Quyết định 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công nhận đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V

Thuộc tính văn bản
Quyết định 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công nhận đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 50/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 31/08/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------
Số: 50/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nghệ An, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ SƠN HẢI, HUYỆN QUỲNH LƯU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V
-----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch và đô thị 2009;
Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Căn cứ Nghị quyết số 178/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công nhận đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, cơ quan đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện, thành, thị ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐB QH tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Lưu;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PVP, Thư ký CT, Trung tâm TH-CB, các Phòng tham mưu;
- Lưu: Văn thư, CVXD (5b);
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực