Quyết định 53/2016/QĐ-UBND vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------
Số: 53/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 
 
-----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 231/TTr-VPUB ngày 22 tháng 7 năm 2016.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 
 
 
 
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định chế độ cập nhật, sử dụng thông tin, quản lý, vận hành và duy trì hoạt động của Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông (cấp Tỉnh - cấp Sở/Huyện - cấp Phòng, ban/Xã, phường - cá nhân) trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Đối tượng áp dụng
a) Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức tham gia quản lý, duy trì hoạt động của Hệ thống Trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông (cấp Tỉnh - cấp Sở/Huyện - cấp Phòng, ban/Xã, phường - cá nhân) trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây viết tắt là: Hệ thống TTTĐHTN), gồm:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
b) Khuyến khích các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn tỉnh áp dụng Quy chế này.
1. Hệ thống TTTĐHTN là hệ thống cung cấp thông tin và công cụ phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của chính quyền các cấp, của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; là Văn phòng điện tử, bàn làm việc điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.
2. Hệ thống TTTĐHTN vận hành trong mạng tin học diện rộng tỉnh (WAN) được kết nối xuyên suốt từ cấp Tỉnh - cấp Sở/Huyện - cấp Phòng, ban/Xã, phường - cá nhân; Thông tin được tích hợp chia sẻ liên thông từ cấp dưới lên cấp trên, từ cấp trên xuống cấp dưới và cùng cấp.
3. Các phần mềm dùng chung của tỉnh và các phần mềm ứng dụng khác phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp được tích hợp, liên kết trên Hệ thống TTTĐHTN.
4. Tên miền truy cập Trang thông tin điều hành tác nghiệp của các cơ quan, đơn vị là: tencoquan(viết tắt).thuathienhue.egov.vn
Ví dụ: Tên miền truy cập Trang thông tin điều hành tác nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư là: skhdt.thuathienhue.egov.vn
1. Thông tin đăng tải trênHệ thống TTTĐHTN là thông tin chính thức của các cơ quan quản lý nhà nước trên môi trường mạng.
2. Văn bản đăng tải trên Hệ thống TTTĐHTN là văn bản chính thức, có giá trị như văn bản gốc. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa văn bản đăng tải trên Hệ thống TTTĐHTN và văn bản gốc thì sử dụng văn bản gốc làm căn cứ chính thức.
3. Nghiêm cấm cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc Danh mục bí mật nhà nước.
4. Các cơ quan, đơn vị được quyền khai thác, sử dụng thông tin trên Hệ thống TTTĐHTN để phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Chương II
 
1. Các cơ quan hành chính nhà nước chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin trên Trang thông tin điều hành tác nghiệp. Thông tin cung cấp trên Trang thông tin điều hành tác nghiệp phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
2. Thông tin do các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp trên Trang thông tin điều hành tác nghiệp của đơn vị gồm:
a) Thông tin giới thiệu chung về đơn vị;
b) Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của đơn vị;
c) Dữ liệu về Tổ chức, hành chính, điện thoại, email của đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị;
d) Dữ liệu về Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Tổ chức tư vấn của tỉnh do đơn vị là cơ quan thường trực;
đ) Dữ liệu về Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Tổ chức tư vấn của đơn vị;
e) Dữ liệu về bài viết, bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo đơn vị;
g) Dữ liệu về văn bản pháp luật của Trung ương, của Tỉnh;
h) Dữ liệu về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến của đơn vị;
i) Dữ liệu kinh tế xã hội;
k) Thông tin hoạt động của đơn vị.
Các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện điều hành, xử lý công việc trực tiếp trên trang thông tin điều hành tác nghiệp những nội dung sau:
- Theo dõi, xử lý "Sự việc báo nêu";
- Theo dõi, xử lý "Ý kiến cử tri";
- Theo dõi, xử lý Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời;
- Xử lý công việc tại các phần mềm dùng chung và các phần mềm ứng dụng khác được liên kết, tích hợp trên trang thông tin điều hành tác nghiệp của đơn vị;
- Báo cáo, chương trình công tác định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) và đột xuất của cá nhân, đơn vị;
- Ngoài ra theo nhu cầu và chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, chức năng điều hành tác nghiệp sẽ được mở rộng để phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước.
1. Thông tin giới thiệu chung về đơn vị; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của đơn vị: do các đơn vị biên tập và cập nhật vào chuyên mục.
2. Chuyên mục "Tin tức sự kiện trong tỉnh" và "Tin điều hành của UBND tỉnh": Thông tin trong chuyên mục "Tin tức sự kiện" và "Tin điều hành của UBND tỉnh" sẽ do Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế biên tập, cập nhật và chia sẻ về cho các đơn vị.
3. Chuyên mục "Hoạt động sở/ngành/địa phương": Thông tin trong chuyên mục "Hoạt động sở/ngành/địa phương" do các đơn vị biên tập những tin liên quan đến hoạt động của đơn vị mình và cập nhật vào chuyên mục. Tin bài hoạt động do các đơn vị cập nhật sẽ được Ban biên tập Cổng thông tin điện tử lựa chọn đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.
4. Kho dữ liệu tập trung của tỉnh
a) Kho dữ liệu tập trung của tỉnh gồm:
- Dữ liệu về Tổ chức, hành chính, điện thoại, email của chính quyền các cấp, của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh;
- Dữ liệu về Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Tổ chức tư vấn của tỉnh;
- Dữ liệu về bài viết, bài phát biểu của lãnh đạo;
- Dữ liệu về văn bản pháp luật của Trung ương và của Tỉnh;
- Dữ liệu về thủ tục hành chính;
- Dữ liệu kinh tế xã hội.
b) Cập nhật dữ liệu
Tất cả dữ liệu trong kho dữ liệu tập trung của tỉnh sẽ được các đơn vị cập nhật theo quy trình thống nhất và tích hợp lại thành kho dữ liệu tập trung của tỉnh. Từ Kho này, dữ liệu sẽ được chia sẻ cho các đơn vị dùng chung; cụ thể:
- Quy trình cập nhật dữ liệu vào kênh thông tin "Tổ chức, hành chính, điện thoại, email" (Phụ lục I);
- Quy trình cập nhật dữ liệu vào kênh thông tin "Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Tổ chức tư vấn" (Phụ lục II);
- Quy trình cập nhật dữ liệu vào kênh thông tin "Bài viết, bài phát biểu của lãnh đạo" (Phụ lục III);
- Đối với dữ liệu "Thủ tục hành chính": được liên kết trực tiếp với phần mềm "Thông tin thủ tục hành chính" (địa chỉ http://tthc.thuathienhue.gov.vn) do Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị cập nhật vào phần mềm.
- Đối với số liệu kinh tế xã hội sẽ được liên kết trực tiếp với phần mềm hệ thống thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh (các đơn vị cập nhật trực tiếp vào phần mềm hệ thống thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh).
- Tùy thuộc vào nhu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh sẽ bổ sung thêm các Kho dữ liệu khác.
5. Thông tin chúc mừng sinh nhật sẽ được hệ thống tự động thông báo khi đến ngày sinh nhật của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.
1. Theo dõi, xử lý sự việc báo nêu
Đây là phần mềm "Theo dõi, xử lý sự việc báo nêu" từ khâu giao nhiệm vụ đến khi xử lý xong các vụ việc.
Các bản tin báo chí nêu liên quan đến Thừa Thiên Huế sẽ do Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế cập nhật và chia sẻ về cho các đơn vị.
Đối với những vụ việc báo chí nêu cần xử lý, Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ giao về cho các đơn vị xử lý.
Các đơn vị xử lý sự việc báo chí nêu liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và cập nhật kết quả xử lý vào phần mềm "Theo dõi, xử lý sự việc báo nêu" theo quy trình "Theo dõi, xử lý sự việc báo nêu" (Phụ lục IV).
2. Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời
Đây là phần mềm tiếp nhận, theo dõi, xử lý vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh của các cơ quan Nhà nước.
Việc tiếp nhận, xử lý vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được thực hiện theo quy trình "Tiếp nhận, theo dõi, xử lý dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời" (Phụ lục V).
Câu trả lời của các cơ quan chức năng sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế để nhân dân theo dõi.
3. Theo dõi, xử lý ý kiến cử tri
Đây là phần mềm "Theo dõi, xử lý ý kiến cử tri" từ khâu giao nhiệm vụ đến khi xử lý xong các vụ việc.
Việc theo dõi, xử lý ý kiến cử tri thực hiện theo quy trình "Theo dõi, xử lý ý kiến cử tri" (Phụ lục VI).
Kết quả trả lời ý kiến cử tri sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế để nhân dân theo dõi.
4. Báo cáo, chương trình công tác
a) Đăng ký chương trình công tác, theo dõi kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng/năm của UBND tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo của các sở, ngành địa phương theo quy chế làm việc của UBND tỉnh
Việc đăng ký chương trình công tác, theo dõi kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng/năm của UBND tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo của các sở, ngành, địa phương theo quy chế làm việc của UBND tỉnh thực hiện theo Quy trình "Đăng ký chương trình công tác và báo cáo công tác" (Phụ lục VII).
b) Chế độ báo cáo, chương trình công tác tại các sở, ngành, địa phương
Căn cứ vào quy chế làm việc của đơn vị, các đơn vị tự xây dựng quy trình báo cáo, xây dựng chương trình công tác tại đơn vị mình.
Báo cáo của các đơn vị sẽ được liên thông trực tiếp lên Trang thông tin điều hành tác nghiệp của UBND tỉnh.
5. Các phần mềm dùng chung và các phần mềm ứng dụng khác
Các phần mềm dùng chung gồm: Theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành; Theo dõi, xử lý hồ sơ một cửa; Đăng ký và phát hành giấy mời qua mạng; Quản lý văn bản và điều hành; Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được liên kết, tích hợp vào trang thông tin điều hành tác nghiệp.
Thông báo xử lý công việc tại 05 phần mềm dùng chung được thể hiện trên trang thông tin điều hành tác nghiệp từng cấp, lãnh đạo, chuyên viên có thể thông qua trang thông tin điều hành tác nghiệp vào trực tiếp các phần mềm để xem và xử lý công việc.
Các đơn vị xử lý công việc trực tiếp trên từng phần mềm. Kết quả quá trình xử lý sẽ được thể hiện trên trang thông tin điều hành tác nghiệp tùy theo từng cấp (cấp Tỉnh - cấp Sở/Huyện - cấp Phòng, ban/Xã, phường).
Tùy thuộc vào nhu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh sẽ bổ sung tích hợp, liên kết các phần mềm ứng dụng khác.
Chương III
 
1. Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất quản lý cơ sở hạ tầng, đảm bảo về kỹ thuật để vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên của Hệ thống TTTĐHTN. Chịu trách nhiệm cung cấp tài khoản và phân quyền truy cập, khai thác cho các đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
2. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện chức năng giúp Lãnh đạo UBND tỉnh quản lý tổng thể nội dung thông tin trên Hệ thống TTTĐHTN.
3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hàng năm cấp kinh phí duy trì hoạt động Hệ thống TTTĐHTN theo quy định.
4. Các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điều hành tác nghiệp thành viên:
a) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính chính xác, kịp thời của thông tin, dữ liệu trên trang thông tin điều hành tác nghiệp do đơn vị quản lý.
b) Nghiêm túc tham gia vào các quy trình xử lý công việc trực tiếp trên Hệ thống TTTĐHTN.
1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh
a) Đảm bảo sự hoạt động an toàn của Hệ thống TTTĐHTN;
b) Xây dựng giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin của Hệ thống TTTĐHTN;
c) Các thông tin, dữ liệu điện tử trên Hệ thống TTTĐHTN phải được định kỳ sao lưu để bảo vệ và đảm bảo an toàn theo đúng quy định của pháp luật;
d) Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo Hệ thống TTTĐHTNhoạt động liên tục, thông suốt;
đ) Hàng năm, thực hiệnrà soát và đề xuất phương án nâng cấp Hệ thống TTTĐHTN cho phù hợp với nhu cầu thực tế.
2. Cá nhân, đơn vị được cấp tài khoản truy cập vào Hệ thống TTTĐHTN có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài khoản của mình; không được chia sẻ cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào; định kỳ ít nhất 01 tháng/1 lần phải thay đổi mật khẩu của tài khoản (với 08 ký tự trở lên) để tăng cường độ bảo mật; chịu trách nhiệm về sự cố xảy ra nếu liên quan đến thông tin truy cập quản trị hệ thống đó.
1. Các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điều hành tác nghiệp thành viên cử cán bộ có năng lực, am hiểu về kinh tế xã hội tham gia quản lýtrang thông tin điều hành tác nghiệp.
Lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị phải tham gia vận hành trang thông tin điều hành tác nghiệp.
2. Những người tham gia quản lý, vận hành và duy trì hoạt động của Hệ thống TTTĐHTN hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm để bảo đảm phục vụ cho hoạt động của Hệ thống TTTĐHTN.
Chương IV
 
1. Tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin và duy trì hoạt động của Hệ thống TTTĐHTN sẽ được xem xét khen thưởng hàng năm theo quy định.
Việc vận hành Hệ thống TTTĐHTN của các đơn vị là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các đơn vị, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cũng như tầm quan trọng của hệ thống trong giải quyết công việc tại mỗi đơn vị.
2. Tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về thông tin trên Hệ thống TTTĐHTN; cản trở việc cung cấp thông tin theo quy định, hoặc làm ảnh hưởng tới sự hoạt động của Hệ thống TTTĐHTN, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thủ trưởng các đơn vị tham gia vào Hệ thống TTTĐHTN chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Định kỳ, hàng năm tổng kết, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh cho Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo: Đã biết
Số hiệu:53/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành:12/08/2016Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Thông tin-Truyền thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực