Quyết định 5705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội tin học viễn thông Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
----------
Số: 5705/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU LHỘI TIN HỌC VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP, Thông   tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị đnh 45/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 3941/QĐ-UB ngày 27/9/1999 của UBND thành phHà Nội về việc thành lập Hội Tin học Viễn thông thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội tại công văn số 1606-01/CV-ĐH ngày 16/10/2012 và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại công văn số 1040/STTTT-CNgCNTT ngày 11/10/2012 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại công văn số 2344/SNV-CTTN&QLH ngày 03/12/2012 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội gồm 8 Chương, 32 Điều do Đại hội Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội thông qua ngày 28/5/2011.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT UBND TP;
- PCT UBND TP Ng.Thị Bích Ngọc;
- CVP, PCVP UBND TP Đỗ Đình Hồng;
- Công an Thành phố;
- Các phòng NC, VX, TH;
- Lưu VT, SNV (07 bản).
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc
 
ĐIỀU LỆ
HỘI TIN HỌC VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 5705/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012
của y ban nhân dân thành phHà Nội)
 
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Tên gọi của Hội
1. Tên tiếng Việt: Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội
2. Tên tiếng Anh: Hanoi Association of Information and Communication Technology
3. Tên viết tắt: HANICT
4. Hội có biểu tượng riêng và được đăng ký tại cơ quan bảo hộ bản quyền Nhà nước.
Điều 2. Tôn chỉ mục đích
1. Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội nghnghiệp, tự nguyện của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục đào tạo, tư vấn, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ứng dụng Tin học viễn thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
2. Tập hợp lực lượng, tạo môi trường hoạt động hu ích, hiệu quả; hỗ trợ nâng cao kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp cho Hội viên; giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hội viên trong các hoạt động nghề nghiệp; phát hiện, bồi dưỡng những người có năng khiếu trong các lĩnh vực tin học, viễn thông.
Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động
1. Hội hoạt động trong lĩnh vực tin học, viễn thông.
2. Phạm vi hoạt động của Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội
1. Hội được tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm vkinh phí; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận. Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố Hà Nội.
2. Hội hoạt động theo Điu lệ được UBND thành phHà Nội phê duyệt chịu sự quản lý Nhà nước của UBND Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành của Thành phố có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
Điều 5. Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (tài khoản tiền Việt và ngoại tệ).
2. Trụ sở của Hội đặt tại số 2 Ngõ 87 phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
 
Chương 2.
NHIỆM VỤ, NGHĨA VỤ, QUYỀN HẠN
 
Điều 6. Nhim v
1. Tuyên truyền, giáo dục quần chúng, hội viên và tổ chức thành viên về đường lối, phương hướng phát triển Tin học - Viễn thông của nhà nước, Điều lệ của Hội cho mọi người.
2. Động viên tinh thần tích cực và khả năng sáng tạo của đông đảo hội viên, thúc đẩy sự phát triển nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng tin học - viễn thông, đem những thành tựu của tin học - viễn thông phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội. Tổ chức và giúp đỡ các hoạt động liên kết kinh tế - khoa học và ứng dụng tin học - viễn thông, các loại hình dịch vụ tin học - viễn thông khác nhau, qua đó góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho hội viên và xã hội.
3. Phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức quần chúng khác của Thành phố để đề đạt ý kiến về việc xây dựng chiến lược, chính sách phát triển và ứng dụng Tin học - Viễn thông của Hà Nội, tham gia tư vấn, thẩm định hoặc triển khai các dự án liên quan đến Tin học - Viễn thông của Hà Nội khi được yêu cầu.
4. Xuất bản các ấn phẩm về Tin học - Viễn thông theo quy định của pháp luật. Tổ chức thông tin khoa học kỹ thuật về Tin học - Viễn thông theo quy định. Ph biến rộng rãi những kiến thức cơ bản, những thành tựu mới, những nghiên cứu và sáng kiến, phát minh về nghiên cứu và ứng dụng Tin học - Viễn thông trong hội viên và đông đảo nhân dân.
5. Liên hệ với các hội chuyên ngành Tin học - Viễn thông trung ương và của các địa phương khác trong cả nước nhằm hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển và cùng đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
6. Hỗ trợ hội viên trong việc đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng như thương hiệu sản phm mới theo quy định.
7. Liên hệ với các hội và các tổ chức Tin học - Viễn thông ở nước ngoài để đy mạnh hợp tác quốc tế về Tin học - Viễn thông, khuyến khích và tạo điều kiện cho hội viên và các chi hội gặp gỡ, trao đổi và hợp tác với các tổ chức Tin học - Vin thông quốc tế theo quy định. Tập hợp và động viên người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng, kinh doanh dịch vụ về Tin học - Viễn thông tại Thủ đô Hà Nội.
8. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, tư vn pháp luật đối với hội viên; thường xuyên kim tra và giám sát các hoạt động của hội để Hội hoạt động đúng theo pháp luật và quy định hiện hành.
Điều 7. Nghĩa vụ
1. Không lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
2. Thực hiện báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường, vic thay đi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, trụ sở của Hội với Sở Thông tin và Truyn thông, Sở Nội vụ theo quy định hiện hành.
3. Hàng năm, thực hiện chế độ báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội với Sở Thông tin và Truyn thông, Sở Nội vụ và các ban, ngành liên quan của Thành ph, đảm bảo thời gian, chất lượng và báo cáo công khai trong Hội.
4. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thm quyn trong việc tuân thủ pháp luật.
5. Thực hiện hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các hội viên, giữa các thành viên trực thuộc; thực hiện giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật trong nội bộ Hội theo Điu lệ Hội và quy định pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết, xử lý với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ.
6. Thực hiện tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và báo cáo việc tiếp nhận, sdụng ngun tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đối với các cơ quan chức năng của Thành phố.
7. Chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng kinh phí của Hội. Kinh phí thu được phải dành cho hoạt động của Hội theo quy định của Điều lệ Hội, không được chia cho hội viên. Hàng năm, báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của nhà nước gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan.
8. Thực hiện quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ, bao gồm:
a) Lập hồ sơ danh sách hội viên, các đơn vị trực thuộc Hội, trong đó ghi rõ tên, tui, nghnghiệp, địa chỉ của hội viên; sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Hội, các tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội, sổ ghi biên bản các cuộc họp của Ban Chp hành, Thường vụ Hội và lưu giữ thường xuyên tại trụ sở của Hội; 
b) Xác định thời hạn lưu giữ và hủy tài liệu hồ sơ đã hết thời hạn, đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Quyền hạn
1. Đại diện cho hội viên tham gia các hoạt động đối nội, đi ngoại có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội; tham mưu đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thm quyền về các vấn đề liên quan đến chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội.
2. Đại diện cho hội viên tham gia làm thành viên các tổ chức, đoàn thể tổ chức xã hội tự nguyện khác.
3 .Tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và đóng góp ý kiến theo quy định tại các cuộc đàm phán, ký kết với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hội theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.
4. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí đóng góp của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, các nguồn tài trợ hợp pháp.
5. Được thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc Hội theo các quy định hiện hành.
 
Chương 3.
HỘI VIÊN
 
Điều 9. Hi viên
1. Hội viên chính thức: Các tổ chức, công dân Việt Nam đang sinh sống hợp pháp trong phạm vi thành phHà Nội hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và ứng dụng Tin học - Vin thông tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội được Ban Chp hành Hội công nhận là hội viên.
2. Hội viên liên kết, hội viên danh dự: Tổ chức, công dân Việt Nam có nhiều thành tích, công lao đóng góp cho hoạt động dịch vụ và ứng dụng Tin học - Viễn thông nhưng không có điu kiện trở thành hội viên chính thức, có thể được công nhận là hội viên liên kết hay danh dự của Hội. Hội viên liên kết, hội viên danh dự có quyn tham gia mọi hoạt động của Hội trừ biểu quyết các vấn đề của Hội và bu cử, ứng cử.
Điều 10. Nghĩa vụ hội viên
1. Tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Hội, pháp luật của Nhà nước; tham gia đy đủ, tích cực các hoạt động và sinh hoạt của Hội.
2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết và uy tín của Hội.
3. Tuyên truyền, giới thiệu để phát triển hội viên mới.
4. Tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề của Hội: kế hoạch, chương trình hoạt động và các biện pháp tổ chức thực hiện, các vấn đề về nhân sự của Hội... để xây dựng Hội ngày càng phát triển và vững mạnh.
Điều 11. Quyền hạn
1. Hội viên được trao đổi thông tin về tình hình hoạt động mọi mặt của Hội; được bi dưỡng nâng cao kiến thức về pháp luật, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực, phạm vi hoạt động của Hội; được thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Ban Chp hành Hội đxây dựng Hội phát triển vững mạnh.
2. Hội viên chính thức được ứng cử, đề cử và được tham gia bầu cử Ban Chấp hành Hội.
3. Được Hội giúp đỡ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; tư vấn, htrợ nhu cầu giao lưu, học tập trong lĩnh vực dịch vụ và ứng dụng Tin học - Viễn thông và sử dụng cơ sở, vật chất, phương tiện của Hội.
4. Được tham quan, học tập kinh nghiệm ở trong và ngoài nước, tham gia các hoạt động do Hội tổ chức theo quy định.
Điều 12. Thể thức vào Hội, ra Hội; thẩm quyền kết np, khai trừ hội viên
1. Tổ chức, cá nhân muốn gia nhập Hội hoặc xét thấy không muốn tiếp tục là hội viên của Hội thì phải có đơn gửi Ban Chấp hành xem xét, quyết định.
2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự kết nạp hội viên, xoá tên hội viên khỏi Hội phù hợp với điều lệ Hội và quy định của pháp luật.
3. Tư cách hội viên sẽ bị chấm dứt trong các trường hợp sau:
a) Cá nhân bị mất quyền công dân Việt Nam;
b) Cá nhân không còn mang quốc tịch Việt Nam;
c) Pháp nhân bị giải th, bị phá sản;
d) Hội viên không thực hiện đúng điều lệ Hội, gây tổn hại về uy tín hoặc tài chính của Hội.
 
Chương 4.
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
 
Điều 13. Tổ chức Hi
Tchức Hội gm:
1. Đại hội (Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu).
2. Ban Chấp hành (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, các ủy viên Ban Chấp hành)
3. Ban Kiểm tra.
4. Văn phòng và các phòng, ban thuộc Hội.
5. Các tổ chức thành viên, các đơn vị trực thuộc Hội.
Điều 14. Đại hội
1. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần do Ban Chấp hành triệu tập.
2. Trường hợp đặc biệt khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên hoặc ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành Hội yêu cầu thì có thể tổ chức đại hội bất thường.
3. Khi đến kỳ đại hội hoặc đại hội bất thường, Hội phải báo cáo, xin phép UBND Thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ trước 30 ngày. Khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của UBND Thành phố, Hội mới được phép tổ chức đại hội.
4. Nội dung chính của Đại hội nhiệm kỳ:
a) Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác nhiệm kỳ tới của Hội;
b) Thông qua Điều lệ sửa đổi; (nếu có)
c) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra;
d) Thông qua báo cáo tài chính;
e) Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra;
g) Một số nội dung khác (nếu cần);
h) Thông qua Nghị quyết Đại hội;
5. Thể thức bầu, biểu quyết trong Đại hội:
a) Các quyết nghị của Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;
b) Việc biểu quyết phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tán thành;
c) Trường hp vắng mặt, đại biểu được quyền gửi ý kiến tham gia bằng văn bản và ý kiến đó có giá trị như đại biểu có mặt tại Đại hội.
Điều 15. Ban Chấp hành
1. Ban Chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội; được bu tại Đại hội; số lượng ủy viên Ban Chấp hành đo Đại hội quyết định.
2. Trong quá trình hoạt động nếu số ủy viên Ban Chấp hành không còn đủ như quy định của Đại hội, có thể bầu bổ sung hoặc thay thế số ủy viên thiếu, nhưng không vượt quá 1/3 số lượng ủy viên Ban Chấp hành mà Đại hội quy định.
3. Ban Chấp hành xây dựng quy chế làm việc trên cơ sở cụ thể hóa quy định của Điu lệ. Các quyết định và nghị quyết của Ban Chấp hành được thông qua và có hiệu lực chỉ khi được trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên có mặt tán thành. Riêng đối với những vn đquan trọng phải được trên 2/3 (hai phần ba) số ủy viên tán thành (bổ sung ủy viên Ban Chấp hành; bầu cử và bãi miễn các chức danh lãnh đạo: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký; Quyết định triệu tập Đại hội, khen thưởng, kỷ luật; việc thành lập pháp nhân trực thuộc Hội).
4. Ban Chấp hành họp thường kỳ 6 tháng một lần để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Hội, bàn bạc và quyết định các giải pháp cần thiết để thực hiện các quyết định, nghị quyết của Hội. Khi cần thiết, Ban Chấp hành có thể họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch hội hoặc có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành đề nghị.
5. Ban Chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc, tổ chức thành viên thuộc Hội theo quy định của Điu lệ và pháp luật; quy định mức hội phí và cách thu hội phí;
b) Quyết định chương trình công tác hàng năm của Hội;
c) Bầu Ban Thường vụ (slượng ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định nhưng không quá 1/3 số lượng ủy viên Ban Chấp hành được đại hội quy định);
d) Miễn nhiệm và bổ sung thành viên trong Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký;
e) Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội;
f) Chuẩn bị nội dung, công việc phục vụ Đại hội nhiệm kỳ khóa tới;
g) Chuẩn bị Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa mới trình Đại hội quyết định.
Điều 16. Ban Thường vụ
1. Ban Thường vụ là cơ quan thay mặt Ban Chấp hành giữa hai kỳ họp ban Chấp hành. Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu. Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký, slượng Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định nhưng không quá 1/3 số lượng ủy viên Ban Chấp hành.
2. Ban Thường vụ họp 3 tháng một lần. Khi cần thiết Ban Thường vụ có thể họp bất thường.
3. Ban Thường vụ có nhiệm vụ:
a) Tổ chức thực hiện chương trình công tác hàng năm của Hội;
b) Tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Quyết định của Ban Chấp hành.
Điều 17. Ban Kiểm tra
1. Ban Kiểm tra gồm 3 đến 5 thành viên do đại hội bầu. Trưởng Ban Kiểm tra do Ban Kim tra bầu. Ban Kiểm tra có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội.
2. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Xây dựng quy chế làm việc, thông qua Ban Chấp hành;
b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành;
c) Kiểm tra việc quản lý tài chính, tài sản của Hội và báo cáo tại các kỳ họp của Ban Chấp hành, tại hội nghị hàng năm và báo cáo trước Đại hội;
d) Tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tập thể, cá nhân của Hội và liên quan đến Hội, báo cáo Ban Chấp hành xem xét quyết định.
Điều 18. Chủ tch
1. Đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, là chủ tài khoản của Hội.
2. Chủ tịch có nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ;
b) Chịu trách nhiệm về việc tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội, các Quyết định của Ban Chấp hành;
c) Ký các văn bản về việc phê chuẩn, kết nạp, khai trừ miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với hội viên, những văn bản thoả thuận họp tác quan trọng với các tổ chức trong và ngoài nước sau khi đã được Ban Chấp hành thông qua và có ý kiến chấp thuận của các cấp có thẩm quyền.
Điều 19. Phó Chủ tch
1. Các Phó Chủ tịch giúp việc cho Chủ tịch theo sự phân công của Chủ tịch.
2. Phó Chủ tịch thường trực thay mặt điều hành hoạt động của Hội khi Chủ tịch vng mặt.
Điều 20. Tổng thư ký
Tng thư ký có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung các cuộc họp; ghi chép nội dung các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; thường xuyên theo dõi tổng hợp tình hình kết quả hoạt động của Hội và các tổ chức thành viên.
Điều 21. Các đơn vị, tổ chức pháp nhân trực thuộc Hội
Hội được thành lập các tổ chức thành viên, các đơn vị trực thuộc kể cả đơn vị có tư cách pháp nhân về hoạt động liên quan đến lĩnh vực Tin học - Viễn thông. Việc thành lập các đơn vị này phải tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
 
Chương 5.
CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ VÀ ĐỔI TÊN
 
Điều 22. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên
1. Việc chia, tách, sáp nhập, hp nhất, đổi tên Hội thực hiện theo quy định của Bộ Luật dân sự, quy định pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Khi chia, tách, sáp nhập, hp nhất, đổi tên Hội phải tiến hành kiểm kê tài chính, tài sản của Hội chính xác, đầy đủ, kịp thời và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Điều 23. Giải thể Hội
1. Hội giải thể trong các trường hp:
a) Tự giải thể;
b) Do cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể.
2. Hội tự giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
a) Hết thời hạn hoạt động;
b) Theo đề nghị và biểu quyết thông qua của trên 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức;
c) Mục đích của Hội đã hoàn thành.
3. Trình tự và thủ tục khi Hội tự giải ththực hiện theo các quy định hiện hành.
4. Hội bị giải ththeo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp sau:
a) Hội không hoạt động liên tục 12 tháng;
b) Khi có nghị quyết của đại hội về việc Hội tự giải thể mà Ban Chấp hành Hội không chấp hành;
c) Hoạt động của Hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
 
Chương 6.
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
 
Điều 24. Tài chính
1. Nguồn thu của Hội:
a) Hội phí của các hội viên.
b) Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
c) Tài trợ hp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
2. Các khoản chi của Hội gồm:
a) Chi cho các hoạt động thường xuyên của Hội.
b) Các khoản chi cần thiết khác phục vụ hoạt động của Hội.
Điều 25. Quản lý tài chính, sử dụng tài sản
1. Việc quản lý tài chính, sử dụng tài sản của Hội được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, sử dụng tài sản do Ban Chấp hành Hội quy định; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán thống kê.
2. Các khoản thu, chi của Hội phải tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả được phản ánh trên hệ thống sổ sách kế toán theo quy định, thực hiện báo cáo công khai tại hội nghị thường kỳ hàng năm của Ban Chấp hành Hội, cũng như trước Đại hội nhiệm kỳ của Hội.
Điu 26. Xử lý tài chính, tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể Hội
Các vấn đ vtài sản, quyn và lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ và các vấn đề tài chính khác của Hội liên quan đến chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể Hội được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 
Chương 7.
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 
Điều 27. Khen thưởng
Các tchức trực thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác, được Hội khen thưởng hoặc đnghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưng theo quy định của pháp luật.
Điều 28. Kỷ luật
Các tổ chức trực thuộc Hội, hội viên làm tổn hại đến uy tín, danh dự Hội, làm trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hội thì tùy theo mức độ sai phạm mà áp dụng các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ. Trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì ngoài hình thức kỷ luật còn phải chịu trách nhiệm và bồi thường hoặc chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
Điều 29. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục khen thưởng, kỷ luật
Ban Chấp hành quy định cụ thể trình tự, thủ tục khen thưởng và kỷ luật phù hợp với Điều lệ Hội và pháp luật hiện hành.
Điều 30. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Cá nhân, tập ththuộc Hội có quyn t cáo vi cơ quan có thm quyn vcác sai phạm của các tập thể, cá nhân trong Hội. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tuân theo quy định của pháp luật.
2. Khi có khiếu nại, tố cáo trong nội bộ của Hội, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo do Ban Kiểm tra thực hiện đảm bảo theo quy định và báo cáo kết quả giải quyết với Ban Chấp hành. Quyền quyết định cao nhất, cuối cùng là Ban Chấp hành.
 
Chương 8.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 31. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Chỉ có Đại hội Hội Tin học Viễn thông Hà Nội mới được quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ và phải được y ban nhân dân Thành phố phê duyệt mới có giá trị thực hiện.
Điều 32. Hiu Ic thi hành
Điều lệ này gồm 08 Chương, 32 Điều, đã được thông qua tại Đại hội đại biểu của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2017, ngày 28 tháng 5 năm 2011; có hiệu lực kể từ ngày được y ban nhân dân Thành phố phê duyệt./.
 

thuộc tính Quyết định 5705/QĐ-UBND

Quyết định 5705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội tin học viễn thông Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5705/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:10/12/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Quyết định 5705/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi