Quyết định 676/QĐ-UBND Vĩnh Long 2022 Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Môi trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 676/QĐ-UBND

Quyết định 676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh LongSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:676/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Trung
Ngày ban hành:06/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tài nguyên-Môi trường
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 676/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH VĨNH LONG

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1100/TTr-STNMT ngày 01/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 11 (mười một) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long (phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công để thiết lập cấu hình điện tử trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
2. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng quy trình điện tử lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TTPVHCC, P. KT-NV;
- Lưu: VT, 1.12.16.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

PHỤ LỤC

 (Kèm theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố thủ tục hành chính

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh

I.

Thủ tục hành chính mới ban hành

1

Cấp giấy phép môi trường

2

Cấp đổi giấy phép môi trường

3

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

4

Cấp lại giấy phép môi trường

II.

Thủ tục hành chính thay thế

1

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

2

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

B.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Cấp giấy phép môi trường

2

Cấp đổi giấy phép môi trường

3

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

4

Cấp lại giấy phép môi trường

C.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. Thủ tục mới ban hành

1. Cấp giấy phép môi trường

1.1. Trường hợp cấp giấy phép môi trường cho đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

A. Thẩm định, cấp giấy phép môi trường

 

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ, thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT), tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ và:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định.

Sở Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 4

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định.

 

0,5

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký:

- Văn bản trình UBND tỉnh Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định.

 

0,5

Bước 6

- Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Ký văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Ký văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Chủ tịch UBND tỉnh: ký quyết định thành lập tổ thẩm định.

UBND tỉnh

02

Bước 7

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường

04

Bước 8

Căn cứ kết quả thẩm định, Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dự thảo tờ trình cấp Giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

02

Bước 9

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

01

Bước 10

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

0,5

Bước 11

UBND tỉnh ký giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

UBND tỉnh

02

Bước 12

Công chức nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

15 ngày

B. Cấp giấy phép môi trường (trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy phép, chủ dự án hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của HĐTĐ hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra, nộp lại hồ sơ hoàn chỉnh)

 

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ và dự thảo tờ trình cấp giấy phép môi trường hoặc văn bản thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy phép

Sở Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký dự thảo tờ trình UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường hoặc văn bản thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy phép.

0,5

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký tờ trình trình UBND tỉnh hoặc dự thảo văn bản thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy phép

0,5

Bước 5

Chủ tịch UBND tỉnh ký giấy phép môi trường hoặc Thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy phép, lưu hồ sơ điện tử.

UBND tỉnh

02

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

05

1.2. Các trường hợp còn lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

A. Thẩm định, cấp giấy phép môi trường

 

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ, thuộc Chi cục bảo vệ môi trường (BVMT), tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ và:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản gửi UBND tỉnh để đăng công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

Sở Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 4

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến văn bản gửi UBND tỉnh để đăng công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

 

0,5

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký:

- Văn bản trình UBND tỉnh Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến văn bản gửi UBND tỉnh để đăng công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

 

0,5

Bước 6

- Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Văn phòng UBND tỉnh: Đăng công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Ký văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Ký văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

UBND tỉnh

02

Bước 7

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dự thảo tờ trình và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

Sở Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 8

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký dự thảo tờ trình và quyết định thành lập HĐTĐ hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

01

Bước 9

Lãnh đạo Sở ký tờ trình thành lập HĐTĐ hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

01

Bước 10

Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định thành lập HĐTĐ hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

UBND tỉnh

03

Bước 11

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường

08

Bước 12

Căn cứ kết quả thẩm định, Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dự thảo tờ trình cấp Giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

04

Bước 13

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

01

Bước 14

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

0,5

Bước 15

Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ngoại vụ xử lý hồ sơ

UBND tỉnh

03

Bước 16

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh ký giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

01

Bước 17

Công chức nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

30 ngày

B. Cấp giấy phép môi trường (trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy phép, chủ dự án hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của HĐTĐ hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra, nộp lại hồ sơ hoàn chỉnh)

 

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ và dự thảo tờ trình cấp giấy phép môi trường hoặc văn bản thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy phép

Sở Tài nguyên và Môi trường

2,5

Bước 3

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký dự thảo tờ trình UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường hoặc văn bản thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy phép.

1,5

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký tờ trình trình UBND tỉnh hoặc dự thảo văn bản thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy phép

01

Bước 5

Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ngoại vụ xử lý hồ sơ

UBND tỉnh

03

Bước 6

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh ký giấy phép môi trường hoặc Thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy phép, lưu hồ sơ điện tử.

01

Bước 7

Công chức nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

10

2. Cấp đổi giấy phép môi trường

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ, thuộc Chi cục bảo vệ môi trường (BVMT), tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ

0,5

Bước 4

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: dự thảo tờ trình và Quyết định cấp đổi giấy phép môi trường hoặc Thông báo chưa đủ điều kiện cấp đổi giấy phép môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 5

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: dự thảo tờ trình và Quyết định cấp đổi giấy phép môi trường hoặc Thông báo chưa đủ điều kiện cấp đổi giấy phép môi trường.

 

01

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký:

- Văn bản trình UBND tỉnh Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: ký tờ trình cấp đổi giấy phép môi trường hoặc Thông báo chưa đủ điều kiện cấp đổi giấy phép môi trường.

 

01

Bước 7

Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ngoại vụ xử lý hồ sơ

UBND tỉnh

03

Bước 8

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh ký văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định cấp đổi giấy phép môi trường hoặc Thông báo chưa đủ điều kiện cấp đổi giấy phép môi trường, lưu hồ sơ điện tử.

01

Bước 9

Công chức nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

10 ngày

3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (tham khảo hình thức thẩm định đối với trường hợp cấp, cấp lại giấy phép môi trường cho đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ, thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT), tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ và:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định.

Sở Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 4

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định.

 

0,5

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký:

- Văn bản trình UBND tỉnh Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định.

 

0,5

Bước 6

- Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Ký văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Ký văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Chủ tịch UBND tỉnh: ký quyết định thành lập tổ thẩm định.

UBND tỉnh

02

Bước 7

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường

04

Bước 8

Căn cứ kết quả thẩm định, Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dự thảo tờ trình cấp điều chỉnh giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

02

Bước 9

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

01

Bước 10

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

0,5

Bước 11

UBND tỉnh ký giấy phép môi trường cấp điều chỉnh hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

UBND tỉnh

02

Bước 12

Công chức nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

15 ngày

4. Cấp lại giấy phép môi trường

4.1. Trường hợp cấp lại giấy phép môi trường do hết hạn; cấp lại cho đối tượng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ, thuộc Chi cục bảo vệ môi trường (BVMT), tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ và:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản gửi UBND tỉnh để đăng công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

Sở Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 4

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến văn bản gửi UBND tỉnh để đăng công khai báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

 

0,5

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký:

- Văn bản trình UBND tỉnh Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến văn bản gửi UBND tỉnh để đăng công khai báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

 

0,5

Bước 6

- Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Văn phòng UBND tỉnh: Đăng công khai báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Ký văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Ký văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

UBND tỉnh

02

Bước 7

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dự thảo tờ trình và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

Sở Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 8

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký dự thảo tờ trình và quyết định thành lập HĐTĐ hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

0,5

Bước 9

Lãnh đạo Sở ký tờ trình thành lập HĐTĐ hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

0,5

Bước 10

Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định thành lập HĐTĐ hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

UBND tỉnh

02

Bước 11

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường

05

Bước 12

Căn cứ kết quả thẩm định, Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dự thảo tờ trình cấp lại giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

02

Bước 13

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

01

Bước 14

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

0,5

Bước 15

UBND tỉnh ký giấy phép môi trường cấp lại hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

UBND tỉnh

02

Bước 16

Công chức nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

20 ngày

2.2. Trường hợp cấp lại giấy phép môi trường cho đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ, thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT), tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ và:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định.

Sở Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 4

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định.

 

0,5

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký:

- Văn bản trình UBND tỉnh Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định.

 

0,5

Bước 6

- Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Ký văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Ký văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Chủ tịch UBND tỉnh: ký quyết định thành lập tổ thẩm định.

UBND tỉnh

02

Bước 7

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường

04

Bước 8

Căn cứ kết quả thẩm định, Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dự thảo tờ trình cấp lại giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

02

Bước 9

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

01

Bước 10

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

0,5

Bước 11

UBND tỉnh ký giấy phép môi trường cấp lại hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

UBND tỉnh

02

Bước 12

Công chức nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

15 ngày

4.3. Các trường hợp còn lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ, thuộc Chi cục bảo vệ môi trường (BVMT), tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ và:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản gửi UBND tỉnh để đăng công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

Sở Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 4

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký:

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến văn bản gửi UBND tỉnh để đăng công khai báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

 

0,5

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký:

- Văn bản trình UBND tỉnh Dự thảo văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến văn bản gửi UBND tỉnh để đăng công khai báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

 

0,5

Bước 6

- Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản trả lời trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Văn phòng UBND tỉnh: Đăng công khai báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Ký văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Ký văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

UBND tỉnh

02

Bước 7

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dự thảo tờ trình và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

Sở Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 8

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký dự thảo tờ trình và quyết định thành lập HĐTĐ hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

01

Bước 9

Lãnh đạo Sở ký tờ trình thành lập HĐTĐ hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

01

Bước 10

Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định thành lập HĐTĐ hoặc tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

UBND tỉnh

03

Bước 11

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường

08

Bước 12

Căn cứ kết quả thẩm định, Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dự thảo tờ trình cấp lại giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

04

Bước 13

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

01

Bước 14

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

0,5

Bước 15

Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ngoại vụ xử lý hồ sơ

UBND tỉnh

03

Bước 16

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh ký giấy phép môi trường cấp lại hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

01

Bước 17

Công chức nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

30 ngày

II. Thủ tục hành chính thay thế

1. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

A. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ, thuộc Chi cục bảo vệ môi trường (BVMT), tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ.

0,5

Bước 4

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: dự thảo tờ trình và Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: dự thảo tờ trình và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ)

Sở Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 5

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký tờ trình và dự thảo Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký dự thảo tờ trình và quyết định thành lập HĐTĐ

01

Bước 6

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Lãnh đạo Sở ký tờ trình và dự thảo Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Lãnh đạo Sở ký tờ trình thành lập HĐTĐ

 

01

Bước 7

Chủ tịch UBND tỉnh:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: ký Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: ký Quyết định thành lập HĐTĐ

UBND tỉnh

04

Bước 8

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường

09

Bước 9

Thư ký hội đồng thẩm định tổng hợp biên bản, dự thảo Thông báo kết quả thẩm định

05

Bước 10

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký dự thảo Thông báo kết quả thẩm định

02

Bước 11

Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ngoại vụ xử lý hồ sơ

UBND tỉnh

03

Bước 12

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh ký Thông báo kết quả thẩm định, lưu hồ sơ điện tử.

01

Bước 13

Công chức nhận kết quả từ Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

30 ngày

B. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ và dự thảo văn bản lấy ý kiến cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi (trường hợp dự án có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi)

01

Bước 4

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký dự thảo văn bản lấy ý kiến cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi.

01

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký dự thảo văn bản lấy ý kiến cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi.

0,5

Bước 6

UBND tỉnh ký văn bản lấy ý kiến cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi.

UBND tỉnh

02

Bước 7

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ:

- Tổng hợp ý kiến của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi.

- Dự thảo tờ trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc văn bản thông báo chưa đủ điều kiện phê duyệt

Sở Tài nguyên và Môi trường

07

Bước 8

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký dự thảo tờ trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc văn bản thông báo chưa đủ điều kiện phê duyệt.

01

Bước 9

Lãnh đạo Sở ký tờ trình trình UBND tỉnh hoặc dự thảo văn bản thông báo chưa đủ điều kiện phê duyệt

01

Bước 10

Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ngoại vụ xử lý hồ sơ

UBND tỉnh

03

Bước 11

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình

01

Bước 12

Lãnh đạo Văn phòng ký duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định hoặc thông báo chưa đủ điều kiện phê duyệt, lưu hồ sơ điện tử.

01

Bước 13

Công chức nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

20 ngày

2. Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

A. Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

 

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ, thuộc Chi cục bảo vệ môi trường (BVMT), tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ.

0,5

Bước 4

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: dự thảo tờ trình và Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: dự thảo tờ trình và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ)

Sở Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 5

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký tờ trình và dự thảo Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký dự thảo tờ trình và quyết định thành lập HĐTĐ

01

Bước 6

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Lãnh đạo Sở ký tờ trình và dự thảo Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Lãnh đạo Sở ký tờ trình thành lập HĐTĐ

 

01

Bước 7

Chủ tịch UBND tỉnh:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: ký Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: ký Quyết định thành lập HĐTĐ

UBND tỉnh

04

Bước 8

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường

09

Bước 9

Thư ký hội đồng thẩm định tổng hợp biên bản, dự thảo Thông báo kết quả thẩm định

05

Bước 10

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký dự thảo Thông báo kết quả thẩm định

02

Bước 11

Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ngoại vụ xử lý hồ sơ

UBND tỉnh

03

Bước 12

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh ký Thông báo kết quả thẩm định, lưu hồ sơ điện tử.

01

Bước 13

Công chức nhận kết quả từ Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

30 ngày

B. Phê duyệt kết quả thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi, môi trường

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ

2,5

Bước 4

Chuyên viên và Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dự thảo tờ trình UBND tỉnh phê duyệt

01

Bước 5

Lãnh đạo Chi cục BVMT kiểm tra và trình ký dự thảo tờ trình UBND tỉnh phê duyệt

01

Bước 6

Lãnh đạo Sở ký tờ trình trình UBND tỉnh

01

Bước 7

Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ngoại vụ xử lý hồ sơ

UBND tỉnh

06

Bước 8

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình

01

Bước 9

Lãnh đạo Văn phòng ký duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi, môi trường, lưu hồ sơ điện tử.

01

Bước 10

Công chức nhận kết quả từ UBND tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm PVHCC tỉnh

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

15

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1. Cấp giấy phép môi trường

1.1. Trường hợp cấp giấy phép môi trường cho đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

A. Thẩm định, cấp giấy phép môi trường

 

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: trình UBND huyện Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: trình UBND huyện

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Dự thảo quyết định thành lập tổ thẩm định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 4

Chủ tịch UBND huyện ký:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Quyết định thành lập tổ thẩm định.

UBND huyện

02

Bước 5

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Phòng Tài nguyên và Môi trường

05

Bước 6

Căn cứ kết quả thẩm định, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo tờ trình cấp Giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

02

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

0,5

Bước 8

UBND huyện ký giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

UBND huyện

02

Bước 9

Công chức nhận kết quả từ UBND huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

15 ngày

B. Cấp giấy phép môi trường

 

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

Bước 2

Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ và dự thảo tờ trình cấp giấy phép môi trường hoặc văn bản thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy phép

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 3

UBND huyện ký giấy phép môi trường hoặc Thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy phép, lưu hồ sơ điện tử.

UBND huyện

02

Bước 4

Công chức nhận kết quả từ UBND huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

05

1.2. Các trường hợp còn lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

A. Thẩm định, cấp giấy phép môi trường

 

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: trình UBND huyện Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: trình UBND huyện

+ Dự thảo văn bản đề nghị đăng công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 4

Chủ tịch UBND huyện ký:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Văn phòng UBND huyện đăng công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện ký:

+ Văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

UBND huyện

02

Bước 5

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định hoặc tổ kiểm tra

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 6

Lãnh đạo Phòng ký tờ trình thành lập tổ thẩm định hoặc tổ kiểm tra

02

Bước 7

UBND huyện ký Quyết định thành lập tổ thẩm định hoặc tổ kiểm tra

UBND huyện

04

Bước 8

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Phòng Tài nguyên và Môi trường

08

Bước 9

Căn cứ kết quả thẩm định, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo tờ trình cấp Giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

04

Bước 10

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

1,5

Bước 11

UBND huyện ký giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

UBND huyện

03

Bước 12

Công chức nhận kết quả từ UBND huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

30 ngày

B. Cấp giấy phép môi trường

 

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

Bước 2

Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ và dự thảo tờ trình cấp giấy phép môi trường hoặc văn bản thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy phép

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 4

UBND huyện ký giấy phép môi trường hoặc Thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy phép, lưu hồ sơ điện tử.

UBND huyện

02

Bước 5

Công chức nhận kết quả từ UBND huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

05

2. Cấp đổi giấy phép môi trường

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: dự thảo tờ trình và Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: dự thảo tờ trình cấp đổi Giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

Phòng Tài nguyên và Môi trường

03

Bước 4

Lãnh đạo Phòng ký:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: tờ trình và dự thảo Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: tờ trình cấp đổi Giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

1,5

Bước 5

Chủ tịch UBND huyện ký:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Giấy phép môi trường cấp đổi hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

UBND huyện

04

Bước 6

Công chức nhận kết quả từ UBND huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

10 ngày

3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (tham khảo hình thức thẩm định đối với trường hợp cấp, cấp lại giấy phép môi trường cho đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
 

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: trình UBND huyện Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: trình UBND huyện

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 4

Chủ tịch UBND huyện ký:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Quyết định thành lập tổ thẩm định.

UBND huyện

02

Bước 5

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Phòng Tài nguyên và Môi trường

05

Bước 6

Căn cứ kết quả thẩm định, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo tờ trình cấp điều chỉnh giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

02

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

0,5

Bước 8

UBND huyện ký giấy phép môi trường cấp điều chỉnh hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

UBND huyện

02

Bước 9

Công chức nhận kết quả từ UBND huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

15 ngày

4. Cấp lại giấy phép môi trường

4.1. Trường hợp cấp lại giấy phép môi trường do hết hạn; cấp lại cho đối tượng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

A. Thẩm định, cấp giấy phép môi trường

 

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: trình UBND huyện Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: trình UBND huyện

+ Dự thảo văn bản đề nghị đăng công khai báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 4

Chủ tịch UBND huyện ký:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Văn phòng UBND huyện đăng công khai báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện ký:

+ Văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

UBND huyện

02

Bước 5

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định hoặc tổ kiểm tra

Phòng Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 6

Lãnh đạo Phòng ký tờ trình thành lập tổ thẩm định hoặc tổ kiểm tra

01

Bước 7

UBND huyện ký Quyết định thành lập tổ thẩm định hoặc tổ kiểm tra

UBND huyện

02

Bước 8

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Phòng Tài nguyên và Môi trường

04

Bước 9

Căn cứ kết quả thẩm định, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo tờ trình cấp lại Giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

03

Bước 10

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

1,5

Bước 11

UBND huyện ký giấy phép môi trường cấp lại hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

UBND huyện

02

Bước 12

Công chức nhận kết quả từ UBND huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

20 ngày

4.2. Trường hợp cấp lại giấy phép môi trường cho đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: trình UBND huyện và Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: trình UBND huyện

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 4

Chủ tịch UBND huyện ký:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

+ Quyết định thành lập tổ thẩm định.

UBND huyện

02

Bước 5

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Phòng Tài nguyên và Môi trường

05

 

Bước 6

Căn cứ kết quả thẩm định, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo tờ trình cấp lại Giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

02

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

0,5

Bước 8

UBND huyện ký giấy phép môi trường cấp lại hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

UBND huyện

02

Bước 9

Công chức nhận kết quả từ UBND huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

15 ngày

4.3. Các trường hợp còn lại

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ, thu phí, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0,5

Bước 3

Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: trình UBND huyện Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: trình UBND huyện

+ Dự thảo văn bản đề nghị đăng công khai báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Dự thảo văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 4

Chủ tịch UBND huyện ký:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Văn phòng UBND huyện đăng công khai báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện ký:

+ Văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi).

+ Văn bản tham vấn ý kiến đến chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu, cụm này).

UBND huyện

02

Bước 5

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo tờ trình và quyết định thành lập tổ thẩm định hoặc tổ kiểm tra

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 6

Lãnh đạo Phòng ký tờ trình thành lập tổ thẩm định hoặc tổ kiểm tra

02

Bước 7

UBND huyện ký Quyết định thành lập tổ thẩm định hoặc tổ kiểm tra

UBND huyện

04

Bước 8

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định

Phòng Tài nguyên và Môi trường

08

Bước 9

Căn cứ kết quả thẩm định, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thảo tờ trình cấp lại Giấy phép môi trường hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

05

Bước 10

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường ký tờ trình hoặc dự thảo Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án

1,5

Bước 11

UBND huyện ký giấy phép môi trường cấp lại hoặc Thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, lưu hồ sơ điện tử.

UBND huyện

02

Bước 12

Công chức nhận kết quả từ UBND huyện để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa cấp huyện

0,5

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

30 ngày

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Công chức tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển đến Công chức xã phụ trách môi trường xử lý.

Bộ phận Một cửa cấp xã

1

Bước 2

Công chức xã phụ trách môi trường kiểm tra hồ sơ và dự thảo Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án

UBND xã

8

Bước 3

Chủ tịch UBND xã xem xét và ký Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án, lưu hồ sơ điện tử.

5

Bước 4

Công chức trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận Một cửa cấp xã

1

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15 ngày

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi