Quyết định 5300/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2019 quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5300/QĐ-UBND

Quyết định 5300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5300/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành:17/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------
Số: 5300/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo

-----------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4499/TTr-GDĐT-VP ngày 03 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.
2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:
a) Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại trụ sở nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
b) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định pháp luật.
c) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động theo quy định pháp luật; không công khai quy trình nội bộ đã hết hiệu lực thi hành.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC):
- TTUB: CT; các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KSTT/N.

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Thành Phong

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

--------------

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

STT

Tên quy trình nội bộ

Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ

1

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

2

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

3

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

QUY TRÌNH 01

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

(Ban hành kèm Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận)

 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT

Tên hồ sơ

Số

lượng

Ghi chú

1.

Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (Mẫu 1 kèm theo)

02

Bản chính

2.

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

02

Bản sao chứng thực

3.

Kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

02

Bản sao chứng thực

4.

Hồ sơ minh chứng thời gian học ở nước ngoài, gồm một trong các tài liệu liên quan sau: xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại; xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập; bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; minh chứng đã đăng kí vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

02

Bản sao chứng thực

5.

Trường hợp cần thiết phải thẩm định mức độ đáp ứng quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo, người có văn bằng cần gửi kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan như: chứng chỉ ngoại ngữ, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan

02

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính đối chiếu

6.

Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này phài còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, không bị hủy hoại bởi các yếu tố thời tiết, khí hậu hoặc bất kỳ một lý do nào khác

02

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

- Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (bao gồm cả chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng) là 250.000 đồng/văn bằng.

- Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài là 500.000 đồng/văn bằng.

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước

công

việc

Nội dung công việc

Trách

nhiệm

Thời

gian

Biểu

mẫu/Kết

quả

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Người đề nghị

Giờ

hành

chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo

0.5 ngày làm việc

Theo mục I BM01

Chuyển hồ sơ cho Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục (KT&KĐCLGD)

B3

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục

0.5 ngày làm việc

Theo mục I BM01

Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục tiếp nhận hồ sơ và phân công công chức thụ lý hồ sơ

B4

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Công chức thụ lý hồ sơ

10 ngày làm việc

Theo mục I BM01

Văn bản có ý kiến thẩm định

- Hồ sơ trình

- Dự thảo kết quả

Tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có)

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và dự thảo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét

B5

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục

02 ngày làm việc

Theo mục I BM01

- Hồ sơ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

- Dự thảo kết quả

Xem xét, phê duyệt kết quả thụ lý thủ tục hành chính

B6

Xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Theo mục I BM01

- Hồ sơ trình

- Văn bản công nhận /Văn bản nêu rõ lý do

Kiểm tra lại hồ sơ và ký duyệt:

- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: ký phê duyệt kết quả

- Nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ: Thông báo từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do

B7

Ban hành văn bản

Văn thư Sở Giáo dục và Đào tạo

01 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

Cho số, vào sổ, đóng dấu, ban hành văn bản đến Bộ phận một cửa và các cá nhân có liên quan.

B8

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Thống kê, theo dõi

 

IV. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2.

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3.

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4.

BM 04

Mẫu Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

5.

BM 05

Mẫu Giấy công nhận văn bằng giáo dục phổ thông

 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU

TT

Mã hiệu

Hồ sơ lưu

1.

BM 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bộ phận Một cửa)

2.

BM 02

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phận Một cửa)

3.

BM 03

Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phận Một cửa)

4.

BM 04

Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (lưu tại Bộ phận thụ lý)

5.

BM 05

Giấy công nhận văn bằng giáo dục phổ thông (lưu tại Bộ phận thụ lý)

6.

BM 06

Các thành phần hồ sơ (mục I) (lưu tại Bộ phận thụ lý)

7.

//

Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

- Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

 

BM04

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG

(Kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP

 

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 4)

 

Họ và tên người có văn bằng:.................................................................................

Ngày, tháng, nảm sinh:..................................................... nam, nữ..........................

Nơi sinh:.................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.......................................................................................................

..........................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú.................................................................................................

..........................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc khi cần thiết:.....................................................................................

Số điện thoại:........................ Email........................................................................

Trân trọng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét công nhận văn bằng do nước ngoài cấp gửi kèm theo

Trình độ đào tạo......................................................................................................

Nơi cấp..................................................................................................................

Ngày cấp..................... Số hiệu văn bằng (nếu có)...................................................

Tên cơ sở giáo dục nước ngoài...............................................................................

Thuộc nước/Tổ chức quốc tế...................................................................................

Loại hình đào tạo (du học nước ngoài, liên kết đào tạo với nước ngoài) ........................

Hình thức sử dụng kinh phí (nhà nước, hiệp định, tự túc)..........................................

..........................................................................................................................................

Quyết định cử đi học (nếu có): Số QĐ................ , ngày ký QĐ..................................

Cấp ra quyết định:...................................................................................................

Hình thức đào tạo (chính quy, học từ xa)..................................................................

Thời gian đào tạo....................................................................................................

Chuyên ngành đào tạo.............................................................................................

Có đăng ký công dân với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hay không?

󠅒 Có đăng ký                        󠅒 Không đăng ký

Nếu không đăng ký, nêu rõ lý do.............................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

 

........ ngày    tháng    năm 200...

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

BM05

GIẤY CÔNG NHẬN VĂN BẰNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(Kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH/THÀNH PHỐ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

........, ngày     tháng     năm 200...

 

 

CÔNG NHẬN

 

Văn bằng số................... ngày cấp .................................................... do (ghi rõ tên cơ sở giáo dục nước ngoài)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

cấp cho: (ghi rõ họ và tên người có bằng)

...............................................................................

Ngày sinh: .................................................................................................................................

Nơi sinh: ...................................................................................................................................

Là bằng tốt nghiệp (THCS, THPT)

..................................................................

Đã đăng ký tại............................................................... ngày...................... tháng ............ năm 200............

 

Giám đốc sở

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Đã vào sổ đăng ký số...............

QUY TRÌNH 02

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

(Ban hành kèm Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận)

 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số

lượng

Ghi chú

1.

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng

01

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính đối chiếu

2.

Xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là:

- Người dại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.

- Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người đó đã chểt.

01

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính đối chiếu

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào  tạo

thành phố Hồ Chí Minh

- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

- Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

6.000 đồng/phôi bằng + 2.000 đồng//bản sao.

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước

công

việc

Nội dung công việc

Trách

nhiệm

Thời

gian

Biểu

mẫu/Kết

quả

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân

Giờ

hành

chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo

Không quá 30 phút làm việc

Theo mục I BM01

Chuyển hồ sơ cho Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục

(P. KT&KĐCLGD)

B3

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục

Không quá 15 phút làm việc

Theo mục 1 BM01

Phòng KT&KĐCLGD tiếp nhận hồ sơ từ Bộ tiếp nhận và trả kết quả và phân công công chức thụ lý hồ sơ

B4

Thẩm định hồ sơ; đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Không quá 03 giờ 15 phút làm việc

01 ngày làm việc (trường hợp phức tạp khó kiểm tra)

Theo mục I BM 01

Bản sao văn bằng/Văn bản nêu rõ lý do

- Nếu thông tin đầy đủ và chính xác: in bản sao văn bằng.

- Nếu thông tin chưa đầy dủ hoặc chưa chính xác: Thông báo từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo phòng xem xét.

B5

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục

Không quá 15 phút làm việc

Theo mục I BM01

Bản sao văn bằng/ Văn bản nêu rõ lý do

- Kiểm tra lại thông tin và ký duyệt bản sao văn bằng

- Xem xét, phê duyệt văn bản từ chối nêu rõ lý do

B6

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

Không quá 30 phút làm việc

Bản sao văn bằng/ Văn bản từ chối nêu rõ lý do (nếu có)

Kiểm tra và ký duyệt hồ sơ

B7

Ban hành văn bản

Văn thư Sở Giáo dục và Đào tạo

Không quá 15 phút làm việc

Bản sao văn bằng/Văn bản nêu rõ lý do

Đóng dấu bản sao văn bằng hoặc cho số văn bản từ chối, chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận vả trả kết quả

B8

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho cá nhân

- Thống kê, theo dõi

 

IV. BIỂU MẪU

STT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2.

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3.

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4.

BM 04

Mẫu Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bằng (biểu mẫu có tính chất tham khảo)

 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU

STT

Mã hiệu

Hồ sơ lưu

1.

BM 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bộ phận Một cửa)

2.

BM 02

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phận Một cửa)

3.

BM 03

Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phận Một cửa)

4.

BM 04

Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bằng (biểu mẫu có tính chất tham khảo)

5.

//

Sổ cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc (lưu tại Bộ phận thụ lý)

6.

//

Các thành phần hồ sơ (mục 1) (nếu có - lưu tại Bộ phận thụ lý)

7.

//

Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

- Công văn số 7593/BGDĐT-VP ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo giá văn bằng, chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

 

BM04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

 

 

PHIẾU YÊU CẦU CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG

(Biểu mẫu có tính chất tham khảo)

 

 

 

Tôi tên:.................................. .................................... Giới tính: 󠅒󠅒 Nam    󠅒󠅒 Nữ.

Sinh ngày: ............................ ....................................  Nơi sinh: ........................................

Dân tộc (căn cứ trên giấy khai sinh): .................................................................................................

Đã học lớp 12 tại trường: ............................................................. Quận, huyện: ..............................

Đã tốt nghiệp kỳ thi: 󠅒󠅒 THPT;                               󠅒󠅒 Bổ túc THPT

Khóa thi: ............................... ...................................... Tại Hội đồng thi: ..........................

Số chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu: ..................................... Ngày và nơi cấp: ................................

Địa chi thường trú: .............................................................................................................................

Điện thoại: ............................ .............................................................................................

Số lượng bản sao xin cấp:..... ..............................................................................................

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng.... năm 201...

Người viết phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Hồ sơ đính kèm (nếu có):

- Bản photo văn bằng, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản giấy hoặc bản file ảnh).

QUY TRÌNH 03

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

(Ban hành kèm Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận)

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số

lượng

Ghi chú

1.

Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ (biểu mẫu có tính chất tham khảo BM04, BM05, BM06)

01

Bản chính

2.

Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa

01

Bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

3.

Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

01

Bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

4.

Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn

01

Bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

5.

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thần hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ

01

Bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Không

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước

công

việc

Nội dung công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Biểu
mẫu/Kết quả

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Người đề nghị

Giờ

hành

chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo

BM01

BM02

BM03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo

0.5 ngày làm việc

Theo mục 1 BM01

Chuyển hồ sơ cho Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục (KT&KĐCLGD)

B3

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục

0.5 ngày làm việc

Theo mục 1 BM01

Phòng tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa và phân công công chức thụ lý hồ sơ

B4

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Công chức thụ lý hồ sơ

2.5 ngày làm việc

Theo mục I BM01

- Hồ sơ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

- Dự thảo kết quả

Tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có)

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và dự thảo kết quả trình Lãnh đạo Phòng xem xét

B5

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục

0.5 ngày làm việc

Theo mục I BM01

- Hồ sơ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

- Dự thảo kết quả

Xem xét, phê duyệt kết quả thụ lý thủ tục hành chính

B6

Xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0.5 ngày làm việc

Theo mục I BM01

- Hồ sơ trình

- Giấy phép /Văn bản nêu rõ lý do

Kiểm tra lại hồ sơ và ký duyệt:

- Nếu hồ sơ đẩy đủ và hợp lệ: ký phê duyệt kết quả

- Nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ: Thông báo từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do

B7

Ban hành văn bản

Văn thư Sở Giáo dục và Đào tạo

0.5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

Cho số, vào sổ, đóng dấu, ban hành văn bản đến Bộ phận một cửa và các cá nhân có liên quan.

B8

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Thống kê, theo dõi

 

IV. BIỂU MẪU

STT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2.

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3.

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4.

BM 04

Mẫu Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp

5.

BM05

Mẫu Đơn đề nghị thay đổi nội dung hộ tịch trong văn bằng - học bạ

6.

BM 06

Mẫu Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung trên chứng chỉ

 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU

STT

hiệu

Hồ sơ lưu

1.

BM 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (lưu tại Bộ phận Một cửa)

2.

BM 02

Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phận Một cửa)

3.

BM 03

Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ (nếu có - lưu tại Bộ phận Một cửa)

4.

BM 04

Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp

5.

BM 05

Đơn đề nghị thay đổi nội dung hộ tịch trong văn bằng - học bạ

6.

BM 06

Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung trên chứng chỉ

7.

BM 07

Quyết định chỉnh sửa văn bằng (lưu tại Bộ phận thụ lý)

8.

BM 08

Các thành phần hồ sơ (mục I) (lưu tại Bộ phận thụ lý)

9.

//

Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

BM04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA NỘI DUNG BẰNG TỐT NGHIỆP

 

Kính gửi :    - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông.........................................

 

Tôi tên là:........................................... Giới tính:............................................................

Sinh ngày:.......................................... Nơi sinh:............................................................

Nguyên là học sinh lớp 12 tại trường:.............................................................................

Địa chỉ thường trú (Tạm trú):...........................................................................................

Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị quý cơ quan điều chỉnh nội dung trong văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ đào tạo ..................................................................................

Từ .............................. ............................................................................... .....................

Thành............................................................................................................................

Với lý do.......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Để tiện việc....................................................................................................................

Rất mong được quý cơ quan xem xét chấp thuận, xin chân thành cám ơn.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN NHÀ TRƯỜNG

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

HIỆU TRƯỞNG

 

 

BM05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG HỘ TỊCH TRONG VĂN BẰNG - HỌC BẠ

 

Kính gửi :    - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông.............................

 

Tôi tên là:........................................... Giới tính:............................................................

Sinh ngày:......................................... Nơi sinh:............................................................

Nguyên là học sinh lớp 12 tại trường:.............................................................................

Địa chỉ thường trú (Tạm trú):...........................................................................................

Số chứng minh nhân dân:................................. Cấp tại:................................................

Văn bằng tốt nghiệp:........................................ Số hiệu bằng:.......................................

Số báo danh:................................................... Hội đồng thi trường:.............................

Khóa thi ngày..................... tháng.......... năm  

Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị quý cơ quan thay đổi cải chính hộ tịch trong hồ sơ học vụ; văn bằng, chứng chỉ với nội dung sau:

Chi tiết cần thay đổi

Nội dung trước đây

Nội dung đề nghị chỉnh sửa

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm

 

 

Nơi sinh

 

 

 

Với lý do ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Để tiện việc...................................................................................................................

Rất mong được quý cơ quan xem xét chấp thuận, xin chân thành cám ơn.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN NHÀ TRƯỜNG

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

HIỆU TRƯỞNG

 

BM04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA NỘI DUNG TRÊN CHỨNG CHỈ

 

Kính gửi :  - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

- Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

 

Tôi tên là:...................................................... Giới tính: Nam 󠅒󠅒 Nữ 󠅒󠅒

Sinh ngày:.................................................... Nơi sinh:....................................................

Nguyên là học sinh trường/ trung tâm/ Thí sinh tự do:........................................................

Địa chỉ thường trú (Tạm trú) / Điện thoại:...........................................................................

Số chứng minh nhân dân:.............................. Ngày cấp:................. Cấp tại:.....................

Loại chứng chỉ: □ Tin học ứng dụng □ Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung), Trình độ: 󠅒󠅒 A 󠅒󠅒 B 󠅒󠅒 C

Số báo danh:................................................ Hội đồng kiểm tra:.....................................

Kỳ kiểm tra ngày.............. tháng............. năm.................

Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị quý cơ quan chỉnh sửa trên chứng chỉ với nội dung sau:

Chi tiết cần thay đổi

Nội dung trước đây

Nội dung đề nghị chỉnh sửa

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm

 

 

Nơi sinh

 

 

Chi tiết khác (Nếu có)

 

 

Với lý do.......................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Xin chân thành cám ơn, rất mong được quý cơ quan xem xét chấp thuận,.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm
Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi