Quyết định 855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 855/QĐ-UBND

Quyết định 855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:855/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành:01/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 855/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2016
-----------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Xét ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 373/TTr-STP ngày 12 tháng 01 năm 2017;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
(Kèm theo Phụ lục I và II)
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban HĐND TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các phòng CV; TTCB;
- HCM City Web;
- Lưu: VT, (NCPC/TrH) D.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng
 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
 
 
A. VĂN BN HT HIỆU LỰC TOÀN B

STT
Tên loại văn bản
Số ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
NĂM 1977
1
Chỉ thị
07/CT-UB
04/02/1977
Về việc tiết kiệm trong dịp tổng kết công tác cuối năm.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
2
Chỉ thị
52/CT-UB
29/09/1977
Về việc sử dụng giấy chứng nhận Đại biểu Hội đồng nhân dân.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 1990
3
Chỉ thị
16/CT-UB
04/04/1990
Về việc tăng cường công tác trực cơ quan và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 1993
4
Chỉ thị
12/CT-UB
02/04/1993
Kê khai xác lập sở hữu Nhà nước đối với các loại nhà đất trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
5
Chỉ thị
43/CT-UB
06/09/1993
Về việc thi công nền móng công trình đóng cọc bê tông bằng búa máy DIEZEL.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 1994
6
Chỉ thị
20/CT-UB
07/05/1994
Về việc cấm nhập, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe con người và tài sản.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
25/4/2016
7
Chỉ thị
49/CT-UB-QLĐT
14/11/1994
Tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan Trung ương và thành phố tự quản lý nay chuyển giao cho ngành nhà đất thành phố để bán theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 1995
8
Chỉ thị
16/CT-UB-KT
19/04/1995
Về việc thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân ở nông thôn theo mô hình mới
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 1996
9
Chỉ thị
01/CT-UB-QLĐT 17/01/1996
Thực hiện cắm mốc tim đường và lập thủ tục bản đồ quản lý lộ giới theo Quyết định số 6982/QĐ-UB ngày 30/9/1995 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 1997
10
Chỉ thị
17/CT-UB-NCVX
22/05/1997
Về việc đẩy mạnh công tác vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp theo hướng dẫn của Thông tư số 13/BYT.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
11
Chỉ thị
30/CT-UB-QLĐT
25/09/1997
Giải quyết một số tồn tại để đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
12
Chỉ thị
41/CT-UB-TH
03/12/1997
Về việc thực hiện chế độ báo cáo
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
13
Chỉ thị
45/CT-UB-KT
17/12/1997
Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
25/4/2016
NĂM 1998
14
Chỉ thị
03/1998/CT-UB-NC
14/01/1998
Về việc tích cực giải quyết những hành vi tụ tập chạy xe gây mất trật tự công cộng.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
15
Chỉ thị
31/1998/CT-UB-NC
09/09/1998
Về việc triển khai thực hiện xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các Doanh nghiệp nhà nước.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
16
Chỉ thị
34/1998/CT-UB-KT
14/09/1998
Về tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 1999
17
Chỉ thị
02/1999/CT-UB-NC
22/01/1999
Về triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
18
Chỉ thị
17/1999/CT-UB-KT
01/07/1999
Về việc cấm thả diều, bóng bay và các vật bay khác gần khu vực sân bay và đường dây điện trên không.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
19
Chỉ thị
21/1999/CT-UB-TM
15/07/1999
Về thực hiện giá một số loại hàng hóa và dịch vụ, phí và lệ phí đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
20
Chỉ thị
24/1999/CT-UB-QLĐT
21/08/1999
Về việc thực hiện các chương trình, dự án xây dựng nhà ở để di dời, giải tỏa kênh rạch và đầu tư các công trình công cộng, sử dụng vốn bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
21
Chỉ thị
32/1999/CT-UB- KT
20/10/1999
Về việc triển khai chủ trương di dời nhà xưởng của doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư đổi mới công nghệ.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2000
22
Chỉ thị
07/2000/CT-UB-VX
09/05/2000
Về việc tổ chức Đại hội Công nhân viên chức trong doanh nghiệp và hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nước.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
23
Chỉ thị
08/2000/CT-UB-VX
09/5/2000
Về việc tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo lại nghề cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2001
24
Chỉ thị
13/2001/CT-UB
20/06/2001
Về việc chấn chỉnh chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường khu vực quanh chợ.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
25
Chỉ thị
15/2001/CT-UB
22/06/2001
Về quản lý, sử dụng và công khai tài chính các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
26
Chỉ thị
23/2001/CT-UB
12/09/2001
Về thực hiện Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
27
Chỉ thị
30/2001/CT-UB 29/10/2001
Về tổ chức thực hiện các Dự án mạng tiếp nhận nước từ các Dự án cấp nước BOT.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
28
Chỉ thị
34/2001/CT-UB 20/12/2001
Về tăng cường quản lý việc chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng, mua bán, chuyển nhượng nhà đất bất hợp pháp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
29
Chỉ thị
37/2001/CT-UB 25/12/2001
Về triển khai thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2002
30
Chỉ thị
01/2002/CT-UB
16/01/2002
Về tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
31
Chỉ thị
02/2002/CT-UB 22/01/2002
Về tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
25/4/2016
32
Chỉ thị
10/2002/CT-UB
15/05/2002
Về tăng cường các biện pháp để khắc phục ngộ độc do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện trên rau muống nước.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
33
Chỉ thị
14/2002/CT-UB
04/06/2002
Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
34
Chỉ thị
22/2002/CT-UB
13/11/2002
Về tăng cường kiểm tra xử lý quảng cáo rao vặt trái phép nơi công cộng.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
35
Chỉ thị
26/2002/CT-UB
17/12/2002
Về đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước của Thành phố và tăng cường quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2003
36
Quyết định
61/2003/QĐ-UB
05/5/2003
Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
24/03/2016
37
Chỉ thị
05/2003/CT-UB
11/03/2003
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
38
Chỉ thị
06/2003/CT-UB
21/03/2003
Về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
39
Chỉ thị
07/2003/CT-UB
23/04/2003
Về nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
40
Chỉ thị
09/2003/CT-UB
12/05/2003
Về tăng cường quản lý chất thải rắn y tế.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
41
Chỉ thị
13/2003/CT-UB
11/07/2003
Về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
42
Chỉ thị
17/2003/CT-UB 21/07/2003
Về thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
43
Chỉ thị
30/2003/CT-UB
24/12/2003
Về giải quyết một số vấn đề nhà, đất trong khu vực có qui hoạch chi tiết và quản lý thực hiện qui hoạch chi tiết.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
10/03/2016
NĂM 2004
44
Chỉ thị
01/2004/CT-UB
02/01/2004
Về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
45
Chỉ thị
18/2004/CT-UB 21/07/2004
Về kiện toàn ban chỉ đạo và bộ phận chuyên trách cải cách hành chính của sở ngành thành phố và quận, huyện.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2005
46
Quyết định
123/2005/QĐ-
UBND
15/07/2005
Về ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
17/03/2016
47
Quyết định
141/2005/QĐ-UBND
11/08/2005
Về ban hành Quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
04/12/2016
48
Chỉ thị
14/2005/CT-UB
27/05/2005
Về thực hiện Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2006
49
Nghị quyết
73/2006/NQ-HĐND
12/2/2006
Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
50
Quyết định
35/2006/QĐ-UBND
07/03/2006
Về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
01/07/2016
51
Chỉ thị
09/2006/CT-UBND
20/03/2006
Về triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
24/03/2016
52
Chỉ thị
12/2006/CT-UBND 10/04/2006
Về kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn Nhà nước.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
53
Chỉ thị
31/2006/CT-UBND
09/10/2006
Về việc đẩy mạnh vận động các tổ chức, tín đồ các tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
54
Chỉ thị
32/2006/CT-UBND
13/10/2006
Về tập trung giải quyết tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
55
Chỉ thị
34/2006/CT-UBND
27/10/2006
Về tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
56
Chỉ thị
38/2006/CT-UBND
11/12/2006
Về tăng cường kiểm soát xe chở hàng hóa vượt trọng tải thiết kế của xe và vượt tải trọng cho phép của cầu, đường trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
57
Chỉ thị
41/2006/CT-UBND
22/12/2006
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2007
58
Nghị quyết
08/2007/NQ-HĐND
05/07/2007
Về mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
59
Quyết định
3187/QĐ-UBND
20/07/2007
Về ban hành quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
04/12/2016
60
Quyết định
24/2007/QĐ-UBND
12/02/2007
Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
61
Quyết định
96/2007/QĐ-UBND
23/07/2007
Về ban hành mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
62
Quyết định
103/2007/QĐ-UBND
30/07/2007
Về ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
01/01/2017
63
Quyết định
112/2007/QĐ-UBND 09/8/2007
Ban hành Quy chế về phân công, phối hợp liên ngành trong phòng, chống trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
25/04/2016
64
Quyết định
129/2007/QĐ-UBND
30/10/2007
Về ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2015.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.
10/10/2016
65
Quyết định
138/2007/QĐ-UBND
18/12/2007
Về giải quyết các trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
10/03/2016
66
Chỉ thị
16/2007/CT-UBND
29/06/2007
Về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
25/04/2016
67
Chỉ thị
21/2007/CT-UBND
27/07/2007
Về triển khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
68
Chỉ thị
30/2007/CT-UBND
24/12/2007
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2008
69
Nghị quyết
03/2008/NQ-HĐND
03/07/2008
Về thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
70
Quyết định
39/2008/QĐ-UBND
12/05/2008
Về việc miễn thi một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
01/01/2017
71
Quyết định
63/2008/QĐ-UBND
18/07/2008
Về ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
72
Quyết định
96/2008/QĐ-UBND
22/12/2008
Về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
01/01/2017
73
Quyết định
99/2008/QĐ-UBND
31/12/2008
Về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
01/01/2017
74
Chỉ thị
13/2008/CT-UBND
09/05/2008
Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
75
Chỉ thị
19/2008/CT-UBND 04/11/2008
Về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
76
Chỉ thị
22/2008/CT-UBND
20/11/2008
Về triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2009
77
Nghị quyết
04/2009/NQ-HĐND
09/07/2009
Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
78
Nghị quyết
34/2009/NQ-HĐND
09/12/2009
Về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
79
Quyết định
03/2009/QĐ-UBND
19/01/2009
Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận - huyện.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.
07/07/2016
80
Quyết định
21/2009/QĐ-UBND
12/03/2009
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.
24/04/2016
81
Quyết định
23/2009/QĐ-UBND 18/3/2009
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công thương.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh.
05/11/2016
82
Quyết định
71/2009/QĐ-UBND
28/09/2009
Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận - huyện.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận.
15/04/2016
83
Quyết định
82/2009/QĐ-UBND
26/10/2009
Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
17/03/2016
84
Quyết định
97/2009/QĐ-UBND
22/12/2009
Về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
01/01/2017
85
Quyết định
98/2009/QĐ-UBND
22/12/2009
Về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
01/01/2017
86
Quyết định
99/2009/QĐ-UBND
22/12/2009
Về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
87
Quyết định
100/2009/QĐ-UBND
22/12/2009
Về ban hành mức thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
88
Quyết định
101/2009/QĐ-UBND
22/12/2009
Về ban hành mức thu phí tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
89
Chỉ thị
12/2009/CT-UBND
08/07/2009
Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
90
Chỉ thị
19/2009/CT-UBND 05/11/2009
Về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
25/4/2016
91
Chỉ thị
23/2009/CT-UBND
30/12/2009
Về việc tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2010
92
Nghị quyết
18/2010/NQ-HĐND 08/12/2010
Về điều chỉnh mức thu phí qua các Bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
93
Quyết định
15/2010/QĐ-UBND
18/03/2010
Ban hành Quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
04/12/2016
94
Quyết định
83/2010/QĐ-UBND
21/12/2010
Về điều chỉnh mức thu phí qua các Bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
95
Quyết định
85/2010/QĐ-UBND 22/12/2010
Về ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
01/01/2017
96
Quyết định
90/2010/QĐ-UBND 24/12/2010
Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn.
12/07/2016
97
Quyết định
91/2010/QĐ-UBND 24/12/2010
Về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua Bến phà Thủ Thiêm.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
98
Chỉ thị
24/2010/CT-UBND 15/11/2010
Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
99
Chỉ thị
27/2010/CT-UBND 15/12/2010
Về triển khai thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2011
100
Quyết định
06/2011/QĐ-UBND 28/01/2011
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.
01/10/2016
101
Quyết định
63/2011/QĐ-UBND 11/10/2011
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
19/6/2016
102
Quyết định
72/2011/QĐ-UBND 10/11/2011
Ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
11/02/2016
103
Quyết định
81/2011/QĐ-UBND 18/12/2011
Về ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
01/01/2017
104
Chỉ thị
03/2011/CT-UBND 10/2/2011
Về việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
105
Chỉ thị
08/2011/CT-UBND 02/3/2011
Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thuận lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2011.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
106
Chỉ thị
20/2011/CT-UBND 31/5/2011
Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
107
Chỉ thị
26/2011/CT-UBND 03/8/2011
Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2012
108
Nghị quyết
07/2012/NQ-HĐND 12/7/2012
Về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
109
Nghị quyết
08/2012/NQ-HĐND 12/7/2012
Về ban hành mức thu vận động đóng góp quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 125/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII.
01/01/2017
110
Nghị quyết
10/2012/NQ-HĐND 12/7/2012
Về ban hành mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
111
Nghị quyết
11/2012/NQ-HĐND 12/7/2012
Về ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
112
Nghị quyết
12/2012/NQ-HĐND 12/7/2012
Về sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
113
Quyết định
31/2012/QĐ-UBND 30/7/2012
Về ban hành mức thu, sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
114
Quyết định
32/2012/QĐ-UBND 30/7/2012
Về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
115
Quyết định
33/2012/QĐ-UBND 06/8/2012
Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
01/01/2017
116
Quyết định
38/2012/QĐ-UBND 21/8/2012
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
21/07/2016
117
Quyết định
42/2012/QĐ-UBND 21/9/2012
Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
118
Quyết định
45/2012/QĐ-UBND 04/10/2012
Về sửa đổi Điều 3 Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
17/03/2016
119
Quyết định
57/2012/QĐ-UBND 11/12/2012
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
28/08/2016
120
Quyết định
59/2012/QĐ-UBND 20/12/2012
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
121
Chỉ thị
12/2012/CT-UBND 19/4/2012
Về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
122
Chỉ thị
14/2012/CT-UBND
02/05/2012
Về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác kiểm tra, đôn đốc hoặc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các văn bản giải quyết tố cáo và các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội của Bộ, ngành Trung ương hoặc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
123
Chỉ thị
18/2012/CT-UBND
29/06/2012
Về việc quản lý các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
124
Chỉ thị
22/2012/CT-UBND 02/10/2012
Về nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2013
125
Nghị quyết
11/2013/NQ-HĐND
13/07/2013
Về ban hành khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
126
Nghị quyết
12/2013/NQ-HĐND
13/07/2013
Về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
127
Nghị quyết
29/2013/NQ-HĐND 10/12/2013
Về việc đề xuất giảm tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
128
Nghị quyết
33/2013/NQ-HĐND 10/12/2013
Về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
129
Quyết định
07/2013/QĐ-UBND 30/01/2013
Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
07/11/2016
130
Quyết định
27/2013/QĐ-UBND 05/8/2013
Về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
131
Quyết định
4036/QĐ-UBND
26/07/2013
Về ban hành khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
132
Quyết định
37/2013/QĐ-UBND 16/9/2013
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh.
05/6/2016
133
Quyết định
42/QĐ-UBND
30/09/2013
Ban hành mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
134
Quyết định
41/2013/QĐ-UBND
27/09/2013
Ban hành Quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 13/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
23/8/2016
135
Quyết định
47/2013/QĐ-UBND 17/10/2013
Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
14/02/2016
136
Quyết định
57/2013/QĐ-UBND 10/12/2013
Ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
NĂM 2014
137
Quyết định
70/QĐ-UBND
07/01/2014
Quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
26/5/2016
138
Quyết định
05/2014/QĐ-UBND 17/01/2014
Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
19/10/2016
139
Quyết định
10/2014/QĐ-UBND 05/3/2014
Về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
01/01/2017
140
Quyết định
17/2014/QĐ-UBND 09/5/2014
Về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
01/01/2017
141
Quyết định
25/2014/QĐ-UBND 22/7/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
07/11/2016
142
Quyết định
3857/QĐ-UBND
08/08/2014
Về đính chính Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
26/5/2016
143
Chỉ thị
19/2014/CT-UBND 25/8/2014
Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
15/12/2016
NĂM 2015
144
Quyết định
20/2015/QĐ-UBND 21/4/2015
Về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 13/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.
13/8/2016
145
Quyết định
1962/QĐ-UBND
24/04/2015
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
04/12/2016
146
Quyết định
35/2015/QĐ-UBND 14/7/2015
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
04/4/2016
147
Chỉ thị
08/2015/CT-UBND 25/5/2015
Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.
Được bãi bỏ bởi Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/4/2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
15/12/2016
Tổng số: 147 văn bản
B. VĂN BẢN HT HIU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT
Tên loại văn bản
Số ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
NĂM 1994
1
Quyết định
414/QĐ-UB-NC
04/02/1994
Về việc ban hành quy chế sử dụng cộng tác viên thanh tra
Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 05/06/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản
05/6/2015
NĂM 1999
2
Chỉ thị
37/1999/CT-UB-NC
03/12/1999
Về việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2000
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2000
NĂM 2000
3
Chỉ thị
61/2000/CT-UB-NC
21/11/2000
Về việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2001
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2001
NĂM 2001
4
Quyết định
51/2001/QĐ-UB
15/06/2001
Về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở
Đã được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
16/02/2015
5
Chỉ thị
03/2001/CT-UB 03/04/2001
Về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Văn bản hết hiệu lực vào ngày 14/7/2015 do được bãi bỏ bởi Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
14/7/2015
6
Chỉ thị
36/2001/CT-UB-ĐT
24/12/2001
Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2002
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2002
NĂM 2002
7
Chỉ thị
24/2002/CT-UB
29/11/2002
Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2003
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2003
NĂM 2003
8
Quyết định
17/2003/QĐ-UB 19/02/2003
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND ngày 22/06/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố
02/07/2007
9
Quyết định
186/2003/QĐ-UB 18/9/2003
Về kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Thành phố và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp
Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 09/04/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản
19/04/2007
10
Chỉ thị
26/2003/CT-UB
08/12/2003
Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2004
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2004
NĂM 2004
11
Quyết định
320/2004/QĐ-UB 28/12/2004
Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định số lượng và bố trí các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.
Đã được thay thế bởi Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 31/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định số lượng, bố trí các chức danh cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn
10/09/2010
12
Chỉ thị
30/2004/CT-UB
30/11/2004
Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự năm 2005
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2005
NĂM 2005
13
Chỉ thị
33/2005/CT-UBND
30/11/2005
Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, động viên quân đội năm 2006
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2006
NĂM 2006
14
Quyết định
94/2006/QĐ-UBND
06/7/2006
Về đổi tên Trung tâm thu hồi và Khai thác quỹ đầu tư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 5965/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản
12/11/2015
15
Quyết định
133/2006/QĐ-UBND
06/9/2006
Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân Thành phố
Đã được thay thế bởi Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 07/03/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân Thành phố.
17/03/2013
16
Chỉ thị
05/2006/CT-UBND
10/02/2006
Về tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2006
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2006
NĂM 2007
17
Quyết định
02/2007/QĐ-UBND
05/01/2007
Về ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 11/09/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản
11/09/2015
18
Quyết định
86/2007/QĐ-UBND
22/6/2007
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố
Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 17/09/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
27/09/2010
19
Quyết định
93/2007/QĐ-UBND
16/7/2007
Về phân loại đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh
Đã được thay thế bởi Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân loại đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh
11/11/2012
20
Quyết định
95/2007/QĐ-UBND
23/07/2007
Về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng
Đã được thay thế bởi Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 08/06/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
18/06/2015
21
Quyết định
133/2007/QĐ-UBND
23/11/2007
Về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh
Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 10/06/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh.
20/06/2013
NĂM 2008
22
Quyết định
76/2008/QĐ-UBND
27/10/2008
Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 5965/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản
12/11/2015
NĂM 2009
23
Quyết định
95/2009/QĐ-UBND
21/12/2009
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố
Đã được thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
13/07/2015
NĂM 2010
24
Quyết định
68/2010/QĐ-UBND 14/9/2010
Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Đã được thay thế bởi Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 28/06/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
01/07/2013
25
Chỉ thị
25/2010/CT-UBND 12/4/2010
Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị đối với động viên năm 2011
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2011
26
Chỉ thị
21/2010/CT-UBND
04/10/2010
Về tăng cường bảo vệ môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2015
NĂM 2011
27
Quyết định
04/2011/QĐ-UBND 21/01/2011
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố
Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10/09/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh.
20/09/2015
28
Quyết định
60/2011/QĐ-UBND 22/9/2011
Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố
Đã được thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 08/06/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố
18/06/2015
29
Quyết định
71/2011/QĐ-UBND 10/11/2011
Ban hành Quy chế về Báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh
Đã được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
16/02/2015
NĂM 2012
30
Quyết định
39/2012/QĐ-UBND 28/8/2012
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Đã được thay thế bởi Quyết định số 33/2015/QĐ- UBND ngày 06/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hồ Chí Minh.
16/07/2015
31
Chỉ thị
23/2012/CT-UBND 31/10/2012
Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2013
NĂM 2013
32
Chỉ thị
06/2013/CT-UBND 04/4/2013
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2013
33
Chỉ thị
19/2013/CT-UBND 29/11/2013
Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh quân sự; Đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2014
NĂM 2014
34
Chỉ thị
01/2014/CT-UBND 03/01/2014
Về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2014
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2014
35
Chỉ thị
02/2014/CT-UBND 27/01/2014
Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
31/12/2014
36
Chỉ thị
06/2014/CT-UBND 27/3/2014
Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố
- Văn bản hết hiệu lực vào ngày 04/6/2015 và được thay thế bằng Chỉ thị số 08/2015/CT-UBND ngày 25/5/2015 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Hiện nay, Chỉ thị số 08/2015/CT-UBND cũng đã hết hiệu lực vào ngày 07/4/2016 vì bị bãi bỏ bởi Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/4/2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
04/6/2015
37
Chỉ thị
09/2014/CT-UBND
06/5/2014
Về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
31/12/2015
38
Chỉ thị
17/2014/CT-UBND 18/7/2014
Về triển khai các giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
31/12/2015
39
Chỉ thị
21/2014/CT-UBND
27/8/2014
Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
31/12/2015
40
Chỉ thị
27/2014/CT-UBND 26/10/2014
Về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014-2015
- Thời gian thực hiện đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
31/12/2015
41
Chỉ thị
32/2014/CT-UBND 31/12/2014
Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
31/12/2015
NĂM 2015
42
Chỉ thị
05/2015/CT-UBND 02/02/2015
Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2015
- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;
- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
31/12/2015
Tng số: 42 văn bản
 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản
Nội dung, quy định hết hiệu lực
Lý do hết hiệu lực một phần
Ngày hết hiệu lực
NĂM 2008
1
Quyết định
36/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế Thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của Thành phố.
• Các quy định đối với viên chức
- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
14/02/2015
 
• Các quy định đối với công chức
- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND.
16/5/2016
NĂM 2010
2
Quyết định
66/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bãi bỏ quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.
• Các quy định đối với viên chức
- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
14/02/2015
 
• Các quy định đối với công chức
- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND.
16/5/2016
NĂM 2011
3
Quyết định
69/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
• Khoản 2 Điều 1
• Khoản 3 Điều 1
Được điều chỉnh bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
11/3/2016
4
Quyết định
52/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
• Hiệu lực văn bản
Được điều chỉnh bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND công bố các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
07/10/2016
NĂM 2012
5
Quyết định
30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch.
• Khoản 2 Điều 5
• Điều 6
• Khoản 3 Điều 9
• Khoản 9 Điều 9
• Điểm c Khoản 2 Điều 11
• Điều 13
Được điều chỉnh bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND.
16/5/2016
NĂM 2014
6
Chỉ thị
19/2014/CT-UBND ngày 25/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố.
• Điểm e Khoản 1
Được điều chỉnh bởi Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 05/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.
15/11/2016
7
Chỉ thị
25/2014/CT-UBND ngày 16/9/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
• Điểm b Khoản 1, đoạn “Đối với các bảng quảng cáo tấm lớn còn lại được xem xét gia hạn với thời hạn không quá 06 tháng cho đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và công bố quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố”
Được điều chỉnh bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.
04/12/2016
NĂM 2015
8
Quyết định
21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố
• Điều 2
• Khoản 4 Điều 4
• Khoản 5 Điều 4
• Khoản 9 Điều 6
• Điều 7
• Điều 8
• Điều 9
• Điểm b Khoản 1 Điều 10
• Điểm d Khoản 1 Điều 10
• Khoản 8 Điều 10
• Điều 11
• 03 phụ lục mẫu đính kèm theo Quyết định
Được điều chỉnh bởi Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
31/12/2016
NĂM 2016
9
Quyết định
31/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
• Khoản 4 Điều 4
Được điều chỉnh bởi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND.
06/9/2016
Tng s: 09 văn bản
B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2016: Không có
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi