Quyết định 41/2021/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Sửa đổi, bổ sung danh mục chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các Phụ lục kèm Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 41/2021/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 07 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2019/QĐ-UBND NGÀY 23/8/2019 CỦA UBND TỈNH

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT - BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ văn bản số 19/TB-HĐND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về một số nội dung UBND tỉnh xin ý kiến;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1574/TTr-STC ngày 09 tháng 07 năm 2021 và Báo cáo số 06/BC-STP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Sở Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục chủng loại, số lượng máy móc thiết bị, chuyên dùng tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ- UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh

1. Phụ lục số 3, Phụ lục số 7 và Phụ lục số 9 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Thay Phụ lục số 3 của Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh bằng Phụ lục số 3 của Quyết định này: Chủng loại, số lượng, máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Văn hóa, Thể thao và du lịch.

- Thay Phụ lục số 7 của Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh bằng Phụ lục số 7 của Quyết định này:Chủng loại, số lượng, máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Thông tin và Truyền thông .

- Sửa đổi tên Trung tâm Năng lượng tại mục II phần D phụ lục số 9.Chủng loại, số lượng, máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành công thương kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh thành: Trung tâm Phát triển Công thương Vĩnh Phúc.

(Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm)

2. Bổ sung chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các Phụ lục số 1, Phụ lục số 2, Phụ lục số 4, Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 8, Phụ lục số 9, Phụ lục số 10 kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ - UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh.

(Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/07/2021.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (Thay B/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Như Điều 2;
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể;
- Sở TC, KBNN tỉnh;
- TT công báo tỉnh;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, KT2.
(L b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 1:

CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số: 41/2021/QĐ - UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

ĐVT: chiếc/cái/bộ/hộp/hệ thống

STT

Chủng loại

Số lượng

Ghi chú

1

Trung tâm giám định chất lượng xây dựng

 

 

 

Máy toàn đạc RST-822R6X

1

 

 

Máy toàn đạc điện tử ES-65/S-C

1

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2:

CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số: 41/2021/QĐ - UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

ĐVT: chiếc/cái/bộ/hộp/hệ thống

STT

Chủng loại

Số lượng

Ghi chú

1

Chi cục Bảo vệ Môi trường

 

 

 

Bộ DataLogger thu và xử lý số liệu

3

 

2

Văn phòng Đăng ký đất đai

 

 

 

Máy định vị GPS

5

 

 

Máy Scan chuyên dùng A3

31

 

 

Máy Scan chuyên dùng A4

31

 

 

Máy Scan A0

2

 

 

Máy in A0

2

 

 

Máy phô tô A0

10

 

 

Máy toàn đạc điện tử

2

 

 

Máy đo GPS hai tần

5

 

 

Máy ảnh tích hợp GPS

15

 

 

Máy in A3

5

 

 

Máy in A3 chuyên dùng

20

 

 

Máy đọc mã vạch

25

 

 

Ổ cứng lưu trữ (3T-5T) cắm ngoài cổng USB

15

 

 

Máy GPS RTK trạm cors Trimble R8S

15

 

 

Máy tính vi tính (để bàn) chuyên dùng

15

 

 

Máy laptop chuyên dùng

12

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 3:

CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số: 41/2021/QĐ - UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

ĐVT: mét/chiếc/cái/bộ/hộp/hệ thống

STT

Chủng loại

Số lượng

Ghi chú

1

Văn phòng Sở

 

 

 

Thiết bị đo cường độ ánh sáng

1

 

 

Thiết bị đo cường độ âm thanh, thiết bị đo độ ồn

1

 

 

Thiết bị đo độ PH, tiêu chuẩn nước bể bơi

2

 

 

Thiết bị đo nhanh nước thải

1

 

 

Thiết bị ghi âm, ghi hình, máy ảnh

2

 

 

Máy tính xách tay, máy in cầm tay

1

 

 

Máy fax, máy photocopy

2

 

 

Máy scan tốc độ cao

2

 

 

Hệ thống camera giám sát an ninh

1

 

2

Trung tâm Văn hóa tỉnh

 

 

*

Máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Rạp

 

 

 

Máy chiếu kỹ thuật số 2K

1

 

 

Máy chiếu kỹ thuật số

4

 

 

Đầu phát 4K

1

 

 

Màn ảnh điện

1

 

 

Bộ âm thanh máy chiếu kỹ thuật số 2K

1

 

 

Máy vi tính

2

 

*

Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác chiếu phim lưu động

 

 

 

Máy tính xách tay

2

 

 

Âm ly

2

 

 

Máy chiếu kỹ thuật số Full HD

2

 

 

Đầu phát 4K

4

 

 

Tăng âm

4

 

 

Đầu DVD

4

 

 

Loa thùng

8

 

 

Loa nén

4

 

 

Giá đỡ loa

8

 

 

Dây loa

150

 

 

Micro không dây

4

 

 

Máy phát điện công suất 5KW

4

 

 

Bộ giá di động để máy chiếu kỹ thuật số phục vụ công tác chiếu phim lưu động

2

 

 

Dây điện nguồn

150

 

 

Ổ cứng

2

 

 

Phông chiếu

2

 

 

Bộ cọc phông sắt

2

 

 

Bộ đồ điện: Bút điện, kìm, tuavit...

2

 

*

Hệ thống âm thanh + ánh sáng biểu diễn ngoài trời

 

 

 

Thiết bị âm thanh

 

 

 

Bàn Mixer kỹ thuật số cho âm thanh

1

 

 

Loa siêu trầm (bass)

4

 

 

Loa toàn giải (full)

8

 

 

Loa toàn giải treo sân khấu (line aray)

6

 

 

Loa kiểm tra sân khấu đơn (Monitor)

2

 

 

Khuyếch đại công suất cho loa siêu trầm

4

 

 

Khuyếch đại công suất cho loa toàn giải

8

 

 

Khuyếch đại công suất cho loa kiểm tra sân khấu

2

 

 

Micro không dây cầm tay cho ca sĩ

16

 

 

Micro cài áo cho ca sĩ

10

 

 

Micro chuyên dùng cho dàn nhạc

12

 

 

Thiết bị cân chỉnh tần số EQ

2

 

 

Thiết bị tạo hiệu ứng âm thanh ECHO

2

 

 

Đầu DVD

1

 

 

Hộp Cap line

2

 

 

Thiết bị lọc âm thanh Kỹ thuật số

1

 

 

Thiết bị ánh sáng

 

 

 

Bàn Mixer kỹ thuật số cho ánh sáng

1

 

 

Đèn moving

20

 

 

Đèn Par led

50

 

 

Đèn chiếu Par

20

 

 

Đèn kỹ xảo ánh sáng màu

10

 

 

Đèn kỹ xảo Folow đặc tả diễn viên

2

 

 

Máy tạo khói

2

 

 

Thiết bị chia tần số (CT)

1

 

 

Bàn mixer điều khiển đèn moving (MX)

2

 

 

Bàn mixer điều khiển đèn par led

2

 

 

Tủ đựng công suất âm thanh chuyên dụng

2

 

 

Tủ đựng công suất ánh sáng chuyên dụng

1

 

 

Tủ đựng đèn moving

20

 

 

Tủ đựng đèn Par Led

5

 

 

Tủ điện Lioa

1

 

 

Chân đèn Par

4

 

 

Chân đèn Par Led

6

 

 

Đàn organ

2

 

 

Bộ sân khấu sơn tĩnh điện biểu diễn ngoài trời diện tích 80m2

1

 

 

Giàn không gian treo thiết bị âm thanh, ánh sáng biểu diễn

1

 

 

Máy phát điện công suất lớn

1

 

 

Máy ảnh chuyên dụng

1

 

 

Máy vi tính thiết kế đồ họa

3

 

 

Thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản bản tin

 

 

 

Máy quay phim camera

1

 

 

Thiết bị quay phim Flycam

1

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp

1

 

 

Giá triển lãm Ảnh lưu động

200

 

 

Thiết bị phòng thu

 

 

 

Máy tính đồng bộ iMac MRR12SA

1

 

 

Phần mềm thu âm hiệu Steinberg Cubase Pro 10

1

 

 

Thư viện tiếng Komplete 12

1

 

 

Đàn phím midi Komplete Kontrol S61 MK2

1

 

 

Cạc âm thanh Apollo X8P

1

 

 

Bàn trộn âm 8 kênh Qcon Pro G2

1

 

 

Trộn âm phòng thu 2-BUS LT

1

 

 

Thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh Drawmer 1973

1

 

 

Tiền khuếch đại FORCE

1

 

 

Bàn điều khiển âm thanh MC2.1

1

 

 

Tiền khuếch đại micro LA-610 MKII

1

 

 

Tiền khuếch đại CORE

1

 

 

Microphone Reference Cardioid

1

 

 

Microphone TLM107 Studioset

1

 

 

Microphone KM184 Stereoset

1

 

 

Microphone Hummingbird

2

 

 

Microphone EnCore 100i

2

 

 

Loa kiểm âm SOLO 6 BE

2

 

 

Loa kiểm âm Auratone 5C

1

 

 

Tai nghe DT770 PRO

6

 

 

Tai nghe DT880 PRO

1

 

 

Chia headphone 6 kênh RA62c

1

 

 

Chân microphone JS-MCFB100

8

 

 

Màng lọc âm PSXL

2

 

 

Chân đế loa ISO-155

1

 

 

Cáp tín hiệu có đầu nối dài 10 feet GOLD DB25-DB25-10

2

 

 

Cáp tín hiệu có đầu nối dài 10 feet GOLD TRSXLRM-10

4

 

 

Cáp tín hiệu có đầu nối dài 6 feet GOLD STUDIO-06

8

 

 

Cáp tín hiệu có đầu nối dài 15 feet GOLD STUDIO-15

8

 

 

Cáp tín hiệu có đầu nối dài 25 feet GOLD STUDIO-25

8

 

 

Dây tín hiệu đầu nối 6.3mmTRS dài 25 feet CSS-125

1

 

 

Dây nối dài headphone TRS-TRS dài 15 feet HPE-310

6

 

 

Phụ kiện: Cáp thunderbolt 3, dài 0,8m

1

 

 

Ổn áp bảo vệ M-10LX E

2

 

 

Bàn đặt thiết bị

1

 

 

Tủ hút ẩm 40 Lít

1

 

 

Máy hút ẩm 20 Lít

1

 

 

Ổ cắm kéo dài loại 6 ổ có công tác

4

 

*

Hệ thống âm thanh + ánh sáng trong nhà Thiết bị Âm thanh

 

 

 

Loa Active Array RCF ( Treo) HDL 20 A + Case

6

 

 

Loa subass Active RCF ( 9007- AS) + Case

4

 

 

Giá treo loa

1

 

 

Máy tính láp top DeLL 3301

1

 

 

Bộ chia nguồn điện

2

 

 

Thiết bị Ánh sáng

 

 

 

Đèn Beam 350 China + Case

20

 

 

Bàn điều khiển ánh sáng KingKong 1024+case

1

 

 

Tủ điện 3fa cho Âm thanh, ánh sáng

1

 

 

Dây cáp 3fa 3x16+1x10

100

 

 

Bộ dây, zắc, phụ kiện

10

 

 

Thiết bị chiếu phim lưu động

 

 

 

Máy chiếu Kỹ thuật số 4k

2

 

 

Màn ảnh

2

 

 

Loa Pull Action 15

8

 

 

Loa Supbass Action 18A

8

 

 

Loa phóng thanh CH532

4

 

 

Âmplifier PA 9324

2

 

 

Âmplifier PS 3.200 cho loa supbass

4

 

 

Âmplifier PS 2.400 cho loa pull

4

 

 

Tủ thiết bị 16U có ngăn đựng Mixer

2

 

 

Micro Sennhier G3

2

 

 

Bàn trộn tín hiệu MG16XU

2

 

 

Bộ chia nguồn điện dbx 444XL

4

 

 

2 bộ khung không gian truss nhôm + phụ kiện đầy đủ 20x20

40m

 

 

2 Đầu đọc ổ ghi – 2 Đầu đĩa

4

 

 

Bộ dây jac, phụ kiện,dây nguồn

2

 

 

LiOa 10KW

2

 

3

Nhà hát nghệ thuật tỉnh

 

 

 

Thiết bị âm thanh và phụ kiện kèm theo (phục vụ luyện tập, biểu diễn)

 

 

 

Hệ thống Amplier (cho hệ thống loa)

20

 

 

Hệ thống loa công suất lớn (Array 3Way, Subbass, full, monitor…)

40

 

 

Bộ giá đỡ loa, treo loa

4

 

 

Mixer điều khiển âm thanh (Mixer kỹ thuật số Digital từ 50-60 Line in)

1

 

 

Mixer điều khiển âm thanh (Mixer analog 32 từ 24 – 32 Line in)

1

 

 

Tủ chứa thiết bị chuyên dùng

3

 

 

Tủ chứa mixer chuyên dùng (theo kích thước từng loại)

2

 

 

Đầu phát CD chuyên dùng (hoặc máy phát nhạc chuyên dùng)

2

 

 

Bộ Cossover (phân tần số)

2

 

 

Bộ Equalizer (cân bằng các dải tần số âm thanh)

2

 

 

Bộ Compressor ( khống chế, kiểm soát công suất âm thanh)

2

 

 

Micro cầm tay dùng cho ca sỹ

20

 

 

Micro cài ve áo hoặc cài đầu dùng cho diễn viên sân khấu

20

 

 

Bộ chia Anten cho micro (cùng phụ kiện)

2

 

 

Bộ Anten thu sóng UHF dùng cho các loại micro không dây

2

 

 

Bộ khuếch đại sóng cho Anten

2

 

 

Micro có dây (các loại)

20

 

 

Bộ Micro chuyên dùng cho dàn Trống

1

 

 

Bộ Laptop (máy tính xách tay) và phần mềm chuyên dùng test hệ thống âm thanh

2

 

 

Thiết bị ánh sáng và phụ kiện kèm theo (phục vụ luyện tập, biểu diễn)

 

 

 

Mixer điều khiển ánh sáng chuyên dùng (Digicol)

2

 

 

Tủ chứa Mixer ánh sáng chuyên dùng

2

 

 

Tủ chứa thiết bị chung của ánh sáng

2

 

 

Máy tạo khói đậm đặc

2

 

 

Máy tạo khói nhẹ

4

 

 

Bộ chia khuếch đại tín hiệu

2

 

 

Đèn Par sợi đốt

40

 

 

Đèn Par led (các loại, full màu…)

70

 

 

Đèn Par led nhuộm màu sân khấu

22

 

 

Đèn Mooving led light – full màu

20

 

 

Đèn Mooving Beam (các model mới nhất)

30

 

 

Đèn Follow (đặc tả nhân vật)

2

 

 

Thùng chứa đèn chuyên dùng (các loại đèn khác nhau có thùng chứa khác nhau)

70

 

 

Bộ Laptop (máy tính xách tay) và phần mềm chuyên dùng điều khiển hệ thống ánh sáng

2

 

 

Giàn khung không gian và sân khấu biểu diễn lưu động

 

 

 

Giàn không gian hợp kim (Truck)

1

 

 

Sân khấu biểu diễn lưu động (nghệ thuật truyền thống, vở diễn)

1

 

 

Sân khấu biểu diễn lưu động (ca múa nhạc, và các nghệ thuật tổng hợp)

1

 

 

Nhạc cụ biểu diễn các loại (và phụ kiện kèm theo)

 

 

 

Đàn Tranh

2

 

 

Đàn bầu

2

 

 

Đàn Guitar bass

2

 

 

Đàn Guitar solo

1

 

 

Đàn Guitar Accor

1

 

 

Đàn Nhị

3

 

 

Đàn Tam thập lục

2

 

 

Đàn Keyboat chuyên dụng

2

 

 

Đàn Organ chuyên dùng

2

 

 

Bộ Trống da

1

 

 

Bộ Trống điện tử

1

 

 

Bộ Trống dân tộc

1

 

 

Bộ Sáo trúc (đủ các loại sáo)

2

 

 

Đàn Nguyệt

2

 

 

Đàn Piano (Piano đứng và Piano Grand)

4

 

 

Kèn Saxophone

1

 

 

Đàn Tam thập lục

1

 

 

Các loại nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ hiện đại khác…

 

 

Thiết bị phòng thu thanh (xử lý chất lượng âm nhạc)

 

 

 

Hệ thống máy tính cùng các phần mềm phòng thu chuyên dụng

1

 

 

Bộ Loa kiểm tra âm thanh

1

 

 

Bộ xử lý kỹ thuật phòng thu (các loại máy theo bộ)

1

 

 

Micro chuyên dụng thu thanh đơn chiếc

1

 

 

Micro chuyên dụng thu tốp ca, dàn nhạc

10

 

 

Chân micro loại đứng cao

5

 

 

Chân micro loại đứng thấp

5

 

 

Head phone chuyên dùng thu thanh

5

 

 

Hệ thống tiêu âm, cách âm, chống ồn, chống tạp âm..

1

 

 

Thiết bị chuyên dùng tại công trình Nhà hát tỉnh (đã trang bị cố định tại công trình)

 

 

 

Hệ thống âm thanh (đủ bộ, theo cấu hình cơ bản, lắp đặt cố định tại công trình)

1

 

 

Hệ thống ánh sáng (đủ bộ, theo cấu hình cơ bản, lắp đặt cố định tại công trình)

1

 

 

Hệ thống cơ khí sân khấu, phông, rèm…(đủ bộ, theo cấu hình cơ bản, lắp đặt cố định tại công trình)

1

 

 

Màn hình Led (đủ bộ, theo cấu hình cơ bản: 84m2)

1

 

 

Hệ thống máy tính điều khiển âm thanh

1

 

 

Hệ thống máy tính điều khiển ánh sáng

1

 

 

Hệ thống máy tính điều khiển màn hình led

1

 

 

Xe chuyên chở thiết bị âm thanh, ánh sáng chuyên dụng, tích hợp chức năng sân khấu lưu động

 

 

 

Xe tải tích hợp sân khấu lưu động

2

 

4

Trung tâm Đào tạo Vận động viên tỉnh

 

 

*

Máy móc, thiết bị phục vụ luyện tập và thi đấu

 

 

 

Đội Bắn súng

 

 

 

Súng trường thể thao và trang thiết bị phụ kiện kèm theo

12

 

 

Súng trường hơi và trang thiết bị phụ kiện kèm theo

12

 

 

Súng ngắn bắn nhanh và trang thiết bị phụ kiện kèm theo

10

 

 

Súng ngắn hơi và trang thiết bị phụ kiện kèm theo

12

 

 

Súng ngắn ổ quay và trang thiết bị phụ kiện kèm theo

6

 

 

Súng ngắn bắn chậm và trang thiết bị phụ kiện kèm theo

6

 

 

Máy nén khí

1

 

 

Máy ngắm các loại súng

10

 

 

Máy bia cơ 10m, 25m, 50m

20

 

 

Máy bia điện tử 10m, 25m, 50m

20

 

 

Máy bắn đĩa bay

5

 

 

Súng bắn đĩa bay

9

 

 

Máy điện tử SCATT MX-W2

5

 

 

Ghế đẩy nằm bằng J023

10

 

 

Giàn tạ đa năng kingsport BK 399 PRO

2

 

 

Máy tập thể dục E6224

5

 

 

Bắn cung

 

 

 

Bộ Cung thi đấu 1 dây (Báng cung, cánh cung, cần thăng bằng, giá đỡ cung, đẩy tên, tấm kêu, chống dung, thước ngắm, chân cung, dây cung)

10

 

 

Camera màn hình chuyên dùng cho bắn cung

1

 

 

Đua thuyền

 

 

 

Thuyền tập luyện thi đấu C1

10

 

 

Thuyền tập luyện thi đấu C2

10

 

 

Thuyền tập luyện thi đấu C4

3

 

 

Xuồng máy

1

 

 

Trang thiết bị thể thao phục vụ bộ môn đua thuyền (chiếc mái chèo;...)

18

 

 

Máy chạy bộ điện

3

 

 

Bộ máy tập cơ

20

 

 

Bộ tạ tập thể lực

20

 

 

Thuyền Rowing (1X) Wintech, Loại A - Dùng cho VĐV từ 55 kg trở lên)

3

 

 

Thuyền Kayak đơn (K1)

4

 

 

Thuyền Kayak đôi (K2)

4

 

 

Thuyền Kayak bốn (K4)

2

 

 

Máy kỹ thuật chèo thuyền, thể lực Canoe

2

 

 

Máy kỹ thuật chèo thuyền, thể lực Kayak

1

 

 

Máy kỹ thuật chèo thuyền, thể lực Rowing

1

 

 

Cầu phao lên và xuống thuyền

1

 

 

Mái chèo Kayak

15

 

 

Mái chèo Rowing

10

 

 

Mái chèo canoeing

15

 

 

Đội Pencaksilat

 

 

 

Thảm tiêu chuẩn thi đấu Pencaksilat

2

 

 

Bao đấm Pencaksilat

6

 

 

Đội Karatedo

 

 

 

Thảm tiêu chuẩn thi đấu Karatedo

2

 

 

Bao đấm Karatedo

6

 

 

Đội Wushu

 

 

 

Thảm taolu tiêu chuẩn thi đấu Wushu

2

 

 

Đài tán thủ tiêu chuẩn thi đấu Wushu

2

 

 

Bao đấm Wushu

6

 

 

Máy quay phim và giá đỡ

1

 

 

Đội Vật

 

 

 

Thảm tiêu chuẩn thi đấu Vật

2

 

 

Máy quay phim và giá đỡ

1

 

 

Xe đạp

 

 

 

Xe đạp địa hình tập luyện, thi đấu và trang thiết bị phụ kiện kèm theo

10

 

 

Xe đạp đường trường tập luyện, thi đấu và trang thiết bị phụ kiện kèm theo

10

 

 

Xe đạp đổ đèo

4

 

 

Quần vợt

 

 

 

Máy bắn bóng

2

 

 

Máy quay Sony Handycam 4K

1

 

 

Bóng chuyền

 

 

 

Trang thiết bị phục vụ cho bộ môn bóng chuyền (đồng bộ thảm, cột lưới,...)

1

 

 

Trang thiết bị thể thao phục vụ bộ môn bóng chuyền (xe đẩy bóng,...)

2

 

 

Máy bắn bóng SIBOASI

1

 

 

Máy tập đập bóng

1

 

 

Điền kinh

 

 

 

Bộ rào tiêu chuẩn

2

 

 

Cử tạ

 

 

 

Bộ tạ tiêu chuẩn thi đấu

3

 

 

Bóng bàn

 

 

 

Máy bắn bóng

1

 

 

Cầu lông

 

 

 

Máy bắn cầu

1

 

 

Bóng đá

 

 

 

Khung tập chiến thuật

2

 

 

Rào tập luyện

2

 

 

Vòng tròn tập chiến thuật

2

 

 

Bảng sơ đồ chiến thuật

2

 

*

Phòng tập thể lực cho vận động viên

 

 

 

Xe đạp tập thể lực

5

 

 

Máy tập các nhóm cơ đa chức năng

7

 

 

Bộ dàn tập đa năng thể lực

6

 

 

Ghế tập đa năng

25

 

 

Máy chạy

5

 

 

Bộ tạ tiêu chuẩn

5

 

*

Máy móc, thiết bị phục vụ khu Ký túc xá của vận động viên

 

 

 

 

 

 

 

Bàn là công nghiệp

2

 

 

Máy giặt sấy lồng ngang

2

 

Khối lượng 21kg giặt và 12 kg sấy

 

Điều hòa cây đứng.

4

 

Công suất 48.000 BTU 1 chiều không có inverter

 

Hệ thống hút mùi/khói công nghiệp

1

 

 

Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít

1

 

 

Tủ đông Sanaky VH-888K, mặt kính cong dung tích 500 lít

 

 

 

Lò vi sóng công nghiệp

1

 

*

Trang thiết bị tại Nhà thi đấu

 

 

 

Âm thanh Nhà thi đấu

 

 

 

Cabinet rack - TOA

1

 

 

Blower unit -TOA

1

 

 

Moniter panel -TOA

1

 

 

Emergency remote control panel - TOA

1

 

 

Junction panel -TOA

1

 

 

Pre- Amplier Panel -TOA

1

 

 

Chime unit TOA

1

 

 

Paging Microphone -TOA

1

 

 

CD&Cassetes deck -JEIL

1

 

 

Remote microphone-TOA

1

 

 

Power Amplier -TOA

3

 

 

Bộ micro cầm tay UHF-TOA

3

 

 

Colum speaker -TOA

18

 

 

Ceiling speaker (3W)-TOA

44

 

 

Horn speaker -TOA

6

 

 

Attenuator -TOA

15

 

 

3-size blank panel -TOA

1

 

 

1 size peorrated panel-TOA

6

 

 

2-size blank panel-TOA

2

 

 

Assemble, tets, commissioning

1

 

 

Âm thanh di động

 

 

 

Mixer soundcrat

1

 

 

Công suất spirit

2

 

 

Công suất MH 7200

2

 

 

Loa thùng siêu trầm JBL

2

 

 

Loa toàn giải JBL

4

 

 

Bộ xử lý tín hiệu DBX

1

 

 

Equalizer DBX

1

 

 

Bộ Echo Yamaha

1

 

 

Micro không dây Shure

1

 

 

Cục công suất Yamaha XP 3500

1

 

 

Loa thùng Yamaha 250

2

 

 

Micro không dây AKG WMS 40

2

 

 

Thiết bị Điện

 

 

 

Tủ điện ATS chuyển nguồn từ điện lưới sang máy phát điện và ngược lại

1

 

 

Máy phát điện 800KVA

1

 

 

Điều hòa tổng

10

 

 

Bóng đèn phục vụ thi đấu

52

 

 

Bóng đèn phục vụ thi đấu dự phòng

24

 

 

Bóng đèn truyền hình

21

 

 

Bảng điện tử

1

 

 

Dụng cụ thi đấu

 

 

 

Ghế trọng tài cầu lông

8

 

 

Bàn bóng bàn

2

 

 

Bàn bóng bàn T2123

2

 

 

Bộ bóng chuyền cố định Senoh tiêu chuẩn FIVB

1

 

 

Ghế trọng tài BC Senoh

1

 

 

Cọc cầu lông

4

 

 

Thang nâng di động để thay bóng đèn thi đấu

1

 

 

Bộ sân khấu di động sơn tĩnh điện

1

 

 

Máy hút bụi Nhà thi đấu

1

 

 

Máy đánh sàn Nhà thi đấu

1

 

 

Hệ thống camera giám sát an ninh tại Trung tâm Đào tạo VĐV và Nhà thi đấu TDTT

2

 

5

Bảo tàng tỉnh

 

 

 

Máy ghi âm

4

 

 

Máy ghi hình

4

 

 

Máy scan

1

 

 

Hệ thống âm thanh hội trường

1

 

 

Hệ thống camera giám sát an ninh

1

 

 

Máy chiếu

5

 

 

Ti vi màn hình phẳng 65inch

5

 

 

Điều hòa cây đứng

17

 

 

Hệ thống âm thanh ngoài trời

1

 

 

Máy ảnh độ phân giải lớn, gồm cả ống kính

3

 

 

Máy hút ẩm 

9

 

 

Máy hút bụi

4

 

 

Máy vi tính cấu hình cao có thể làm được clip ngắn phục vụ cho trang web

2

 

 

Máy in màu đa năng

1

 

6

Trung tâm xúc tiến Du lịch

 

 

 

Máy tính xách tay

1

 

 

Máy scan

1

 

 

Máy ghi âm

2

 

 

Máy quay thường bao gồm cả chân đế

1

 

 

Máy in đa năng

1

 

 

Bộ màn chiếu dùng cho máy chiếu

1

 

 

Máy ảnh độ phân giải lớn Gồm cả ống kính

2

 

 

Máy chiếu

1

 

 

Máy vi tính cấu hình cao có thể làm được clip ngắn phục vụ cho trang web

1

 

 

Máy quay flycam

1

 

 

Ti vi màn hình phẳng 65in

1

 

 

Đầu đĩa

1

 

7

Thư viện Tỉnh

 

 

 

Máy chủ, thiết bị mạng

 

 

 

Máy chủ CSDL

1

 

 

Máy chủ ứng dụng

1

 

 

Bộ lưu điện cho máy chủ

1

 

 

Hệ thống lưu trữ SAL

1

 

 

SWith Trung tâm

1

 

 

Thiết bị bảo mật(Firewall)

1

 

 

Tủ Rack

1

 

 

Thiết bị giám sát

 

 

 

Camera thân cố định

2

 

 

Camera màu gắn trần hồng ngoại

5

 

 

Camera lắp tại các phòng

5

 

 

Bàn điều khiển camera

1

 

 

Đầu ghi và chia hình KTS

1

 

 

Màn hình hiển thị camera

1

 

 

Máy móc, thiết bị khác

 

 

 

Máy hút bụi

2

 

 

Máy hút ẩm

3

 

 

Máy xén giấy

1

 

 

Cổng từ hai lối đi

1

 

 

Máy nạp/khử từ cho sách

2

 

 

Máy in mã vạch

2

 

 

Máy kiểm kê kho

3

 

 

Đầu đọc mã vạch

3

 

 

Máy in thẻ nhựa

1

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 4:

BỔ SUNG DANH MỤC CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số: 41/2021/QĐ - UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

ĐVT: chiếc/cái/bộ/hộp/hệ thống

STT

Chủng loại

Số

Ghi chú

I

Văn phòng Sở

 

 

I.1

Thanh tra Sở

 

 

 

Thiết bị xách tay đo và phân tích độc tố trong sản phẩm đồ chơi trẻ em và hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử, vật liệu sơn phủ bề mặt.

1

 

 

Thiết bị xách tay lưu động kiểm tra công tơ điện 1 pha 3 pha trực tiếp trên lưới.

1

 

 

Thiết bị xách tay lưu động kiểm tra công tơ nước tại hiện trường.

1

 

 

Bộ thiết bị đọc mã số, mã vạch- truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

1

 

 

Bộ thiết bị kiểm tra nhanh về an toàn điện của các thiết bị điện gia dụng lưu thông trên thị trường.

1

 

I.2

Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ

 

 

 

Máy ảnh Canon KTS cấu hình cao

1

 

 

Máy đo suất liều phóng xạ tia X và tia gamma cầm tay

1

 

II

Chi cục TCĐLCL

 

 

 

Thiết bị đồng bộ kiểm tra nhanh chất lượng xăng, dầu tại hiện trường

1

 

 

Thiết bị đồng bộ kiểm tra nhanh Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí, điện tử trực tiếp tại hiện trường

1

 

 

Bộ thiết bị kiểm tra phương tiện đo tiêu cự kính mắt, phương tiện đo độ khúc xạ mắt lưu động

1

 

 

Thiết bị đồng bộ kiểm tra định lượng hàng đóng gói sẵn

1

 

 

Bộ bình chuẩn dung tích hạng II

1

 

 

Thiết bị đồng bộ kiểm tra Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở

1

 

 

Thiết bị đồng bộ để kiểm tra phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

1

 

 

Thiết bị đồng bộ kiểm tra Bể đong cố định đến 30m3

1

 

 

Thiết bị đồng bộ kiểm tra Phương tiện đo độ ồn

1

 

 

Thiết bị đồng bộ kiểm tra máy đo tần số, thiết bị tính cước điện thoại.

1

 

III

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

 

 

 

Bộ khử trùng điện dùng hạt nhỏ chịu nhiệt

4

 

 

Bốc cấy vi sinh

1

 

 

Đèn UV

1

 

IV

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

 

Thiết bị kiểm định thước cuộn, thước thương nghiệp, các loại thước đo độ dài

1

 

 

Thiết bị kiểm định đồng hồ so

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn thước cặp, panme

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn dụng cụ đo độ dài

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn các máy đo tọa độ, bàn máp, đo kiểm máy so dao và các loại máy công cụ, máy đo khoảng cách

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn phương tiện đo toàn đạc (kinh vĩ, thủy bình)

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay

1

 

 

Quả cân chuẩn hạng E1, E2, F1, F2, M1, M2 các dải đo

1

 

 

Cân chuẩn để kiểm định, hiệu chuẩn quả cân E2, F1, F2, M1, M2

1

 

 

Thiết bị kiểm định cân treo móc cẩu

1

 

 

Xích chuẩn kiểm định cân băng tải

1

 

 

Thiết bị nâng hạ tải kiểm định và thiết bị phụ trợ

1

 

 

Thiết bị kiểm định/ hiệu chuẩn Pipet/buret

1

 

 

Thiết bị chuẩn lực - hiệu chuẩn phương tiện đo độ bền kéo nén (hiệu chuẩn máy kéo nén)

1

 

 

Chuẩn lc kéo-nén dải nhỏ (Hiệu chuẩn máy thử nghiệm độ bền marshall, máy nén)

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn dụng cụ đo momen lc, cờ lê lực, tuốc lô vít lc

1

 

 

Thiết bị đo lực, đo mô men các loại dải đo phù hợp

1

 

 

Thiết bị đo độ cứng Shore A, C, D……

1

 

 

Thiết bị đo độ cứng đa năng, độ cứng Vicker, Brinell, Rockwell

1

 

 

Tam chuẩn để hiệu chuẩn máy đo độ cứng

1

 

 

Pipet chuẩn thể tích 2L, 5L, 10L, 50L

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn pipet thể tích từ 1 µl ≤ V ≤ 10 µl

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn Pipet thể tích lớn

1

 

 

Bình chuẩn kim loại Hạng I, Hạng II thể tích khác nhau (từ 2 lít đến 5000 Lít)

1

 

 

Thiết bị đo đáy bể trụ bằng phương pháp dung tích

1

 

 

Thiết bị phục vụ kiểm định cột đo xăng dầu

1

 

 

Bình chuẩn dung tích thủy tinh kiểm định bình đong, ca đong

1

 

 

Thiết bị đo lưu lượng chất lỏng bằng sóng siêu âm tích hợp bộ định vị GPRS

1

 

 

Thiết bị kiểm định xi téc ô tô

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn máy lấy mẫu khí môi trường

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn máy đo tốc độ gió (phong tốc kế)

1

 

 

Thiết bị kiểm tra lưu lượng gió điều hòa, ống thông hơi

1

 

 

Tủ chuẩn nhiệt ẩm kế

1

 

 

Thiết bị lưu động tạo nhiệt/ẩm chuẩn

1

 

 

Nguồn chuẩn điểm sương hiệu chuẩn các thiết bị , cảm biến điểm sương

1

 

 

Thiết bị chuẩn nhiệt đa kênh (16 kênh), (30 kênh)

1

 

 

Thiết bị Hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh thủy ngân trong công nghiệp, nhiệt kế bức xạ hồng ngoại

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại, camera nhiệt độ thấp

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại, camera nhiệt độ cao

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn cảm biến nhiệt, ẩm kế lưu động/hiện trường

1

 

 

Lò chuẩn nhiệt độ dải thấp

1

 

 

Lò chuẩn nhiệt độ dải trung

1

 

 

Lò chuẩn nhiệt độ dải cao

1

 

 

Bộ chỉ thị nhiệt độ chuẩn điện tử cấp chính xác cao (kèm theo đầu đo nhiệt)

1

 

 

Bộ đầu đo nhiệt độ chuẩn kiểu nhiệt kế điện trở RTD

1

 

 

Thiết bị kiểm định phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản (ngũ cốc)

1

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ/ độ ẩm chính xác cao , các bộ ghi nhiệt ẩm (Data loger)

1

 

 

Nhiệt kế thủy tinh chuẩn (Chuẩn đối chứng)

1

 

 

Thiết bị kiểm định huyết áp kế y tế kiểu lò xo và thủy ngân

1

 

 

Thiết bị kiểm định huyết áp kế y tế kiểu điện tử lưu động

1

 

 

Thiết bị chuẩn áp suất đa năng, tích hợp bơm tạo áp suất, các cảm biến áp suất chuẩn

1

 

 

Thiết bị kiểm định thiết bị đo áp suất khí quyển (Baromet)

1

 

 

Bàn tạo áp suất chuẩn chân không

1

 

 

Bàn tạo áp suất khí nén

1

 

 

Bàn tạo áp suất dạng piston

1

 

 

Áp kế chuẩn kiểu cơ và kiểu điện tử: Dải chuẩn từ (-1) bar đến đến 1500 Bar

5

 

 

Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện, phương tiện đo điện trở tiếp đất

1

 

 

Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện

1

 

 

Máy đo điện trở tiếp địa (điện trở tiếp đất, điện trở suất)

1

 

 

Nguồn chuẩn đa năng AC/DC

1

 

 

Thiết bị phân tích công suất 1 pha/ 3 pha

1

 

 

Hộp điện trở thập phân trị số lớn, trị số nhỏ

1

 

 

Cầu đo điện trở 1 chiều xách tay

1

 

 

Thiết bị đo dòng điện dò, phân tích công suất, kiểm tra các thông số điện đa năng.

1

 

 

Thiết bị kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn đa năng

1

 

 

Thiết bị đo đa năng chuẩn 7 ½ digit

1

 

 

Thiết bị kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo công suất 3 pha một chiều và xoay chiều

1

 

 

Hộp điện dung chuẩn giá trị ln

1

 

 

Hộp điện cảm chuẩn

1

 

 

Thiết bị đo công suất 1 pha và 3 pha kèm phụ kiện phụ trợ

1

 

 

Thiết bị kim tra, kiểm đnh, hiệu chun dụng cụ đo điện vạn năng hiện số

1

 

 

Thiết bị kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện dân dụng

1

 

 

Thiết bị kiểm định phương tiện đo khí thải xe cơ gii

1

 

 

Thiết bị kiểm định phương tiện đo pH

1

 

 

Thiết bị kiểm định Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn phương tiện đo tốc độ vòng quay

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn máy li tâm

1

 

 

Máy đo dòng điện và hiệu điện thế

1

 

 

Thiết bị đo cường độ ánh sáng chính xác cao

1

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại dải cao

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn máy UV VIS, máy Realtime PCR

1

 

 

Tỷ trọng kế chuẩn

1

 

 

Quả cầu bằng gỗ sơn đen với lưới kim loại

1

 

 

Bình dùng cho thử nghiệm bếp điện và ngăn giữ nóng

1

 

 

Bình dùng cho thử nghiệm bếp điện cảm ng

1

 

 

Lc kế kèm bộ đầu thử

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện

1

 

 

Thiết bị đo cao áp độ chính xác cao (thử công suất và điện áp)

1

 

 

Thiết bị phân tích công suất 3 pha

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm kiểm tra độ phát nóng

1

 

 

Thiết bị kiểm tra an toàn điện đa năng

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm quá điện áp quá độ

1

 

 

Tủ thử nghiệm nhiệt độ, độ ẩm

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm hoạt động không bình thường của ấm điện

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm độ bền công tắc lò nướng bánh mỳ

1

 

 

Bàn nghiêng (thử nghiệm sự ổn định và nguy hiểm cơ học)

1

 

 

Búa thử va đập (thử nghiệm độ bền cơ học)

1

 

 

Thiết bị thử độ bền cơ kiểu thùng quay

1

 

 

Thiết bị thử rơi cho bàn là

1

 

 

Thiết bị thử khả năng chịu áp lực cho bình đun nước nóng, van áp suất của bình

1

 

 

Thiết bị đo mức rò sóng của lò vi sóng

1

 

 

Thiết bị kiểm tra mômen xoắn (cho các cấu kiện)

1

 

 

Thiết bị thử độ bền các tiếp điểm đầu nối của ấm điện không dây

1

 

 

Thiết bị kiểm tra mômen xoắn của chi tiết chặn dây

1

 

 

Thiết bị thử tải kéo theo chu kỳ

1

 

 

Thiết bị thử bẻ gập dây nguồn

1

 

 

Thiết bị kiểm tra điện trở mối nối giữa đầu nối đất hoặc tiếp điểm nối đất và các bộ phận kim loại được nối đất

1

 

 

Thiết bị thử độ mềm dẻo của cáp

1

 

 

Thiết bị thử độ dãn dài, thử uốn, thử va đập cho cách điện của dây điện ở điều kiện lạnh

1

 

 

Thiết bị thử độ bền va đập và hấp thụ xung động của mũ bảo hiểm

1

 

 

Thiết bị thử độ bền đâm xuyên cho mũ bảo hiểm

1

 

 

Thiết bị kiểm tra độ bền quai đeo của mũ bảo hiểm

1

 

 

Thiết bị kiểm tra đặc tính cơ học của kính chắn gió

1

 

 

Thiết bị kiểm tra độ ổn định mũ bảo hiểm

1

 

 

Thiết bị kiểm tra hệ số truyền sáng của kính

1

 

 

Thiết bị kiểm tra góc nhìn và xác định của mũ bảo hiểm kèm bộ giá đỡ xác định điểm va đập trên mũ

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm Gạch gốm ốp lát, gạch ceramic

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm vật liệu xây dựng Đất-Đá- Cốt liệu

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm hoạt động không bình thường của ấm điện

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm độ bền công tắc lò nướng bánh m

1

 

 

Bàn nghiêng (thử nghiệm sự ổn định và nguy hiểm cơ học)

1

 

 

Búa thử va đập (thử nghiệm độ bền cơ học)

1

 

 

Thiết bị thử độ bền cơ kiểu thùng quay

1

 

 

Thiết bị thử rơi cho bàn là

1

 

 

Thiết bị thử khả năng chịu áp lc cho bình đun nước nóng, van áp suất ca bình

1

 

 

Thiết bị đo mc rò sóng của lò vi sóng

1

 

 

Thiết bị kiểm tra mômen xoắn (cho các cấu kiện)

1

 

 

Thiết bị thử độ bền các tiếp điểm đầu nối của ấm điện không dây

1

 

 

Thiết bị kiểm tra mômen xoắn của chi tiết chặn dây

1

 

 

Thiết bị thử tải kéo theo chu kỳ

1

 

 

Thiết bị thử bẻ gập dây nguồn

1

 

 

Thiết bị kiểm tra điện trở mối nối giữa đầu nối đất hoặc tiếp điểm nối đất và các bộ phận kim loại được nối đất

1

 

 

Thiết bị thử độ mềm dẻo của cáp

1

 

 

Thiết bị thử độ dãn dài, thử uốn, thử va đập cho cách điện của dây điện ở điều kiện lạnh

1

 

 

Thiết bị thử độ bền va đập và hấp thụ xung động của mũ bảo hiểm

1

 

 

Thiết bị thử độ bền đâm xuyên cho mũ bảo hiểm

1

 

 

Thiết bị kiểm tra độ bền quai đeo của mũ bảo hiểm

1

 

 

Thiết bị kiểm tra đặc tính cơ học của kính chắn gió

1

 

 

Thiết bị kiểm tra độ ổn định mũ bảo hiểm

1

 

 

Thiết bị kiểm tra hệ số truyền sáng của kính

1

 

 

Thiết bị kiểm tra góc nhìn và xác định của mũ bảo hiểm kèm bộ giá đỡ xác định điểm va đập trên mũ

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm Gạch gốm ốp lát, gạch ceramic

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm vật liệu xây dng Đất-Đá- Cốt liệu

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm vật liệu xây dng Bê tông- xi măng

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm Bê tông nhựa

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm thép xây dng, xuất nhập khẩu

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm An toàn đồ chơi trẻ em về tính chất cơ lý

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm An toàn đồ chơi trẻ em về tính chất Hóa học, độc tố

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm An toàn đồ chơi trẻ em về tính chất cháy

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm vải sợi, da giầy, Cao su, Nha, Gỗ …….

1

 

 

Thiết bị nạp và xả pin 60V 240A

1

 

 

Buồng điều nhiệt nhiệt độ cao

1

 

 

Buồng điều nhiệt độ thấp

1

 

 

Hệ thống thử nghiệm phóng nạp điện và đo chu kỳ sống của pin 60V/250A/5kW

1

 

 

Hệ thống thử nghiệm an toàn sinh hc của đèn LED

1

 

 

Hệ thống thử nghiệm động cơ

1

 

 

Thiết bị thử nghiệm, kiểm tra , đăng kiểm xe cơ giới

1

 

 

Thiết bị phân tích chất lượng điện năng (1 pha, 3 pha)

1

 

 

Máy đo tốc độ gió tích hợp nhiệt độ và áp suất khí quyển

1

 

 

Máy đo tốc độ vòng quay động cơ

1

 

 

Thiết bị đo và phân tích khí thải ống khói

1

 

 

Thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm

1

 

 

Máy đo năng lượng bc xạ mặt trời

1

 

 

Thiết bị kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy gây mê kèm thở

1

 

 

Thiết bị kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy rung tim

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn máy sốc tim và máy tạo nhịp tim ngoài

1

 

 

Thiết bị kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy thận nhân tạo

1

 

 

Thiết bị phân tích kiểm tra An toàn điện các thiết bị y tế

1

 

 

Thiết bị đo nồng độ các loại khí y tế

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn các bộ cảm biến khi nén

1

 

 

Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh Máy Cộng hưởng từ

1

 

 

Thiết bị đa năng kiểm định máy chụp X Quang (CT, TSTH, răng, vú,…)

1

 

 

Phantom chuẩn, dụng cụ kiểm tra chất lượng hình ảnh máy X Quang (CT, TSTH, răng, vú,…)

1

 

 

Thiết bị đo khảo sát liều phóng xạ Alpha, Beta, gamma và tia X

1

 

 

Mẫu chuẩn kiểm tra các hệ thống siêu âm 3D/ 4D

1

 

 

Thiết bị kiểm định máy xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa

1

 

 

Thiết bị kiểm định , hiệu chuẩn máy truyền dịch và bơm tiêm điện

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn máy Monitor sản khoa

 

 

 

Thiết bị kiểm tra máy theo dõi SPO2 (nồng độ Oxy trong máu)

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn Đèn chiếu vàng da (máy Đo bc xạ quang trị liệu)

1

 

 

Thiết bị đo điện trở cách điện cao tần

1

 

 

Thiết bị kiểm tra hiệu chuẩn các bộ Cảm biến kiểu khí nén

1

 

 

Thiết bị đo nồng độ các loại khí y tế

1

 

 

Thiết bị kiểm định nồi hấp tiệt trùng Y tế

1

 

 

Tủ chuẩn nhiệt ẩm-kiểm định hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế - theo dõi nhiệt ẩm (y dược)

1

 

 

Thiết bị chuẩn nhiệt đa kênh Hiệu chuẩn các loại tủ nhiệt trong y tế

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn tủ an toàn sinh hc/ tủ cấy vi sinh

1

 

 

Hthng máy đọc liu kế cá nhân

1

 

 

Thiết bị hiu chun liu kế cá nhân/ Liều kế cá nhân

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn máy UV Vis, block nhiệt máy PCR, realtime PCR, mật độ quang học cho máy đọc ELISA, thử nghiệm rò rỉ màng lọc HEPA

1

 

 

Thiết bị hiệu chuẩn máy li tâm, máy lắc máu

1

 

 

Thiết bị xác định chỉ số %Etanol trong xăng dầu

1

 

 

Thiết bị đo các chỉ tiêu kim loại nặng trong nước (đo ngưỡng siêu thấp ppb gồm các kim loại Antimony (Sb), As III, As (tổng), Bi , Cd , Cr , Co , Cu , Au, Pb, Mn , Hg , Ni, Zn, Se , Tl , Tin , Sn)

1

 

 

Máy phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng ô nhiễm trong đất bằng công nghệ HDXRF (Đo 14 nguyên tố kim loại độc hại Hg, Cd, As, Cr, Pb, Sb, Cu, Ni, Se, Ag, Zn, Ba)

1

 

 

Thiết bị xác định thành phần cất theo ASTM D86

1

 

 

Máy sắc ký khí

1

 

 

Thiết bị xác định hydrocarbon thơm theo ASTM D1319

1

 

 

Thiết bị xác định điểm đông đặc

1

 

 

Máy chuẩn độ thể tích Karl Fischer

1

 

 

Thiết bị đo tải trọng thử điện tử (lực kế điện tử) (tải max 2 tấn, 5, 10, 25, 50 tấn)

1

 

 

Máy đo vận tốc dài, vận tốc vòng quay

1

 

 

Thiết bị đo điện trở cách điện - chỉ thị số

1

 

 

Thiết bị đo điện trở đất - Điện trở suất của đất - chỉ thị số

1

 

 

Máy đo dòng điện và hiệu điện thế

1

 

 

Thiết bị đo cường độ ánh sáng

1

 

 

Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại

1

 

 

Máy kinh vỹ điện tử kèm phụ kiện

1

 

 

Máy thủy bình kèm phụ kiện

1

 

 

Dụng cụ đo độ dài, đo đường kính, đo chu vi, khe hở, đo góc, ……

1

 

 

Thiết bị đo khoảng cách điện tử

1

 

 

Thiết bị đo hiệu chuẩn áp suất/ áp lực (bàn tạo áp suất, áp kế chuẩn)

1

 

 

Bơm áp lực điều khiển điện dải nhỏ

1

 

 

Bơm thử áp lực điều khiển điện dải cao

1

 

 

Thiết bị đo lưu lượng chất lỏng bình chứa bằng siêu âm

1

 

 

Máy nội soi chuẩn đoán khuyết tật đường ống, bề mặt bồn bể cha .

1

 

 

Máy nội soi chuẩn đoán khuyết tật bên trong đường ống, bình cha .

1

 

 

Thiết bị kim định van an toàn lưu động

1

 

 

Thiết bị kiểm tra khuyết tật, chất lượng Cáp thép cầu trục, cần trục, thang máy, cáp treo trở người….

1

 

 

Thiết bị siêu âm đo mc chất lỏng trong chai cha, bình cha cu hỏa

1

 

 

Thiết bị lưu động kiểm định van an toàn Online (kiểm định/ cân chỉnh van An toàn tại nhà mày)

1

 

 

Thiết bị lưu động kiểm định van an toàn Offline (Kiểm định/ cân chỉnh, sửa cha van An toàn tại phòng thí nghiệm tại nmáy)

1

 

 

Thiết bị kiểm tra khuyết tật cáp theo online/offline đường kính cáp.

1

 

 

Thiết bị, dụng cụ phụ trợ phục vụ thao tác và kiểm định kỹ thuật an toàn

1

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 5:

CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số: 41/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

ĐVT: mét/chiếc/cái/bộ/hộp/hệ thống

STT

Chủng loại

Số lượng

Ghi chú

1

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

 

 

Máy sinh hóa máu động vật tự động

1

 

 

Máy đo điện tim động vật

1

 

 

Dao mổ điện

2

 

 

Máy thở kèm gây tê cho động vật

1

 

 

Hệ thống đèn mổ

1

 

 

Bộ đồ mổ nội, ngoại khoa cho động vật

2

 

 

Hệ thống mổ nội soi cho động vật

1

 

 

Máy tạo oxy

1

 

 

Máy hút dịch

1

 

 

Monitor theo dõi động vật

2

 

 

Bàn mổ động vật

2

 

 

Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang

1

 

 

Máy đọc elisa

1

 

 

Máy rửa elisa

1

 

 

Máy ủ lắc khay vi thể elisa

2

 

 

Máy tách chiết AND/RNA tự động Lab Turbo

1

 

 

Máy Realtime PCR

1

 

 

Nồi hấp ướt vô trùng 120L

2

 

 

Máy đo pH

2

 

 

Tủ mát bảo quản mẫu

3

 

 

Máy khuấy từ gia nhiệt

2

 

 

Cân phân tích 0.01 - 2100

2

 

 

Water bath

2

 

 

Máy lắc vortex

2

 

 

Tủ an toàn sinh học cấp II- 1300

2

 

 

Tủ ấm CO2

2

 

 

Tủ ấm lắc

2

 

 

Tủ ấm đối lưu tự nhiên

2

 

 

Máy ly tâm lạnh lạnh ống 15/50ml*6 vị trí

2

 

 

Kính hiển vi

2

 

 

Micropipet đơn kênh

20

 

 

Micropipet đa kênh

10

 

 

Tủ lạnh -40, kiểu ngang

1

 

 

Kính hiển vi soi ngược

2

 

 

Bơm hút chân không, dạng màng, không dầu

2

 

 

Máy ly tâm siêu tốc

1

 

 

Bộ điện di gel

1

 

 

Máy spindown

1

 

 

Máy lọc nước siêu sạch

1

 

 

Buồng thao tác PCR

1

 

 

Máy spindown

2

 

 

Tủ lạnh 339 Lít

1

 

 

Tủ lạnh -86oC Panasonic

1

 

 

Tủ đông

1

 

 

Tủ mát Panasonic SMR- PT330A

1

 

2

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 

 

 

Tủ mát trưng bày mẫu thực phẩm

3

 

 

Tủ đông bảo quản mẫu thực phẩm

3

 

 

Giá kệ trưng bày sản phẩm Hưng Phát loại 180 x 90 cm (hoặc tương đương)

5

 

 

Bộ ti vi, loa đài phục vụ thông tin, tuyên truyền ATTP

1

 

 

Máy ảnh có chức năng quay phim

1

 

 

Máy in, máy tính xách tay

3

 

 

Máy in màu chuyên dùng

1

 

 

Bộ khung đựng quầy hàng di động

1

 

 

Máy đo nồng độ COD

1

 

 

Máy đo nồng độ BOD

1

 

 

Máy kiểm tra vi sinh bề mặt 3M

3

 

 

Máy đo độ ẩm gạo

1

 

 

Máy đo PH

2

 

 

Cân điện tử

1

 

 

Thùng đựng mẫu di động

10

 

 

Máy li tâm

1

 

 

Máy xay mẫu

1

 

 

Máy đo nồng độ Nitrat trong thực phẩm

1

 

3

Chi cục Trồng trọt và BVTV

 

 

 

Máy vi tính cấu hình cao, chạy ứng dụng phần mềm chuyên ngành BVTV

10

 

 

Máy tính bảng nhập số liệu điều tra tại cơ sở

10

 

 

Máy in màu A3

1

 

 

Bộ kính hiển vi

1

 

 

Tủ bảo ôn bảo quản mẫu

3

 

 

Máy phun thuốc trừ sâu chống dịch

10

 

 

Tủ định ôn

1

 

 

Máy ly tâm (tách mẫu bệnh)

1

 

 

Tủ vô trùng (nuôi cấy mô cần theo dõi)

1

 

 

Nồi hấp (khử khuẩn)

1

 

 

Đĩa Petri

10

 

 

Cân kỹ thuật

9

 

 

Pipet

10

 

 

Máy ảnh chuyên dụng (phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành)

1

 

 

Máy ghi âm (phục vụ công tác giải quyết đơn thư KNTC)

1

 

 

Cân điện tử kiểm tra hàng đóng gói sẵn

1

 

 

Máy tính xách tay cấu hình cao

1

 

 

Máy in xách tay

1

 

 

Thùng chia mẫu

1

 

 

Tủ bảo quản mẫu

1

 

 

Bộ xiên lấy mẫu giống cây trồng

1

 

 

Bộ xiên lấy mẫu phân bón

1

 

 

Máy đo khoảng cách điện tử

1

 

 

Kính lúp cầm tay

1

 

 

Kính soi nổi

1

 

 

Kính hiển vi

1

 

 

Tủ lạnh

1

 

 

Tủ sấy

1

 

 

Bộ giải phẫu côn trùng

1

 

 

Dụng cụ lấy mẫu

1

 

 

Dụng cụ lưu mẫu

1

 

 

Dụng cụ phân tích giám định mẫu (gồm hóa chất)

1

 

 

Bàn ghế phục vụ cho công tác phân tích, giám định mẫu

1

 

 

Các dụng cụ khử trùng, tiêu phòng độc

1

 

 

Mặt nạ phòng độc

1

 

 

Máy đo nồng thuốc BVTV

1

 

4

Trung tâm Thông tin nông nghiệp & PTNT

 

 

 

Máy chủ máy tính (Server)

1

 

 

Máy chụp ảnh kỹ thuật số (Camera; thẻ SD/HD)

2

 

 

Máy quay video (thẻ SD/HD)

1

 

 

Đầu đọc thẻ nhớ SD/HD

3

 

 

Máy tính xách tay chuyên dùng

1

 

 

Máy Scan

1

 

 

Máy chiếu chuyên dùng

2

 

 

Hệ thống Flycam

1

 

 

Ổ cứng lưu trữ ngoài (sao lưu giữ liệu) 4-5T

2

 

 

Tủ chống ẩm bảo quản máy quay, máy ảnh

1

 

5

Trung tâm giống Nông nghiệp

 

 

 

Buồng thay đồ cho công nhân Nam, Nữ

5

 

 

Buồng khử trùng cho công nhân Nam, Nữ

5

 

 

Buồng tắm sau khi khử trùng cho công nhân Nam, Nữ

5

 

 

Tủ sắt đựng quần áo

8

 

 

Tủ tiệt trùng dụng cụ

3

 

 

Bồn nước inox

5

 

 

Bộ điều khiển tự động cổng cho phương tiện ra vào trại

3

 

 

Hệ thống phun khử trùng tự động cho phương tiện ra vào trại

3

 

 

Máy tách phân (ép phân)

2

 

 

Lò đốt xác động vật

3

 

 

Xe điện ba bánh

5

 

 

Cân lợn

2

 

 

Máy bơm nước

10