Quyết định 4369/QĐ-UBND Bình Định 2020 Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4369/QĐ-UBND

Quyết định 4369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4369/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành:23/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4369/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2040/TTr-SGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện cụ thể hóa việc áp dụng thực thi phương án đơn giản hóa đối với 02 thủ tục hành chính đã được thông qua tại Điều 1 của Quyết định này.
Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /     /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

nhayThủ tục "Công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia" được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục I Quyết định 110/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

I. Thủ tục: Công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia (Mã TTHC: 1.000288.000.00.00.H08)

1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề nghị cắt giảm thời gian thủ tục Công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia được công bố tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 120 ngày làm việc giảm còn 115 ngày làm việc (giảm 05 ngày làm việc).

Lý do: Qua quá trình giải quyết thủ tục Công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia là còn dài so với thực tế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân, đề nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 120 ngày làm việc xuống còn 115 ngày làm việc, quy trình xử lý thủ tục hành chính với trình tự như sau:

Quyết định 4369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Ghi chú:

(1): Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ;

(2): Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

(3): Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét;

(4): UBND tỉnh xem xét, ký duyệt hồ sơ chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

(5) Trả kết quả cho công dân.

 

2. Kiến nghị thực thi:

Tại Điều 27, Điều 28, Điều 33 và khoản 1 Điều 38 của Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, trong đó, tại khoản 1 Điều 38 của Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT quy định như sau: "Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường mầm non (Mẫu Bằng công nhận theo Phụ lục II)"

Do đó, theo nội dung tại Điểm 1, Mục I của Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu trên, đề nghị sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 38 của Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT như sau: " Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường mầm non (Mẫu Bằng công nhận theo Phụ lục II)"

3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 377.708.270 đồng/năm;

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 352.226.110 đồng/năm;

- Chi phí tiết kiệm cho cá nhân, tổ chức: 25.482.160 đồng/năm;

- Tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện TTHC: 4,16%;

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 6,7%.

nhayThủ tục "Công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia" được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục I Quyết định 110/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 1.nhay

II. Thủ tục: Công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia (Mã TTHC: 1.000280.000.00.00.H08)

1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề nghị cắt giảm thời gian thủ tục Công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia được công bố tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 120 ngày làm việc giảm còn 115 ngày làm việc (giảm 05 ngày làm việc).

Lý do: Qua quá trình giải quyết thủ tục Công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia là còn dài so với thực tế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân, đề nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 120 ngày làm việc xuống còn 115 ngày làm việc, quy trình xử lý thủ tục hành chính với trình tự như sau:

Quyết định 4369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Ghi chú:

(1): Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ;

(2): Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

(3): Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét;

(4): UBND tỉnh xem xét, ký duyệt hồ sơ chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;

(5): Trả kết quả cho công dân.

 

2. Kiến nghị thực thi:

Tại Điều 27, Điều 28, Điều 33 và khoản 1 Điều 38 Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, trong đó, tại khoản 1 Điều 38 của Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT quy định như sau: "Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường tiểu học (Mẫu Bằng công nhận theo Phụ lục II)".

Do đó, theo nội dung tại Điểm 1, Mục II của Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu trên, đề nghị sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 38 của Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT như sau: "Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường tiểu học (Mẫu Bằng công nhận theo Phụ lục II)".

3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 377.708.270 đồng/năm;

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 352.226.110 đồng/năm;

- Chi phí tiết kiệm cho cá nhân, tổ chức: 25.482.160 đồng/năm;

- Tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện TTHC: 4,16%;

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 6,7%./.

PHỤ LỤC II

MẪU BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
(Ban hanh kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Quyết định 4369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi