Quyết định 4238/QĐ-UBND Bình Định 2016 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
______________

Số: 4238/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Bình Định, ngày 18 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC “BẢN SAO Y BẢN CHÍNH” THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo các Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015, 580/QĐ-BNV ngày 15/7/2015, 631/QĐ-BNV ngày 28/7/2015, 667/QĐ-BNV ngày 03/8/2015, 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015, 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015, 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 và 1052/QĐ-BNV ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1182/QĐ-CTUBND ngày 11/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

(tham mưu)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

A. Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động

2

Thủ tục thành lập hội

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

5

Thủ tục đổi tên hội

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

6

Thủ tục hội tự giải thể

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

8

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

9

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

10

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

11

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

12

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

13

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

14

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

15

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

16

Thủ tục đổi tên quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

17

Thủ tục quỹ tự giải thể

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

18

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

19

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

20

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

B. Lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

C. Lĩnh vực chính quyền địa phương

1

Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

D. Lĩnh vực quản lý công chức, viên chức

1

Thủ tục thi tuyển công chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

2

Thủ tục xét tuyển công chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

3

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

4

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

5

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

6

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

7

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

8

Thủ tục thi tuyển viên chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

9

Thủ tục xét tuyển viên chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

10

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

E. Lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

1

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

Lưu trữ lịch sử tỉnh

2

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

Lưu trữ lịch sử tỉnh

3

Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

UBND tỉnh (Chi cục Văn thư - Lưu trữ)

nhayCác thủ tục hành chính này được sửa đổi, bổ sung bởi Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 4094/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 2. nhay

G. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo

1

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

2

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

3

Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

4

Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

5

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

6

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

7

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

8

Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

9

Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

10

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ- CP

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

11

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

12

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

13

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

14

Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

15

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

16

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

17

Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

H. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

2

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

4

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

5

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

6

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

7

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

8

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

A. Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

UBND cấp huyện (Phòng chuyên môn)

2

Thủ tục thành lập hội

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

5

Thủ tục đổi tên hội

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

6

Thủ tục hội tự giải thể

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

8

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

9

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

10

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

11

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

12

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

13

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

14

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

15

Thủ tục đổi tên quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

16

Thủ tục quỹ tự giải thể

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

17

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

UBND cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

18

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Hội Chữ thập đỏ

19

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

20

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

21

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

B. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo

1

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

2

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

3

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

5

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

6

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

8

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

9

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

C. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

2

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

3

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

4

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

6

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

A. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo

1

Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

UBND cấp xã

2

Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

UBND cấp xã

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

UBND cấp xã

4

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

UBND cấp xã

5

Thủ tục đăng ký người vào tu

UBND cấp xã

6

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

UBND cấp xã

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

UBND cấp xã

B. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

UBND cấp xã

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

UBND cấp xã

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

UBND cấp xã

4

Thủ tục danh hiệu Gia đình văn hóa

UBND cấp xã

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

UBND cấp xã

thuộc tính Quyết định 4238/QĐ-UBND

Quyết định 4238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4238/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

tải Quyết định 4238/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
______________

Số: 4238/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Bình Định, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC “BẢN SAO Y BẢN CHÍNH” THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo các Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015, 580/QĐ-BNV ngày 15/7/2015, 631/QĐ-BNV ngày 28/7/2015, 667/QĐ-BNV ngày 03/8/2015, 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015, 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015, 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 và 1052/QĐ-BNV ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1182/QĐ-CTUBND ngày 11/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

(tham mưu)

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

A. Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

 

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động

 

2

Thủ tục thành lập hội

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

5

Thủ tục đổi tên hội

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

6

Thủ tục hội tự giải thể

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

8

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

9

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

10

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

11

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

12

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

13

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

14

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

15

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

16

Thủ tục đổi tên quỹ

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

17

Thủ tục quỹ tự giải thể

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

18

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

19

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

20

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

B. Lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên

 

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

C. Lĩnh vực chính quyền địa phương

 

1

Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

D. Lĩnh vực quản lý công chức, viên chức

 

1

Thủ tục thi tuyển công chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

2

Thủ tục xét tuyển công chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

3

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

4

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

5

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

6

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

7

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

8

Thủ tục thi tuyển viên chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

9

Thủ tục xét tuyển viên chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

10

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

UBND tỉnh (Sở Nội vụ)

 

E. Lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

 

1

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

Lưu trữ lịch sử tỉnh

 

2

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

Lưu trữ lịch sử tỉnh

 

3

Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

UBND tỉnh (Chi cục Văn thư - Lưu trữ)

 

G. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo

 

1

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

2

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

3

Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

4

Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

5

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

6

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

7

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

8

Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

9

Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

10

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ- CP

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

11

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

12

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

13

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

14

Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

15

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

16

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

17

Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

UBND tỉnh (Ban Tôn giáo)

 

H. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

 

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

 

2

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

 

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

 

4

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

 

5

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

 

6

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

 

7

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

 

8

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại

UBND tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng)

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

A. Lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

 

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

UBND cấp huyện (Phòng chuyên môn)

 

2

Thủ tục thành lập hội

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

5

Thủ tục đổi tên hội

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

6

Thủ tục hội tự giải thể

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

8

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

9

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

10

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

11

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

12

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

13

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

14

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

15

Thủ tục đổi tên quỹ

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

16

Thủ tục quỹ tự giải thể

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

17

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

UBND cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

18

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Hội Chữ thập đỏ

 

19

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

20

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

21

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

B. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo

 

1

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

2

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

3

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

5

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

6

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

8

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

9

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

C. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

 

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

2

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

3

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

4

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

6

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ)

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

A. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo

 

1

Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

UBND cấp xã

 

2

Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

UBND cấp xã

 

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

UBND cấp xã

 

4

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

UBND cấp xã

 

5

Thủ tục đăng ký người vào tu

UBND cấp xã

 

6

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

UBND cấp xã

 

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

UBND cấp xã

 

B. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

 

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

UBND cấp xã

 

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

UBND cấp xã

 

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

UBND cấp xã

 

4

Thủ tục danh hiệu Gia đình văn hóa

UBND cấp xã

 

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

UBND cấp xã

 

 

 

 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi