Quyết định 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 514/QĐ-UBND

Quyết định 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng YênSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:514/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành:12/02/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------------
Số: 514/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hưng Yên, ngày 12 tháng 02  năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
--------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014 liên quan đến cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan, đầu tư, đất đai, xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 59/TTr-STP ngày 30/01/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Điều 2.Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch
1. Mục tiêu
- Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan nêu tại Mục I của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này để kịp thời phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính và các quy định có liên quan không phù hợp hoặc không cần thiết; nhằm cắt giảm về thời gian, đơn giản hóa về thành phần giấy tờ, quy trình thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết và theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm tối thiểu 25% chi phí của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được chuẩn hóa và kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
2. Sản phẩm
- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn.
- Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.
Điều 3.Các nhiệm vụ cụ thể và tiến độ thực hiện
1. Tiến độ thực hiện nhóm nhiệm vụ về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại Mục I của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này
1.1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; tổng hợp kết quả rà soát gửi Sở Tư pháp đánh giá chất lượng trước ngày 31/5/2015;
- Trên cơ sở ý kiến đánh giá của Sở Tư pháp, hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 31/7/2015;
- Gửi kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt về bộ, cơ quan ngang bộ để đề nghị xem xét, xử lý theo phạm vi, chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ trước ngày 31/8/2015.
1.2. Trách nhiệm của cơ quan phối hợp rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo đề nghị của cơ quan được giao chủ trì.
1.3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
- Xem xét, đánh giá chất lượng rà soát và có văn bản trả lời các đơn vị muộn nhất sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ kết quả rà soát gửi kiểm soát chất lượng theo quy định.
- Tiến hành rà soát độc lập; tổ chức họp tham vấn với các bên có liên quan; lấy ý kiến chuyên gia đối với các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính khi thấy cần thiết để có văn bản đánh giá chất lượng rà soát gửi các đơn vị chủ trì.
2. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ triển khai Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại Mục II của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.
2.1. Trên cơ sở quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã được chuẩn hóa, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh để xây dựng dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành để thực hiện trên địa bàn tỉnh, thời hạn thực hiện cụ thể như sau:
2.1.1. Đối với trường hợp dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính dưới hình thức “Bản sao y bản chính”:
Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi thông báo cho Sở Tư pháp trước ngày 31/10/2015.
2.1.2. Đối với trường hợp có bổ sung thủ tục hành chính hoặc bổ sung bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh:
- Gửi hồ sơ dự thảo Quyết định công bố đến Sở Tư pháp để kiểm soát chất lượng trước ngày 30/9/2015.
- Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm soát chất lượng hồ sơ dự thảo quyết định công bố trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Trên cơ sở văn bản kiểm soát chất lượng của Sở Tư pháp, cơ quan chủ trì có trách nhiệm tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo quyết định công bố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước ngày 31/10/2015;
2.2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo đăng tải đầy đủ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; đồng thời gửi quyết định công bố (gồm bản giấy và file điện tử) đến Sở Tư pháp để thực hiện cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
2.3. Sở Tư pháp thực hiện chuẩn hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, hoàn thành trước ngày 30/11/2015.
2.4. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết ngay sau khi quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành; hoàn thành trước ngày 31/12/2015.
Điều 4.Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả tại đơn vị, địa phương mình.
Đối với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của đơn vị, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25/02/2015 để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp thực hiện.
2. Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện quyết định này tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
Nguyễn Minh Quang
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi