Quyết định 800/QĐ-UBND Thanh Hóa 2024 Kế hoạch công tác của Kiểm soát viên Công ty TNHHMTV Sông Chu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 800/QĐ-UBND

Quyết định 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:800/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thi
Ngày ban hành:26/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

_____________

Số: 800/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024

của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 776/TTr-STC ngày 20 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, với các nội dung sau:

I. NỘI DUNG KIỂM SOÁT

1. Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ chung kiểm soát hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu (sau đây gọi tắt là Công ty). Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên và Ban giám đốc Công ty trong việc tổ chức thực hiện quyền của Chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Công ty, cụ thể như sau:

a) Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển;

b) Giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty;

c) Giám sát, đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên, Tng giám đốc Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh;

d) Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế quản lý, quy chế báo cáo, quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty;

đ) Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;

e) Giám sát hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan;

g) Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn có giá trị lớn hơn 30% vốn chủ sở hữu hoặc lớn hơn mức vốn của dự án nhóm B theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công; hợp đồng, giao dịch mua, bán, giao dịch kinh doanh có giá trị lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu hoặc theo yêu cầu của Chủ Sở hữu; giao dịch kinh doanh bất thường của Công ty.

h) Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và Hội đồng thành viên Công ty.

2. Thm định báo cáo tài chính, thẩm định kiểm tra tính chính xác, minh bạch, hợp lý, hợp pháp trong việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình Cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo thẩm định các nội dung trên.

3. Kiến nghị Cơ quan đại diện chủ sở hữu các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

1. Kế hoạch công tác Quý I

- Giám sát việc Công ty giao kế hoạch cho các đơn vị chi nhánh phụ thuộc; thu thập, tổng hợp số liệu và phân tích đánh giá hoạt động của Công ty để phục vụ cho báo cáo năm 2023;

- Xây dựng, lập kế hoạch công tác năm 2024 của kiểm soát viên, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng cơ bản do Công ty làm chủ đầu tư;

- Tham gia kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính các chi nhánh trực thuộc của toàn Công ty; thm định báo cáo tài chính năm 2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về xây dựng, báo cáo kế hoạch lao động của Công ty theo quy định của Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Rà soát, thẩm định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đối với người quản lý và người lao động Công ty.

- Tham dự một số cuộc họp giao ban, họp Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc, họp chuyên đề tại Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

2. Kế hoạch công tác Quý II

- Tiếp tục kiểm soát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ của kiểm soát viên;

- Kiểm tra chứng từ kế toán và báo cáo tài chính Quý I năm 2024 của các Chi nhánh và toàn Công ty;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên Quý I năm 2024;

- Thm định báo cáo tài chính Quý I năm 2024;

- Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo cáo tài chính năm 2023 với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư và sử dụng vốn trong đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình, mua sắm tài sản, phương tiện đi lại của Công ty theo quy định;

- Kiểm tra chứng từ kế toán, việc ghi chép sổ sách kế toán toàn Công ty;

- Kiểm tra, giám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số các chi nhánh trong Công ty;

- Tham dự một số cuộc họp giao ban, họp Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc, họp chuyên đề tại Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

3. Kế hoạch công tác Quý III

- Kiểm tra chứng từ kế toán và báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 của các chi nhánh và toàn Công ty;

- Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Kiểm soát viên gửi Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các chi nhánh và toàn Công ty trong 06 tháng đầu năm;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty theo nhiệm vụ của Kiểm soát viên;

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế dân chủ tại Công ty theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra, giám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số các chi nhánh trong Công ty;

- Tham dự một số cuộc họp giao ban, họp Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc, họp chuyên đề tại Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

4. Kế hoạch công tác Quý IV

- Kiểm tra chứng từ kế toán và báo cáo tài chính Quý III của các chi nhánh và toàn Công ty và thẩm định báo cáo tài chính Quý III;

- Báo cáo kết quả hoạt động Kiểm soát viên Quý III

- Giám sát thực tế các Chi nhánh để nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc;

- Kiểm soát hoạt động của Công ty theo nhiệm vụ của Kiểm soát viên;

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2024.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện sử dụng vốn trong đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình, trong mua sắm tài sản tại công ty đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty.

- Tng hợp thu thập tài liệu, số liệu; tham dự tổng kết công tác năm tại các chi nhánh và tổng kết toàn Công ty; xem xét số liệu báo cáo, đánh giá các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2024; phương hướng kế hoạch năm 2025 của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung Kế hoạch tại mục II và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty TNHH một thành viên Sông Chu.

2. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc quý và ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản về tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định; đồng thời, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và các chế độ báo cáo với cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Căn cứ nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; tham mưu đề xuất, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Các sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động theo dõi, hướng dẫn và giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu theo quy định; tham mưu, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tng Giám đốc, Kim soát viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thi

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi