Quyết định 605/QĐ-UBND quy trình nội bộ giải quyết thủ tục công chứng của Sở Tư pháp​ Gia Lai

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

_______

Số: 605/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Gia Lai, ngày 14 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt 01 Quy trình nội bộ; bãi bỏ 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 23/TTr-STP ngày 30 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 01 Quy trình nội bộ; bãi bỏ 06 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông (phòng CNTT);

- Trung tâm PVHCC;

- Bưu điện tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thành

PHỤ LỤC I
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận, cán bộ công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan phối hợp (nếu có)

Trình các cấp có thẩm quyền cao hơn (nếu có)

Mô tả quy trình

Quy trình xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại

TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

 

 

1) Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh. Sau khi hồ sơ đầy đủ hợp lệ sẽ chuyển đến Phòng TTP. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hồ sơ chuyển vào ngày hôm sau.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Công chức Phòng BTTP

02 ngày làm

việc

 

Bộ Tư pháp

(2) Công chức Phòng BTTP nghiên cứu hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng BTTP xem xét dự thảo Quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên. Lãnh đạo Phòng BTTP trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

Thẩm định phê duyệt

Lãnh đạo Phòng

BTTP

01 ngày làm

việc

3

Bước 3

Ký trình Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

01 ngày làm

việc

(3) Lãnh đạo Sở ký ban hành Quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên.

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại

TTPVHCC tỉnh

0,5 ngày làm việc

(4) Sau khi nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở. Công chức Phòng BTTP thực hiện chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho công dân.

Tổng cộng

05 ngày làm việc

Thời gian thực hiện thủ tục theo quy định: 05 ngày làm việc

PHỤ LỤC II
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Tên quy trình nội bộ

Quyết định công bố

Ghi chú

1

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 16/02/2017

 

2

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

 

3

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

 

4

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

 

5

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

 

6

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt 01 Quy trình nội bộ; bãi bỏ 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp​
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 605/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 14/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác