Quyết định 6168/QĐ-UBND TPHCM điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản QPPL

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------
Số: 6168/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2016
----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của y ban nhân dân thành ph HChí Minh ban hành Quy định vtrình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện Công văn số 2204/UBND-PCNC ngày 21 tháng 5 năm 2014 của y ban nhân dân thành phố về việc nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác xây dựng và thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 9276/STP-VB ngày 09 tháng 11 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.
Điều chỉnh, đưa 21 văn bản ra khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016 (gọi tắt là Chương trình lập quy năm 2016) ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố (Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Phê duyệt kinh phí cấp cho Sở Tư pháp chủ trì xây dựng Quyết định điều chỉnh Chương trình lập quy 2016 là 7.200.000 đồng (Bảy triệu hai trăm ngàn đồng).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Pháp chế HĐND.TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (PC-TNH) Ha150
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng
 
 
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC VĂN BN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 6168/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016của y ban nhân dân thành ph)
 
 

Stt
Hình thức văn bản
Trích yếu nội dung văn bản
Cơ quan chủ trì son thảo
Sthứ tự tại CTLQ năm 2016
1
Quyết định
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định số 242/2004/QĐ-UB ngày 22/10/2004 của UBND Thành phố)
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố
04-PL1
2
Quyết định
Ban hành Quy định hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi (hầm biogas) tại khu vực ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
06-PL1
3
Quyết định
Ban hành Quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định số 76/2010/QĐ- UBND ngày 08/10/2010 của UBND Thành phố)
Thanh tra Thành phố
12-PL1
4
Quyết định
Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
(Thay thế Quyết định 16/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND Thành phố)
Sở Y tế
16-PL1
5
Quyết định
Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Xây dựng
18-PL1
6
Quyết định
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố).
Sở Xây dựng
19-PL1
7
Quyết định
Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Xây dựng
20-PL1
8
Quyết định
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND Thành phố ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.
Sở Nội vụ
23-PL1
9
Quyết định
Ban hành Quy định về thu phí, lệ phí đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
27-PL1
10
Quyết định
Ban hành Quy định về thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND Thành phố)
Sở Tài nguyên và Môi trường
28-PL1
11
Quyết định
Ban hành Quy định hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngay 03/5/2007 của UBND Thành phố)
Sở Tài nguyên và Môi trường
30-PL1
12
Quyết định
Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định số 5424/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 15/10/1998 và Quyết định số 130/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 của UBND Thành phố)
Sở Tài nguyên và Môi trường
31-PL1
13
Quyết định
Về thu phí thẩm định đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Thay thế Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND Thành phố).
Sở Tài nguyên và Môi trường
32-PL1
14
Quyết định
Ban hành đơn giá công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
33-PL1
15
Quyết định
Ban hành đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
34-PL1
16
Quyết định
Ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
Sở Tài nguyên và Môi trường
35-PL1
17
Quyết định
Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Công an Thành phố
37-PL1
18
Quyết định
Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn Thành phố.
Sở Giao thông vận tải
45-PL1
19
Nghị quyết
V/v thu phí, lệ phí về đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Tài nguyên và Môi trường
01-PL2
20
Nghị quyết
V/v thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
02-PL2
21
Nghị quyết
V/v thu phí thẩm định đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
03-PL2

thuộc tính Quyết định 6168/QĐ-UBND

Quyết định 6168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6168/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành:24/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi