Quyết định 689/QĐ-UBND Nam Định 2024 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 689/QĐ-UBND

Quyết định 689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:689/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành:09/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 689/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 09 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực
bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

__________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-LĐTBXH ngày 29/02/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 32/TTr-SLĐTBXH ngày 27/3/2024 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các nội dung phê duyệt đối với 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Quy trình đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật; quy trình xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- VPCP (Cục KSTTHC);

- Như Điều 4;

- Cổng TTĐT của tỉnh; Trang TTĐT VPUBND tỉnh;

- Lưu VP1, VP7, VP11.

CHỦ TỊCHPhạm Đình Nghị

 

 

Phụ lục

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC
BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số:  /QĐ-UBND ngày  /4/2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định )

_______________________

 

Phần I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

 

TT

Tên quy trình nội bộ

1

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

2

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ

 

1. Thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

- Mã số TTHC: 1.001653.000.00.00.H40

- Tổng thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc x 08 giờ = 40 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

Công chức

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ[1], gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Phân loại, số hóa hồ sơ theo quy định (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình), chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến đến lãnh đạo UBND cấp xã.

04 giờ

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

UBND cấp xã

Lãnh đạo

Nhận hồ sơ TTHC, phân công chức phụ trách xem xét, tham mưu xử lý hồ sơ TTHC.

04 giờ

Giấy xác nhận khuyết tật.

Công chức phụ trách

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;

Tham mưu dự thảo kết quả TTHC.

20 giờ

Lãnh đạo

Ký duyệt Giấy xác nhận khuyết tật

04 giờ

Giấy xác nhận khuyết tật

Văn thư; Công chức phụ trách

- Cấp số, đóng dấu, lưu hồ sơ; trả kết quả cho công chức phụ trách;

- Công chức phụ trách chuyển hồ sơ, cập nhật vào phần mềm theo quy định, trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

04 giờ

Bước 3

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

Công chức

- Xác nhận trên phần mềm kết thúc quy trình;

- Trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức

04 giờ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Giấy xác nhận khuyết tật của Chủ tịch UBND cấp xã

___________________________

[1] Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH)

2. Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

- Mã số TTHC: 1.001699.000.00.00.H40

- Tổng thời gian thực hiện: 25 (ngày làm việc) x 08 giờ = 200 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

Công chức

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ[2], gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/ tổ chức;

- Phân loại, số hóa hồ sơ theo quy định (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình), chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến đến lãnh đạo UBND cấp xã.

04 giờ

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 2

 

UBND cấp xã

Lãnh đạo

Giao việc Công chức chuyên môn

08 giờ

Dự thảo văn bản

Công chức phụ trách

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ;

- Tham mưu dự thảo kết quả TTHC:

+ Nội dung, thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật; lấy ý kiến các cơ quan đơn vị liên quan (nếu cần); triệu tập các thành viên: Ban Chỉ đạo xác định mức độ khuyết tật.

+ Thông báo cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

- Gửi các văn bản và dự thảo liên quan:

+ Hồ sơ TTHC;

+ Dự thảo Văn bản triệu tập các thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, thông báo cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ về thời gian, địa điểm xác định mức độ khuyết tật.

80 giờ

Lãnh đạo

Kiểm tra, ký duyệt văn bản, chuyển Bộ phận văn thư

08 giờ

Văn thư; Công chức phụ trách

- Cấp số, đóng dấu, lưu hồ sơ, phát hành Văn bản, gửi:

+ Các thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

+ Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

04 giờ

Bước 3

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

Công chức phụ trách

- Họp đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật theo quy định; lập biên bản kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật.

- Phân công Công chức xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội:

+ Lập hồ sơ; dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.

+ Chỉ đạo niêm yết, thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại Trụ sở UBND cấp xã.

80 giờ

Dự thảo văn bản

Bước 4

UBND cấp xã

Lãnh đạo

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

08 giờ

Giấy xác nhận khuyết tật

Văn thư; Công chức phụ trách

- Cấp số, đóng dấu, lưu hồ sơ;

- Trả kết quả cho Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

04 giờ

Bước 5

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

Công chức

- Xác nhận trên phần mềm kết thúc quy trình;

- Trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức

04 giờ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Giấy xác nhận khuyết tật của Chủ tịch UBND cấp xã

______________________

[2] Hồ sơ gồm:

- Đối với trường hợp xác định khuyết tật:

+ Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH).

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến khuyết tật (nếu có) như: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác.

+ Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày 01/6/2012.

- Đối với trường hợp xác định lại khuyết tật:

+ Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH).

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến khuyết tật (nếu có) như: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật, Giấy xác nhận khuyết tật cũ hoặc các giấy tờ liên quan khác.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi