Quyết định 4456/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2019 về việc đính chính văn bản

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 4456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính văn bản
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4456/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 16/10/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------------

Số: 4456/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đính chính văn bản

--------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư được sửa đi, bố sung theo Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Thực hiện ý kiến của Bộ Nội vụ tại Kết luận số 6264/KL-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2017 và ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 10374/BCT-PC ngày 20 tháng 12 năm 2018;

Xét đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 5293/TTr-STP-KTrVB ngày 12 tháng 9 năm 2019;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung các Quyết định sau đây:
1. Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: Bỏ đoạn “Căn cứ Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016;”
2. Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tố chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.
Đính chính ngày có hiệu lực tại Điều 2 “Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016” thành:
“Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2016.”
3. Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm ,2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.
Đính chính ngày có hiệu lực tại Điều 2 “Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2016” thành:
“Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016”.
4. Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hồ Chí Minh.
a) Bổ sung tiêu đề của các Điều tại Quyết định:
- Tại “Điều 2.” (trang 1) đính chính thành: “Điều 2. Trách nhiệm của Sở Công Thương ”
- Tại “Điều 3.” (trang 1) đính chính thành: “Điều 3. Hiệu lực thi hành”
- Tại “Điều 4. ” (trang 2) đính chính thành: “Điều 4. Tổ chức thực hiện ”
b) Đính chính, bổ sung vào phần “Nơi nhận” tại trang 2 của Quyết định:
- Sau cụm từ “Như Điều 4”, bổ sung cụm từ: “Văn phòng Chính phủ”.
- Sau cụm từ “VBUB: các PVP”, bổ sung cụm từ: “Sở Tư pháp”.
5. Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm, 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
a) Đính chính phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản: “Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm” thành:
“Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm”
b) Bố sung tiêu đề của các Điều tại Quyết định:
- Tại “Điều 2.” (trang 1) đính chính thành: “Điều 2. Hiệu lực thi hành ”
- Tại “Điều 3.” (trang 2) đính chính thành: “Điều 3. Tổ chức thực hiện ”
c) Đính chính, bổ sung vào phần “Nơi nhận” tại trang 2 của Quyết định như sau: Sau cụm từ “VBUB: các PVP” bổ sung cụm từ: “Sở Tư pháp”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Văn phòng Chính phủ;

Bộ Tư pháp (Cục KTrVB);

Bộ Nội vụ (Vụ Pháp chế);

Bộ Công Thương (Vụ Pháp chế);

- TT UB: CT; các PCT;

- Sở - ban ngành TP,

Phòng Kiểm tra văn bản sở Tư pháp;

- UBND các huyện - quận;

- VP UB: CVP, các PVP;

Các phòng chuyên viên;

Trung tâm Công báo; CITYWEB;

Lưu: VT, (NCPC-TNh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phong

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực