Quyết định 7094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 7094/QĐ-UBND

Quyết định 7094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7094/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:26/12/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
Số: 7094/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại tờ trình số 3236/TTr-SNV ngày 17/12/2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 3306/STP-KSTTHC ngày 04/12/2014,
 
QUYT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính mới ban hành, 22 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 01 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Website Chính phủ;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, NC, VX, TH, HCTC;
- Trung tâm Tin học Công báo TP;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT, SNV.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7094/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội)
 
 
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT
Tên Thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp Thành phố
 
 
1
Khen thưởng Huân chương Lao động; Huân chương Độc lập; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao vàng
Thi đua khen thưởng
Ban Thi đua Khen thưởng
2
Khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
3
Khen thưởng Cờ thi đua Chính phủ
4
Khen thưởng Chiến sỹ thi đua toàn quốc
5
Xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
6
Tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”
7
Tặng danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội”
2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT
Số hồ sơ TTHC(1)
Tên thủ tục hành chính
Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)
Lĩnhvực
quanthựchiện
A. Thủ tục hành chính cấp Thành phố
1
 
Hiệp y khen thưởng
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013
Thi đua khen thưởng
Ban Thi đua Khen thưởng
2
 
Tặng Cờ Thi đua Thành phố, Bằng khen UBND Thành phố, Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thành tích cuối năm.
3
 
Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố
4
 
Tặng Bằng khen của UBND Thành phố về thành tích đột xuất.
5
 
Tặng Cờ Thi đua Thành phố, Bằng khen của UBND Thành phố theo chuyên đề thi đua.
6
 
Cấp đổi hiện vật khen thưởng
7
 
Xác nhận khen thưởng
8
 
Giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp thành phố.
9
 
Khen thưởng danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” tiêu biểu Thành phố
10
 
Xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”
B. Thủ tục hành chính cấp huyện
1
 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013
Thi đua, khen thưởng
UBNDcấphuyện
2
 
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
3
 
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
4
 
Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
5
 
Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến
6
 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích theo đợt, chuyên đề
7
 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
8
 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
C. Thủ tục hành chính cấp xã
1
 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013
Thi đua, khen thưởng
UBND cấp xã
2
 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích theo đợt, chuyên đề
3
 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
4
 
Tặng danh hiệu Gia đình văn hóa
3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

STT
Số hồ sơ TTHC(1)
Tên thủ tục hành chính
Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính(2)
Lĩnhvực
quanthựchiện
A. Thủ tục hành chính cấp Thành phố
 
 
Khen thưởng Huân chương, Bằng khen Chính phủ, Cờ Thi đua Chính phủ, Chiến sỹ Thi đua toàn quốc.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013
Thi đua, khen thưởng
Ban Thi đua - Khen thưởng
 
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi