Quyết định 494/QĐ-UBND Trà Vinh 2024 Danh mục TTHC lĩnh vực xúc tiến thương mại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 494/QĐ-UBND

Quyết định 494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà VinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:494/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quỳnh Thiện
Ngày ban hành:28/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TRÀ VINH
________

Số: 494/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Trà Vinh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt
quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương
mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

___________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-BCT ngày 05 tháng 03 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố trong thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 10/TTr-SCT ngày 22 tháng 3 năm 2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố mới kèm theo Quyết định này Danh mục 05 (Năm) thủ tục hành chính (TTHC) và phê duyệt 07 (Bảy) Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương căn cứ Quyết định này thông báo và đăng tải công khai danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa; Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương. Truy cập địa chỉ http://csdl.dichvucong.gov.vn để khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, cung cấp nội dung TTHC cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và niêm yết, công khai TTHC theo quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, vận hành quy trình điện tử trong giải quyết TTHC tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cục kiểm soát TTHC-Văn phòng CP;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Trung tâm PVHCC tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);

- Lưu: VT, THNV.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Thiện

Phụ lục I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỒ MỚI LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

____________________

 

Stt

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Mức độ cung cấp dịch vụ

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (Nếu có)

Cơ quan thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

1.

2.002604

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Toàn trình

20 ngày làm việc:

Trường hợp không xin ý kiến theo khoản 8 Điều 26 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP, được sửa đổi tại điểm e khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2024/NĐ-CP

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh

Không

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) hoặc nộp trực tuyến qua hệ thống Cổng dịch vụ công

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

40 ngày làm việc:

Trường hợp xin ý kiến theo khoản 8 Điều 26 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP, được sửa đổi tại điểm e khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2024/NĐ-CP

2.

2.002605

Sửa đổi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Toàn trình

14 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh

Không

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch Vụ BCCI hoặc nộp trực tuyến qua hệ thống Cổng dịch vụ công

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

3.

2.002606

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Toàn trình

14 ngày làm việc: Trường hợp Giấy phép bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh

Không

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch Vụ BCCI hoặc nộp trực tuyến qua hệ thống Cổng dịch vụ công

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

26 ngày làm việc: Trường hợp Giấy phép thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện sang tỉnh khác

4.

2.002607

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Toàn trình

14 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh

Không

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ BCCI hoặc nộp trực tuyến qua hệ thống Cổng dịch vụ công

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

5.

2.002608

Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Toàn trình

30 ngày làm việc

 

Phụ lục II. QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

______________________

 

1. Tên thủ tục hành chính (TTHC): Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. (Mã TTHC: 2.002604- Mức độ: toàn trình)

1.1. Trường hợp không xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo quy định tại khoản 8 Điều 26 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP, được sửa đi tại điểm e khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2024/NĐ-CP.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc x 08 giờ/ngày làm việc = 160 giờ làm việc

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian (TG) quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước

1

Bộ phận một cửa - Trung tâm Phục vụ Hành chính công (PV HCC) tỉnh

Công chức một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước

2

Phòng Quản lý Thương mại - Chuyên viên

Công chức nghiệp vụ

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Thẩm định thực tế tại cơ sở; xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Soạn dự thảo văn bản trả lời; trình lãnh đạo phòng xem xét.

144 giờ

 

 

 

Bước

3

Phòng Quản lý Thương mại - Lãnh đạo phòng

Công chức lãnh đạo phòng

- Xem xét văn bản trả lời; trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt.

04 giờ

 

 

 

Bước

4

Ban Giám đốc Sở

Công chức lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

04 giờ

 

 

 

Bước

5

Văn phòng Sở - Chuyên viên

Công chức (Văn thư - Thủ quỹ)

- Vào sổ lưu, phát hành và đóng dấu.

- Xuất lai thu phí, lệ phí (nếu có)

- Gửi kết quả đến Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

04 giờ

 

 

 

Bước

6

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không tính thời gian

 

 

 

1.2. Trường hợp xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo quy định tại khoản 8 Điều 26 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP, được sửa đổi tại điểm e khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2024/NĐ-CP.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc x 08 giờ/ngày làm việc = 320 giờ làm việc

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước

1

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước

2

Phòng Quản lý Thương mại - Chuyên viên

Công chức nghiệp vụ

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Thẩm định thực tế tại cơ sở; xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Soạn dự thảo văn bản trả lời; trình lãnh đạo phòng xem xét.

304 giờ

 

 

 

Bước

3

Phòng Quản lý Thương mại - Lãnh đạo phòng

Công chức lãnh đạo phòng

- Xem xét văn bản trả lời; trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt.

04 giờ

 

 

 

Bước

4

Ban Giám đốc Sở

Công chức lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

04 giờ

 

 

 

Bước

5

Văn phòng Sở - Chuyên viên

Công chức (Văn thư - Thủ quỹ)

- Vào sổ lưu, phát hành và đóng dấu.

- Xuất lai thu phí, lệ phí (nếu có)

- Gửi kết quả đến Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

04 giờ

 

 

 

Bước

6

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không tính thời gian

 

 

 

2. Tên TTHC: Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mã TTHC: 2.002605 - Mức độ: toàn trình)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 14 ngày làm việc x 08 giờ/ngày làm việc = 112 giờ làm việc

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước

1

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước

2

Phòng Quản lý Thương mại - Chuyên viên

Công chức nghiệp vụ

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Thẩm định thực tế tại cơ sở; xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Soạn dự thảo văn bản trả lời; trình lãnh đạo phòng xem xét.

96 giờ

 

 

 

Bước

3

Phòng Quản lý Thương mại - Lãnh đạo phòng

Công chức lãnh đạo phòng

- Xem xét văn bản trả lời; trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt.

04 giờ

 

 

 

Bước

4

Ban Giám đốc Sở

Công chức lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

04 giờ

 

 

 

Bước

5

Văn phòng Sở - Chuyên viên

Công chức (Văn thư - Thủ quỹ)

- Vào sổ lưu, phát hành và đóng dấu.

- Xuất lai thu phí, lệ phí (nếu có).

- Gửi kết quả đến Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

04 giờ

 

 

 

Bước

6

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không tính thời gian

 

 

 

3. Tên TTHC: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mã TTHC: 2.002606 - Mức độ: toàn trình)

3.1. Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 14 ngày làm việc x 08 giờ/ngày làm việc = 112 giờ làm việc

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước

1

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước

2

Phòng Quản lý Thương mại - Chuyên viên

Công chức nghiệp vụ

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Thẩm định thực tế tại cơ sở; xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Soạn dự thảo văn bản trả lời; trình lãnh đạo phòng xem xét.

96 giờ

 

 

 

Bước

3

Phòng Quản lý Thương mại - Lãnh đạo phòng

Công chức lãnh đạo phòng

- Xem xét văn bản trả lời; trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt.

04 giờ

 

 

 

Bước

4

Ban Giám đốc Sở

Công chức lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

04 giờ

 

 

 

Bước

5

Văn phòng Sở - Chuyên viên

Công chức (Văn thư - Thủ quỹ)

- Vào sổ lưu, phát hành và đóng dấu.

- Xuất lai thu phí, lệ phí (nếu có).

- Gửi kết quả đến Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

04 giờ

 

 

 

Bước

6

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không tính thời gian

 

 

 

3.2. Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 26 ngày làm việc x 08 giờ/ngày làm việc = 208 giờ làm việc

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước

1

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước

2

Phòng Quản lý Thương mại - Chuyên viên

Công chức nghiệp vụ

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Thẩm định thực tế tại cơ sở; xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Soạn dự thảo văn bản trả lời; trình lãnh đạo phòng xem xét.

192 giờ

 

 

 

Bước

3

Phòng Quản lý Thương mại - Lãnh đạo phòng

Công chức lãnh đạo phòng

- Xem xét văn bản trả lời; trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt.

04 giờ

 

 

 

Bước

4

Ban Giám đốc Sở

Công chức lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

04 giờ

 

 

 

Bước

5

Văn phòng Sở - Chuyên viên

Công chức (Văn thư - Thủ quỹ)

- Vào sổ lưu, phát hành và đóng dấu.

- Xuất lai thu phí, lệ phí (nếu có).

- Gửi kết quả đến Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

04 giờ

 

 

 

Bước

6

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không tính thời gian

 

 

 

4. Tên TTHC: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mã TTHC: 2.002607 - Mức độ: toàn trình)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 14 ngày làm việc x 08 giờ/ngày làm việc = 112 giờ làm việc

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước

1

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước

2

Phòng Quản lý Thương mại - Chuyên viên

Công chức nghiệp vụ

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Thẩm định thực tế tại cơ sở; xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Soạn dự thảo văn bản trả lời; trình lãnh đạo phòng xem xét.

96 giờ

 

 

 

Bước

3

Phòng Quản lý Thương mại - Lãnh đạo phòng

Công chức lãnh đạo phòng

- Xem xét văn bản trả lời; trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt.

04 giờ

 

 

 

Bước

4

Ban Giám đốc Sở

Công chức lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

04 giờ

 

 

 

Bước

5

Văn phòng Sở - Chuyên viên

Công chức (Văn thư - Thủ quỹ)

- Vào sổ lưu, phát hành và đóng dấu.

- Xuất lai thu phí, lệ phí (nếu có).

- Gửi kết quả đến Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

04 giờ

 

 

 

Bước

6

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không tính thời gian

 

 

 

5. Tên TTHC: Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mã TTHC: 2.002608 - Mức độ: toàn trình)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 08 giờ/ngày làm việc = 240 giờ làm việc

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước

1

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước

2

Phòng Quản lý Thương mại - Chuyên viên

Công chức nghiệp vụ

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Thẩm định thực tế tại cơ sở; xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Soạn dự thảo văn bản trả lời; trình lãnh đạo phòng xem xét.

224 giờ

 

 

 

Bước

3

Phòng Quản lý Thương mại - Lãnh đạo phòng

Công chức lãnh đạo phòng

- Xem xét văn bản trả lời; trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt.

04 giờ

 

 

 

Bước

4

Ban Giám đốc Sở

Công chức lãnh đạo cơ quan

- Phê duyệt kết quả.

04 giờ

 

 

 

Bước

5

Văn phòng Sở - Chuyên viên

Công chức (Văn thư -Thủ quỹ)

- Vào sổ lưu, phát hành và đóng dấu.

- Xuất lai thu phí, lệ phí (nếu có).

- Gửi kết quả đến Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

04 giờ

 

 

 

Bước

6

Bộ phận một cửa - Trung tâm PV HCC tỉnh

Công chức một cửa

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không tính thời gian

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi