Quyết định 823/QĐ-UBND Vĩnh Long 2022 Quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực Việc làm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 823/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/ 11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 99/TTr-SLĐTBXH ngày 27/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 (Hai) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được công bố tại Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập danh sách đăng ký tài khoản của công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình này, gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công để thiết lập cấu hình điện tử trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành.

2. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện cập nhật quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TTPVHCC, P.VH-XH;
- Lưu: VT, 1.12.08.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I. 
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lĩnh vực Việc làm

1

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

2

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

PHẦN II. 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian
(ngày làm việc)

1.1 Đối với trường hợp không phải xác minh:

Bước 1

Người lao động viết đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi doanh nghiệp tổng hợp

Người lao động

Không quy định

Bước 2

Doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà niêm yết công khai tại nơi làm việc

Doanh nghiệp

03 ngày

Bước 3

Doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội

02 ngày

Bước 4

Doanh nghiệp gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hoặc nộp trực tiếp tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ https://dichvucong.vinhlong.gov. vn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022

Doanh nghiệp

Không quy định

Bước 5

Hướng dẫn, tiếp nhận, scan hồ sơ và chuyển phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

Bước 6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND cấp huyện

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

01 ngày

Bước 7

UBND cấp huyện ký duyệt và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND huyện

04 giờ

Bước 8

Chuyên viên phòng Lao động - Việc làm thẩm định trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên phòng Lao động - Việc làm

01 ngày

Bước 9

Lãnh đạo phòng Lao động - Việc làm xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Lao động - Việc làm

02 giờ

Bước 10

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

02 giờ

Bước 11

UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ, chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, lưu trữ hồ sơ điện tử

UBND tỉnh

04 giờ

Bước 12

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

09 ngày

1.2 Đối với trường hợp phải xác minh:

Bước 1

Người lao động viết đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi doanh nghiệp tổng hợp

Người lao động

Không quy định

Bước 2

Doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà niêm yết công khai tại nơi làm việc

Doanh nghiệp

03 ngày

Bước 3

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ thì doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định

02 ngày

Bước 4

Doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội

02 ngày

Bước 5

Doanh nghiệp gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hoặc nộp trực tiếp tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ https://dichvucong.vinhlong.gov.vn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022

Doanh nghiệp

Không quy định

Bước 6

Hướng dẫn, tiếp nhận, scan hồ sơ và chuyển phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

Bước 7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND cấp huyện

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

01 ngày

Bước 8

UBND cấp huyện ký duyệt và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND huyện

04 giờ

Bước 9

Chuyên viên phòng Lao động - Việc làm thẩm định trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên phòng Lao động - Việc làm

01 ngày

Bước 10

Lãnh đạo phòng Lao động - Việc làm xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Lao động - Việc làm

02 giờ

Bước 11

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

02 giờ

Bước 12

UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ, chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, lưu trữ hồ sơ điện tử

UBND tỉnh

04 giờ

Bước 13

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

11 ngày

            2. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian
(ngày làm việc)

1.1 Đối với trường hợp không phải xác minh:

Bước 1

Người lao động viết đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi người sử dụng lao động tổng hợp

Người lao động

Không quy định

Bước 2

Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà niêm yết công khai tại nơi làm việc

Người sử dụng lao động

03 ngày

Bước 3

Trước ngày 15 hàng tháng, người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội

02 ngày

Bước 4

Người sử dụng lao động gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở hoặc nộp trực tiếp tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ https://dichvucong.vinhlong.gov.vn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022

Người sử dụng lao động

Không quy định

Bước 5

Hướng dẫn, tiếp nhận, scan hồ sơ và chuyển phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

Bước 6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND cấp huyện

Phòng LĐ-TB&XH

01 ngày

Bước 7

UBND cấp huyện ký duyệt và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND huyện

04 giờ

Bước 8

Chuyên viên phòng Lao động - Việc làm thẩm định trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên phòng Lao động - Việc làm

01 ngày

Bước 9

Lãnh đạo phòng Lao động - Việc làm xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Lao động - Việc làm

02 giờ

Bước 10

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Bước 11

UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ, chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, lưu trữ hồ sơ điện tử

UBND tỉnh

04 giờ

Bước 12

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

09 ngày

1.2 Đối với trường hợp phải xác minh:

Bước 1

Người lao động viết đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi người sử dụng lao động tổng hợp

Người lao động

Không quy định

Bước 2

Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà niêm yết công khai tại nơi làm việc

Người sử dụng lao động

03 ngày

Bước 3

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ thì người sử dụng lao động tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định

02 ngày

Bước 4

Trước ngày 15 hàng tháng, người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội

02 ngày

Bước 5

Người sử dụng lao động gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở hoặc nộp trực tiếp tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ https://dichvucong.vinhlong.gov.vn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Người sử dụng lao động

Không quy định

Bước 6

Hướng dẫn, tiếp nhận, scan hồ sơ và chuyển phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

Bước 7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND cấp huyện

Phòng LĐ-TB&XH

01 ngày

Bước 8

UBND cấp huyện ký duyệt và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND huyện

04 giờ

Bước 9

Chuyên viên phòng Lao động - Việc làm thẩm định trình lãnh đạo phòng

Chuyên viên phòng Lao động - Việc làm

01 ngày

Bước 10

Lãnh đạo phòng Lao động - Việc làm xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Lao động - Việc làm

02 giờ

Bước 11

Lãnh đạo Sở ký duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Sở

02 giờ

Bước 12

UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ, chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, lưu trữ hồ sơ điện tử

UBND tỉnh

04 giờ

Bước 13

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

02 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

11 ngày

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 823/QĐ-UBND

Quyết định 823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh LongSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:823/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Trung
Ngày ban hành:29/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Hành chính

tải Quyết định 823/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Quyết định 1134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Hành chính, Tài nguyên-Môi trường

Vui lòng đợi