Quyết định 4635/QĐ-UBND Bình Định 2021 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua - khen thưởng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

________

Số: 4635/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Bình Định, ngày 19 tháng 11 năm 2021

 

                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua- khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 662/TTr-SNV ngày 17 tháng 11 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 20 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua - khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ đã được phê duyệt phương án đơn giản hóa (rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính) theo Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và thi đua, khen thưởng thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã và Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng dự thảo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nội dung được công bố tại Điều 1 Quyết định này trước ngày 05 tháng 12 năm 2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- Bộ Nội vụ;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Bưu điện tỉnh;

- VNPT Bình Định;

- LĐVP UBND tỉnh;

- TT TH - CB, P. HC - TC;

- Lưu: VT, KSTT, K2.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang

 

 

 

 
 
 

DANH MỤC 20 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4635/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm

tiếp nhận và trả kết

quả giải quyết TTHC

Tiếp nhân và trả kết quả qua BCCI

Mức độ DVC trực tuyến

Phí, lệ phí (nếu có)

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý

TTHC liên thông

Mã số TTHC

Mức độ 3

Mức độ 4

Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

1.

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (1.000924.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà

Trưng, thành phố Quy Nhơn

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI, mức độ

DVC trực tuyến

- Luật thi đua, khen

thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày

14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ - Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp tỉnh

2.

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương

(2.000449.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà

Trưng, thành phố Quy Nhơn

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết,

tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI, mức độ

DVC trực tuyến

- Luật thi đua, khen

thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày

14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ - Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp tỉnh

3.

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

(2.000437.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà

Trưng, thành phố Quy Nhơn

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết,

tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI, mức độ

DVC

trực tuyến

- Luật thi đua, khen

thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày

14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ - Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp tỉnh

4.

Tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

(1.000898.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà

Trưng, thành phố Quy Nhơn

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ

BCCI, mức độ

DVC trực

tuyến

- Luật thi đua, khen

thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày

14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ - Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp tỉnh

5.

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương cho gia đình

(2.000418.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà

Trưng, thành phố Quy Nhơn

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết,

tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI,

mức độ

DVC trực tuyến

- Luật thi đua, khen

thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày

14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ - Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp tỉnh

6.

Tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(1.000934.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà

Trưng, thành phố Quy Nhơn

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI, mức độ

DVC trực tuyến

- Luật thi đua, khen

thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày

14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ - Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp tỉnh

7.

Tặng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại

(1.000618.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà

Trưng, thành phố Quy Nhơn

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI, mức độ

DVC trực tuyến

- Luật thi đua, khen

thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày

14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ - Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp tỉnh

8.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

(2.000287.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà

Trưng, thành phố Quy Nhơn

Không

-

X

Không

Thời hạn giải quyết,

tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI, mức độ

DVC trực tuyến

- Luật thi đua, khen

thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày

14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ - Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp tỉnh

9.

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất

(2.000422.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà

Trưng, thành phố Quy Nhơn

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết,

tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI, mức độ

DVC trực tuyến

- Luật thi đua, khen

thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày

14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ - Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp tỉnh

Tổng cộng: 09 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Tiếp nhận và trả kết quả qua

BCCI

Mức độ DVC trực tuyến

Phí, lệ

phí (nếu

có)

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý

TTHC liên thông

Mã số TTHC

Mức độ 3

Mức độ 4

Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

1.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

(2.000414.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bộ phận một cửa cấp huyện

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

- Quyết định số

4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

-

2.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

(2.000402.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bộ phận một cửa cấp huyện

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

- Quyết định số

4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

-

3.

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

(1.000843.000.00.00.U08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bộ phận một cửa cấp huyện

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

- Quyết định số

4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

-

4.

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (2.000385.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bộ phận một cửa cấp huyện

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

- Quyết định số

4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

-

5.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

(2.000374.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bộ phận một cửa cấp huyện

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

- Quyết định số

4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp huyện

6.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đối ngoại

(2.000364.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bộ phận một cửa cấp huyện

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

- Quyết định số

4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp huyện

7.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

(1.000804.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận một cửa cấp huyện

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

- Quyết định số

4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cấp huyện

Tổng cộng: 07 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Tiếp nhận và trả kết quả qua

BCCI

Mức độ DVC trực tuyến

Phí, lệ

Phí (nếu

có)

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý

TTHC liên thông

Mã số TTHC

Mức độ 3

Mức độ 4

Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

1.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị (1.000775.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận một cửa cấp xã

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

- Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

-

2.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

(2.000346.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận một cửa cấp xã

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

- Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

-

3.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

(1.000748.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận một cửa cấp xã

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

- Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

-

4.

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

(2.000337.000.00.00.H08)

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận một cửa cấp xã

Không

-

x

Không

Thời hạn giải quyết

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

- Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

-

Tổng cộng: 04 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 4635/QĐ-UBND

Quyết định 4635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua - khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4635/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lâm Hải Giang
Ngày ban hành:19/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 2549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Lao động-Tiền lương, Hành chính, COVID-19

Vui lòng đợi