Quyết định 628/QĐ-UBND Gia Lai 2022 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 628/QĐ-UBND

Quyết định 628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:628/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Hải Long
Ngày ban hành:18/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH GIA LAI

_________

Số: 628/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Gia Lai, ngày 18 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4671/TTr-STNMT ngày 04/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, phê duyệt kèm theo Quyết định này:
1. Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục I kèm theo).
2. Phê duyệt sửa đổi 06 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường đã được ban hành tại Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Phụ lục II kèm theo).
3. Bãi bỏ Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường đã được ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đã được ban hành tại Quyết định 914/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 và Quyết định 774/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Phụ lục III kèm theo).
Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công khai thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này theo quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC - VPCP;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Bưu điện tỉnh;

- Lưu: VT, CNXD, HCQT, NC.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trương Hải Long

 

PHỤ LỤC I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG VÀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Cấp giấy phép môi trường

1.010727.000. 00.00.H21

- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép môi trường tối đa là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trong đó thời hạn thẩm định hồ sơ, trả kết quả sau khi nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép môi trường tối đa là 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) đối với các trường hợp sau đây:

+ Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

+ Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép môi trường tối đa là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trong đó thời hạn thẩm định hồ sơ, trả kết quả sau khi nhận được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép môi trường tối đa là 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) đối với các trường hợp còn lại.

- Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.

- Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://dichvucong.gialai.gov.vn (bắt buộc đối với các trường hợp sau đây):

+ Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

+ Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: Không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

- Các trường hợp còn lại: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy 12- Sở Tài nguyên và Môi trường).

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường:

- Trường hợp có đi kiểm tra thực địa và tổ chức Hội đồng thẩm định/Tổ thẩm định: 9.200.000 đồng/bộ hồ sơ.

- Trường hợp không tổ chức đi kiểm tra thực địa và có tổ chức Hội đồng thẩm định/Tổ thẩm định:

6.300.000 đồng/bộ hồ sơ.

- Trường hợp không tổ chức Hội đồng thẩm định/Tổ thẩm định:

6.000.000 đồng/bộ hồ sơ.

- Luật Bảo vệ môi trường số

72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

- Thông số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

2

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

1.010729.000. 00.00.H21

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: không quy định.

- Thời hạn kiểm tra, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường: tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.

- Nộp hồ sơ thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://dichvucong.gialai.gov.vn

- Trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường:

- Trường hợp có đi kiểm tra thực địa và tổ chức Hội đồng thẩm định/Tổ thẩm định: 2.760.000 đồng/bộ hồ sơ.

- Trường hợp không tổ chức đi kiểm tra thực địa và có tổ chức Hội đồng thẩm định/Tổ thẩm định:

1.890.000 đồng/bộ hồ sơ.

- Trường hợp không tổ chức Hội đồng thẩm định/Tổ thẩm định:

1.800.000 đồng/bộ hồ sơ.

- Luật Bảo vệ môi trường số

72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

- Thông số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

3

Cấp lại giấy phép môi trường 1.010730.000.

00.00.H21

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: Không quy định.

- Thời hạn kiểm tra, cấp lại giấy phép môi trường:

+ Tối đa 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp: (1) Giấy phép hết hạn gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường trước khi hết hạn 06 tháng; (2) Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư (trừ trường hợp ngành, nghề hoặc dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đó khi đi vào vận hành không phát sinh nước thải công nghiệp phải xử lý để bảo đảm đạt điều kiện tiếp nhận nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung);

+ Tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp: (3) Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ sản xuất (trừ trường hợp dự án đầu tư thay đổi thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường); (4) Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có thay đổi tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải làm phát sinh các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; phát sinh thêm thông số ô nhiễm mới vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng lưu lượng nước thải, bụi, khí thải làm gia tăng hàm lượng các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng mức độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn (trong đó, tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với các trường hợp sau đây:

+ Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

+ Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: Không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

- Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.

- Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://dichvucong.gialai.gov.vn (bắt buộc đối với các trường hợp sau đây):

+ Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

+ Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: Không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

Các trường hợp còn lại: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy 12- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Phí thẩm định cấp lại giấy phép môi trường:

- Trường hợp có đi kiểm tra thực địa và tổ chức Hội đồng thẩm định/Tổ thẩm định: 9.200.000 đồng/bộ hồ sơ.

- Trường hợp không tổ chức đi kiểm tra thực địa và có tổ chức Hội đồng thẩm định/Tổ thẩm định: 6.300.000 đồng/bộ hồ sơ.

- Trường hợp không tổ chức Hội đồng thẩm định/Tổ thẩm định: 6.000.000 đồng/bộ hồ sơ.

- Luật Bảo vệ môi trường số

72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

- Thông số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

4

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 1.010733.000.00 .00.H21

- Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Tối đa 47 ngày (giảm 03 ngày so với quy định), cụ thể như sau:

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: không quy định.

- Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tối đa là 27 ngày (giảm 03 ngày so với quy định) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND tỉnh (quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật Bảo vệ môi trường).

- Thời điểm thông báo kết quả: trong thời hạn thẩm định.

- Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: tối đa 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy 12- Sở Tài nguyên và Môi trường).

Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

10.000.000 đồng/bộ hồ sơ

- Luật Bảo vệ môi trường số

72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

- Thông số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

5

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Không quy định.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 27 (hai mươi bảy) ngày (giảm 03

ngày so với quy định) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Thời hạn thông báo kết quả: Trong thời hạn thẩm định.

- Thời hạn phê duyệt hồ sơ: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy 12- Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ: 69 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 10.000.000 đồng/bộ hồ sơ


II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Quyết định đã công bố danh mục TTHC

I

Lĩnh vực Môi trường

 

 

 

1

1.004246.000.00.00.H21

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai

2

1.004621.000.00.00.H21

Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

II

Lĩnh vực Tài nguyên nước

 

 

1

1.004152.000.00.00.H21

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Luật Bảo vệ môi trường số

72/2020/QH14

ngày 17 tháng 11 năm 2020.

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Gia Lai

2

1.004140.000.00.00.H21

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

PHỤ LỤC II QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT CÁC TTHC TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận, cán bộ công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ

Cơ quan phối hợp (nếu có)

Trình các cấp có thẩm quyền cao hơn

Mô tả quy trình

1. Cấp giấy phép môi trường:

1.1. Cấp giấy phép môi trường đối với các trường hợp sau đây: Thời gian giải quyết 15 ngày. (Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép)

- Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

- Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,25 ngày; giờ: 02

 

 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://dichvucong.gialai.gov.vn; Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy số 12 - Sở Tài nguyên và Môi trường): Xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Thông báo bằng chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ tới Chi cục BVMT (Chi cục BVMT) (Sau khi tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tổ chức, cá nhân tra cứu tình trạng giải quyết TTHC).

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

0,25 ngày; giờ: 02

 

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Công chức phòng Kiểm soát ô nhiễm - Chi cục

BVMT

02 ngày; giờ: 16

Các sở ngành liên quan, UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án

UBND tỉnh

Chuyên viên xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định (trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án).

Lãnh đạo Sở TN&MT

01 ngày; giờ: 08

- Lãnh đạo Sở TN&MT xem xét ký tờ trình thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra theo một trong các trường hợp sau:

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan cấp phép thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế;

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan cấp phép thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế;

Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư;

Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động, cơ quan cấp phép thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thực tế.

UBND tỉnh

02 ngày; giờ: 16

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra theo một trong các trường hợp nêu trên.

Thẩm định

Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

05 ngày; giờ: 40

Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định thẩm định hồ sơ, đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và khảo sát hoặc kiểm tra thực tế (nếu có) đối với dự án đầu tư, cơ sở. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn cứ cho việc cấp phép, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở TN&MT

01 ngày; giờ: 08

Căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở trong trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường hoặc có văn bản thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở và nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường.

 

 

 

UBND tỉnh

03 ngày;

giờ: 24

UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở.

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

Chuyên viên Chi cục BVMT chuyển kết quả tới Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Nhân viên Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân).

 

Tổng cộng

 

15 ngày;

Giờ: 120

 

 

 

1.2. Cấp giấy phép môi trường đối với các trường hợp còn lại. Thời gian giải quyết 30 ngày (Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy 12- Sở Tài nguyên và Môi trường).

Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy số 12 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định:

Nhân viên Quầy số 12 - Trung tâm hành chính công phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và chuyển hồ sơ tới Chi cục BVMT (Chi cục BVMT) (Sau khi tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tổ chức, cá nhân tra cứu tình trạng giải quyết TTHC).

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

0,5 ngày; giờ: 04

 

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Công chức phòng Kiểm soát ô nhiễm - Chi cục

BVMT

02 ngày; giờ: 16

Các sở ngành liên quan, UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án

UBND

tỉnh

Chuyên viên xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định (trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án).

Lãnh đạo Sở TN&MT

01 ngày; giờ: 08

- Lãnh đạo Sở TN&MT xem xét ký tờ trình thành lập thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra theo một trong các trường hợp sau:

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan cấp phép thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế;

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan cấp phép thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế;

Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư;

Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động, cơ quan cấp phép thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thực tế.

 

 

UBND tỉnh

02 ngày;

giờ: 16

- UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra theo một trong các trường hợp nêu trên.

 

 

Thẩm định

Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

18,5 ngày; giờ: 148

 

 

Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định thẩm định hồ sơ, đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và khảo sát hoặc kiểm tra thực tế (nếu có) đối với dự án đầu tư, cơ sở. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn cứ cho việc cấp phép, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở TN&MT

02 ngày;

giờ: 16

 

 

Căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở trong trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường hoặc có văn bản thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở và nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường.

 

 

 

UBND tỉnh

03 ngày;

giờ: 24

 

 

UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở.

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

Chuyên viên Chi cục BVMT chuyển kết quả tới Quầy số 12 - Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Nhân viên Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân).

 

Tổng cộng

 

30 ngày;

Giờ: 240

 

 

 

2. Cấp đổi giấy phép môi trường. Thời gian giải quyết 10 ngày (Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày; giờ: 04

 

 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://dichvucong.gialai.gov.vn; Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy số 12 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Thông báo bằng chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ tới Chi cục BVMT (Chi cục BVMT) (Sau khi tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tổ chức, cá nhân tra cứu tình trạng giải quyết TTHC).

2

Bước 2

Chủ trì

điều phối thẩm định

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Công chức phòng Kiểm soát ô nhiễm - Chi cục BVMT

2,5 ngày;

giờ: 20

Các sở ngành liên quan, UBND cấp

UBND tỉnh

Chuyên viên xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định (trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án).

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở TN&MT

02 ngày; giờ: 16

huyện nơi thực hiện dự án

 

Lãnh đạo Sở TN&MT xem xét ký tờ trình đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép.

UBND tỉnh

04 ngày; giờ: 32

UBND tỉnh xem xét, cấp đổi giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép.

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày; giờ: 04

 

 

Chuyên viên Chi cục BVMT chuyển kết quả tới Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Nhân viên Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân).

 

Tổng cộng

 

10 ngày; giờ: 80

 

 

 

3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường. Thời gian giải quyết 15 ngày (Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày; giờ: 04

 

 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://dichvucong.gialai.gov.vn; Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy số 12 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định:

Thông báo bằng chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ tới Chi cục BVMT (Chi cục BVMT) (Sau khi tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tổ chức, cá nhân tra cứu tình trạng giải quyết TTHC).

2

Bước 2

Chủ trì

điều phối thẩm định

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Công chức phòng Kiểm soát ô nhiễm - Chi cục BVMT

6,5 ngày;

giờ: 52

Các sở ngành liên quan, UBND

cấp huyện nơi thực hiện dự án

UBND tỉnh

Chuyên viên xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định (trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án).

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở TN&MT

02 ngày;

giờ: 16

Lãnh đạo Sở TN&MT xem xét ký tờ trình đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép.

UBND tỉnh

05 ngày;

giờ: 40

UBND tỉnh xem xét, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép.

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở TN&MT

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

Chuyên viên Chi cục BVMT chuyển kết quả tới Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Nhân viên Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân).

 

Tổng cộng

 

15 ngày;

Giờ: 120

 

 

 

4. Cấp lại giấy phép môi trường

4.1. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp sau đây: 20 ngày (Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép)

(1) Giấy phép hết hạn; (2) Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư (trừ trường hợp ngành, nghề hoặc dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đó khi đi vào vận hành không phát sinh nước thải công nghiệp phải xử lý để bảo đảm đạt điều kiện tiếp nhận nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung).

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở TN&MT.

0,5 ngày; giờ: 04

 

 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy 12- Sở Tài nguyên và Môi trường). Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy số 12 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Nhân viên Quầy số 12 - Trung tâm hành chính công phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và chuyển hồ sơ tới Chi cục BVMT (Chi cục BVMT) (Sau khi tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tổ chức, cá nhân tra cứu tình trạng giải quyết TTHC).

2

Bước 2

Chủ trì

điều phối thẩm định

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Công chức phòng Kiểm soát ô nhiễm - Chi cục BVMT

02 ngày;

giờ: 16

Các sở ngành liên quan, UBND

cấp huyện nơi thực hiện dự án

UBND tỉnh

Chuyên viên xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định (trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án).

Lãnh đạo Sở TN&MT

02 ngày;

giờ: 16

- Lãnh đạo Sở TN&MT xem xét ký tờ trình thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra theo một trong các trường hợp sau:

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan cấp phép thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế.

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan cấp phép thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế.

Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư;

Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động, cơ quan cấp phép thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thực tế.

 

 

UBND tỉnh

02 ngày; giờ: 16

- UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra theo một trong các trường hợp nêu trên.

Thẩm định

Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

7,5 ngày; giờ: 60

Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định thẩm định hồ sơ, đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và khảo sát hoặc kiểm tra thực tế (nếu có) đối với dự án đầu tư, cơ sở. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn cứ cho việc cấp phép, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở TN&MT

02 ngày; giờ: 16

Căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp lại giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở trong trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường hoặc có văn bản thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở và nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép môi trường.

UBND tỉnh

03 ngày;

giờ: 18

UBND tỉnh xem xét, cấp lại giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở.

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

Chuyên viên Chi cục BVMT chuyển kết quả tới Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công

Nhân viên Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân).

 

Tổng cộng

 

20 ngày;

Giờ: 160

 

 

 

4.2. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp: (3) Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ sản xuất (trừ trường hợp dự án đầu tư thay đổi thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường); (4) Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có thay đổi tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải làm phát sinh các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; phát sinh thêm thông số ô nhiễm mới vượt

quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng lưu lượng nước thải, bụi, khí thải làm gia tăng hàm lượng các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng mức độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn:

4.2.1. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp sau đây; Thời gian giải quyết 15 ngày (Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép)

+ Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

+ Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở TN&MT

0,25 ngày; giờ: 02

 

 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://dichvucong.gialai.gov.vn; Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy số 12 - Sở Tài nguyên và Môi trường): Xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Thông báo bằng chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn tới tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ tới Chi cục BVMT (Chi cục BVMT) (Sau khi tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tổ chức, cá nhân tra cứu tình trạng giải quyết TTHC).

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

0,25 ngày; giờ: 02

 

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Công chức phòng Kiểm soát ô nhiễm - Chi cục BVMT

02 ngày; giờ: 16

Các sở ngành liên quan, UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án

UBND tỉnh

Chuyên viên xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định (trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án).

Lãnh đạo Sở TN&MT

01 ngày; giờ: 8

- Lãnh đạo Sở TN&MT xem xét ký tờ trình thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra theo một trong các trường hợp sau:

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan cấp phép thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế.

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan cấp phép thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế.

Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư;

Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động, cơ quan cấp phép thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thực tế.

 

 

 

UBND tỉnh

02 ngày; giờ: 16

 

 

- UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra theo một trong các trường hợp nêu trên.

 

 

Thẩm định

Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

05 ngày; giờ: 40

 

 

Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định thẩm định hồ sơ, đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và khảo sát hoặc kiểm tra thực tế (nếu có) đối với dự án đầu tư, cơ sở. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn cứ cho việc cấp phép, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở TN&MT

01 ngày; giờ: 08

 

 

Căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp lại giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở trong trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường hoặc có văn bản thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở và nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép môi trường.

 

 

 

UBND tỉnh

03 ngày;

giờ: 24

 

 

UBND tỉnh xem xét, cấp lại giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở.

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

- Chuyên viên Chi cục BVMT chuyển kết quả tới Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Nhân viên Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân).

 

Tổng cộng

 

15 ngày;

Giờ: 120

 

 

 

4.2.2. Cấp lại giấy phép môi trường đối với trường hợp còn lại. Thời gian giải quyết 30 ngày (Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy 12- Sở Tài nguyên và Môi trường). Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy số 12 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Nhân viên Quầy số 12 - Trung tâm hành chính công phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và chuyển hồ sơ tới Chi cục BVMT (Chi cục BVMT) (Sau khi tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tổ chức, cá nhân tra cứu tình trạng giải quyết TTHC).

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Công chức phòng Kiểm soát ô nhiễm - Chi cục BVMT

02 ngày;

giờ: 16

Các sở ngành liên quan, UBND

cấp huyện nơi thực hiện dự án

UBND tỉnh

Chuyên viên xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định (trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án).

Lãnh đạo Sở TN&MT

02 ngày;

giờ: 16

- Lãnh đạo Sở TN&MT xem xét ký tờ trình thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra theo một trong các trường hợp sau:

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan cấp phép thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế.

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan cấp phép thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường, không tổ chức kiểm tra thực tế.

Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến triển khai dự án đầu tư;

Đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động, cơ quan cấp phép thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thực tế.

 

 

UBND tỉnh

02 ngày; giờ: 16

- UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra theo một trong các trường hợp nêu trên.

Thẩm định

Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc đoàn kiểm tra

17,5 ngày; giờ: 140

Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định thẩm định hồ sơ, đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và khảo sát hoặc kiểm tra thực tế (nếu có) đối với dự án đầu tư, cơ sở. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung để bảo đảm đủ căn cứ cho việc cấp phép, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở TN&MT

02 ngày;

giờ: 16

Căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, tổ thẩm định hoặc kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp lại giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở trong trường hợp đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường hoặc có văn bản thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở và nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép môi trường.

UBND tỉnh

03 ngày; giờ: 18

UBND tỉnh xem xét, cấp lại giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở.

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

Chuyên viên Chi cục BVMT chuyển kết quả tới Quầy số 12 - Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Nhân viên Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân).

 

Tổng cộng

 

30 ngày:

Giờ: 240

 

 

 

5. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

5.1. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thời gian giải quyết 27 ngày (giảm 03 ngày so với quy định) (Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thẩm

định

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quầy số 12, Sở TN&MT

01 ngày;

giờ: 08

 

 

(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy 12- Sở Tài nguyên và Môi trường). Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy số 12 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Nhân viên Quầy số 12 - Trung tâm hành chính công phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và chuyển hồ sơ tới Chi cục BVMT (Chi cục BVMT) (Sau khi tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tổ chức, cá nhân tra cứu tình trạng giải quyết TTHC).

(2Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.

(3) Chuyên viên kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện thì trình thành lập Hội đồng thẩm định (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định).

Lãnh đạo Sở xem xét ký tờ trình thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM và dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng;

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM;

Phối hợp các sở ngành, UBND huyện kiểm tra thực địa; Tổ chức thẩm định;

Tổng hợp biên bản, trình Lãnh đạo Sở ký thông báo kết quả thẩm định;

Chuyển kết quả thẩm định tới Quầy số 12 - Trung tâm Phục vụ hành chính công.

(4) - Chuyên viên Chi cục BVMT chuyển kết quả tới Quầy số 12 - Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Nhân viên Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân).

2

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi cục BVMT

0,5 ngày;

giờ: 04

Các sở ngành liên quan, UBND

cấp huyện nơi thực hiện dự án

UBND

tỉnh

3

Bước 3

Chủ trì

điều phối thẩm định

Công chức phòng Tổng hợp&ĐTM - Chi cục BVMT; Lãnh đạo Chi cục BVMT

4,5 ngày;

giờ: 36

Lãnh đạo Sở

02 ngày; giờ: 16

UBND tỉnh

05 ngày; giờ: 40

Thẩm định

Lãnh đạo Sở; Phòng Tổng hợp & ĐTM - Chi cục BVMT

13 ngày; giờ: 104

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công - Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày; giờ: 08

 

 

 

Tổng cộng

 

27 ngày; giờ: 216

 

 

 

5.2. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thời gian giải quyết 20 ngày (Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ phê duyệt

Trung tâm Phục vụ hành chính công - Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày; giờ: 08

 

 

(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy 12- Sở Tài nguyên và Môi trường). Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy số 12 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Nhân viên Quầy số 12 - Trung tâm hành chính công phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và chuyển hồ sơ tới Chi cục BVMT (Chi cục BVMT) (Sau khi tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tổ chức, cá nhân tra cứu tình trạng giải quyết TTHC).

(2) Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.

(3) Chuyên viên rà soát, kiểm tra hồ sơ sau khi chủ dự án đã chỉnh sửa, bổ sung:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu để được phê duyệt, có văn bản nêu rõ lý do gửi chủ dự án.

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu để được phê duyệt; dự thảo Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM và trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét.

- Lãnh đạo Sở xem xét ký tờ trình phê duyệt;

(5) UBND tỉnh xem xét việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Trường hợp phê duyệt thì ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, gửi Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM cho Sở Tài nguyên và Môi trường; Trường hợp không phê duyệt có văn bản nêu rõ lý do.

- Chuyên viên Chi cục BVMT chuyển kết quả tới Quầy số 12 - Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Nhân viên Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả giải quyết TTHC: Thông dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân).

2

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi cục BVMT

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

3

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện phê duyệt

Công chức phòng Tổng hợp & ĐTM; Lãnh đạo Chi cục BVMT

07 ngày;

giờ: 56

Các sở ngành liên quan, UBND cấp huyện, Ban quản lý Khu kinh tế (nếu dự án nằm trong khu công nghiệp) nơi thực hiện dự án

UBND tỉnh Gia Lai

Lãnh đạo Sở

03 ngày; giờ: 32

4

Bước 4

Phê duyệt

UBND tỉnh

07 ngày; giờ: 56

5

Bước 5

Trả kết quả

Sở TN&MT

0,5 ngày; giờ: 04

Công chức phòng Tổng hợp&ĐTM - Chi cục BVMT

0,5 ngày; giờ: 04

Trung tâm Phục vụ hành chính công - Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày; giờ: 04

 

Tổng cộng

 

20 ngày; giờ: 160

 

 

 

6. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

6.1. Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). Thời gian giải quyết 27 ngày (giảm 03 ngày so với quy định) (Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép)

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ thẩm

định

Trung tâm Phục vụ hành chính công - Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày;

giờ: 04

Các sở Ngành liên quan, UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án

UBND tỉnh

(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy 12- Sở Tài nguyên và Môi trường). Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy số 12 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Nhân viên Quầy số 12 - Trung tâm hành chính công phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và chuyển hồ sơ tới Chi cục BVMT (Chi cục BVMT) (Sau khi tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tổ chức, cá nhân tra cứu tình trạng giải quyết TTHC).

(2) Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.

(3) Chuyên viên kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện thì trình thành lập Hội đồng thẩm định (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định).

Lãnh đạo Sở xem xét ký tờ trình thành lập Hội đồng thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng;

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

Phối hợp các sở ngành, UBND huyện kiểm tra thực địa; Tổ chức thẩm định;

Tổng hợp biên bản, trình Lãnh đạo Sở ký thông báo kết quả thẩm định;

(4) - Chuyên viên Chi cục BVMT chuyển kết quả tới Quầy số 12 - Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Nhân viên Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân).

2

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi cục BVMT

0,5 ngày; giờ: 04

3

Bước 3

Chủ trì điều phối thẩm định

Công chức phòng Tổng hợp & ĐTM - Chi cục BVMT

04 ngày;

giờ: 32

Lãnh đạo Chi cục BVMT

01 ngày;

giờ: 08

Lãnh đạo Sở

02 ngày;

giờ: 16

UBND tỉnh

07 ngày;

giờ: 56

Thẩm định, trình ký

Lãnh đạo Sở; lãnh đạo Chi cục BVMT; Phòng Tổng hợp &ĐTM

11 ngày; giờ: 88

4

Bước 4

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công - Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

01 ngày;

giờ: 08

 

 

 

Tổng cộng

 

27 ngày;

Giờ: 240

 

 

 

6.2. Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). Thời gian giải quyết 15 ngày (Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép).

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ phê duyệt

Trung tâm Phục vụ hành chính công - Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày; giờ: 04

 

 

(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy 12- Sở Tài nguyên và Môi trường). Trung tâm Phục vụ hành chính công (quầy số 12 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Nhân viên Quầy số 12 - Trung tâm hành chính công phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và chuyển hồ sơ tới Chi cục BVMT (Chi cục BVMT) (Sau khi tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tổ chức, cá nhân tra cứu tình trạng giải quyết TTHC).

(2) Lãnh đạo Chi cục BVMT phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.

(3) Chuyên viên rà soát, kiểm tra hồ sơ sau khi chủ dự án đã chỉnh sửa, bổ sung.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu để được phê duyệt, có văn bản nêu rõ lý do gửi chủ dự án.

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu để được phê duyệt; dự thảo Quyết định phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét.

- Lãnh đạo Sở xem xét ký tờ trình phê duyệt;

(4) UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, gửi Quyết định phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường

(5) Văn thư Sở chuyển Quyết định cho Chi cục BVMT

- Chuyên viên Chi cục BVMT chuyển kết quả tới Quầy số 12 - Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Nhân viên Quầy số 12-Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân).

2

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Chi cục BVMT

0,5 ngày;

giờ: 04

 

 

3

Bước 3

Chủ trì điều phối thẩm định

Công chức phòng Tổng hợp & ĐTM - Chi cục BVMT

03 ngày;

giờ: 24

Lãnh đạo Chi cục BVMT

01 ngày;

giờ: 08

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày;

giờ: 12

4

Bước 4

Phê duyệt

UBND tỉnh

07 ngày; giờ: 56

5

Bước 5

Trả kết quả

Sở TN&MT

0,5 ngày; giờ: 04

 

 

Công chức phòng Tổng hợp&ĐTM - Chi cục BVMT

0,5 ngày; giờ: 04

 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công - Quầy số 12, Sở Tài nguyên và Môi trường

0,5 ngày; giờ: 04

 

 

 

Tổng cộng

 

15 ngày;

Giờ: 120

 

 

 

 
Phụ lục III BÃI BỎ QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA CÁC TTHC TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG VÀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ đã ban hành

I

Lĩnh vực Môi trường

 

 

1

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai

 

2

Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 

 

II

Lĩnh vực Tài nguyên nước

 

1

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Quyết định 774/QĐ-UBND ngày

19/8/2020 của UBND tỉnh Gia Lai

2

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

Quyết định 914/QĐ-UBND ngày

18/9/2019 của UBND tỉnh Gia Lai

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi