Quyết định 4589/QĐ-UBND Hà Nội 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

Số: 4589/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

-----------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 140/TTr-SXD(VP) ngày 14/6/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 31 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điu 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưng các ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- T
hường trực: TU, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VP UBTP: CVP, các PVP, các phòng: TKBT, KSTTHC, HCTC VX;
- Trung tâm Tin học - Công báo TP (để xây dựng quy trình điện tử);
- Lưu VT, SXD, KSTTH
(đ).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: XÂY DỰNG, NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ, HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định s4589/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)

 

STT

Tên Quy trình

Ký hiệu

1.

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

QT-15

2.

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

QT-16

3.

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

QT-17

4.

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

QT-18

5.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)

QT-19

6.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

QT-20

7.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

QT-21

8.

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hng II, III

QT-22

9.

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

QT-23

10.

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

QT-24

11.

Quy trình thẩm định dự án/điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội, xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

QT-25

12.

Quy trình thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án sử dụng vốn khác xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

QT-26

13.

Quy trình Thẩm định thiết kế, dự toán/ điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội

QT-27

14.

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội

QT-28

15.

Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội

QT-29

16.

Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thm quyn của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 (trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư, Luật đầu tư công)

QT-30

17.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

QT-31

18.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

QT-32

19.

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

QT-33

20.

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước

QT-34

21.

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

QT-35

22.

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

QT-36

23.

Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu Nhà nước

QT-37

24.

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

QT-38

25.

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

QT-39

26.

Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước CM tháng 8/1945 cải thiện nhà ở (Hỗ trợ 25 triệu đồng)

QT-40

27.

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

QT-41

28.

Cấp mới chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản

QT-42

29.

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản:

Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng

Do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

QT-43

30.

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát trin nhà ở trên địa bàn thành phHà Nội đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư

QT-44

31.

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các dự án do UBND Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã quyết định việc đầu tư

QT-45

 

 

                                                                    

Thuộc tính văn bản
Quyết định 4589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:4589/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:27/08/2019Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực