Quyết định 425/QĐ-UBND Bình Thuận 2024 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 425/QĐ-UBND

Quyết định 425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kỳ 2019 - 2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:425/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Anh Dũng
Ngày ban hành:28/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Số: 425/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 28 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kỳ 2019 – 2023

__________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 73/TTr-STP ngày 05 tháng 02 năm 2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kỳ 2019 - 2023, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

2. Các danh mục văn bản gồm:

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 216 văn bản.

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 39 văn bản.

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận còn hiệu lực, gồm cả văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần và văn bản chưa có hiệu lực tính đến thời điểm hệ thống hóa: 590 văn bản.

d) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 50 văn bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban ngành; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh (để đăng tải lên Cổng TTĐT tỉnh);
- Lưu: VT, NCKSTTHC.Hữu

CHỦ TỊCH
Đoàn Anh Dũng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH BÌNH THUẬN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023

(Kèm theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

_____________________

 

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Nghị quyết

92/2010/NQ-HĐND

30/6/2010

Về quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

Thay thế bởi Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh

30/8/2021

2

Nghị quyết

40/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Về quy định mức chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 18/8/2021 của HĐND tỉnh

30/8/2021

3

Nghị quyết

42/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 của HĐND tỉnh

15/12/2020

4

Nghị quyết

43/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Về mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho thành viên hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh

04/8/2020

5

Nghị quyết

45/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Về nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh

24/7/2023

6

Nghị quyết

61/2014/NQ-HĐND

18/7/2014

Về việc quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh

24/7/2023

7

Nghị quyết

68/2014/NQ-HĐND

08/12/2014

Về việc thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định tại văn bản

01/01/2020

8

Nghị quyết

70/2014/NQ-HĐND

08/12/2014

Về danh mục và khung mức thu, mức thu tối đa cho các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh

12/4/2018

9

Nghị quyết

76/2014/NQ-HĐND

08/12/2014

Về quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Nghị Quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 18/8/2021 của HĐND tỉnh

30/8/2021

10

Nghị quyết

89/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020

Thay thế bởi Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 26/10/2021 của HĐND tỉnh

05/11/2021

11

Nghị quyết

93/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh

20/12/2021

12

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND

15/7/2016

Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số số 14/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh

04/8/2020

13

Nghị quyết

04/2016/NQ-HĐND

15/7/2016

Về quy định định mức và mức chi thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh

01/02/2020

14

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND

15/7/2016

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh

18/7/2022

15

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND

07/12/2016

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh

20/10/2023

16

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND

17/7/2017

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh

24/7/2023

17

Nghị quyết

29/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh

20/12/2021

18

Nghị quyết

31/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Quy định chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh

20/10/2023

19

Nghị quyết

32/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh

06/8/2019

20

Nghị quyết

33/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh

03/9/2019

21

Nghị quyết

36/2017/NQ-HĐND

14/12/2017

Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh

21/5/2021

22

Nghị quyết

38/2017/NQ-HĐND

19/12/2017

Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh

24/7/2023

23

Nghị quyết

44/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của HĐND tỉnh

07/02/2022

24

Nghị quyết

46/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh

20/12/2021

25

Nghị quyết

47/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh

06/6/2022

26

Nghị quyết

50/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh

20/12/2021

27

Nghị quyết

51/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất; báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; báo cáo xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 của HĐND tỉnh

28/11/2022

28

Nghị quyết

52/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 của HĐND tỉnh

28/11/2022

29

Nghị quyết

53/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh

04/8/2020

30

Nghị quyết

54/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh

20/12/2021

31

Nghị quyết

55/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh

20/12/2021

32

Nghị quyết

56/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Bổ sung điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Thay thế bởi Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 26/10/2021 của HĐND tỉnh

05/11/2021

33

Nghị quyết

73/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh đội trưởng, đội phó của đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội dân phòng, ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh

18/7/2022

34

Nghị quyết

80/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 11/6/2020 của HĐND tỉnh

01/7/2020

35

Nghị quyết

83/2019/NQ-HĐND

02/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh

20/10/2023

36

Nghị quyết

84/2019/NQ-HĐND

02/12/2019

Về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2020

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh

18/7/2022

37

Nghị quyết

16/2020/NQ-HĐND

03/12/2020

Định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2021

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh

20/10/2023

38

Nghị quyết

06/2022/NQ-HĐND

07/7/2022

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023

Thay thế bởi Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh

11/7/2023

39

Nghị quyết

21/2022/NQ-HĐND

08/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND tỉnh

18/12/2023

40

Quyết định

62/2002/ QĐ-UBBT

15/10/2002

Ban hành bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

41

Quyết định

05/2003/QĐ-UBBT

25/2/2003

Ban hành bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

42

Quyết định

54/2003/CT-UBBT

01/8/2003

Phê duyệt và ban hành đề án sắp xếp và chuyển đổi mô hình hoạt động của Ban quản lý điện nông thôn

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

43

Quyết định

81/2004/QĐ-UBBT

15/11/2004

Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

Thay thế bởi Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh

06/10/2022

44

Quyết định

03/2005/QĐ-UBBT

13/01/2005

Quy định tạm thời chính sách, chế độ đối với các lớp bổ túc văn hóa theo Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 27/5/2002 của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ huyện Phú Quý đến năm 2005

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

45

Quyết định

16/2005/QĐ-UBBT

01/3/2005

Điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

46

Quyết định

36/2005/QĐ-UBND

19/5/2005

Điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

47

Quyết định

58/2005/QĐ-UBND

15/9/2005

Điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

48

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND

22/02/2006

Điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

49

Quyết định

28/2006/QĐ-UBND

14/4/2006

Bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

50

Quyết định

65/2006/QĐ-UBND

09/8/2006

Điều chỉnh và bổ sung giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

51

Quyết định

80/2006/QĐ-UBND

11/10/2006

Điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

52

Quyết định

82/2006/QĐ-UBND

12/10/2006

Ban hành Quy định quản lý tần số vô tuyến điện phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên biển

Bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022

15/6/2022

53

Quyết định

104/2006/QĐ- UBND

21/12/2006

Bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

54

Quyết định

58/2007/QĐ-UBND

01/10/2007

Ban hành Quy định về việc cho vay vốn đối với người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh

01/5/2019

55

Quyết định

61/2007/QĐ-UBND

02/10/2007

Thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh

01/5/2019

56

Quyết định

62/2007/QĐ-UBND

02/10/2007

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh

01/5/2019

57

Quyết định

64/2007/QĐ-UBND

05/10/2007

Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

58

Quyết định

70/2007/QĐ-UBND

05/11/2007

Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh

01/5/2019

59

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

25/01/2008

Sửa đổi khoản 2 Điều 5 Quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh

01/5/2019

60

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND

09/4/2008

Ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức, viên chức bằng hộ chiếu phổ thông

Bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh

01/3/2023

61

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND

09/5/2008

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hết hiệu lực (được bãi bỏ bởi Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh)

14/01/2013

62

Quyết định

91/2008/QĐ-UBND

31/10/2008

Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

63

Quyết định

93/2008/QĐ-UBND

31/10/2008

Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã, miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh

19/6/2020

64

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

14/01/2009

Quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh

30/6/2023

65

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

09/02/2009

Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh

03/6/2022

66

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND

25/3/2009

Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá La Gi - thị xã La Gi và cảng cá Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

67

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND

13/7/2009

Bổ sung trường hợp miễn thu lệ phí hộ tịch quy định tại Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

68

Quyết định

53/2009/QĐ-UBND

20/8/2009

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tại cảng Phú Quý, Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

69

Quyết định

62/2009/QĐ-UBND

18/9/2009

Phê duyệt ban hành quy định hành lang bảo vệ kè, bờ Sông Dinh thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh

15/02/2019

70

Quyết định

64/2009/QĐ-UBND

18/9/2009

Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh

20/10/2022

71

Quyết định

70/2009/QĐ-UBND

09/10/2009

Sửa đổi tiêu chuẩn về độ tuổi của phó chủ tịch hội cựu chiến binh cấp xã tại khoản 2 Điều 6 Chương II Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 81/2004/QĐ-UBBT ngày 15/11/2004

Thay thế bởi Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh

06/10/2022

72

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND

04/5/2010

Quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh

30/9/2020

73

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND

12/7/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá La Gi - thị xã La Gi và cảng cá Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong ban hành kèm theo quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

74

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND

21/7/2010

Ban hành Quy định các địa điểm cấm quay phim, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh

10/7/2022

75

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND

25/8/2010

Quy định chế độ chi cho lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh

22/9/2022

76

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND

09/9/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh

01/5/2019

77

Quyết định

43/2010/QĐ-UBND

05/10/2010

Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

78

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

07/3/2011

Ban hành Quy định về quan hệ, quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh

01/9/2021

79

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

5/12/2011

Ban hành Quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh

01/3/2021

80

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND

06/9/2011

Ban hành Quy chế xử lý biến động bất thường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh

01/5/2019

81

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

30/01/2012

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh

01/5/2019

82

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

01/6/2012

Ban hành Quy định tiêu chuẩn các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2011 - 2015.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh

15/6/2022

83

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND

08/6/2012

Quy định định mức chi đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND

30/6/2023

84

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND

16/7/2012

Quy định chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh

10/4/2018

85

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND

31/7/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh

15/10/2020

86

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND

01/8/2012

Về việc cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định tại văn bản

01/01/2016

87

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND

17/9/2012

Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên trẻ em thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh

01/5/2019

88

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND

26/9/2012

Quy định định mức chi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh

30/6/2023

89

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND

26/9/2012

Ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh

07/10/2022

90

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND

15/10/2012

Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu trong việc sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh

18/12/2023

91

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

15/01/2013

Sửa đổi một số điều của Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh

03/6/2022

92

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

24/01/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ- UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh

19/6/2020

93

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND

04/5/2013

Ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao có thành tích cao trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh

30/6/2023

94

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

07/5/2013

Ban hành Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

95

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND

24/5/2013

Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

96

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND

20/6/2013

Ban hành Quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

97

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND

20/8/2013

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh

1/7/2020

98

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND

21/8/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

99

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND

10/9/2013

Điều chỉnh, sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

100

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND

19/11/2013

Ban hành Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh

15/6/2022

101

Quyết định

58/2013/QĐ-UBND

03/12/2013

Sửa đổi khoản 3 Điều 6 “Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

102

Quyết định

60/2013/QĐ-UBND

12/12/2013

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

103

Quyết định

63/2013/QĐ-UBND

19/12/2013

Về việc mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh

19/6/2020

104

Quyết định

65/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

105

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND

14/01/2014

Ban hành Quy định thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật đối với các trường hợp không chấp hành

Bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh

04/7/2023

106

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND

10/02/2014

Ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá tại các cảng, bến cá do Ban quản lý cảng cá Phan Thiết quản lý

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

107

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND

15/5/2014

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh

19/6/2020

108

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND

28/7/2014

Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh

16/11/2020

109

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND

08/8/2014

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh

20/11/2020

110

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND

28/8/2014

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận với các cơ quan, ban ngành trong việc quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh

01/6/2021

111

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND

06/9/2014

Quy định về quản lý dịch vụ internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh

01/3/2020

112

Quyết định

48/2014/QĐ-UBND

28/10/2014

Ban hành Quy định vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi; phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh

24/02/2020

113

Quyết định

58/2014/QĐ-UBND

25/12/2014

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2020/QĐ- UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh

21/12/2020

114

Quyết định

59/2014/QĐ-UBND

26/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

Thay thế bởi Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh

01/01/2020

115

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND

29/12/2014

Về mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020

01/02/2020

116

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND

02/4/2015

Về việc phân cấp quản lý tàu cá có công suất dưới 20cv và các hoạt động khai thác hải sản thuộc vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh

25/01/2022

117

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND

07/4/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh

25/02/2022

118

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND

16/4/2015

Ban hành Quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp, định mức chi phục vụ hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

15/02/2019

119

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND

21/4/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh

25/11/2021

120

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND

07/5/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh

30/6/2023

121

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND

10/6/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh

15/11/2022

122

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND

16/6/2015

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2013/QĐ- UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh

01/7/2019

123

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND

10/7/2015

Ban hành Quy định quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh

17/6/2019

124

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND

21/7/2015

Ban hành Quy định về việc thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

125

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND

27/8/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh

25/10/2021

126

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND

08/9/2015

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

01/02/2019

127

Quyết định

47/2015/QĐ-UBND

12/10/2015

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân và người lao động thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

128

Quyết định

48/2015/QĐ-UBND

19/10/2015

Ban hành Quy định tỷ lệ % khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh

26/4/2021

129

Quyết định

49/2015/QĐ-UBND

19/10/2015

Quy định chế độ đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ và các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

130

Quyết định

50/2015/QĐ-UBND

20/10/2015

Ban hành Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh

15/10/2019

131

Quyết định

52/2015/QĐ-UBND

22/10/2015

Ban hành Quy định chính sách xây dựng, phát triển các tổ chức dịch vụ sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh

20/10/2020

132

Quyết định

55/2015/QĐ-UBND

28/10/2015

Ban hành Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh

10/02/2022

133

Quyết định

56/2015/QĐ-UBND

28/10/2015

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh

30/6/2015

134

Quyết định

60/2015/QĐ-UBND

05/11/2015

Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh

15/5/2019

135

Quyết định

61/2015/QĐ-UBND

11/11/2015

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác của nghề lưới kéo (giã cào) trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh

25/01/2022

136

Quyết định

68/2015/QĐ-UBND

07/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013

Bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh

15/6/2022

137

Quyết định

71/2015/QĐ-UBND

23/12/2015

Ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh

21/12/2020

138

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND

01/02/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 UBND tỉnh

06/10/2022

139

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND

01/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021

25/11/2021

140

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND

14/3/2016

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh

01/10/2022

141

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND

22/4/2016

Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh

10/01/2019

142

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND

27/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh

05/10/2022

143

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND

01/6/2016

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh

16/6/2023

144

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND

08/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh

25/4/2022

145

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND

26/7/2016

Về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh

25/02/2019

146

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND

16/8/2016

Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, chức năng, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh

01/12/2022

147

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND

31/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh

15/11/2022

148

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND

09/9/2016

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh

10/02/2022

149

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND

14/9/2016

Về ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh

20/12/2021

150

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND

19/9/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh

15/9/2023

151

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND

23/9/2016

Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh

19/11/2021

152

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND

17/10/2016

Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh

01/02/2020

153

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND

17/10/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh

01/10/2022

154

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND

18/10/2016

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thay thế bởi Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh

06/9/2021

155

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND

18/10/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh

10/01/2022

156

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND

18/10/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh

01/8/2022

157

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND

16/11/2016

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh

20/01/2022

158

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND

21/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh

15/02/2022

159

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND

23/11/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh

19/6/2020

160

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND

01/12/2016

Bãi bỏ khoản 2 Điều 2 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh

01/02/2019

161

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND

28/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/04/2019 của UBND tỉnh

01/5/2019

162

Quyết định

57/2016/QĐ-UBND

30/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh

15/02/2023

163

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND

18/01/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh

05/12/2022

164

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND

18/01/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh

10/10/2019

165

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND

20/01/2017

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận.

Thay thế bởi Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 11/6/2019

01/7/2019

166

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND

22/02/2017

Ban hành Quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh

30/6/2023

167

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND

24/02/2017

Ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh

30/11/2021

168

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND

10/3/2017

Về điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh

01/01/2020

169

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND

18/7/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh

01/02/2022

170

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND

01/8/2017

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh

19/6/2020

171

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND

29/9/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh

02/5/2019

172

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND

06/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ- UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp; định mức chi phục vụ hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh

15/02/2019

173

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND

19/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ- UBND ngày 24/02/2017 về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh

30/11/2021

174

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND

15/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh

15/11/2022

175

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND

19/12/2017

Về việc phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh

16/12/2019

176

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND

18/01/2018

Về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh

01/02/2021

177

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND

08/02/2018

Về việc bãi bỏ một phần Quy định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018

10/4/2018

178

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND

23/02/2018

Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến neo đậu tại cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh

20/8/2019

179

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND

02/3/2018

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quy định về quản lý hoạt động khai thác của nghề lưới kéo (giã cào) trên vùng biển Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh

25/01/2022

180

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND

22/3/2018

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh

31/5/2020

181

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND

29/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh

30/6/2023

182

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND

29/6/2018

Quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh

12/7/2022

183

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND

27/8/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh

25/10/2023

184

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND

30/8/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 19/04/2023 của UBND tỉnh

05/5/2023

185

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND

03/10/2018

Quy định về thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh

12/7/2022

186

Quyết định

41/2018/QĐ-UBND

05/11/2018

Quyết định ban hành khung giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với các cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh

20/8/2019

187

Quyết định

52/2018/QĐ-UBND

27/12/2018

Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh

10/9/2021

188

Quyết định

53/2018/QĐ-UBND

27/12/2018

Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh

16/10/2023

189

Quyết định

04/2019/QĐ-UBND

31/01/2019

Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh

24/02/2020

190

Quyết định

06/2019/QĐ-UBND

14/02/2019

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh

10/4/2020

191

Quyết định

07/2019/QĐ-UBND

21/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ- UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh

10/4/2020

192

Quyết định

09/2019/QĐ-UBND

22/4/2019

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2018/QĐ- UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2020/QĐ- UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh

31/5/2020

193

Quyết định

10/2019/QĐ-UBND

22/4/2019

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh

08/12/2022

194

Quyết định

12/2019/QĐ-UBND

30/5/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ- UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh

30/6/2023

195

Quyết định

14/2019/QĐ-UBND

11/6/2019

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh

10/7/2023

196

Quyết định

15/2019/QĐ-UBND

12/6/2019

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh

10/11/2021

197

Quyết định

28/2019/QĐ-UBND

26/9/2019

Ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh

29/4/2022

198

Quyết định

31/2019/QĐ-UBND

11/10/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ- UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh

20/01/2022

199

Quyết định

32/2019/QĐ-UBND

08/11/2019

Sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh

15/02/2022

200

Quyết định

04/2020/QĐ-UBND

22/01/2020

Ban hành Quy định quản lý các khu du lịch, điểm du lịch, bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh

15/6/2023

201

Quyết định

06/2020/QĐ-UBND

05/02/2020

Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế bởi Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh

15/11/2021

202

Quyết định

12/2020/QĐ-UBND

27/3/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh

20/4/2021

203

Quyết định

13/2020/QĐ-UBND

30/3/2020

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020

Bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh

20/01/2021

204

Quyết định

23/2020/QĐ-UBND

21/8/2020

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh

26/7/2023

205

Quyết định

03/2021/QĐ-UBND

08/01/2021

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021

Bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh

10/8/2022

206

Quyết định

10/2021/QĐ-UBND

07/4/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh

01/4/2022

207

Quyết định

22/2022/QĐ-UBND

22/7/2022

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022

Bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh

30/5/2023

208

Chỉ thị

11/2000/CT- CT.UBBT

28/3/2000

Về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

209

Chỉ thị

35/2000/CT- CTUBBT

17/7/2000

Về việc đẩy mạnh công tác y tế trường học

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

210

Chỉ thị

14/2001/CT- CT.UBBT

21/5/2001

Về việc củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

211

Chỉ thị

33/2001/CT-UBBT

29/11/2001

Về công tác quốc phòng

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

212

Chỉ thị

47/2002/CT-UBBT

19/10/2002

Về việc chấm dứt sử dụng củi rừng tự nhiên để nung gạch, ngói trong các lò gạch thủ công

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

213

Chỉ thị

07/2003/CT-UBBT

25/3/2003

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

214

Chỉ thị

09/2003/CT-UBBT

10/4/2003

Về việc xử lý các khoản nợ của ngân sách cấp xã

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh

10/8/2019

215

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND

26/01/2011

Về việc việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh

30/9/2022

216

Chỉ thị

01/2015/CT-UBND

12/8/2015

Về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh

10/5/2021

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH BÌNH THUẬN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023
(Kèm theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

______________________

 

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

1

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND

02/7/2012

Về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận

Một phần nội dung quy định tại điểm g khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2012/NQ- HĐND:

“- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể trên địa bàn tỉnh; cán bộ xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố; cán bộ và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nếu vi phạm điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này thì bị xử lý như sau:

+ Sinh con thứ 3 thì bị kỷ luật với hình thức khiển trách;

+ Sinh con thứ 4 thì bị cách chức nếu có chức vụ; bị cảnh cáo nếu không có chức vụ;

+ Sinh con thứ 5 thì bị buộc thôi việc. Trong trường hợp bộ, ngành trung ương có quy định riêng về hình thức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình để áp dụng trong phạm vi ngành, nếu mức xử lý vi phạm cao hơn Quy định này thì các cơ quan, đơn vị thực hiện xử lý theo quy định của ngành”.

Được bãi bỏ một phần tại Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh

24/7/2023

2

Nghị quyết

74/2014/NQ-HĐND

08/12/2014

Về danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2015 và danh mục công trình phải cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015

Danh mục 23 dự án với diện tích đất trồng lúa 44,09 ha, đất rừng phòng hộ là 50,96 ha

Được bãi bỏ một phần tại Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017

01/01/2018

3

Nghị quyết

79/2015/NQ-HĐND

27/7/015

Về việc bổ sung danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2015 và danh mục công trình phải cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015

Danh mục 04 dự án với diện tích đất rừng phòng hộ là 53,4 ha

Được bãi bỏ một phần tại Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017

01/01/2018

4

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND

17/7/2017

Quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh

Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 67/2018/NQ-HĐND ngày 30/10/2018 của HĐND tỉnh

12/11/2018

5

Nghị quyết

22/2017/NQ-HĐND

17/7/2017

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh

24/7/2023

6

Nghị quyết

23/2017/NQ-HĐND

17/7/2017

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND

18/12/2023

7

Nghị quyết

48/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Điều 1

Được sửa đổi, bãi bỏ tại Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh

06/8/2019

8

Nghị quyết

63/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Điều 2, 3

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh

20/10/2023

9

Nghị quyết

19/2020/NQ-HĐND

03/12/2020

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh

Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh

01/8/2023

10

Nghị quyết

12/2021/NQ-HĐND

08/12/2021

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh

- Khoản 2 Điều 3 và khoản 1 Điều 6 hết hiệu lực từ ngày 08/12/2022;

- Điểm a khoản 2 Điều 2; điểm a khoản 3 Điều 2; khoản 2 Điều 3; các Điều 4, 6, 7, 8; khoản 1 Điều 10; khoản 1, 2, 3 Điều 11; khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 13; khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 15; khoản 1 Điều 18 hết hiệu lực từ ngày 18/12/2023

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 và Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND tỉnh

- Khoản 2 Điều 3 và khoản 1 Điều 6 hết hiệu lực từ ngày 08/12/2022;

- Điểm a khoản 2 Điều 2; điểm a khoản 3 Điều 2; khoản 2 Điều 3; các Điều 4, 6, 7, 8; khoản 1 Điều 10; khoản 1, 2, 3 Điều 11; khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 13; khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 15; khoản 1 Điều 18 hết hiệu lực từ ngày 18/12/2023

11

Nghị quyết

12/2022/NQ-HĐND

23/8/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

Phụ lục III, Phụ lục X

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh

18/12/2023

12

Nghị quyết

18/2022/NQ-HĐND

18/11/2022

Về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030

Điều 5, 6; Phụ lục 2

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Nghị quyết số 19/2023/NQ- HĐND ngày 10/11/2023 của HĐND tỉnh

20/11/2023

13

Quyết định

78/2007/QĐ-UBND

06/12/2007

Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của UBND tỉnh

04/6/2009

14

Quyết định

79/2007/QĐ-UBND

07/12/2007

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận trong ngành thủ công mỹ nghệ

- Một số nội dung tại Điều 10 của Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận trong ngành thủ công mỹ nghệ được sửa đổi, bổ sung:

+ Đoạn đầu khoản 1 Điều 10;

+ Điểm d khoản 1 Điều 10.

- Bãi bỏ đại diện hiệp hội hàng thủ công mỹ nghệ - đồ gỗ tỉnh trong thành phần hội đồng cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 8.

- Một số cụm từ được thay thế.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của UBND tỉnh

11/6/2012

15

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND

23/10/2012

Quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

-Sửa đổi cụm từ “thuộc địa bàn nông thôn” tại trích yếu của Quyết định;

- Sửa đổi khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định.

Sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh

10/02/2020

16

Quyết định

49/2012/QĐ-UBND

20/11/2012

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận

- Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 1;

- Các Điều: 4, 5, 7, 10, 15, 16, 18;

- Bổ sung Điều 16a, 16b, 18a.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh

20/02/2020

17

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND

09/8/2013

Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Các Điều: 3, 6, 7, 8, 18

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh

20/9/2018

18

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND

30/10/2013

Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa; trồng mạ, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày; thanh long, nho, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu quy định tại khoản 1, 2 và 4 Điều 4

Được bãi bỏ một phần tại Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh

30/8/2018

19

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND

13/5/2014

Ban hành Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Các Điều: 6, 7, 8, 9, 11.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh

01/01/2018

20

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND

15/10/2014

Ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận”

Khoản 2 Điều 6

Sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh

10/8/2020

21

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND

02/3/2015

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quy trình chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Các Điều: 4, 7, 9, 16, 24, 25, 56, 72, 73

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh

10/02/2018

22

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND

26/5/2015

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi nhà, đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Điểm a khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh

20/3/2017

23

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND

21/7/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

- Trích yếu của Quyết định;

- Khoản 1, 2 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh

10/02/2020

24

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND

14/8/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm

Các Điều: 3, 6, 9, 10, 16, 19

Được sửa đổi, bãi bỏ tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019

30/6/2019

25

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND

10/9/2015

Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Các Điều: 19, 20, 26

Được sửa đổi, bãi bỏ tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019

30/6/2019

26

Quyết định

73/2015/QĐ-UBND

25/12/2015

Ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Các Điều: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh

01/3/2018

27

Quyết định

74/2015/QĐ-UBND

25/12/2015

Ban hành Quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Điều 13, Điều 24; Phụ lục định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh

08/01/2017

28

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND

04/02/2016

Ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Điều 3, Điều 5

Sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh

10/02/2018

29

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND

28/11/2016

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Các Điều: 3, 4, 5, 8

Được bãi bỏ, sửa đổi tại Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh

15/01/2019

30

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND

15/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Các Điều: 8, 12, 13.

Được sửa đổi tại Quyết định số 23/2019/QĐ- UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh

01/9/2019

31

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND

04/5/2017

Ban hành Quy định về nguyên tắc và đơn giá về bồi thường thiệt hại tài sản khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 21/02/2019, Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/3/2020, Quyết định số 10/2021/QĐ- UBND ngày 07/04/2021, Quyết định số 09/2022/QĐ- UBND ngày 18/3/2022, Quyết định số 12/2020/QĐ- UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh

18/3/2022

32

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND

16/5/2017

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020

Điều 4, Điều 8

Sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh

01/6/2020

33

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND

20/12/2017

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

Điều 1; Phụ lục kèm theo

Sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh

22/6/2020

34

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND

29/01/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, phó các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; phòng y tế thuộc UBND cấp huyện

Điều 4, Điều 5

Được sửa đổi tại Quyết định số 02/2019/QĐ- UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh

01/02/2019

35

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND

09/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận

Điều 3, Điều 5

Được sửa đổi tại Quyết định số 33/2019/QĐ- UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh

01/12/2019

36

Quyết định

37/2019/QĐ-UBND

20/12/2019

Ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

- Điều 6; - Phụ lục: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh

05/9/2021

37

Quyết định

25/2021/QĐ-UBND

05/11/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

Điều 3

Được bổ sung tại Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh

15/01/2023

38

Quyết định

21/2022/QĐ-UBND

14/7/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

Điều 2

Được bổ sung tại Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh

13/6/2023

39

Quyết định

26/2022/QĐ-UBND

14/9/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Điều 2

Được bổ sung tại Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh

13/6/2023

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

 

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH BÌNH THUẬN CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023
(Kèm theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

________________________

 

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THUẾ - TÀI CHÍNH

01

Nghị quyết

62/2003/NQ/HĐ-VII

10/12/2003

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp dưới

14/12/2003

 

02

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

23/7/2011

 

03

Nghị quyết

41/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

15/11/2013

 

04

Nghị quyết

62/2014/NQ-HĐND

18/7/2014

Quy định chế độ trợ cấp cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường cao đẳng nghề Bình Thuận

27/7/2014

 

05

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND

15/7/2016

Quy định mức thu khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh

23/7/2016

 

06

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND

12/12/2016

Ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

28/12/2016

 

07

Nghị quyết

22/2017/NQ-HĐND

17/7/2017

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh

28/7/2017

Hết hiệu lực một phần

08

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

 

09

Nghị quyết

30/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

 

10

Nghị quyết

35/2017/NQ-HĐND

14/12/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

 

11

Nghị quyết

37/2017/NQ-HĐND

14/12/2017

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

 

12

Nghị quyết

42/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; phúng viếng cán bộ từ trần; tham quan, nghỉ dưỡng và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận

12/4/2018

 

13

Nghị quyết

49/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

12/4/2018

 

14

Nghị quyết

57/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh

31/7/2018

 

15

Nghị quyết

59/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh

31/7/2018

 

16

Nghị quyết

60/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh

31/7/2018

 

17

Nghị quyết

63/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

31/7/2018

Hết hiệu lực một phần

18

Nghị quyết

65/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

31/7/2018

 

19

Nghị quyết

71/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

06/8/2019

 

20

Nghị quyết

72/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Quy định tỷ lệ phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

06/8/2019

 

21

Nghị quyết

74/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh

06/8/2019

 

22

Nghị quyết

75/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Quy định mức chi đối với hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh

06/8/2019

 

23

Nghị quyết

76/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Quy định một số mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

06/8/2019

 

24

Nghị quyết

81/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

06/8/2019

 

25

Nghị quyết

82/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện

06/8/2019

 

26

Nghị quyết

85/2019/NQ-HĐND

19/12/2019

Về thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

01/01/2020

 

27

Nghị quyết

89/2019/NQ-HĐND

19/12/2019

Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

31/12/2019

 

28

Nghị quyết

17/2020/NQ-HĐND

03/12/2020

Bãi bỏ Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND ngày 08/11/2013 của HĐND tỉnh về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

15/12/2020

 

29

Nghị quyết

06/2021/NQ-HĐND

18/8/2021

Bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Thuận

30/8/2021

 

30

Nghị quyết

11/2021/NQ-HĐND

08/12/2021

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương và cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025

01/01/2022

 

31

Nghị quyết

12/2021/NQ-HĐND

08/12/2021

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh

01/01/2022

Hết hiệu lực một phần

32

Nghị quyết

09/2023/NQ-HĐND

12/7/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2017/NQ- HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh

24/7/2023

 

33

Nghị quyết

15/2023/NQ-HĐND

10/10/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 63/2018/NQ- HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

20/10/2023

 

34

Nghị quyết

17/2023/NQ-HĐND

10/10/2023

Bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Thuận

20/10/2023

 

35

Nghị quyết

20/2023/NQ-HĐND

06/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh

18/12/2023

 

36

Nghị quyết

23/2023/NQ-HĐND

07/12/2023

Quy định mức thu phí, lệ phí nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

18/12/2023

 

37

Quyết định

78/2007/QĐ-UBND

06/12/2007

Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh

16/12/2007

Hết hiệu lực một phần

38

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND

25/02/2008

Ban hành Quy định chế độ chính sách cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh

07/3/2008

 

39

Quyết định

44/2008/QĐ-UBND

02/6/2008

Quy định mức thu, quản lý sử dụng tiền học lại, thi hết học phần, thi lại tốt nghiệp, chấm phúc khảo thi tốt nghiệp tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/6/2008

 

40

Quyết định

57/2008/QĐ-UBND

16/7/2008

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quyết định số 23/2008/QĐ- UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh quy định chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ dân số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/7/2008

 

41

Quyết định

104/2008/QĐ-UBND

16/12/2008

Quy định đối tượng và mức hỗ trợ cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/12/2008

 

42

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

22/5/2009

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/6/2009

 

43

Quyết định

60/2009/QĐ-UBND

15/9/2009

Sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngay 07/8/2009 của UBND tỉnh.

25/9/2009

 

44

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

24/4/2012

Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) bao gồm cả trường hợp ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/5/2012

 

45

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND

05/6/2012

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của các trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/6/2012

 

46

Quyết định

64/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/12/2013

 

47

Quyết định

69/2013/QĐ-UBND

27/12/2013

Ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/01/2014

 

48

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND

15/5/2014

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/5/2014

 

49

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND

24/6/2014

Về việc mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/7/2014

 

50

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND

09/01/2015

Ban hành Quy định chế độ mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/01/2015

 

51

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND

04/02/2016

Ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14/02/2016

Hết hiệu lực một phần

52

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND

23/6/2016

Ban hành Quy định mức hỗ trợ, việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg.

03/7/2016

 

53

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND

31/10/2016

Ban hành quy định mức nộp, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/11/2016

 

54

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND

01/11/2016

Sửa đổi Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh về quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận

01/11/2016

 

55

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND

17/02/2017

Về việc phân công thực hiện thẩm định giá của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/3/2017

 

56

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND

13/4/2017

Ban hành Quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/4/2017

 

57

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND

04/5/2017

Ban hành Quy định về nguyên tắc và đơn giá về bồi thường thiệt hại tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

18/5/2017

Hết hiệu lực một phần

58

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND

26/7/2017

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/9/2017

 

59

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND

20/10/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

06/11/2017

 

60

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND

03/01/2018

Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/01/2018

 

61

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND

29/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2016/QĐ- UBND ngày 04/02/2016 về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

10/02/2018

 

62

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND

17/8/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

30/8/2018

 

63

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND

24/8/2018

Ban hành Chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020

10/9/2018

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định 01/2024/QĐ- UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

64

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND

04/9/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

20/9/2018

 

65

Quyết định

47/2018/QĐ-UBND

24/12/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, giám đốc và phó giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính; trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2019

 

66

Quyết định

05/2019/QĐ-UBND

01/02/2019

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

15/02/2019

 

67

Quyết định

16/2019/QĐ-UBND

18/6/2019

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

01/7/2019

 

68

Quyết định

17/2019/QĐ-UBND

18/6/2019

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh

01/7/2019

 

69

Quyết định

36/2019/QĐ-UBND

04/12/2019

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

16/12/2019

 

70

Quyết định

03/2020/QĐ-UBND

20/01/2020

Về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/02/2020

 

71

Quyết định

05/2020/QĐ-UBND

04/02/2020

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

20/02/2020

 

72

Quyết định

07/2020/QĐ-UBND

07/02/2020

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

20/02/2020

 

73

Quyết định

15/2020/QĐ-UBND

20/5/2020

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

31/5/2020

 

74

Quyết định

19/2020/QĐ-UBND

10/6/2020

Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

22/6/2020

 

75

Quyết định

25/2020/QĐ-UBND

15/9/2020

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

30/9/2020

 

76

Quyết định

02/2021/QĐ-UBND

07/01/2021

Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng

20/01/2021

 

77

Quyết định

08/2021/QĐ-UBND

25/02/2021

Về việc ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

25/02/2021

 

78

Quyết định

11/2021/QĐ-UBND

14/04/2021

Ban hành quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

26/4/2021

 

79

Quyết định

09/2022/QĐ-UBND

18/03/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/4/2022

 

80

Quyết định

18/2022/QĐ-UBND

29/6/2022

Quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ) do UBND cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh

12/7/2022

 

81

Quyết định

19/2022/QĐ-UBND

29/6/2022

Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ) do UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý trên địa bàn tỉnh

12/7/2022

 

82

Quyết định

21/2022/QĐ-UBND

14/7/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

01/8/2022

Hết hiệu lực một phần

83

Quyết định

03/2023/QĐ-UBND

24/02/2023

Quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

09/3/2023

 

84

Quyết định

06/2023/QĐ-UBND

19/5/2023

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023

30/5/2023

 

85

Quyết định

12/2023/QĐ-UBND

13/6/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

13/6/2023

 

86

Quyết định

22/2023/QĐ-UBND

12/10/2023

Ban hành Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/10/2023

 

87

Quyết định

26/2023/QĐ-UBND

17/11/2023

Quy định cơ chế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư công trong thực hiện các chính sách hỗ trợ khác thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/11/2023

 

88

Chỉ thị

48/2002/CT-UBBT

30/10/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

30/10/2002

 

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ

01

Nghị quyết

12/2020/NQ-HĐND

22/7/2020

Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố trên địa bàn tỉnh

04/8/2020

 

02

Nghị quyết

13/2020/NQ-HĐND

22/7/2020

Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh

04/8/2020

 

03

Nghị quyết

01/2021/NQ-HĐND

01/4/2021

Quy định mức chi và thời gian được hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

31/3/2021

 

04

Nghị quyết

05/2021/NQ-HĐND

17/8/2021

Quy định về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố và số lượng, chế độ đối với người tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

30/8/2021

 

05

Nghị quyết

10/2022/NQ-HĐND

07/7/2022

Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thi (xét) tuyển công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh

18/7/2022

 

06

Nghị quyết

17/2022/NQ-HĐND

18/11/2022

Quy định chính sách khuyến khích và tôn vinh tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh

28/11/2022

 

07

Nghị quyết

12/2023/NQ-HĐND

10/10/2023

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh

20/10/2023

 

08

Nghị quyết

13/2023/NQ-HĐND

10/10/2023

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc trên địa bàn tỉnh

20/10/2023

 

09

Nghị quyết

16/2023/NQ-HĐND

10/10/2023

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

20/10/2023

 

10

Quyết định

07/2004/QĐ- CTUBBT

13/02/2004

Quy định tuổi đời đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

13/02/2004

 

11

Quyết định

107/2006/QĐ-UBND

28/12/2006

Quy định chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực

07/01/2007

 

12

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND

05/4/2007

Về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013

15/4/2007

 

13

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND

10/7/2007

Ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 - 2013 của tỉnh Bình Thuận

20/7/2007

 

14

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

03/3/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh

13/3/2010

 

15

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND

20/5/2010

Về việc tổ chức lam việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhân, giải quyết thủ tục hành chính

30/5/2010

 

16

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND

09/8/2010

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố

19/8/2010

 

17

Quyết định

46/2010/QĐ-UBND

21/10/2010

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài và Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh

31/10/2010

 

18

Quyết định

49/2012/QĐ-UBND

20/11/2012

Ban hành quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận

30/11/2012

Hết hiệu lực một phần

19

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND

21/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 05/4/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

31/10/2013

 

20

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND

21/10/2013

Quy định chính sách trợ cấp kinh phí đối với người được cử đi học theo Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 - 2015 của tỉnh Bình Thuận

31/10/2013

 

21

Quyết định

59/2013/QĐ-UBND

11/12/2013

Ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

21/12/2013

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2024 và được thay thế bởi Quyết định số 30/2023/QĐ-

 

 

 

 

 

 

UBND ngày 11/12/2023

22

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND

16/9/2016

Ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận

01/10/2016

 

23

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND

19/9/2017

Ban hành Quy định về chính sách điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/10/2017

 

24

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND

22/9/2017

Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành tỉnh Bình Thuận

10/10/2017

 

25

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND

03/8/2018

Ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/8/2018

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 10/01/2024 và được thay thế bởi Quyết định số 32/2023/QĐ- UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND

14/8/2018

Bãi bỏ Điều 3 Chương I Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh

25/8/2018

 

27

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND

17/9/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Nội vụ; trưởng, phó các phòng nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/10/2018

 

28

Quyết định

29/2019/QĐ-UBND

30/9/2019

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/10/2019

 

29

Quyết định

08/2020/QĐ-UBND

10/02/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận

20/02/2020

 

30

Quyết định

22/2020/QĐ-UBND

31/7/2020

Quy định việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

14/8/2020

 

31

Quyết định

32/2020/QĐ-UBND

04/11/2020

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/11/2020

 

32

Quyết định

05/2022/QĐ-UBND

20/01/2022

Ban hành Quy định xử lý kỷ luật đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/02/2022

 

33

Quyết định

08/2022/QĐ-UBND

10/02/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

25/02/2022

 

34

Quyết định

14/2022/QĐ-UBND

24/5/2022

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng và quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/6/2022

 

35

Quyết định

27/2022/QĐ-UBND

14/9/2022

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận

01/10/2022

 

36

Quyết định

02/2023/QĐ-UBND

16/02/2023

Bãi bỏ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức, viên chức bằng hộ chiếu phổ thông

01/3/2023

 

37

Quyết định

30/2023/QĐ-UBND

11/12/2023

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/01/2024

 

38

Quyết định

32/2023/QĐ-UBND

29/12/2023

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2024

 

III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

01

Nghị quyết

99/2010/NQ-HĐND

03/12/2010

Về viêc thông qua quy định gia các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/12/2010

 

02

Nghị quyết

58/2014/NQ-HĐND

18/7/2014

Về kiên cố hóa kênh nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2020

26/7/2014

 

03

Nghị quyết

69/2014/NQ-HĐND

08/12/2014

Về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020

15/12/2014

 

04

Nghị quyết

86/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020

20/12/2015

 

05

Nghị quyết

45/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

12/4/2018

 

06

Nghị quyết

48/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

12/4/2018

Hết hiệu lực một phần

07

Nghị quyết

66/2018/NQ-HĐND

30/10/2018

Về phân cấp phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác; quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh

12/11/2018

 

08

Nghị quyết

78/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 48/2018/NQ- HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

06/8/2019

 

09

Nghị quyết

86/2019/NQ-HĐND

19/12/2019

Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

01/01/2020

 

10

Nghị quyết

87/2019/NQ-HĐND

19/12/2019

Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh

31/12/2019

 

11

Nghị quyết

88/2019/NQ-HĐND

19/12/2019

Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2020

31/12/2019

 

12

Nghị quyết

09/2020/NQ-HĐND

22/7/2020

Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh

04/8/2020

 

13

Nghị quyết

18/2020/NQ-HĐND

03/12/2020

Quy định phí bình tuyển, công nhân cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh

15/12/2020

 

14

Nghị quyết

02/2021/NQ-HĐND

27/4/2021

Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh

10/5/2021

 

15

Nghị quyết

09/2021/NQ-HĐND

26/10/2021

Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh

05/11/2021

 

16

Nghị quyết

17/2021/NQ-HĐND

08/12/2021

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2021

20/12/2021

 

17

Nghị quyết

02/2022/NQ-HĐND

25/5/2022

Quy định chế độ hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh

06/6/2022

 

18

Nghị quyết

14/2022/NQ-HĐND

23/8/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

03/9/2022

 

19

Nghị quyết

22/2022/NQ-HĐND

08/12/2022

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

19/12/2022

 

20

Nghị quyết

04/2023/NQ-HĐND

09/5/2023

Quy định vùng nuôi chim yến; khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác; chính sách hỗ trợ di dời và chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

19/5/2023

 

21

Nghị quyết

18/2023/NQ-HĐND

10/11/2023

Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

20/11/2023

 

22

Quyết định

50/2000/QĐ- CT.UBBT

08/11/2000

Ban hành bản Quy chế quản lý và sử dụng vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

08/11/2000

 

23

Quyết định

81/2006/QĐ-UBND

12/10/2006

Ban hành Quy định về quản lý tàu thuyền và phương thức thông tin, liên lạc trực tiếp với tàu thuyền đang hoạt động trên biển phục vụ chỉ huy ứng cứu khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới

22/10/2006

 

24

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

16/01/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển, áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/01/2009

 

25

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

09/3/2009

Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 22/9/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

19/3/2009

 

26

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND

22/6/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong viêc giải quyết hồ sơ dự án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt thuộc rừng sản xuất để trồng cây cao su và cây lâm nghiệp khác

02/7/2010

 

27

Quyết định

49/2010/QĐ-UBND

09/12/2010

Ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Lòng Sông, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

19/12/2010

 

28

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

08/7/2011

Ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Đu Đủ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

18/7/2011

 

29

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND

19/8/2011

Quy định mức thuế môn bài đối với các loại thuyền hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

29/8/2011

 

30

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND

9/12/2011

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Thuận thực hiện

22/9/2011

 

31

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

31/10/2011

Ban hành Chương trình tiếp tục đổi mới, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

10/11/2011

 

32

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND

09/12/2011

Ban hành Quy định về giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/12/2011

 

33

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND

17/10/2012

Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động trong khu bảo tồn biển hòn Cau, tỉnh Bình Thuận

27/10/2012

 

34

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND

06/3/2013

Quy định về phân phối, sử dụng nguồn thu lâm sản ngoài gỗ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/3/2013

 

35

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND

15/3/2013

Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với các hệ thống cấp thoát nước nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý.

25/3/2013

 

36

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND

30/10/2013

Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/11/2013

Hết hiệu lực một phần

37

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND

19/3/2014

Về việc phân cấp quản lý và khai thác nguồn lợi điệp quạt tại vùng biển ven bờ xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

29/3/2014

 

38

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND

06/5/2014

Ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Móng, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

16/5/2014

 

39

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND

12/6/2014

Ban hành Quy định về quy trình phê duyệt khoản kinh phí cấp bù thủy lợi phí cho Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi

22/6/2012

 

40

Quyết định

47 /2014/QĐ-UBND

24/10/2014

Ban hành Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/11/2014

 

41

Quyết định

65/2015/QĐ-UBND

16/11/2015

Ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

26/11/2015

 

42

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND

19/9/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

01/10/2016

 

43

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND

06/01/2018

Bãi bỏ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/02/2018

 

44

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND

15/8/2018

Ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/8/2018

 

45

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND

27/8/2018

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/9/2018

 

46

Quyết định

46/2018/QĐ-UBND

30/11/2018

Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/12/2018

 

47

Quyết định

48/2018/QĐ-UBND

24/12/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng phòng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2019

 

48

Quyết định

10/2020/QĐ-UBND

14/02/2020

Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

18/02/2020

 

49

Quyết định

11/2020/QĐ-UBND

14/02/2020

Ban hành quy định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh

18/02/2020

 

50

Quyết định

14/2020/QĐ-UBND

06/4/2020

Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh

15/4/2020

 

51

Quyết định

30/2020/QĐ-UBND

04/11/2020

Bãi bỏ điểm 11 tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2003/QĐ-UBND ngày 28/02/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận danh hiệu làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

15/11/2020

 

52

Quyết định

06/2021/QĐ-UBND

17/02/2021

Ban hành Quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh

01/3/2021

 

53

Quyết định

28/2021/QĐ-UBND

01/12/2021

Ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/12/2021

 

54

Quyết định

02/2022/QĐ-UBND

11/01/2022

Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Bình Thuận

25/01/2022

 

55

Quyết định

24/2022/QĐ-UBND

18/8/2022

Ban hành Quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/9/2022

 

56

Quyết định

25/2022/QĐ-UBND

13/9/2022

Bãi bỏ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ chi cho lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

22/9/2022

 

57

Quyết định

24/2023/QĐ-UBND

14/11/2023

Ban hành Quy định chi tiết nội dung chi, mức chi và phân bổ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Thuận

30/11/2023

 

58

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND

25/12/2012

Về việc quản lý nghề bẫy bắt tôm hùm con tại vùng biển Bình Thuận

04/01/2013

 

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

01

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND

02/7/2012

Về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu

08/7/2012

 

02

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND

02/7/2012

Về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2025

08/7/2012

 

03

Nghị quyết

55/2014/NQ-HĐND

08/7/2014

Quy định đối tượng thu, mức thu quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/7/2014

 

04

Nghị quyết

74/2014/NQ-HĐND

08/12/2014

Về danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2015 và danh mục công trình phải cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015

15/12/2014

Hết hiệu lực một phần

05

Nghị quyết

79/2015/NQ-HĐND

27/7/015

Về việc bổ sung danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2015 và danh mục công trình phải cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015

01/8/2015

Hết hiệu lực một phần

06

Nghị quyết

88/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; danh mục công trình, dự án phải thu hồi và danh mục các công trình cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thực hiện trong năm 2016

20/12/2015

 

07

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND

12/12/2016

Về việc bổ sung danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2017

18/12/2016

 

08

Nghị quyết

19/2016/NQ-HĐND

12/12/2016

Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 05 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016 - 2020)

28/12/2016

 

09

Nghị quyết

26/2017/NQ-HĐND

17/7/2017

Quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

28/7/2017

 

10

Nghị quyết

40/2017/NQ-HĐND

19/12/2017

Nghị quyết thông qua danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018

01/01/2018

 

11

Nghị quyết

43/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh

12/4/2018

 

12

Nghị quyết

13/2021/NQ-HĐND

08/12/2021

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

20/12/2021

 

13

Nghị quyết

15/2021/NQ-HĐND

08/12/2021

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

20/12/2021

 

14

Nghị quyết

16/2021/NQ-HĐND

08/12/2021

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

20/12/2021

 

15

Nghị quyết

19/2021/NQ-HĐND

09/12/2021

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

20/12/2021

 

16

Nghị quyết

01/2022/NQ-HĐND

25/01/2022

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh

07/02/2022

 

17

Nghị quyết

03/2022/NQ-HĐND

25/5/2022

Quy định mức thu, chế đô thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh

06/6/2022

 

18

Nghị quyết

07/2022/NQ-HĐND

07/7/2022

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh

18/7/2022

 

19

Nghị quyết

20/2022/NQ-HĐND

18/11/2022

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh

28/11/2022

 

20

Quyết định

243/QĐ/UB-BT

26/3/1994

Quy định chi tiết thang điểm tiêu chuẩn của các yếu tố trong phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Bình Thuận

26/3/1994

 

21

Quyết định

84/2006/QĐ-UBND

02/11/2006

Về việc thống nhất áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam khu vực Bình Thuận cho việc thành lập và sử dụng bản đồ trên địa bàn toàn tỉnh

12/11/2006

 

22

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND

26/3/2008

Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 07-NQ/TU ngày 14/6/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XI về Chiến lược biển Việt Nam

05/4/2008

 

23

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND

23/12/2011

Về quy định kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu, lưu chiểu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/01/2012

 

24

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

04/01/2013

Ban hành Quy trình đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14/01/2013

 

25

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND

16/10/2013

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường nước lưu vực sông La Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/10/2013

 

26

Quyết định

53/2013/QĐ-UBND

22/11/2013

Về việc ban hành Quy chế quản quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

02/12/2013

 

27

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND

23/01/2014

Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính Phí bảo vệ môi trường đối với các loại khoáng sản khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/02/2014

 

28

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND

13/5/2014

Ban hành Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

23/5/2014

Hết hiệu lực một phần

29

Quyết định

52/2014/QĐ-UBND

05/12/2014

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/12/2014

 

30

Quyết định

54/2014/QĐ-UBND

17/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước

27/12/2014

 

31

Quyết định

55/2014/QĐ-UBND

18/12/2014

Ban hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/12/2014

 

32

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND

02/3/2015

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quy trình chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/3/2015

Hết hiệu lực một phần

33

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND

26/5/2015

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi nhà, đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/6/2015

Hết hiệu lực một phần

34

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND

21/7/2015

Ban hành Quy định về việc thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh

25/7/2015

 

35

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND

21/9/2015

Ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/10/2015

 

36

Quyết định

73/2015/QĐ-UBND

25/12/2015

Ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/01/2016

Hết hiệu lực một phần

37

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND

14/4/2016

Ban hành Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

24/4/2016

 

38

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND

01/8/2016

Quy định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/8/2016

 

39

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND

21/9/2016

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp, chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; trưởng, phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

01/10/2016

 

40

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND

28/11/2016

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/12/2016

Hết hiệu lực một phần

41

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND

30/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/01/2017

 

42

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND

03/3/2017

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi nhà, đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/3/2017

 

43

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND

19/7/2017

Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của UBND tỉnh Bình Thuận

01/8/2017

 

44

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND

04/8/2017

Bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngay 08/6/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận

15/8/2017

 

45

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND

16/8/2017

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/9/2017

 

46

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND

05/10/2017

Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

20/10/2017

 

47

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND

14/11/2017

Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/11/2017

 

48

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND

21/11/2017

Ban hành Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/12/2017

 

49

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND

28/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/01/2018

 

50

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND

20/12/2017

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

02/01/2018

Hết hiệu lực một phần

51

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND

25/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2015/QĐ- UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/02/2018

 

52

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND

09/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/3/2018

Hết hiệu lực một phần

53

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND

10/8/2018

Ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/9/2018

 

54

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND

12/10/2018

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/11/2018

 

55

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND

15/10/2018

Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

01/11/2018

 

56

Quyết định

40/2018/QĐ-UBND

15/10/2018

Ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

01/11/2018

 

57

Quyết định

51/2018/QĐ-UBND

26/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận

15/01/2019

 

58

Quyết định

03/2019/QĐ-UBND

17/01/2019

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/02/2019

 

59

Quyết định

33/2019/QĐ-UBND

22/11/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2018/QĐ- UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ- UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/12/2019

 

60

Quyết định

37/2019/QĐ-UBND

20/12/2019

Ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

01/01/2020

Hết hiệu lực một phần

61

Quyết định

01/2020/QĐ-UBND

02/01/2020

Quy định hạn mức công nhận đất nông nghiệp do tự khai hoang; mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/01/2020

 

62

Quyết định

17/2020/QĐ-UBND

21/05/2020

Ban hành Bộ đơn giá điều tra, đánh giá đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/6/2020

 

63

Quyết định

20/2020/QĐ-UBND

22/6/2020

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

01/7/2020

 

64

Quyết định

04/2021/QĐ-UBND

14/01/2021

Về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh

01/02/2021

 

65

Quyết định

07/2021/QĐ-UBND

17/02/2021

Bổ sung điều khoản chuyển tiếp của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh

01/3/2021

 

66

Quyết định

19/2021/QĐ-UBND

24/8/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

05/9/2021

 

67

Quyết định

21/2021/QĐ-UBND

30/8/2021

Ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/9/2021

 

68

Quyết định

29/2021/QĐ-UBND

13/12/2021

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của UBND tỉnh

25/12/2021

 

69

Quyết định

03/2022/QĐ-UBND

12/01/2022

Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/01/2022

 

70

Quyết định

33/2022/QĐ-UBND

28/10/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận

15/11/2022

 

71

Quyết định

04/2023/QĐ-UBND

13/03/2023

Ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

27/3/2023

 

72

Quyết định

16/2023/QĐ-UBND

05/7/2023

Quy định về bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với phần đất ảnh hưởng tới tĩnh không sân bay mà không thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/7/2023

 

73

Quyết định

20/2023/QĐ-UBND

29/9/2023

Bãi bỏ Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

16/10/2023

 

74

Chỉ thị

35/2001/CT-UBBT

11/12/2001

Về việc quản lý và cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/12/2001

 

75

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND

28/8/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/9/2008

 

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

01

Nghị quyết

45/2006/NQ-HĐND

10/7/2006

Về quy hoạch chung xây dựng đô thị Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2005 - 2025

16/7/2006

 

02

Nghị quyết

71/2008/NQ-HĐND

30/6/2008

Về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2008 - 2025

05/7/2008

 

03

Nghị quyết

91/2010/NQ-HĐND

30/6/2010

Về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận

09/7/2010

 

04

Nghị quyết

36/2013/NQ-HĐND

22/7/2013

Về chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030

29/7/2013

 

05

Nghị quyết

52/2013/NQ-HĐND

12/12/2013

Về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

21/12/2013

 

06

Nghị quyết

77/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

06/8/2019

 

07

Nghị quyết

23/2022/NQ-HĐND

08/12/2022

Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh

19/12/2022

 

08

Quyết định

789/QĐ/UB-BT

01/4/1997

Ban hành Quy định chỉ giới xây dựng các đường trong thị trấn Liên Hương - huyện Tuy Phong

01/4/1997

 

09

Quyết định

96/2008/QĐ-UBND

11/12/2008

Ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Phan Thiết

22/11/2008

 

10

Quyết định

47/2010/QĐ-UBND

25/10/2010

Ban hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/11/2010

 

11

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

12/3/2012

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

22/3/2012

 

12

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND

19/6/2012

Ban hành giá nước sạch và phê duyệt phương án giá nước sạch sinh hoạt do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước sản xuất kinh doanh

29/6/2012

 

13

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND

23/10/2012

Quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/11/2012

Hết hiệu lực một phần

14

Quyết định

54/2012/QĐ-UBND

10/12/2012

Ban hành Quy định các vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/12/2012

 

15

Quyết định

68/2013/QĐ-UBND

26/12/2013

Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với các hệ thống cấp nước do Ban quản lý công trình công cộng huyện Tuy Phong quản lý

05/01/2014

 

16

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND

09/6/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định các vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/6/2015

 

17

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND

10/7/2015

Ban hành Quy định mức thu, việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/7/2015

 

18

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND

21/7/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 43/2012/QĐ- UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/8/2015

Hết hiệu lực một phần

19

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND

24/8/2015

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/9/2015

 

20

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND

03/10/2016

Ban hành Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/10/2016

 

21

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND

07/11/2016

Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/11/2016

 

22

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND

29/8/2017

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

15/9/2017

 

23

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND

13/11/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

01/12/2017

 

24

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND

29/01/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng kinh tế và hạ tầng, phòng quản lý đô thị thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố và phòng kinh tế thuộc UBND huyện Phú Quý

12/02/2018

 

25

Quyết định

43/2018/QĐ-UBND

09/11/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận

01/12/2018

 

26

Quyết định

02/2020/QĐ-UBND

17/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2012/QĐ- UBND ngày 23/10/2012 và Quyết định số 35/2015/QĐ- UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận Quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/02/2020

 

27

Quyết định

28/2020/QĐ-UBND

13/10/2020

Ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh

30/10/2020

 

28

Quyết định

31/2020/QĐ-UBND

04/11/2020

Ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Phan Thiết

16/11/2020

 

29

Quyết định

01/2021/QĐ-UBND

04/01/2021

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

20/01/2021

 

30

Quyết định

27/2021/QĐ-UBND

17/11/2021

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác nhau trên địa bàn tỉnh

30/11/2021

 

31

Quyết định

32/2021/QĐ-UBND

27/12/2021

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

20/01/2022

 

32

Quyết định

01/2022/QĐ-UBND

05/01/2022

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

20/01/2022

 

33

Quyết định

04/2022/QĐ-UBND

18/01/2022

Ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

01/02/2022

 

34

Quyết định

11/2022/QĐ-UBND

13/4/2022

Ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

29/4/2022

 

35

Quyết định

23/2022/QĐ-UBND

08/8/2022

Phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh

22/8/2022

 

36

Quyết định

18/2023/QĐ-UBND

31/8/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

15/9/2023

 

37

Quyết định

21/2023/QĐ-UBND

10/10/2023

Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/10/2023

 

38

Quyết định

25/2023/QĐ-UBND

16/11/2023

Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình đối với dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/11/2023

 

39

Quyết định

27/2023/QĐ-UBND

24/11/2023

Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh

05/12/2023

 

40

Quyết định

15/12/2023

Ban hành Quy định phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh

01/01/2024

 

41

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

09/5/2013

Về việc tăng cường quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/5/2013

 

42

Chỉ thị

02/2013/CT-UBND

20/12/2013

Về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/12/2013

 

43

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

25/12/2009

Về việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp

04/01/2010

 

VI. LĨNH VỰC Y TẾ

01

Nghị quyết

52/2006/NQ-HĐND

12/12/2006

Về chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực

21/12/2006

 

02

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020

24/12/2011

 

03

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND

02/7/2012

Về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận

09/7/2012

Hết hiệu lực một phần

04

Nghị quyết

34/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Về giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

16/12/2012

 

05

Nghị quyết

34/2017/NQ-HĐND

13/12/2017

Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 02/7/2012 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận

01/01/2018

 

06

Nghị quyết

07/2020/NQ-HĐND

11/6/2020

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh

01/7/2020

 

07

Nghị quyết

19/2020/NQ-HĐND

03/12/2020

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh

15/12/2020

Hết hiệu lực một phần

08

Nghị quyết

19/2022/NQ-HĐND

18/11/2022

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

28/11/2022

 

09

Nghị quyết

07/2023/NQ-HĐND

12/7/2023

Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số ở thôn, khu phố và chính sách khen thưởng đối với tập thể thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh

24/7/2023

 

10

Quyết định

38/2007/QĐ-UBND

24/7/2007

Về việc ban hành Quy định một số chế độ trợ cấp thực hiện công tác dân số từ nguồn ngân sách Nhà nước

03/8/2007

 

11

Quyết định

57/2015/QĐ-UBND

29/10/2015

Ban hành giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước

08/11/2015

 

12

Quyết định

67/2015/QĐ-UBND

30/11/2015

Ban hành quy định chế độ hỗ trợ việc khám, chữa bệnh cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/12/2015

 

13

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND

29/01/2018

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, phó các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; phòng y tế thuộc UBND cấp huyện

12/02/2018

Hết hiệu lực một phần

14

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND

30/7/2018

Bãi bỏ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định giá thu một số dịch vụ y tế không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế và đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/8/2018

 

15

Quyết định

02/2019/QĐ-UBND

10/01/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ- UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, phó các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; phòng y tế thuộc UBND cấp huyện

01/02/2019

 

16

Quyết định

20/2019/QĐ-UBND

17/7/2019

Ban hành Quy định số lượng, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/8/2019

 

17

Quyết định

17/2021/QĐ-UBND

16/6/2021

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

25/6/2021

 

18

Quyết định

35/2022/QĐ-UBND

22/11/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

05/12/2022

 

19

Quyết định

36/2022/QĐ-UBND

28/11/2022

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/12/2022

 

20

Quyết định

17/2023/QĐ-UBND

12/7/2023

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh

26/07/2023

 

21

Quyết định

19/2023/QĐ-UBND

20/9/2023

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/10/2023

 

VII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

01

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận đến năm 2020

24/12/2011

 

02

Nghị quyết

72/2014/NQ-HĐND

08/12/2014

Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận

15/12/2014

 

03

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND

15/7/2016

Về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

24/7/2016

 

04

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND

17/7/2017

Quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh

28/7/2017

Hết hiệu lực một phần

05

Nghị quyết

67/2018/NQ-HĐND

30/10/2018

Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh về Quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh

12/11/2018

 

06

Nghị quyết

09/2022/NQ-HĐND

07/7/2022

Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

18/7/2022

 

07

Nghị quyết

01/2023/NQ-HĐND

22/3/2023

Ban hành Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

31/3/2023

 

08

Nghị quyết

02/2023/NQ-HĐND

09/5/2023

Quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh

19/5/2023

 

09

Nghị quyết

03/2023/NQ-HĐND

09/5/2023

Quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh

19/5/2023

 

10

Nghị quyết

05/2023/NQ-HĐND

11/7/2023

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2023 - 2024 và năm học 2024 - 2025

24/7/2023

 

11

Nghị quyết

06/2023/NQ-HĐND

12/7/2023

Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh

24/7/2023

 

12

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND

02/01/2008

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/01/2008

 

13

Quyết định

89/2008/QĐ-UBND

15/10/2008

Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớp phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/10/2008

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2024/QĐ- UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

14

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND

03/6/2010

Về việc mức chi cho các ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận

13/6/2010

15

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND

17/9/2012

Quy định chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh

27/9/2012

 

16

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND

29/3/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/4/2013

 

17

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND

18/4/2013

Quy định nội dung, mức chi cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, thi học sinh giỏi, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, xét tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/4/2013

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2024/QĐ- UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

18

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND

03/10/2013

Sửa đổi, bổ sung điểm 1 và 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 15/10/2008 của UBND tỉnh về Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớp phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/10/2013

19

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND

20/11/2013

Quy định nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

30/11/2013

 

20

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND

12/8/2014

Quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường cao đẳng Nghề Bình Thuận

22/8/2014

 

21

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND

14/8/2014

Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

24/8/2014

 

22

Quyết định

56/2014/QĐ-UBND

18/12/2014

Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục thể thao ngành giáo dục và đào tạo

28/12/2014

 

23

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND

02/8/2016

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

12/8/2016

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định 01/2024/QĐ- UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

24

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND

29/01/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trưởng, phó các phòng giáo dục và đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

12/02/2018

 

25

Quyết định

30/2021/QĐ-UBND

24/12/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận

10/01/2022

 

26

Quyết định

28/2022/QĐ-UBND

20/9/2022

Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh

30/9/2022

 

27

Quyết định

23/2023/QĐ-UBND

25/10/2023

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/11/2023

 

VIII. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

01

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND

12/12/2016

Về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

28/12/2016

 

02

Nghị quyết

64/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

31/7/2018

 

03

Quyết định

11/2000/QĐ- CTUBBT

21/2/2000

Ban hành điều lệ quản lý khu công nghiệp Phan Thiết

21/02/2000

 

04

Quyết định

79/2007/QĐ-UBND

07/12/2007

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận trong ngành thủ công mỹ nghệ

17/12/2007

Hết hiệu lực một phần

05

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

01/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

11/6/2012

 

06

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND

07/9/2016

Bãi bỏ một phần nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận

20/9/2016

 

07

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND

22/01/2018

Bãi bỏ Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 16/7/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh

08/02/2018

 

08

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND

21/3/2018

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/4/2018

 

09

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND

09/11/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công thương Bình Thuận

01/12/2018

 

10

Quyết định

13/2019/QĐ-UBND

31/5/2019

Ban hành “Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

17/06/2019

 

11

Quyết định

34/2019/QĐ-UBND

02/12/2019

Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

20/12/2019

 

12

Quyết định

34/2020/QĐ-UBND

11/12/2020

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công; xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận

21/12/2020

 

13

Quyết định

15/2021/QĐ-UBND

18/5/2021

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

01/6/2021

 

14

Quyết định

06/2022/QĐ-UBND

25/01/2022

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

21/02/2022

 

15

Quyết định

15/2022/QĐ-UBND

24/5/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

10/6/2022

 

16

Quyết định

30/2022/QĐ-UBND

22/9/2022

Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/10/2022

 

17

Quyết định

07/2023/QĐ-UBND

01/6/2023

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận

16/6/2023

 

18

Quyết định

14/2023/QĐ-UBND

19/6/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận

10/7/2023

 

IX. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

01

Nghị quyết

67/2003/NQ/HĐ-VII

12/10/2003

Về các giải pháp nhằm tạo nguồn vốn phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng

16/12/2003

 

02

Nghị quyết

70/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020

16/12/2007

 

03

Nghị quyết

85/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2016

20/12/2015

 

04

Nghị quyết

91/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2015

 

05

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND

12/12/2016

Về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2017

28/12/2016

 

06

Nghị quyết

18/2016/NQ-HĐND

12/12/2016

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

28/12/2016

 

07

Nghị quyết

94/2016/NQ-HĐND

29/4/2016

Về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

06/5/2016

 

08

Nghị quyết

01/2020/NQ-HĐND

08/5/2020

Về việc giao quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh

19/5/2020

 

09

Nghị quyết

10/2020/NQ-HĐND

22/7/2020

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

04/8/2020

 

10

Nghị quyết

11/2020/NQ-HĐND

22/7/2020

Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

04/8/2020

 

11

Nghị quyết

20/2020/NQ-HĐND

03/12/2020

Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

15/12/2020

 

12

Quyết định

49/2009/QĐ-UBND

07/8/2009

Ban hành kế hoạch hành động của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 20/4/2009 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị

07/8/2009

 

13

Quyết định

61/2013/QĐ-UBND

17/12/2013

Về việc bổ sung Quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh Bình Thuận

27/12/2013

 

14

Quyết định

66/2015/QĐ-UBND

19/11/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

29/11/2015

 

15

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND

12/7/2017

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

25/7/2017

 

16

Quyết định

27/2019/QĐ-UBND

12/9/2019

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư

01/10/2019

 

17

Quyết định

18/2021/QĐ-UBND

18/8/2021

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp pháp dành cho tỉnh Bình Thuận

01/9/2021

 

18

Quyết định

26/2022/QĐ-UBND

14/9/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

01/10/2022

Hết hiệu lực một phần

19

Quyết định

31/2022/QĐ-UBND

06/10/2022

Bãi bỏ Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/10/2022

 

20

Quyết định

10/2023/QĐ-UBND

05/6/2023

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

15/6/2023

 

21

Quyết định

11/2023/QĐ-UBND

13/6/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

13/6/2023

 

X. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

01

Nghị quyết

02/2020/NQ-HĐND

11/6/2020

Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

22/6/2020

 

02

Nghị quyết

03/2020/NQ-HĐND

11/6/2020

Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

22/6/2020

 

03

Nghị quyết

15/2020/NQ-HĐND

01/10/2020

Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh

12/10/2020

 

04

Nghị quyết

08 /2021/NQ-HĐND

26/10/2021

Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh

05/11/2021

 

05

Nghị quyết

04/2022/NQ-HĐND

25/5/2022

Quy định mức hỗ trợ bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

06/6/2022

 

06

Nghị quyết

21/2023/NQ-HĐND

07/12/2023

Quy định định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

18/12/2023

 

07

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

18/6/2012

Ban hành Quy chế quản lý an toàn bức xạ trong hoạt động khai thác, chế biến sa khoáng titan - zircon trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/6/2012

 

08

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND

13/6/2014

Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

23/6/2014

 

09

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND

15/10/2014

Về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận”

25/10/2014

Hết hiệu lực một phần

10

Quyết định

49/2014/QĐ-UBND

29/10/2014

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

08/11/2014

 

11

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND

02/02/2015

Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/02/2015

 

12

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND

24/4/2015

Ban hành Quy định về thu thập, đăng ký, lưu trữ, công bố và khai thác thông tin về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/5/2015

 

13

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND

14/8/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm

24/8/2015

Hết hiệu lực một phần

14

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND

10/9/2015

Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/9/2015

Hết hiệu lực một phần

15

Quyết định

64/2015/QĐ-UBND

16/11/2015

Ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/11/2015

 

16

Quyết định

76/2015/QĐ-UBND

25/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long

04/01/2016

 

17

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND

03/6/2016

Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/6/2016

 

18

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND

16/5/2017

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020

31/5/2017

Hết hiệu lực một phần. Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2024/QĐ- UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

19

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND

29/01/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận

12/02/2018

 

20

Quyết định

18/2019/QĐ-UBND

19/6/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh

30/6/2019

 

21

Quyết định

19/2019/QĐ-UBND

19/6/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận

30/6/2019

 

22

Quyết định

16/2020/QĐ-UBND

21/5/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/6/2020

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2024/QĐ- UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

23

Quyết định

21/2020/QĐ-UBND

28/7/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ- UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh

10/8/2020

 

24

Quyết định

27/2020/QĐ-UBND

07/10/2020

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

20/10/2020

 

25

Quyết định

16/2021/QĐ-UBND

11/6/2021

Về việc phân cấp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh

25/6/2021

 

26

Quyết định

22/2021/QĐ-UBND

08/10/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

25/10/2021

 

27

Quyết định

31/2021/QĐ-UBND

24/12/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận

10/01/2022

 

28

Quyết định

17/2022/QĐ-UBND

27/6/2022

Bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận

10/7/2022

 

29

Quyết định

28/2023/QĐ-UBND

28/11/2023

Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý

12/12/2023

 

XI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

01

Nghị quyết

44/2013/NQ-HĐND

08/11/2013

Về quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

15/11/2013

 

02

Nghị quyết

06/2016/NQ-HĐND

15/7/2016

Về chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

24/7/2016

 

03

Nghị quyết

58/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh

31/7/2018

 

04

Nghị quyết

69/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiệm ma túy của tỉnh; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/8/2019

 

05

Nghị quyết

70/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động tại cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh Bình Thuận

06/8/2019

 

06

Nghị quyết

08/2020/NQ-HĐND

22/7/2020

Quy định mức quà tặng của tỉnh đối với các trường hợp được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/8/2020

 

07

Nghị quyết

14/2021/NQ-HĐND

08/12/2021

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/12/2021

 

08

Nghị quyết

05/2022/NQ-HĐND

25/5/2022

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/6/2022

 

09

Nghị quyết

13/2022/NQ-HĐND

23/8/2022

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

03/9/2022

 

10

Nghị quyết

24/2022/NQ-HĐND

09/12/2022

Quy định chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh

19/12/2022

 

11

Nghị quyết

08/2023/NQ-HĐND

12/7/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ- HĐND ngày 03/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh

01/8/2023

 

12

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND

19/4/2007

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí giáo dục định hướng đối với người lao động thuộc diện chính sách đi làm việc ở nước ngoài

29/4/2007

 

13

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND

19/02/2008

Quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Thuận

01/3/2008

 

14

Quyết định

47/2009/QĐ-UBND

05/8/2009

Ban hành Quy chế giải quyết đình công bất hợp pháp xảy ra tại doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/8/2009

 

15

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND

30/7/2013

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/8/2013

 

16

Quyết định

56/2013/QĐ-UBND

22/11/2013

Quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

02/12/2013

 

17

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND

24/7/2014

Ban hành Quy định việc quản lý, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/8/2014

 

18

Quyết định

74/2015/QĐ-UBND

25/12/2015

Ban hành Quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bao trơ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/01/2016

Hết hiệu lực một phần

19

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND

03/8/2016

Về việc phê duyệt giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020

13/8/2016

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định 01/2024/QĐ- UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

20

Quyết định

54/2016/QĐ-UBND

26/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 74/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về Quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/01/2017

 

21

Quyết định

50/2018/QĐ-UBND

24/12/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng phòng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội; trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2019

 

22

Quyết định

12/2022/QĐ-UBND

27/04/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

10/5/2022

 

23

Quyết định

37/2022/QĐ-UBND

26/12/2022

Ban hành quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

16/01/2023

 

24

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND

12/6/2006

Về việc quản lý đối tượng và giáo dục, giúp đỡ những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn

22/6/2006

 

25

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

14/7/2011

Đẩy mạnh việc thực thi pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

24/7/2011

 

XII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

01

Nghị quyết

78/2015/NQ-HĐND

27/7/2015

Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

31/7/2015

 

02

Nghị quyết

41/2018/NQ-HĐND

30/3/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh

12/4/2018

 

03

Nghị quyết

10/2021/NQ-HĐND

26/10/2021

Về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

05/11/2021

 

04

Quyết định

37/2006/QĐ-UBND

09/5/2006

Ban hành cơ chế ưu đãi cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/5/2006

 

05

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND

24/3/2010

Ban hành quy định quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/4/2010

 

06

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

14/9/2011

Ban hành Quy chế quản lý xây dựng công trình thuộc đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

24/9/2011

 

07

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND

09/8/2013

Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/8/2013

Hết hiệu lực một phần

08

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND

31/8/2016

Ban hành Quy chế quản lý xây dựng công trình thuộc Đề án tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020

15/9/2016

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định 01/2024/QĐ- UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

09

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND

22/12/2017

Quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do địa phương quản lý

05/01/2018

 

10

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND

26/12/2017

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh

10/01/2018

 

11

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND

06/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận

20/9/2018

 

12

Quyết định

45/2018/QĐ-UBND

09/11/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

01/12/2018

 

13

Quyết định

22/2019/QĐ-UBND

05/8/2019

Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với các cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh

20/8/2019

 

14

Quyết định

29/2020/QĐ-UBND

30/10/2020

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến, nhà hàng nổi, phương tiện thủy nội địa hoạt động phục vụ tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên các sông, hồ, đầm, vịnh, ven bờ biển và các đảo trên địa bàn tỉnh

20/11/2020

 

15

Quyết định

33/2020/QĐ-UBND

26/11/2020

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác

10/12/2020

 

16

Quyết định

05/2021/QĐ-UBND

22/01/2021

Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh

01/02/2021

 

17

Quyết định

14/2021/QĐ-UBND

11/5/2021

Ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh

25/5/2021

 

18

Quyết định

26/2021/QĐ-UBND

08/11/2021

Bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/11/2021

 

19

Quyết định

07/2022/QĐ-UBND

07/02/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

15/02/2022

 

20

Quyết định

09/2023/QĐ-UBND

05/6/2023

Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/6/2023

 

21

Quyết định

06/12/2023

Ban hành Quy định về định mức tiêu hao nhiên liệu trong việc sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh

18/12/2023

 

XIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

01

Nghị quyết

56/2014/NQ-HĐND

18/7/2014

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết

26/7/2014

 

02

Nghị quyết

90/2015/NQ-HĐND

14/12/2015

Về việc đặt tên công viên cây xanh tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

20/12/2015

 

03

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND

12/12/2016

Về thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020”

28/12/2016

 

04

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND

12/12/2016

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương sơn, huyện Bắc Bình và thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

28/12/2016

 

05

Nghị quyết

21/2017/NQ-HĐND

17/7/2017

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết

28/7/2017

 

06

Nghị quyết

61/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Đặt tên đường, công viên trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam

31/7/2018

 

07

Nghị quyết

79/2019/NQ-HĐND

25/7/2019

Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết

06/8/2019

 

08

Nghị quyết

90/2019/NQ-HĐND

19/12/2019

Đặt tên đường, công viên trên địa bàn huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi

31/12/2019

 

09

Nghị quyết

91/2019/NQ-HĐND

19/12/2019

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

31/12/2019

 

10

Nghị quyết

04/2020/NQ-HĐND

11/6/2020

Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

22/6/2020

 

11

Nghị quyết

05/2020/NQ-HĐND

11/6/2020

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh

22/6/2020

 

12

Nghị quyết

06/2020/NQ-HĐND

11/6/2020

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh

22/6/2020

 

13

Nghị quyết

07/2021/NQ-HĐND

18/8/2021

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh đang tập trung tập huấn, thi đấu

30/8/2021

 

14

Nghị quyết

15/2022/NQ-HĐND

23/8/2022

Quy định chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh

03/9/2022

 

15

Nghị quyết

14/2023/NQ-HĐND

10/10/2023

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Đức Linh

20/10/2023

 

16

Quyết định

54/1999/QĐ-UBBT

11/8/1999

Về việc đặt tên một số đường phố của thị xã Phan Thiết

11/8/1999

 

17

Quyết định

09/2000/QĐ-UBBT

28/1/2000

Ban hành Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan

28/01/2000

 

18

Quyết định

08/2005/QĐ-UBBT

01/02/2005

Ban hành “Quy định về tài trợ sáng tạo văn học nghệ thuật” tỉnh Bình Thuận

16/02/2005

 

19

Quyết định

47/2005/QĐ-UBND

28/7/2005

Về việc công bố logo (biểu tượng) chính thức của tỉnh Bình Thuận

28/7/2005

 

20

Quyết định

06/2006/QĐ-UBND

16/01/2006

Về việc đặt tên một số tuyến đường thuộc thành phố Phan Thiết và ở các thị trấn thuộc các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh

26/01/2006

 

21

Quyết định

69/2007/QĐ-UBND

05/11/2007

Về việc Quy định chế độ chi thực hiện Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận do Hội văn học Nghệ thuật Bình Thuận phát hành

15/11/2007

 

22

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND

30/7/2009

Ban hành Quy định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở mua sắm, cơ sở ăn uống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/8/2009

 

23

Quyết định

46/2015/QĐ-UBND

07/10/2015

Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh

17/10/2015

 

24

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND

22/7/2016

Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/8/2016

 

25

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND

29/01/2018

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trưởng, phó các phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/02/2018

 

26

Quyết định

25/2019/QĐ-UBND

06/9/2019

Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn - Bản văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh

20/9/2019

 

27

Quyết định

26/2019/QĐ-UBND

06/9/2019

Quy định định mức, nội dung và mức chi hoạt động đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh

20/9/2019

 

28

Quyết định

35/2019/QĐ-UBND

04/12/2019

Bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

16/12/2019

 

29

Quyết định

09/2021/QĐ-UBND

22/3/2021

Quy định mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia

01/4/2021

 

30

Quyết định

13/2021/QĐ-UBND

10/5/2021

Phân cấp quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/5/2021

 

31

Quyết định

34/2022/QĐ-UBND

14/11/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

01/12/2022

 

32

Quyết định

08/2023/QĐ-UBND

05/6/2023

Bãi bỏ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định quản lý các khu du lịch, điểm du lịch, bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (văn bản thay thế số 1033/2023/QĐ-UBND)

15/6/2023

 

XIV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

01

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND

06/8/2013

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/8/2013

 

02

Quyết định

75/2015/QĐ-UBND

25/12/2015

Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được phát trên đài truyền thanh - truyền hình huyện, thị xã, thành phố và đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/01/2016

 

03

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND

12/01/2017

Ban hành Quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/02/2017

 

04

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND

19/4/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận

01/5/2017

 

05

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND

04/12/2017

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/12/2017

 

06

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND

29/01/2018

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận

12/02/2018

 

07

Quyết định

09/2020/QĐ-UBND

11/02/2020

Ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

01/3/2020

 

08

Quyết định

24/2020/QĐ-UBND

14/9/2020

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh

01/10/2020

 

09

Quyết định

29/2022/QĐ-UBND

20/9/2022

Bãi bỏ Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

30/9/2022

 

10

Quyết định

01/2023/QĐ-UBND

18/01/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận

15/02/2023

 

XV. LĨNH VỰC DÂN TỘC

01

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bao dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

24/12/2011

 

02

Nghị quyết

04/2021/NQ-HĐND

17/8/2021

Quy định chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

30/8/2021

 

03

Nghị quyết

12/2022/NQ-HĐND

23/8/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

03/9/2022

Hết hiệu lực một phần

04

Nghị quyết

18/2022/NQ-HĐND

18/11/2022

Về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030

28/11/2022

Hết hiệu lực một phần

05

Nghị quyết

19/2023/NQ-HĐND

10/11/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2022/NQ- HĐND ngày 18/11/2022 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoan bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030

20/11/2023

 

06

Nghị quyết

24/2023/NQ-HĐND

07/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2022/NQ- HĐND ngày 23/8/2022 của HĐND tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

18/12/2023

 

07

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND

30/7/2014

Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/8/2014

 

08

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND

01/02/2016

Quy định về chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/02/2016

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2024/QĐ- UBND ngày 09/01/2024

09

Quyết định

49/2018/QĐ-UBND

24/12/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng, giám đốc và phó giám đốc đơn vị trực thuộc thuộc Ban Dân tộc; trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/01/2019

 

10

Quyết định

10/2022/QĐ-UBND

08/4/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

25/4/2022

 

11

Quyết định

13/2022/QĐ-UBND

23/5/2022

Bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận

03/6/2022

 

XVI. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

01

Nghị quyết

03/2021/NQ-HĐND

11/5/2021

Quy định mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh

21/5/2021

 

02

Nghị quyết

11/2022/NQ-HĐND

07/7/2022

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh

25/7/2022

 

03

Quyết định

04/2005/CT-UBND

16/6/2005

Về bảo đảm trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26/6/2005

 

04

Quyết định

68/2005/QĐ-UBND

18/10/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ nhân dân tự quản trên địa bàn dân cư của tỉnh Bình Thuận

28/10/2005

 

05

Quyết định

70/2005/QĐ-UBND

18/10/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/10/2005

 

06

Quyết định

15/2007/QĐ-UBND

05/4/2007

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bình Thuận

15/4/2007

 

07

Quyết định

98/2008/QĐ-UBND

14/11/2008

Ban hành Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

24/11/2008

 

08

Quyết định

24/2019/QĐ-UBND

16/8/2019

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/9/2019

 

09

Quyết định

20/2022/QĐ-UBND

29/6/2022

Ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/7/2022

 

XVII. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

01

Nghị quyết

75/2014/NQ-HĐND

08/12/2014

Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác hòa giải cơ sở

15/12/2014

 

02

Nghị quyết

23/2017/NQ-HĐND

17/7/2017

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/7/2017

Hết hiệu lực một phần

03

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND

17/7/2017

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/7/2017

 

04

Nghị quyết

39/2017/NQ-HĐND

19/12/2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh

01/01/2018

 

05

Nghị quyết

62/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Bình Thuận ban hành

31/7/2018

 

06

Nghị quyết

14/2020/NQ-HĐND

22/7/2020

Bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Bình Thuận ban hành

04/8/2020

 

07

Nghị quyết

18/2021/NQ-HĐND

09/12/2021

Bãi bỏ Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Thuận về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

20/12/2021

 

08

Nghị quyết

08/2022/NQ-HĐND

07/7/2022

Bãi bỏ Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 02/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Thuận về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2020

18/7/2022

 

09

Nghị quyết

10/2023/NQ-HĐND

12/7/2023

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

24/7/2023

 

10

Nghị quyết

11/2023/NQ-HĐND

13/7/2023

Bãi bỏ Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

24/7/2023

 

11

Nghị quyết

22/2023/NQ-HĐND

07/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 23/2017/NQ- HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh về Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh

18/12/2023

 

12

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND

28/5/2009

Về việc giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng

07/6/2009

 

13

Quyết định

78/2009/QĐ-UBND

09/12/2009

Về việc giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng

19/12/2009

 

14

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

29/12/2011

 

15

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

03/01/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

13/01/2013

 

16

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND

18/3/2013

Ban hành Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thu thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/3/2013

 

17

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND

12/3/2015

Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác hòa giải cơ sở

22/3/2015

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định 01/2024/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

18

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND

09/6/2015

Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/6/2015

19

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND

24/7/2015

Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/8/2015

 

20

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND

21/3/2016

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

31/3/2016

 

21

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND

06/7/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

16/7/2016

 

22

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND

15/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần. Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định 01/2024/QĐ- UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

23

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND

14/02/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

01/3/2017

 

24

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND

24/3/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

20/4/2017

 

25

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND

16/5/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

31/5/2017

 

26

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND

22/5/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

05/6/2017

 

27

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND

18/10/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

01/11/2017

 

28

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND

12/02/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh trưởng, pho các phòng chuyên môn thuộc sơ; trưởng, pho các đơn vi trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

10/3/2018

 

29

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND

21/3/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

10/4/2018

 

30

Quyết định

01/2019/QĐ-UBND

10/01/2019

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

01/02/2019

 

31

Quyết định

08/2019/QĐ-UBND

09/4/2019

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

01/5/2019

 

32

Quyết định

21/2019/QĐ-UBND

29/7/2019

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

10/8/2019

 

33

Quyết định

23/2019/QĐ-UBND

07/8/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/9/2019

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định 01/2024/QĐ- UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

34

Quyết định

30/2019/QĐ-UBND

08/10/2019

Ban hành mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/10/2019

 

35

Quyết định

18/2020/QĐ-UBND

09/6/2020

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành

19/6/2020

 

36

Quyết định

26/2020/QĐ-UBND

28/9/2020

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/10/2020

 

37

Quyết định

12/2021/QĐ-UBND

20/4/2021

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Thuận

10/5/2021

 

38

Quyết định

23/2021/QĐ-UBND

26/10/2021

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/11/2021

 

39

Quyết định

24/2021/QĐ-UBND

02/11/2021

Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/11/2021

 

40

Quyết định

25/2021/QĐ-UBND

05/11/2021

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

25/11/2021

Hết hiệu lực một phần

41

Quyết định

16/2022/QĐ-UBND

01/6/2022

Bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận

15/6/2022

 

42

Quyết định

38/2022/QĐ-UBND

26/12/2022

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 25/2021/QĐ- UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận

15/01/2023

 

43

Quyết định

05/2023/QĐ-UBND

19/4/2023

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/5/2023

 

44

Quyết định

13/2023/QĐ-UBND

16/6/2023

Bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận

30/6/2023

 

45

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

31/12/2013

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/01/2014

 

46

Chỉ thị

02/2014/CT-UBND

26/11/2014

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/12/2014

 

XVIII. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

01

Quyết định

16/2003/QĐ-UBBT

18/4/2003

Ban hành Quy chế tiếp thu, trả lời và giải quyết những yêu cầu, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND

18/4/2003

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 20/01/2024 và được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2024/QĐ- UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh

02

Quyết định

52/2009/QĐ-UBND

13/8/2009

Ban hành Quy định tổ chức họp báo của UBND tỉnh Bình Thuận

23/8/2009

03

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND

31/8/2010

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các đoàn vào có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/9/2010

 

04

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND

25/4/2014

Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/5/2014

 

05

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND

13/02/2015

Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh (bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã)

23/02/2015

 

06

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND

24/6/2015

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

04/7/2015

 

07

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND

27/7/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2014/QĐ- UBND ngày 25/4/2014 của UBND tỉnh về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/8/2016

 

08

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND

18/7/2018

Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/8/2018

 

09

Quyết định

11/2019/QĐ-UBND

25/4/2019

Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/5/2019

 

10

Quyết định

38/2019/QĐ-UBND

31/12/2019

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/01/2020

 

11

Quyết định

20/2021/QĐ-UBND

27/8/2021

Ban hành Quy chế lam viêc của UBND tỉnh Bình Thuận

06/9/2021

 

12

Quyết định

32/2022/QĐ-UBND

26/10/2022

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

15/11/2022

 

13

Chỉ thị

39/2002/CT-UBBT

21/8/2002

Về việc chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp khi giải quyết công việc của công dân và các tổ chức

31/8/2002

 

XIX. LĨNH VỰC THANH TRA

01

Nghị quyết

71/2014/NQ-HĐND

08/12/2014

Quy định chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

15/12/2014

 

02

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND

25/5/2006

Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

04/6/2006

 

03

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND

06/01/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận

16/01/2015

 

04

Quyết định

44/2018/QĐ-UBND

09/11/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra các sở, ban, ngành; chánh thanh tra, phó chánh thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận

01/12/2018

 

05

Quyết định

15/2023/QĐ-UBND

04/7/2023

Bãi bỏ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận

04/7/2023

 

Tổng số: 590 văn bản

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH BÌNH THUẬN CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023
(Kèm theo Quyết định số 425 /QĐ-UBND ngày 28 /02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

_________________________

 

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng, năm ban hành

Trích yếu

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1

Nghị quyết

26/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017

Quy định mức thu cụ thể phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế

Cho phù hợp với quy định của Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2024

2

Nghị quyết

43/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018

Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh

Thay thế

Cho phù hợp với quy định của Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2024

3

Nghị quyết

03/2020/NQ-HĐND ngày 11/6/2020

Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Bãi bỏ

Do đã hết giai đoạn thực hiện. Ngoài ra, HĐND đã ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQ- HĐND ngày 25/5/2022 quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý I/2024

4

Nghị quyết

12/2022/NQ-HĐND ngày 23/8/2022

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

Để khắc phục các vướng mắc trong thực tế triển khai thực hiện

Ban Dân tộc

Quý I/2024

5

Nghị quyết

15/2022/NQ-HĐND ngày 23/8/2022

Ban hành Quy định chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

Để khắc phục các vướng mắc trong thực tế triển khai thực hiện và bổ sung thêm một số nội dung chi

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

Quý I/2024

6

Nghị quyết

18/2022/NQ-HĐND ngày 18/11/2022

Về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030

Sửa đổi, bổ sung

Để khắc phục các vướng mắc trong thực tế triển khai thực hiện

Ban Dân tộc

Quý I/2024

7

Quyết định

107/2006/QĐ- UBND ngày 28/12/2006

Quy định chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực

Bãi bỏ

Thẩm quyền ban hành văn bản không phù hợp quy định. Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2023/NQ- HĐND ngày 10/10/2023 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I/2024

8

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND ngày 05/4/2007

Về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013

Bãi bỏ

Thẩm quyền ban hành văn bản không phù hợp quy định. Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ- HĐND ngày 10/10/2023 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I/2024

9

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007

Ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 - 2013 của tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Thẩm quyền ban hành văn bản không phù hợp quy định. Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ- HĐND ngày 10/10/2023 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I/2024

10

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của đề án “Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài” của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh

Bãi bỏ

Thẩm quyền ban hành văn bản không phù hợp quy định. Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ- HĐND ngày 10/10/2023 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I/2024

11

Quyết định

46/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài và Quyết định số 09/2010/QĐ- UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh

Bãi bỏ

Thẩm quyền ban hành văn bản không phù hợp quy định. Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ- HĐND ngày 10/10/2023 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I/2024

12

Quyết định

49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Ban hành quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Thẩm quyền ban hành văn bản không phù hợp quy định. Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ- HĐND ngày 10/10/2023 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I/2024

13

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Thay thế

Cho phù hợp với quy định của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật An ninh mạng năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý I/2024

14

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013

Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường nước lưu vực sông La Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản và các viện dẫn trong văn bản đã hết hiệu lực. Nội dung của văn bản không còn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Tài nguyên nước năm 2023; các nội dung về bồi thường thiệt hại về môi trường nước đã được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2024

15

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại đề án “Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013” ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ- UBND ngày 05/4/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Thẩm quyền ban hành văn bản không phù hợp quy định. Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ- HĐND ngày 10/10/2023 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I/2024

16

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

Quy định chính sách trợ cấp kinh phí đối với người được cử đi học theo đề án “Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 - 2015 của tỉnh Bình Thuận”

Bãi bỏ

Thẩm quyền ban hành văn bản không phù hợp quy định. Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ- HĐND ngày 10/10/2023 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I/2024

17

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013

Quy định nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Thông tư số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT và Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND đã hết hiệu lực; thẩm quyền ban hành văn bản không phù hợp quy định. Ngày 12/7/2023 vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 thay thế Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý I/2024

18

Quyết định

69/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

- Căn cứ pháp lý để ban hành đã hết hiệu lực, gồm: Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ; Thông tư số 104/2008/TT- BTC ngày 13/11/2008 và Thông tư số 122/2010/TT- BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính.

- Phạm vi áp dụng của Quyết định 69/2013/QĐ-UBND là “xác định mức trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ ngân sách địa phương và Trung ương”. Hiện nay, mức trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ ngân sách địa phương và Trung ương do Ban Dân tộc xây dựng theo quy định tại điểm v khoản 1 Điều 4 Quyết định số 12/2017/QĐ- UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Trong năm 2024

19

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014

Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính Phí bảo vệ môi trường đối với các loại khoáng sản khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế

Theo quy định của Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2024

20

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014

Ban hành Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực. Hiện nay, Quyết định số 12/2021/QĐ- TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu có hiệu lực từ ngày 10/5/2021, đã quy định cụ thể về việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các cấp; thời gian thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2024

21

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 15/5/2014

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Một số nội dung của Quyết định không còn phù hợp với quy định hiện hành tại Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Sở Tài chính

Quý I/2024

22

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Thông tư số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT và Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND đã hết hiệu lực; thẩm quyền ban hành văn bản không phù hợp quy định. Ngày 12/7/2023 vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ- HĐND ngày 12/7/2023 thay thế Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý I/2024

23

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014

Ban hành Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế

Cho phù hợp quy định tại Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý II/2024

24

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015

Ban hành Quy định về thu thập, đăng ký, lưu trữ, công bố và khai thác thông tin về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Nội dung của văn bản không còn phù hợp quy định của Thông tư số 14/2014/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN)

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý I/2024

25

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm

Thay thế

Một số nội dung của Quyết định không còn phù hợp với quy định hiện hành tại Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Trong năm 2024

26

Quyết định

67/2015/QĐ- UBND ngày 30/11/2015

Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ việc khám, chữa bệnh cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hỗ trợ việc khám bệnh, chữa bệnh theo Đề án 06 của Chính phủ. Theo đó, không yêu cầu người dân có đề nghị hỗ trợ phải nộp những giấy tờ không cần thiết, trùng lặp thông tin với các thông tin đã được tích hợp, kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Sở Y tế

Quý I/2024

27

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Quy định về chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Không phù hợp thẩm quyền ban hành chính sách

Ban Dân tộc

Quý I/2024

28

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

Sửa đổi Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh về Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Không cần thiết vì hiện nay mức chi cho các hoạt động thể dục thể thao thực hiện theo Nghị quyết số 15/2022/NQ- HĐND ngày 23/8/2022 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Quý I/2024

29

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế

Cho phù hợp quy định hiện hành của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2024

30

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020

Bãi bỏ

Do đã hết giai đoạn thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý I/2024

31

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực. Hiện nay Nghị định số 114/2021/NĐ- CP và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định đầy đủ quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý I/2024

32

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017

Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của UBND tỉnh Bình Thuận

Sửa đổi, bổ sung

Một số căn cứ pháp lý ban hành văn bản không còn phù hợp với Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Vì vậy cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định cho phù hợp quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2024

33

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực. Hiện nay, Quyết định số 12/2021/QĐ- TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu có hiệu lực từ ngày 10/5/2021, đã quy định cụ thể về việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các cấp; thời gian thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2024

34

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 03/01/2018

Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thay thế

Cơ sở pháp lý để ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ- UBND ngày 15/5/2014 là Nghị định số 140/2016/NĐ- CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 301/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 140/2016/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định về lệ phí trước bạ; Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được thay thế bởi Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cần thiết ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND

Sở Tài chính

Trong năm 2024

35

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận

Bãi bỏ một phần

Cho phù hợp các quy định hiện hành tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý I/2024

36

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận

Bãi bỏ một phần

Một số nội dung của Quyết định không còn phù hợp các quy định hiện hành tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý I/2024

37

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, phó các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; phòng y tế thuộc UBND cấp huyện

Bãi bỏ một phần

Cho phù hợp các quy định hiện hành tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

Sở Y tế

Quý I/2024

38

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 14/8/2018

Quyết định bãi bỏ Điều 3 Chương I Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh

Bãi bỏ

Do đã thực hiện xong

Sở Nội vụ

Quý I/2024

39

Quyết định

44/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc thanh tra tỉnh, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra các sở, ban, ngành, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ một phần

Cho phù hợp các quy định hiện hành tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

Thanh tra tỉnh

Quý I/2024

40

Quyết định

49/2018/QĐ-ngày 24/12/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng, giám đốc và phó giám đốc đơn vị trực thuộc thuộc Ban Dân tộc; trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ một phần

Cho phù hợp các quy định hiện hành tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Ban Dân tộc

Quý I/2024

41

Quyết định

51/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

Thay thế

Cho phù hợp quy định hiện hành của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I/2024

42

Quyết định

02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ- UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, phó các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; phòng y tế thuộc UBND huyện

Bãi bỏ một phần

Cho phù hợp các quy định hiện hành tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

Sở Y tế

Quý I/2024

43

Quyết định

19/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận

Thay thế

Một số nội dung của Quyết định không còn phù hợp với quy định hiện hành tại Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trong năm 2024

44

Quyết định

27/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ttrưởng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư

Bãi bỏ một phần

Cho phù hợp các quy định hiện hành tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

Sở Kế hoạch và đầu tư

Quý I/2024

45

Quyết định

08/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Thẩm quyền ban hành văn bản không phù hợp quy định. Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ- HĐND ngày 10/10/2023 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I/2024

46

Quyết định

16/2020/QĐ-UBND ngày 21/5/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Do đã hết giai đoạn thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý I/2024

47

Quyết định

19/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020

Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Sửa đổi, bổ sung

Để điều chỉnh mức giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên đảm bảo sát giá thị trường và đảm bảo số thu ngân sách nhà nước; đồng thời bổ sung giá tính thuế các loại tài nguyên có phát sinh tại địa phương nhưng chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên

Sở Tài chính

Quý I/2024

48

Quyết định

17/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với thực tế địa phương

Sở Y tế

Quý I/2024

49

Quyết định

28/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021

Ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Sửa đổi, bổ sung

Tại điểm c khoản 1 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ- UBND quy định nội dung “Trường hợp cố tình vi phạm sẽ không được xem xét hỗ trợ khi thiên tai xảy ra gây thiệt hại về công trình, nhà ở” là chưa đảm bảo quyền được cứu trợ, hỗ trợ của hộ gia đình, cá nhân khi bị thiệt hại do thiên tai theo điểm e khoản 1 Điều 34 và Điều 45 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý III/2024

50

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND ngày 31/12/2013

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bãi bỏ

Các viện dẫn văn bản pháp luật trong chỉ thị đã hết hiệu lực. Một số quy định tại chỉ thị không phù hợp quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 118/2021/NĐ-CP

Sở Tư pháp

Quý I/2024

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi