Quyết định 63/QĐ-UBND Lâm Đồng 2024 công bố Danh mục TTHC mới lĩnh vực Hợp tác quốc tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 63/QĐ-UBND

Quyết định 63/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:63/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Ngọc Hiệp
Ngày ban hành:10/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Số: 63/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới
ban hành lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết
của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
___________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4184/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (Cục KSTTHC);

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Công báo - Tin học;

- Lưu: VT, TTPVHCC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Hiệp

  

 

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC HỢP TÁC

QUỐC TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Mã TTHC: 1.006412

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Trung tâm phục vụ hành chính công

Địa chỉ: 36 Trần Phú, phường 4, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không

- Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ;

- Quyết định số 4184/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2023 của Bộ VHTTDL.

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận Thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Mã TTHC: 1.001082

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Trung tâm phục vụ hành chính công

Địa chỉ: 36 Trần Phú, phường 4, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không

- Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ;

- Quyết định số 4184/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2023 của Bộ VHTTDL.

3

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận Thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Mã TTHC: 1.001091

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Trung tâm phục vụ hành chính công

Địa chỉ: 36 Trần Phú, phường 4, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không

- Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ;

- Quyết định số 4184/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2023 của Bộ VHTTDL.

 

 

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Mã TTHC: 1.006412

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7,5 ngày làm việc

B3

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B4

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

03 ngày làm việc

B5

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

B6

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản

Lãnh đạo UBND tỉnh

1,5 ngày làm việc

B7

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B8

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan và chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0,5 ngày làm việc

 

2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc

Mã TTHC: 1.001082

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

03 ngày làm việc

B3

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,25 ngày làm việc

B4

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên UBND tỉnh

01 ngày làm việc

B5

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B6

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày làm việc

B7

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,25 ngày làm việc

B8

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan và chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0,5 ngày làm việc

 

3. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Mã TTHC: 1.001091

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B9

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm PVHCC

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02 ngày làm việc

B3

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,25 ngày làm việc

B4

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên UBND tỉnh

0,75 ngày làm việc

B5

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B6

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản

Lãnh đạo UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B7

Đóng dấu, phát hành

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,25 ngày làm việc

B8

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh vào sổ thống kê, theo dõi kết quả thực hiện TTHC tại cơ quan và chuyển kết quả cho Trung tâm PVHCC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0,25 ngày làm việc

  

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi