Quyết định 4536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trên cơ sở sửa đổi, bãi bỏ và ban hành mới thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
Số: 4536/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CƠ SỞ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ VÀ BAN HÀNH MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính sửa đổi; 11 thủ tục hành chính mới ban hành và 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Thường trực: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Website Chính phủ;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, NC, NN, TH, HCTC;
- Trung tâm Tin học Công báo TP;
- Cổng giao tiếp Điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, SNN&PTNT.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 09 năm 2014 của Chủ tịch Ủy nhân dân thành phố Hà Nội)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI

STT
Tên thủ tục hành chính bị sửa đổi
Tên thủ tục hành chính đã sửa đổi
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật (Áp dụng với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do Sở Kế hoạch đầu tư cấp. Bao gồm: Cơ sở giết mổ, Cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản,...)
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm sản phẩm động vật (cấp Thành phố quản lý)
Thú y
Chi cục Thú y
2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (Đơn vị có Giấy đăng ký kinh doanh do cấp Trung ương, cấp tỉnh hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế cấp)
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (cấp Thành phố quản lý)
Thủy sản
Chi cục thủy sản
3
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng vật thể bảo quản nội địa
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng vật thể bảo quản nội địa
Bảo vệ thực vật
Chi cục Bảo vệ thực vật
4
Tiếp nhận Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi
Tiếp nhận Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi
Chăn nuôi
Sở Nông nghiệp và PTNT
5
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
(Áp dụng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quận, huyện, thị xã cấp đăng ký kinh doanh).
Ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp quận, huyện, thị xã quản lý)
Nông lâm sản, Thủy sản
Cấp quận, huyện, thị xã

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
1
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm sản phẩm động vật với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (cấp Thành phố quản lý)
Thú y
Chi cục Thú y
2
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm rau, quả và chè tươi (cấp Thành phố quản lý).
Bảo vệ thực vật (BVTV)
Chi cục Bảo vệ thực vật
3
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm rau, quả và chè tươi (cấp Thành phố quản lý).
4
Tiếp nhận Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
5
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (cấp Thành phố quản lý).
Thủy sản
Chi cục Thủy sản
6
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cấp Thành phố quản lý)
Nông lâm sản, Thủy sản
Chi cục Thú y, Chi cục BVTV, CC Quản lý chất lượng NLS thủy sản, CC Thủy sản
7
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (cấp quận, huyện, thị xã quản lý)
Nông lâm sản, Thủy sản
Quận huyện, thị xã
8
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm (cấp quận, huyện, thị xã quản lý)
9
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp xã, phường, thị trấn quản lý).
Nông lâm sản, thủy sản
Ủy ban nhân dân xã, phường
10
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (xã, phường, thị trấn quản lý)
11
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP (cấp xã, phường, thị trấn quản lý)

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT
Tên thủ tục hành chính bãi bỏ
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
1
Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau quả chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh) -
Số hồ sơ: T-HNO-186548-TT
(Ban hành kèm theo quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội)
Nông nghiệp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2
Thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh)
Số hồ sơ: T-HNO-148491-TT
(Ban hành kèm theo quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội)
3
Thủ tục tiếp công dân
Số hồ sơ: T-HNO-149816-TT
(Ban hành kèm theo quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội)
4
Thủ tục giải quyết khiếu nại
Số hồ sơ: T-HNO-094339-TT
(Ban hành kèm theo quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội)
5
Thủ tục đơn thư
Số hồ sơ: T-HNO-149851-TT
(Ban hành kèm theo quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội)
6
Thủ tục giải quyết tố cáo
Số hồ sơ: T-HNO-094407-TT
(Ban hành kèm theo quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội)
7
Thẩm định, phê duyệt án đầu tư xây dựng công trình (được ủy quyền) - nhóm A
Số hồ sơ: T-HNO-186559 -TT
(Ban hành kèm theo quyết định số 4277/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND Thành phố)
Kế hoạch và đầu tư
8
Thẩm định, phê duyệt án đầu tư xây dựng công trình (được ủy quyền) - nhóm B
Số hồ sơ: T-HNO-186575-TT
(Ban hành kèm theo quyết định số 4277/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND Thành phố)
9
Ý kiến tham gia thẩm định Thiết kế cơ sở (nhóm A)
Số hồ sơ: T-HNO-149682-TT
(Ban hành kèm theo quyết định số 4277/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND Thành phố)

PHẦN II: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(sau khi được sửa đổi và ban hành mới)

STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
Trang
I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ
 
 
 
1
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm sản phẩm động vật (cấp Thành phố quản lý)
Thú y
Chi cục Thú y
7
2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm sản phẩm động vật với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (cấp Thành phố quản lý)
14
3
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm rau, quả và chè tươi (cấp Thành phố quản lý).
BVTV
Chi cục BVTV
21
4
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm rau, quả và chè tươi (cấp Thành phố quản lý).
27
5
Tiếp nhận Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
34
6
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng vật thể bảo quản nội địa
 
 
38
7
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (cấp Thành phố quản lý)
Thủy sản
Chi cục Thủy sản
41
8
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (cấp Thành phố quản lý).
48
9
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cấp Thành phố quản lý)
Nông lâm sản, Thủy sản
Chi cục Thúy, Chi cục BVTV, Chi cục Quản lý chất lượng NLS thủy sản, Chi cục Thủy sản
55
10
Tiếp nhận Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi
Chăn nuôi
Sở Nông nghiệp và PTNT
58
II
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
 
 
11
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp quận, huyện, thị xã quản lý)
 
 
62
12
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (cấp quận, huyện, thị xã quản lý)
Nông lâm sản, Thủy sản
Quận huyện, thị xã
68
13
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm (cấp quận, huyện, thị xã quản lý)
74
II
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 
 
14
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp xã, phường, thị trấn quản lý).
Nông lâm sản, thủy sản
Ủy ban nhân dân xã, phường
77
15
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (cấp xã, phường, thị trấn quản lý)
83
16
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm (cấp xã, phường, thị trấn quản lý)
89

 
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
Thuộc tính văn bản
Quyết định 4536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trên cơ sở sửa đổi, bãi bỏ và ban hành mới thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4536/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 03/09/2014 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực