Quyết định 46/1999/QĐ-UBND Quảng Bình Quy chế tiêu chuẩn công nhận Làng văn hoá - Tiểu khu phố văn hoá - Bản văn hoá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

____________

Số: 46/1999/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Đồng Hới, ngày 06 tháng 12 năm 1999

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

Về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn công nhận Làng văn hoá - Tiểu khu phố văn hoá - Bản văn hoá

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 25/1999/QĐ-UB ngày 03 tháng 5 năm 1999 của của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh Gia đình văn hoá - Làng văn hoá tỉnh Quảng Bình;

- Theo đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo Xây dựng nếp sống văn minh Gia đình văn hoá, Làng văn hoá tỉnh Quảng Bình và của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tiêu chuẩn công nhận Làng văn hoá - Tiểu khu văn hoá - Bản văn hoá”.

Điều 2: Quy định này ban hành kèm theo Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2000. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các nội dung trong quá trình xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và tổ chức xét đề nghị công nhận Làng văn hoá hàng năm.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Xây dựng Nếp sống văn minh - Gia đình văn hoá - Làng văn hoá tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TV Tỉnh uỷ;

- TTHĐND tỉnh;          Báo cáo

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Các đoàn thể chính trị, xã hội

   (để phối hợp thực hiện);

- Lưu VT, CVNC.

 

TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Phan Việt Dũng

 

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN LÀNG VĂN HOÁ - TIỂU KHU PHỐ VĂN HOÁ - BẢN VĂN HOÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/1999/QĐ-UB ngày 06/12/1999 của UBND tỉnh Quảng Bình)


 

Trong công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay, việc xây dựng Làng văn hoá - Tiểu khu phố văn hoá - Bản văn hoá có ý nghĩa quan trọng gắn liền với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

Việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận Làng văn hoá - Tiểu khu phố văn hoá - Bản văn hoá là một yêu cầu cấp thiết, nhằm định hướng cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” ở tỉnh ta hiện nay theo tinh thần Nghị quyết TW 5 (khoá VIII) của Đảng.

Tiêu chuẩn Làng văn hoá - Tiểu khu phố văn hoá - Bản văn hoá gồm các nội dung sau đây:

 

I . VỀ XÂY DỰNG HƯƠNG ƯỚC - QUY ƯỚC

1. Phải có hương ước, quy ước xây dựng nếp sống văn hoá ở cơ sở. Nội dung của hương ước, quy ước phản ánh được nét đặc thù của địa phương, đề cập tới các lĩnh vực nếp sống cá nhân, gia đình, cộng đồng dân cư, bảo vệ vốn văn hoá truyền thống, xây dựng và phát triển kinh tế, bài trừ các hủ tục lạc hậu, hình thành những nghi thức văn hoá, tiến bộ.

2. Quy ước, hương ước phải được quần chúng nhân dân bàn bạc thông qua, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý của chính quyền địa phương.

II. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI

 

1. Xây dựng nếp sống cá nhân lành mạnh, có văn hoá, lao động sản xuất có hiệu quả.

2. Có phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở khu vực đồng bằng nông thôn ít nhất có 50% gia đình được cấp giấy chứng nhận gia đình văn hoá; 60% ở khu vực đô thị.

3. Có từ 4 - 5 mặt hoạt động khá theo các nội dung sau:

- Có Đài truyền thanh xã hoặc cụm truyền thanh của làng - tiểu khu phố hoạt động thường xuyên. Đối với bản ở khu vực miền núi, rẻo cao ít nhất có 50% hộ gia đình có ra-đi-o.

- Có đội văn nghệ hoặc đội tuyên truyền hoạt động thường xuyên.

- Có tủ sách công cộng hoặc tủ sách gia đình, câu lạc bộ, có điểm sinh hoạt văn hoá, bảo vệ tốt di tích lịch sử văn hoá và các giá trị văn hoá truyền thống.

- Có phong trào hoạt động thể dục thể thao.

- Thực hiện tốt các quy định của Chính phủ trong việc cưới, việc tang và lễ hội (theo tinh thần Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

- Không có các tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề, mại dâm, nghiện hút... đặc biệt là không có trọng án hình sự. Không có hộ sản xuất kinh doanh hàng giả, buôn lậu và chứa chấp hành lậu.

- Chăm lo đến cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

4. Về y tế

- Thực hiện tốt chương trình và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, hạn chế số trẻ em suy dinh dưỡng (đảm bảo số trẻ bị suy dinh dưỡng dưới mức trung bình của tỉnh).

- 80% gia đình có đủ các công trình vệ sinh: nước sinh hoạt, nhà tắm, hố xí... hợp vệ sinh.

- Thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ. Đối với khu vực đô thị, không có hộ trong độ tuổi quy định sinh con thứ 3; đối với khu vực nông thôn, tỉ lệ sinh con thứ 3 dưới mức trung bình của tỉnh.

5. Về giáo dục

- Đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Đối với khu vực đô thị phải phổ cập tiểu học, tiến tới phổ cập trung học cơ sở. 95% số cháu 5 tuổi được vào lớp mẫu giáo. Đối với khu vực nông thôn, hoàn thành xoá mù chữ và phổ cập tiểu học.

- Có cơ sở vật chất nhà trẻ, mẫu giáo theo đúng quy định.

III. VỀ KINH TẾ

 

- Trên 80% hộ gia đình có cuộc sống ổn định chăm lo giải quyết việc làm, không để có người thất nghiệp, thực hiện có hiểu quả chương trình xoá đói, giảm nghèo, đối với khu vực đô thị không có hộ đói, hộ nghèo dưới 10%.

- Có mức thu nhập bình quân trên mức trung bình của tỉnh; các hộ chính sách: thương binh, gia đình liệt sỹ, bệnh binh, người có công với cách mạng có mức sống bằng mức trung bình của địa phương trở lên.

- Có đường giao thông nông thôn thuận lợi cho việc giao thông đi lại của nhân dân.

- Từng bước ngói hoá nhà ở, nhà kiên cố, nhà cao tầng, tiến tới xoá hết hộ tranh tre nứa, lá.

- Đối với khu vực đã có điện lưới quốc gia, 90% hộ có điện phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, quản lý và sử dụng điện an toàn.

IV. VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

 

1. Có phong trào xây dựng nếp sống cộng đồng tốt, đảm bảo trật tự trị an làng, bản, khu phố và nơi công cộng; không có trộm cắp, đánh nhau và các tệ nạn xã hội nghiêm trọng, Có tổ chức hoà giải trong dân.

2. Không có người vi phạm nghiêm trọng luật pháp và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

3. Thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự, không có người đào ngũ.

4. Triển khai và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cộng đồng dân cư làng, bản, tiểu khu phố.

V. TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC

 

Kể từ năm 2000, để xét công nhận danh hiệu “Làng văn hoá” cấp tỉnh, ít nhất làng, bản, tiểu khu phố đó phải đạt danh hiệu Làng văn hoá cấp huyện, thị xã 2 năm liên tục.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề gì nảy sinh ngoài phạm vị điều chỉnh của Quy định này, UBND các huyện, thị xã, Ban chỉ đạo kịp thời đề xuất để UBND tỉnh nghiên cứu bổ sung cho phù hợp.

Nơi nhận:

- TV Tỉnh uỷ; 

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;                Báo cáo

- UBMTTQVN tỉnh;

- Các đoàn thể chính trị, xã hội

   (để phối hợp thực hiện);

- UBND các huyện, thị xã;

- Các thành viên BCĐ;

- Lưu VT, CVNC.

 

TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Phan Việt Dũng

 

 

 

thuộc tính Quyết định 46/1999/QĐ-UBND

Quyết định 46/1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn công nhận Làng văn hoá - Tiểu khu phố văn hoá - Bản văn hoá
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:46/1999/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Việt Dũng
Ngày ban hành:06/12/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 46/1999/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi