Quyết định 605/QĐ-UBND quy trình nội bộ giải quyết thủ tục công chứng của Sở Tư pháp​ Gia Lai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

_______

Số: 605/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Gia Lai, ngày 14 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt 01 Quy trình nội bộ; bãi bỏ 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 23/TTr-STP ngày 30 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 01 Quy trình nội bộ; bãi bỏ 06 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông (phòng CNTT);

- Trung tâm PVHCC;

- Bưu điện tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thành

PHỤ LỤC I
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận, cán bộ công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan phối hợp (nếu có)

Trình các cấp có thẩm quyền cao hơn (nếu có)

Mô tả quy trình

Quy trình xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại

TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

 

 

1) Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh. Sau khi hồ sơ đầy đủ hợp lệ sẽ chuyển đến Phòng TTP. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hồ sơ chuyển vào ngày hôm sau.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Công chức Phòng BTTP

02 ngày làm

việc

 

Bộ Tư pháp

(2) Công chức Phòng BTTP nghiên cứu hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng BTTP xem xét dự thảo Quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên. Lãnh đạo Phòng BTTP trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

Thẩm định phê duyệt

Lãnh đạo Phòng

BTTP

01 ngày làm

việc

3

Bước 3

Ký trình Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

01 ngày làm

việc

(3) Lãnh đạo Sở ký ban hành Quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên.

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại

TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

(4) Sau khi nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở. Công chức Phòng BTTP thực hiện chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho công dân.

Tổng cộng

05 ngày làm việc

Thời gian thực hiện thủ tục theo quy định: 05 ngày làm việc

PHỤ LỤC II
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Tên quy trình nội bộ

Quyết định công bố

Ghi chú

1

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

 

2

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

 

3

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

 

4

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

 

5

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

 

6

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

 

thuộc tính Quyết định 605/QĐ-UBND

Quyết định 605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt 01 Quy trình nội bộ; bãi bỏ 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp​
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:605/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành:14/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Trung tâm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 1797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Trung tâm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Hành chính , Giao thông

Quyết định 1390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Nhà ở; Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

Quyết định 1390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Nhà ở; Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

Đất đai-Nhà ở , Xây dựng , Hành chính

Vui lòng đợi