-   Tích hợp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

-  Thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

-   Nội dung sửa đổi:

+ Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

+ Thời gian hạn giải quyết;

+ Tên thủ tục hành chính.

2

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Mười năm (15) ngày làm việc, cụ thể:

- Thời hạn kiểm tra, thẩm định hồ sơ, phê duyệt và trả kết quả: không quá mười năm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

Nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không quy định.

-    Luật Tài nguyên nước năm 2012.

-  Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủvề quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

-   Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

-  Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

- Tích hợp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

-  Thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

-   Nội dung sửa đổi:

+ Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

+ Thời gian hạn giải quyết.

 
 

 

Phụ lục 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

(Kèm theo Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

 

Quy trình số: 01 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: “Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

-  Tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ;

-  Viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả;

-  Chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở TN&MT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

0,25 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết.

Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước.

0,25 ngày

Chuyên viên thụ lý, kiểm tra các thành phần hồ sơ và sự phù hợp về giá trị pháp lý của các thành phần hồ sơ. Dự thảo văn bản tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ.

Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước.

04 ngày

Thẩm định hồ sơ; tổ chức kiểm tra thực địa hoặc tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định (nếu cần).

Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước

10 ngày

Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả thẩm định.

Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước

01 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả thẩm định

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn thư

0,25 ngày

Bước 4

-  Thẩm tra hồ sơ;

-  Trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng

03 ngày

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức khi tổ chức, cá nhân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

20 ngày làm việc

 
 

 

Quy trình số: 02 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: “Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

-  Tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ;

-  Viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả;

-  Chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

0,5 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết.

Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước.

0,5 ngày

Chuyên viên thụ lý, kiểm tra các thành phần hồ sơ và sự phù hợp về giá trị pháp lý của các thành phần hồ sơ. Dự thảo văn bản tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ.

Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước.

04 ngày

Thẩm định hồ sơ; tổ chức kiểm tra thực địa hoặc tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định (nếu cần).

Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước

25 ngày

Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả thẩm định.

Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước

01 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả thẩm định

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn thư

0,5 ngày

Bước 4

- Thẩm tra hồ sơ;

- Trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh phê

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng

07 ngày

 

duyệt.

 

 

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

- Dự thảo văn thông báo trả kết quả hồ sơ và hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ tiếp theo

Chuyên viên phòng Phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước

04 ngày

- Lãnh đạo phòng duyệt, trình lãnh đạo sở phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước

0,5 ngày

- Phê duyệt ban hành văn bản

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức khi tổ chức, cá nhân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

45 ngày làm việc

 
 

 

Quy trình số: 03 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: “Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

-  Tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ;

-  Viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả;

-  Chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

0,25 ngày

Bước 2

Lãnh đạo Phòng phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết.

Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước.

0,25 ngày

Chuyên viên thụ lý, kiểm tra các thành phần hồ sơ và sự phù hợp về giá trị pháp lý của các thành phần hồ sơ. Dự thảo văn bản tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ.

Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước.

02 ngày

Thẩm định hồ sơ; tổ chức kiểm tra thực địa hoặc tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định, lấy ý kiến phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (nếu cần); .

Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước

08 ngày

Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả thẩm định.

Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước

0,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả thẩm định

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn thư

0,25 ngày

Bước 4

-  Thẩm tra hồ sơ;

-  Trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng

03 ngày

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,25 ngày

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức khi tổ chức, cá nhân đến nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày làm việc

 

 

thuộc tính Quyết định 884/QĐ-UBND

Quyết định 884/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao BằngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:884/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành:28/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi