Quyết định 6395/QĐ-UBND Hà Nội 2018 công bố Danh mục TTHC liên thông với các cấp Trung ương; Danh mục TTHC của Sở Lao động, Sở Nội vụ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 6395/QĐ-UBND

Quyết định 6395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, các Sở chủ quản; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6395/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:23/11/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

Số: 6395/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG VỚI CẤP TRUNG ƯƠNG; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, SỞ NỘI VỤ, CÁC SỞ CHỦ QUẢN; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Ttrình số 3733/TTr-SLĐTBXH ngày 13/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội bao gồm 198 thủ tục, trong đó: 11 thủ tục liên thông với cấp Trung ương; 135 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nội Vụ, các Sở chủ quản; 32 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 20 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bãi bỏ 190 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội trong đó: 71 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, 67 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 52 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.
(chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các thủ tục hành chính từ số 01 đến số 04 lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; số 20 lĩnh vực An Toàn lao động; số 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 49, 50, 51, 52, 53 lĩnh vực Người có công; từ số 56 đến số 68 lĩnh vực Lao động- Việc làm; từ số 69 đến số 70 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội; từ số 75 đến số 80 tại Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực.
Các Thủ tục hành chính: số 1 lĩnh vực Việc làm, số 2 lĩnh vực Bảo trợ xã hội, từ số 03 đến số 6 lĩnh vực Dạy nghề phần I; từ số 1 đến số 2 phần II lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 3/8/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực.
Các Thủ tục hành chính từ số 01 đến số 09 lĩnh vực Bảo trợ xã hội mục 1, phần I tại Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực.
Các Thủ tục hành chính từ số 01 đến số 14 lĩnh vực Dạy nghề mục 1, phụ lục 1 tại Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực.
Các thủ tục hành chính số: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 Phần VI, lĩnh vực Lao động, Thương binh xã hội tại Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực.
Các thủ tục hành chính số: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62 phần V, lĩnh vực Lao động, Thương binh xã hội tại Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP L.T.Lực, Các phòng: KSTTHC, KGVX, THCB;
- C
ng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, KSTTHC (Quỳnh).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG VỚI CP TRUNG ƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHC NĂNG, QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chtịch UBND thành phố Hà Nội)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

55 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 25 ngày).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1. Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ;

2. Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 8/1/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

2

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng

50 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 30 ngày).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội ,75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1. Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ;

2. Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 8/1/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

3

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

50 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 30 ngày).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1. Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ;

2. Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 8/1/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

II.

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

4

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

40 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 20 ngày).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1. Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ;

2. Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP;

3. Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

 

5

Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 15 ngày).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1. Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ;

2. Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP;

3. Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

 

6

Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

40 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 20 ngày).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1. Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ;

2. Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP;

3. Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

 

IX

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

7

Xác nhận liệt sĩ

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ chưa kể thời gian giải quyết tại UBND TP và các cơ quan Trung ương, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 10 ngày.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tục liên thông UBND cấp Xã- UBND cấp Huyện- Sở LĐTBXH- UBND Thành phố- Trung ương

8

Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Không quy định

UBND Cấp xã

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng.

Thủ tục liên thông UBND cấp Xã - Ban Chỉ huy quân sự/ Công an Huyện-Bộ Tư lệnh Thủ đô/Công an Thành phố - Cơ quan Trung ương

9

Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Không quy định

UBND Cấp xã

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng.

Thủ tục liên thông UBND cấp Xã- UBND cấp Huyện- Sở LĐTBXH-Thành phố- Trung ương

10

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

38 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (chưa tính thời gian giải quyết tại cơ quan Trung ương), trong đó:

1: Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 28 ngày.

2. UBND cấp huyện: 5 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tục liên thông UBND cấp Xã-UBND cấp Huyện- Sở LĐTB&XH- UBND Thành phố- Trung ương

11

Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công" đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp Bằng

Không quy định

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Tổng số: 11 thủ tục

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH XÃ HỘI THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, SỞ NỘI VỤ, CÁC SỞ CHỦ QUN, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn gii quyết

Địa đim thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND thành phố làm chủ sở hữu.

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ;

2. Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

 

2

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ;

2. Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

 

3

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ;

2. Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 8/1/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

4

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ;

2. Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 8/1/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

5

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ;

2. Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 8/1/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

6

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

7 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Bộ luật lao động năm 2012;

2. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

 

7

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

15 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Bộ luật lao động năm 2012;

2. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

 

8

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được c làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 5 ngày.

2. UBND cấp huyện: 5 ngày.

3. UBND cấp xã: tối đa 20 ngày (đã bao gồm thời gian tổng hợp danh sách trước khi tiến hành niêm yết công khai)

UBND Cấp xã

Không

1. Quyết định số 57/2013/QĐ- TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng;

2. Quyết định số 62/2015/QĐ-TTG ngày 4/12/2015 của TTg sửa đổi Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

II.

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

 

 

 

 

 

9

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, để duy trì việc làm cho người lao động.

30 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật Việc làm 2013;

2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

10

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

tối đa 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển được từ 500 lao động Việt Nam trở lên và 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 lao động Việt Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ;

2. Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

11

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

7 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Bộ luật lao động năm 2012;

2. Luật Doanh nghiệp, năm 2014;

3. Luật Việc làm 2013;

4. Nghị đnh số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ.

5. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ.

 

12

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

5 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Bộ luật lao động năm 2012;

2. Luật Doanh nghiệp năm 2014;

3. Luật Việc làm 2013;

4. Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ.

5. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ.

 

13

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

5 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Bộ luật lao động năm 2012;

2. Luật Doanh nghiệp năm 2014;.

3. Luật Việc làm 2013;

4. Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ.

5. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ.

 

14

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

15 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ;

2. Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

15

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

3 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ;

2. Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

16

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

5 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

400.000 đồng/1 giấy phép. (Theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội)

1. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ;

2. Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ.

 

17

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

300.000 đồng/1 giấy phép. Trường hợp người sử dụng lao động gửi hồ sơ qua mạng (dịch vụ công mức 3): 250.000 đồng/ 1 giấy phép. (Theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội).

1. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ;

2. Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

18

Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập

35 ngày làm việc

Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không

1. Bộ luật Lao động năm 2012;

2. Luật việc làm năm 2013;

3. Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

4. Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ

 

19

Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định

40 ngày làm việc

Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không

1. Bộ luật Lao động năm 2012;

2. Luật việc làm năm 2013;

3. Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

4. Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ

 

III.

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

 

 

 

 

20

Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

20 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật Giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

21

Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

30 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật Giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

22

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

20 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

23

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc thành phố và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

10 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

24

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

10 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

25

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc trực thuộc thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

20 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

26

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

20 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

27

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn thành phố

5 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

28

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

55 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015;

3. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016;

4. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016

 

29

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

50 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015;

3. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016;

4. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016

 

30

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).

55 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015;

3. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016;

4. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016

 

31

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

30 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015;

3. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016;

4. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016

 

32

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

20 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

33

Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật Giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

34

Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

5 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật Giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 
nhayThủ tục hành chính số 34 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Phần III Mục A Phụ lục 2 Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 6395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội bị bãi bỏ bởi Mục II Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 1771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội theo quy định tại Điều 2.nhay

35

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

10 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

36

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

10 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

 

37

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

40 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015;

3. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016;

4. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016

 

38

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

15 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2 Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

39

Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Thành phố

20 ngày làm việc

Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không

1. Luật Giáo dục nghề nghiệp;

2. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

40

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

15 ngày làm việc

Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư Số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

41

Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

15 ngày làm việc

Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

42

Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

15 ngày làm việc

Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

43

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

20 ngày làm việc

Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

44

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

20 ngày làm việc

Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

45

Thủ tục bổ nhiệm Hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

20 ngày làm việc

Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

46

Thủ tục miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

20 ngày làm việc

Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

47

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND thành phố; Sở.

15 ngày làm việc

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội: đối với Trường trung cấp công lập trực thuộc UBND Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

- Tại các Sở chủ quản trường: đối với các trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

48

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc trực thuộc UBND thành phố, Sở.

15 ngày làm việc

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội: đối với Trường trung cấp công lập trực thuộc UBND Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

- Tại các Sở chủ quản trường: đối với các trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

49

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND thành phố; Sở.

15 ngày làm việc

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội: đối với Trường trung cấp công lập trực thuộc UBND Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

- Tại các Sở chủ quản trường: đối với các trường trung cấp công lập trực thuộc Sở.

Không

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

IV.

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

 

 

 

50

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

22 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ;

2. Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

51

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

14 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ;

2. Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

52

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

14 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ;

2. Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

53

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

14 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ;

2. Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

54

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

10 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ;

2. Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

55

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy)

7 ngày làm việc

Các Trung tâm Chữa bệnh giáo dục LĐXH (Nay là cơ sở cai nghiện ma túy) thuộc Sở LĐTBXH

Không

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT -BLĐTB XH- BCA ngày 06/6/2012.

Theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của chính phủ, thủ tục này chỉ áp dụng đối với đối tượng là người nghiện ma túy

56

Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy)

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

Các Trung tâm Chữa bệnh giáo dục LĐXH (Nay là cơ sở cai nghiện ma túy) thuộc Sở LĐTBXH

Không

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT -BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012.

 

57

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy)

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

Các Trung tâm Chữa bệnh giáo dục LĐXH (Nay là cơ sở cai nghiện ma túy) thuộc Sở LĐTBXH

Không

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT -BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012.

 

V

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

 

 

 

 

58

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND thành phố, Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố

35 ngày làm việc.

Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

 

59

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND thành phố, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố

40 ngày làm việc

Sở Nội vụ Hà Nội, 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

 

60

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TB&XH

5 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

61

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động TB&XH

5 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

62

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động TB&XH

15 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

63

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động TB&XH

14 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

64

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động TB&XH cấp

14 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

65

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

15 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật người khuyết tật năm 2010;

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ;

3. Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

66

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

10 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật người khuyết tật năm 2010;

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ;

3. Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

67

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 1 ngày.

2. UBND cấp huyện: 1 ngày.

3. UBND cấp xã: 1 ngày

UBND Cấp xã

Không

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục Liên thông UBND cấp Xã- UBND cấp Huyện- Sở LĐTB&XH

68

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp tr em

Không quy định

Các Cơ sở Trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Không

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015

 

69

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp thành phố

32 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở LĐTB&XH: 7 ngày.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 15 ngày.

UBND Cấp xã

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

70

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp thành phố

Tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng. Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

 

71

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp thành phố

Theo thỏa thuận

Các Cơ sở Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Theo quy định

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

 

72

Dùng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp thành phố

7 ngày làm việc

Các Cơ sở Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

 

VI

LĨNH VỰC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

 

 

 

73

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

17 ngày làm việc

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 215 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Không

1. Luật Việc làm 2013;

2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

74

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 215 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Không

1. Luật Việc làm 2013;

2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

75

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

12 ngày làm việc

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 215 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Không

1. Luật Việc làm 2013;

2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

76

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

12 ngày làm việc

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 215 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Không

1. Luật Việc làm 2013;

2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

77

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

1 ngày làm việc

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 215 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Không

1. Luật Việc làm 2013;

2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

78

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

1 ngày làm việc

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 215 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Không

1. Luật Việc làm 2013;

2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

79

Giải quyết hỗ trợ học nghề

11 ngày làm việc

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 215 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Không

1. Luật Việc làm 2013;

2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

80

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Không quy định

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 215 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Không

1. Luật Việc làm 2013;

2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

81

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

Không quy định

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 215 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Không

1. Luật Việc làm 2013;

2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

VII

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

 

 

 

 

82

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

10 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

2. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

3. Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

83

Đăng ký hợp đồng cá nhân

5 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

2. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

3. Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

VIII.

LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

     

84

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

30 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1.300.000 đồng (Theo quy định tại Thông tư số 245/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

 

85

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý.

30 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

550.000 đồng (Theo quy định tại Thông tư số 245/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

 

86

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý.

30 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1.300.000 đồng (Theo quy định tại Thông tư số 245/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

 

87

Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

30 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

 

88

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở.

10 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

89

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

90

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ

 

91

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

3 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

92

Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

5 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

3. Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

93

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

10 ngày làm việc, trong đó thời hạn giải quyết của Sở Lao động, thương binh và xã hội là 5 ngày làm việc; của cơ quan bảo hiểm xã hội là 5 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

3. Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017

 

94

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

10 ngày làm việc, trong đó thời hạn giải quyết của Sở Lao động, thương binh và xã hội là 5 ngày làm việc; của cơ quan bảo hiểm xã hội là 5 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

3. Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017

 

95

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

3. Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 3/7/2017

 

96

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

97

Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ.

 

98

Khai báo tai nạn lao động

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ.

 

99

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ.

 

100

Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Theo thời hạn điều tra của Đoàn điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp thành phố

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ.

 

101

Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ.

 

IX

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

 

 

 

 

102

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. UBND cấp xã: 5 ngày.

2. UBND cấp huyện: 5 ngày

3. Sở Nội vụ: 10 ngày

UBND cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Quyết định 40/2011/QĐ- TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng CP;

4. Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 16/4/2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Thủ tục liên thông UBND cấp Xã- UBND cấp Huyện- Sở Nội vụ

103

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. UBND cấp xã: 5 ngày.

2. UBND cấp huyện: 5 ngày

3. Sở Nội vụ: 10 ngày

UBND cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Quyết định 40/2011/QĐ- TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng CP;

4. Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 16/4/2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Thủ tục liên thông UBND cấp Xã- UBND cấp Huyện- Sở Nội vụ

104

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

19 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 9 ngày.

2. UBND cấp huyện: 5 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

105

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 10 ngày (Chưa kể thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại Hội đồng GĐYK các cấp đối với TH con LS bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ và thời gian giải quyết sau khi Hội đồng GĐYK chuyển kết quả về Sở).

2. UBND cấp huyện: 5 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày.

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 cửa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

106

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

10 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

107

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 15 ngày.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

108

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

25 làm việc ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 10 ngày.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

109

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

- 28 ngày làm việc trong trường hợp Sở quản lý mộ Liệt sỹ, chưa kể thời gian giải quyết tại Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh, thành phố nơi quản lý hồ sơ gốc của Liệt sỹ.

- 05 ngày làm việc trong trường hợp Sở quản lý hồ sơ gốc của Liệt sỹ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

 

110

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 1 ngày (trong trường hợp cấp giấy giới thiệu đến Ban Phục vụ Lễ tang Thành phố để giải quyết đề nghị di chuyển đối với các trường hợp mộ liệt sĩ thuộc các Nghĩa trang Liệt sỹ do thành phố quản lý)

2. UBND cấp huyện: 3 ngày.

3. UBND cp xã: 1 ngày

UBND cấp huyện

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Thủ tục liên thông UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

111

Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

25 ngày làm việc chưa tính thời gian giải quyết tại Hội đồng giám định y khoa Thành phố

(Trong đó: 15 ngày làm việc để giới thiệu sang HĐGĐYK và 10 làm việc sau khi có kết quả giám định từ HĐGĐYK chuyển về Sở)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

112

Giám định vết thương còn sót

25 ngày làm việc chưa tính thời gian giải quyết tại Hội đồng giám định Y khoa Thành phố

(Trong đó: 15 ngày làm việc để giới thiệu sang HĐGĐYK và 10 làm việc sau khi có kết quả giám định từ HĐGĐYK chuyển về Sở)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

113

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

35 ngày làm việc chưa tính thời gian giải quyết tại UBND TP, Bộ LĐ-TB&XH và Hội đồng giám định Y khoa Thành phố

(Trong đó: 15 ngày làm việc để báo cáo UBND TP gửi Bộ thẩm định; 10 ngày làm việc để giới thiệu sang HĐYK sau khi có kết quả từ Bộ và 10 làm việc sau khi có kết quả giám định từ HĐYK chuyển về Sở)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

114

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

13 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

115

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

13 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

116

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Không quy định

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng.

4. Thông tư 45/2014/TTLT- BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tục liên thông UBND cấp Xã- UBND cấp Huyện- các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương theo quy định- Sở LĐTBXH

117

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

24 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 9 ngày.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

118

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 10 ngày.

2. UBND cấp huyện: 5 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

119

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 20 ngày chưa kể thời gian giải quyết tại Hội đồng GĐYK và Sở Y tế (10 ngày làm việc để giới thiệu sang HĐYK và 10 làm việc sau khi có kết quả của Sở Y tế chuyển về Sở)

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 10 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016

Thủ tục liên thông UBND cấp Xã- UBND cấp Huyện- Sở LĐTB&XH - Hội đồng Giám định Y Khoa - Sở Y tế

120

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 20 ngày chưa kể thời gian giải quyết tại Hội đồng GĐYK và Sở Y tế (10 ngày làm việc để giới thiệu sang HĐYK và 10 làm việc sau khi có kết quả của Sở Y tế chuyển về Sở)

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 10 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016

Thủ tục liên thông UBND cấp Xã- UBND cấp Huyện- Sở LĐTB&XH - Hội đồng Giám định Y Khoa - Sở Y tế

121

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 15 ngày.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

122

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

24 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 9 ngày.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

123

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 10 ngày.

2. UBND cấp huyện: 7 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Quyết định số 24/2016/QĐ- TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

124

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 15 ngày.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

Không

1.Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

125

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

24 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 9 ngày.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

126

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 15 ngày.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

UBND cấp huyện

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Thủ tục liên thông UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

127

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 5 ngày.

2. UBND cấp huyện: 5 ngày.

3. UBND cấp Xã: 3 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3.Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

128

Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 10 ngày.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

129

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Sở Lao động-Thương binh và xã hội: 10 ngày (Chưa kể thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại Hội đồng GĐYK các cấp đối với trường hợp con người có công bị khuyết tật theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP và thời gian giải quyết sau khi Hội đồng GĐYK chuyển kết quả về Sở)

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 5 ngày

UBND Cấp xã

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tục liên thông UBND cấp xã- UBND cấp huyện- Sở LĐTB&XH

130

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

9 ngày làm việc (Không quy định thời gian giải quyết đối với trường hợp bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

131

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

18 ngày, chưa kể thời gian giải quyết của cơ có thẩm quyền đính chính thông tin và thời gian giải quyết tại Sở sau khi nhận được văn bản phúc đáp của cơ quan có thẩm quyền đính chính thông tin

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

132

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

- Đối với hồ sơ di chuyển đi:

+ Hồ sơ di chuyển đi tỉnh, thành phố khác: 15 ngày làm việc;

+ Hồ sơ di chuyển giữa các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố: 10 ngày làm việc

- Đối với tiếp nhận hồ sơ di chuyển đến: 10 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

X

LĨNH VỰC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

 

 

 

 

133

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật trẻ em năm 2016;

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2016 của Chính phủ

 

134

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Luật trẻ em năm 2016;

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2016 của Chính phủ

 

XI

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

 

 

 

135

Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Không quy định

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Không

1. Quyết định số 181/2005/QĐ- TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

2. Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội.

 

 

Tổng số: 135 thủ tục

 

 

 

 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

I.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

 

 

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

Không quy định

UBND cấp huyện

Bộ Luật lao động 2012

2

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

5 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Bộ Luật lao động 2012

II.

LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

 

 

3

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

14 ngày

UBND cấp huyện

1. Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

3. Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 3/7/2017

III.

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

 

 

4

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

15 ngày làm việc

UBND cấp huyện

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

15 ngày làm việc

UBND cấp huyện

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

15 ngày làm việc

UBND cấp huyện

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.

2. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

IV.

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

 

 

7

Cấp giấgiới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

1 ngày làm việc đối với hỗ trợ kinh phí, 3 ngày làm việc đối với cấp giấy giới thiệu

UBND cấp huyện

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

8

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Không quy định

UBND cấp huyện

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

V.

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

   

9

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

35 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

10

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

40 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

11

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

5 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

12

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

5 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

13

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

15 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

14

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

15 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

15

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

15 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

16

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

32 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. Cơ sở Trợ giúp xã hội cấp huyện: 7 ngày.

2. UBND cấp huyện: 10 ngày.

3. UBND cấp xã: 15 ngày

UBND Cấp xã

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017

17

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng. Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định

Các Cơ sở trợ giúp xã hội cấp Huyện

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

18

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Theo thỏa thuận

Các Cơ sở trợ giúp xã hội cấp Huyện

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

19

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

7 ngày làm việc

Các Cơ sở trợ giúp xã hội cấp Huyện

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

20

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

28 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. UBND cấp huyện: 10 ngày.

2. UBND cấp xã: 18 ngày.

UBND Cấp xã

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

2. Thông tư liên tịch

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

21

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố

6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. UBND cấp huyện: 3 ngày

2. UBND cấp xã: 3 ngày.

UBND Cấp xã

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

2. Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

22

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố

8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. UBND cấp huyện: 5 ngày.

2. UBND cấp xã: 3 ngày.

UBND Cấp xã

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

2. Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

23

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Không quy định

UBND Cấp xã

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

2. Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

24

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng)

28 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. UBND cấp huyện: 13 ngày.

2. UBND cấp xã: 15 ngày.

UBND Cấp xã

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

2. Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

25

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. UBND cấp huyện: 3 ngày.

2. UBND cấp xã: 2 ngày.

UBND Cấp xã

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

2. Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

26

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

2 ngày

UBND cấp huyện

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

2. Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

27

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

1. UBND cấp huyện: 10 ngày.

2. UBND cấp xã: 15 ngày

UBND Cấp xã

1. Luật người khuyết tật năm 2010;

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ;

3 .Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

VI.

LĨNH VỰC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

 

 

 

28

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm

UBND cấp huyện

1. Luật trẻ em năm 2016;

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2016 của Chính phủ

29

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

UBND cấp huyện

1. Luật trẻ em năm 2016;

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2016 của Chính phủ

VII.

LĨNH VỰC PHÒNG, CHNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

 

 

30

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

11 ngày làm việc

UBND Cấp xã

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội.

31

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp, quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

5 ngày

UBND cấp huyện

1. Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ;

2. Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội

32

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

5 ngày

UBND cấp huyện

1. Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ;

2. Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội

 

Tổng số: 32 thủ tục

 

 

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

I.

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

 

 

1

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

1 ngày làm việc

UBND cấp xã

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

2

Thủ tục ủy quyền hưng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1 ngày làm việc

UBND cấp xã

1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ;

3. Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II.

BẢO TRXÃ HỘI- GIẢM NGHÈO

 

 

 

3

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

2 ngày

UBND cấp xã

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

2. Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

4

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

2 ngày

UBND cấp xã

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

2. Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

5

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

10 ngày làm việc

UBND cấp xã

1. Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ;

2. Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

35 ngày làm việc

UBND cấp xã

1. Luật người khuyết tật năm 2010;

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

5 ngày làm việc

UBND cấp xã

1. Luật người khuyết tật năm 2010;

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ;

3. Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm

7 ngày làm việc

UBND cấp xã

1. Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015;

2. Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016

9

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

7 ngày làm việc

UBND cấp xã

1. Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015;

2. Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016

10

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

10 ngày làm việc

UBND cấp xã

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

III.

LĨNH VỰC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

 

 

 

11

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hi cho trẻ em

Trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm

UBND cấp xã

1. Luật trẻ em năm 2016;

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2016 của Chính phủ

12

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Không quy định

UBND cấp xã

1. Luật trẻ em năm 2016;

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2016 của Chính phủ

13

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

7 ngày làm việc

UBND cấp xã

1. Luật trẻ em năm 2016;

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2016 của Chính phủ

14

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

UBND cấp xã

1. Luật trẻ em năm 2016;

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2016 của Chính phủ

15

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, Ủy ban nhân dân cấp xã giao quyết định cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

UBND cấp xã

1. Luật trẻ em năm 2016;

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2016 của Chính phủ

16

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

25 ngày làm việc

UBND cấp xã

1. Luật trẻ em năm 2016;

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2016 của Chính phủ

IV.

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

 

17

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

3 ngày làm việc

UBND cấp xã

Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010

18

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

6 ngày làm việc

UBND cấp xã

Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010

19

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

5 ngày làm việc

UBND cấp xã

Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010

20

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

5 ngày làm việc

UBND cấp xã

Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010

 

Tổng số: 20 thủ tục

 

 

 

nhayCác thủ tục hành chính số 21, 23, 33, 39, 43, 44, 45, 46 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp phần III mục A Phụ lục 2; số 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101 lĩnh vực An toàn Lao động phần VIII, mục A phụ lục 2; số 124 lĩnh vực Người có công phần IX, mục A phụ lục 2; số 61 lĩnh vực Bảo trợ xã hội phần V mục A phụ lục 2; số 55, 56 lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội phần IV mục A phụ lục 2; số 9, 10, 12, 20, 24, 27 lĩnh vực Bảo trợ xã hội phần V, mục B phụ lục 2; số 8, 9 lĩnh vực Bảo trợ xã hội-Giảm nghèo phần I, mục c phụ lục 2; số 19, 20 lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn xã hội phần IV, mục C phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND bị bãi bỏ bởi Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 1898/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 2.nhay

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THTỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SLAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CP HUYỆN, UBND CP XÃ THUỘC THÀNH PHHÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI

STT

Số hồ sơ TTHC

Thứ t TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên Thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi b

1.

LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

1

 

Số 01, Phần I Quyếđịnh số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Tiếp nhận đi tượncứu trợ xã hội không nơi nương tựa vào nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội (tiếp nhận trẻ em vào trường; Nội trú Nguyễn Viết Xuân, Làng trẻ em SOS, Birla, Trung tâm nuôi trẻ em mồ côi suy dinh dưỡng, Trung tâm Giáo dục - LĐXH số 2, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật).

Luật trẻ em năm 2016

2

 

Số 02, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Tiếp nhận trẻ bị b rơi không nơi nương tựa vào nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội (tiếp nhận trẻ em vào trường; Nội trú Nguyễn Viết Xuân, Làng trẻ em SOS, Birla, Trung tâm nuôi trẻ em mồ côi suy dinh dưỡng, Trung tâm Giáo dục - LĐXH số 2, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật).

Luật trẻ em năm 2016

3

 

Số 03, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở (hỗ trợ 1 lần để mua sách v, đồ dùng học tập)

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015

4

 

Số 04, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013.

2. Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013

II.

LĨNH VỰC DẠY NGH

5

T-HNO-187325-TT

Số 01; mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc Thành phố

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

6

T-HNO-187337-TT

Số 02, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn Thành phố

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

7

T-HNO-187332-TT

Số 03, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc Thành phố

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

8

T-HNO-187344-TT

Số 04, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn Thành phố

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

9

T-HNO-187296-TT

Số 05, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

10

T-HNO-187301-TT

Số 06, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

11

T-HNO-187318-TT

Số 07, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

12

T-HNO-187306-TT

Số 08, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

13

T-HTNO-187314-TT

Số 09, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

14

T-HNO-187261-TT

Số 10, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

15

T-HNO-187281-TT

Số 11, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

16

T-HNO-187292-TT

Số 12, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

17

T-HNO-187469-TT

Số 13, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

18

T-HNO-187284-TT

Số 14, mục 1, phụ lục 1 Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 3/7/2013

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp.

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

19

 

Số 03, Phần I Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 3/8/2012

Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề công lập

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

20

 

Số 04, Phần I Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 3/8/2012

Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề tư thục

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

21

 

Số 05Phần I Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 3/8/2012

Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc Trung tâm dạy nghề công lập

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

22

 

Số 06, Phần Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 3/8/2012

Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề tư thục

Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014

III.

LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

23

 

Số 20, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Cho phép Doanh nghiệp, đơn vị tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ

IV.

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

24

 

Số 22, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Xác nhận người hưởng chính sách như thương binh

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

25

 

Số 24, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Cấp Sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho NCC hoặc con của NCC với cách mạng

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

26

 

Số 25, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/201 1

Cấp sổ theo dõi cấp phương tiện tr giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với Cách mạng

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

27

 

Số 26, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng) hoặc người hoạt động cách mạng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 “Tiền khởi nghĩa” đã hy sinh, từ trần.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

28

 

Số 27, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Chính sách trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính ph

29

 

Số 29, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

30

 

Số 30, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giải quyết chế độ trợ cấp Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

31

 

Số 31, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

32

 

Số 32, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Xác nhận liệt sĩ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bng Tổ quốc ghi công

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

33

 

Số 33, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

34

 

Số 34, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Cấp (đổi) lại Bằng Tổ quốc ghi công

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

35

 

Số 35, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng) hoặc người hoạt động ch mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa).

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

36

 

Số 36, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giải quyết chế độ trợ cấp tuất, Mai táng phí; trợ cấp một ln (3 tháng) đối với người có công cách mạng; quân nhân PVXN theo QĐ 142 từ trn.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính ph

37

 

Số 37, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bt tù đày.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

38

 

Số 39, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

39

 

Số 40, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Chi trả trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

40

 

Số 41, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giải quyết trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã chết trước ngày 01/01/1995

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

41

 

Số 49, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giải quyết chế độ đối với bệnh binh hoặc công nhân viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

42

 

Số 50, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giải quyết hưng lại chế độ ưu đãi Người có công đã chấp hành xong hình phạt tù.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

43

 

Số 51, PhQuyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giải quyết đề nghị giám định bổ sung vết thương của thương binh

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

44

 

Số 52, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giải quyết trợ cấp một lần Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến được nhà nước tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến đã chết chưa được hưng chế độ.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

45

 

Số 53, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giải quyết chế độ điều dưỡng

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

V.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VIC LÀM

46

 

Số 56, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Cấp mới giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc trong các cơ quan tổ chức tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016

47

 

Số 57, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Gia hạn giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc trong các cơ quan tổ chức tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016

48

 

Số 58, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc trong các cơ quan tổ chức tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016

49

 

Số 59, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Thông báo thừa nhận nội quy lao động

Luật lao động năm 2012

50

 

Số 60, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Xác nhận Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 1/10/2015

51

 

Số 61, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Cấp sổ lao động

Quyết định số 764/QĐ-LĐTBXH ngày 3/6/2015 của Bộ Trưởng Bộ LĐTBXH

52

 

Số 62, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm

1. Luật việc làm năm 2013;

2. Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ

53

 

Số 63, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Chấp thuận thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm của các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội.

1. Luật việc làm năm 2013;

2. Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ

54

 

Số 64, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của Doanh nghiệp

1. Luật việc làm năm 2013;

2. Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính ph

55

 

Số 65, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm đối với Doanh nghiệp

1. Luật việc làm năm 2013;

2. Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ

56

 

Số 66, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân đối với người Việt Nam đi làm tại nước ngoài

Quyết định số 1632/QĐ-LĐTBXH ngày 6/11/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

57

 

Số 67, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Xác nhận đăng ký thang lương, bng lương của các doanh nghiệp có sử dụng từ 50 lao động trở lên

Luật lao động năm 2012;

Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013

58

 

Số 68, Phần I Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Văn bản thỏa thuận của UBND thành phố về cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

2. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

3. Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

59

 

Số 01, Phần Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 3/8/2012

Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Luật việc làm 2013

2. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015

VI

LĨNH VC TỆ NN XÃ HỘI

66

 

Số 75, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tư nhân

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

67

 

Số 76, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tư nhân

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

68

 

Số 77, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tư nhân

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT- BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

69

 

Số 78, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tư nhân

Thông tư liên tịch s 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

70

 

Số 79, Phần Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Giới thiệu và tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện

Thông tư số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012.

71

 

Số 80, PhQuyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Tiếp nhận, qun lý, giáo dục người sau khi chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013

Tổng số: 71 Thủ tục hành chính

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CP HUYỆN

STT

Số hồ sơ TTHC

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên Thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

 

Số 01, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

2

 

Số 02, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"

Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013

3

 

Số 03, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

4

 

Số 05, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

5

 

Số 07, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

6

 

Số 08, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

7

 

Số 09, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

8

 

Số 10, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

9

 

Số 12, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

10

 

Số 13, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bt tù đày, thân nhân người hoạt động kháng chiến gii phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

11

 

Số 14, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưng.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

12

 

Số 15, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chng) liệt sỹ tái giá

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

13

 

Số 16, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

14

 

Số 17, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

15

 

Số 18, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chnh hình đối vi người có công với cách mạng

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

16

 

Số 19, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo: (Xét duyệt, tổng hợp sổ trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo ).

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

17

 

Số 20, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với gia đình liệt sỹ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

18

 

Số 21, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ người đề nghị xác nhận liệt sỹ mới hy sinh sau ngày 1/10/2005

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

19

 

Số 22, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

20

 

Số 23, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

21

 

Số 25, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

22

 

Số 26, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

23

 

Số 29, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

24

 

Số 30, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

25

 

Số 31, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà  theo các Quyết định số 117/TTg, số 20/TTg, số 118/TTg

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

26

 

Số 32, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945.

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

27

 

Số 33, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất 1 ln cho người công

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

28

 

Số 36, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với lực lượng thanh niên xung phong

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 ca Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-B Tài chính-Bộ Nội vụ ngày 16/4/2012

29

 

Số 37, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

30

 

Số 38, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên là con của người có công

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

31

 

Số 39, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

32

 

Số 40, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Cấp lại phiếu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế người nghèo.

Luật Bảo hiểm y tế năm 2014

33

 

Số 41, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT người nghèo

1. Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015;

2. Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016

34

 

Số 42, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

35

 

Số 43, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

36

 

Số 44, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bo trợ xã hội

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

37

 

Số 45, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Hỗ trợ kinh phí mai táng đi với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

38

 

Số 46, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Cứu trợ xã hội đột xuất

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

39

 

Số 47, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Xác nhận doanh nghiệp, hộ gia đình, HTX là cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật

1. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012;

2. Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012;

3. Quyết định số 1938/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

40

 

Số 48, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi.

Luật trẻ em 2016

41

 

Số 49, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo

1. Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015;

2. Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016

42

 

Số 50, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Hỗ trợ làm và sa cha nhà hư hng nặng cho hộ nghèo từ nguồn ngân sách

Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng

43

 

Số 51, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

H trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn vận động

Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng

44

 

Số 52, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất đối tượng lang thang xin ăn

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

45

 

Số 53, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Gii quyết chế độ hàng tháng đối với Hộ gia đình có 2 người tàn tật nặng (không có khả năng tự phục vụ) tr lên.

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

46

 

Số 54, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi.

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

47

 

Số 56, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ nghèo

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

48

 

Số 58, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng...

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

49

 

Số 59, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH. 

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

50

 

Số 60, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo.

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

51

 

Số 61, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015

52

 

Số 62, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm

Luật trẻ em 2016

53

 

Số 63, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Cấp phát thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi

Luật tr em 2016

Luật bảo hiểm y tế năm 2014

54

 

Số 64, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Xét công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

Luật trẻ em 2016

55

 

Số 65, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC- BGD & ĐT

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015

56

 

Số 66, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hóa nhập cộng đồng.

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013.

2. Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013

57

 

Số 67, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể

Luật lao động năm 2012

58

 

Số 68, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Xác nhận đăng ký thang lương, bng lương của các doanh nghiệp có sử dụng lao động từ 50 lao động trở xuống

Luật lao động năm 2012;

Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013

59

 

Số 70, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Trình tự thủ tục lập hồ sơ của cấp huyện đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội.

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013

60

 

Số 71, Phần VI Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011

Trình tự thủ tục lập hồ sơ của cấp huyện đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm Cha bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội.

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013

61

 

Số 01, Phần II Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 3/8/2012

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015

62

 

Số 02, Phần II Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 3/8/2012

Chính sách miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015

63

 

Số 04, mục 1, phần Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 21/5/2013

Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

64

 

Số 06, mục 1, phần Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 21/5/2013

Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013;

65

 

Số 07, mục 1, phần Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 21/5/2013

Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối vi gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Quyết định số 1938/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

66

 

Số 08, mục 1, phần Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 21/5/2013

Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

Quyết định số 1938/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

67

 

Số 09, mục 1, phần I Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 21/5/2013

Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi

Quyết định số 1938/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tng số: 67 Thủ tục hành chính

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THM QUYGII QUYẾT CỦA UBND CP XÃ

STT

Số hồ sơ TTHC

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên Thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI