Quyết định 6187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 6187/QĐ-UBND

Quyết định 6187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6187/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:17/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 6187/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại công văn số 6922/STP-KSTT ngày 09 tháng 12 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- TT/TU; TT/HĐND.TP; TT/UBND.TP:
- UBMTTQ TP và các thành viên (6);
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Sở Thông tin và Truyền thông (Trang Web TP);
- Đài Truyền hình TP, Đài TNND TP;
- Các cơ quan báo chí;
- VPUB: các PVP; Các Phòng CV;
- TT Công báo TP; TT Tin học TP;
- Lưu: VT, (CCHC/Đ) MH.
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân
 
 
KẾ HOẠCH
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6187/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố.
- Thực hiện tốt công tác công bố, công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực.
- Nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức theo quy định: tổ chức tiếp nhận và xử triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.
2. Yêu cầu
- Nội dung Kế hoạch bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; đảm bảo tính thiết thực và tiết kiệm.
- Phân công công việc hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm.
- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
II. NỘI DUNG
Theo phụ lục đính kèm.
III. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát TTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2015 do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện.
2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện Kế hoạch này và xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đúng quy định.
3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này.
 
PHỤ LỤC
NỘI DUNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015
 
 

STT
Nội dung công việc
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện
Dự kiến sản phẩm
1. Hoàn thiện quy định về kiểm soát thủ tục hành chính
1.1.
Xây dựng Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.
Sở Tư pháp
Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn
Quý II/2015
Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố
2. Xây dựng các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành
2.1.
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Tư pháp
Văn phòng UBND TP, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan
Tháng 12/2014
Quyết định của Chủ tịch UBND TP
2.2.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, triển khai công tác và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Sở Tư pháp
Văn phòng UBND TP, các cơ quan, đơn vị có liên quan
Tháng 01/2015
Quyết định của Chủ tịch UBND TP
23.
Kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn năm 2015
Sở Tư pháp
Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ, Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Tháng 01/2015
Quyết định của Chủ tịch UBND TP
2.4.
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
Sở Tư pháp
Văn phòng UBND TP, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Tháng 01/2015
Quyết định của Chủ tịch UBND TP
2.5.
Kế hoạch tổng rà soát, thống kê, chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn
Sở Tư pháp
Các cơ quan, đơn vị có liên quan
Tháng 01/2015
Quyết định của Chủ tịch UBND TP
2.6.
Kế hoạch truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính năm 2015-2016
Sở Tư pháp
Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Văn phòng UBND TP, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Tháng 02/2015
Quyết định của Chủ tịch UBND TP
3. Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối m kiểm soát thủ tục hành chính.
3.1
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Sở Tư pháp
Văn phòng UBND TP, các cơ quan, đơn vị có liên quan
Từ tháng 01/2015 - tháng 10/2015 (Kế hoạch cụ thể)
 
3.2
Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
Sở Tư pháp
Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn
Tháng 01/2015
Quyết định phê duyệt của CT UBND TP; danh sách cán bộ công chức làm đầu mối KSTTHC trên địa bàn TP
3.3
Hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã - thị trấn
Sở Tư pháp
Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn
Thường xuyên
Văn bản hướng dẫn, hội thảo, họp...
4. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính, tham gia ý kiến, tham gia thẩm định quy định về thủ tục hành chính tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố
4.1.
Thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính
Sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản
Sở Tư pháp
Thường xuyên
Báo cáo kết quả đánh giá tác động của TTHC (kèm dự thảo + bảng đánh giá tác động)
4.2.
Tham gia ý kiến, tham gia thẩm định quy định về thủ tục hành chính tại dự thảo
Sở Tư pháp
Sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản và các đơn vị có liên quan
Thường xuyên
Văn bản góp ý, văn bản thẩm định
5. Công bố, công khai thủ tục hành chính
5.1.
Xây dựng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã - thị trấn; trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành
Sở, ban, ngành
Sở Tư pháp, Văn phòng UBND TP
Thường xuyên
Quyết định công bố TTHC
5.2.
Kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã - thị trấn.
Sở Tư pháp
Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị có liên quan
Thường xuyên
Văn bản kiểm soát chất lượng
5.3.
Công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính (nếu đơn vị có trang thông tin điện tử).
Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường, xã - thị trấn
Sở Tư pháp
Thường xuyên
TTHC được niêm yết, công khai
5.4.
Công khai thủ tục hành chính tại trang thông tin điện tử của UBND Thành phố và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
- Sở Tư pháp (cơ sở dữ liệu quốc gia);
- Sở Thông tin và Truyền thông (trang thông tin điện tử của TP)
Văn phòng UBND Thành phố
Thường xuyên
TTHC được công khai
6.
Giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn
Các cơ quan, đơn vị có liên quan
Thường xuyên
Kết quả giải quyết TTHC
7. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính
7.1.
Tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố; công khai kết quả xử lý
Sở Tư pháp
Các cơ quan, đơn vị có liên quan
Thường xuyên
Văn bản xử lý/trả lời trả phản ánh kiến nghị
7.2.
Xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính do Sở Tư pháp chuyển đến
Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn
Sở Tư pháp
Thường xuyên
Văn bản thông báo kết quả xử PA, KN
8. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nghiên cứu đề xuất cải cách thủ tục hành chính
8.1.
Tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng rà soát, thống kê, chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn
Sở Tư pháp
Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn
Từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2015 (Theo Kế hoạch)
Bộ TTHC đầy đủ, chính xác
8.2.
Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
Sở Tư pháp
Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan
Theo Kế hoạch
Báo cáo kết quả rà soát
8.3.
Theo dõi, đôn đốc triển khai Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 về cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Sở Tư pháp
Văn phòng UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan
Theo kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 6413/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của Chủ tịch UBND TP.
Các văn bản QPPL của UBND Thành phố ban hành quy trình, thủ tục TTHC
8.4.
Nghiên cứu đề xuất cải cách thủ tục hành chính; kết hợp liên thông thủ tục hành chính
Các Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn
Sở Tư pháp
Thường xuyên
Các văn bản QPPL của UBND Thành phố ban hành quy trình, thủ tục TTHC
9. Kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính
 
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại một số đơn vị Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, UBND phường - xã - thị trấn (dự kiến khoảng 20 đơn vị).
Sở Tư pháp
Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ các cơ quan, đơn vị có liên quan
Từ 01/2015 đến 12/2015 (Theo Kế hoạch)
Báo cáo kết quả kiểm tra
10. Công tác truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính
 
Tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC, cải cách thủ tục hành chính.
Sở Tư pháp
Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan truyền thông, báo đài, các đơn vị khác có liên quan
Theo Kế hoạch
Các sản phẩm truyền thông
11. Công tác thông tin, báo cáo
11.1.
Báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất
Sở Tư pháp
Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn
Tháng 6/2015, tháng 11/2015, tháng 03/2015
Báo cáo
11.2.
Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo chuyên đề, theo yêu cầu
Sở Tư pháp
Sở, ban, ngành, UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn
Theo yêu cầu
Báo cáo
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi